kategorije pretrage

Posebne mjere i upute za vrijeme trajanja pandemije Covid-19

Može li se za produženje važenja PD prihvatiti TP obavljen izvan RH?

Za produženje važenja prometne dozvole tehnička ispravnost vozila moći će se dokazati zapisnikom o tehničkom pregledu vozila iz druge države članice Europske unije. Za vozilo se mora priložiti zapisnik izdan od STP-a ili drugog nadležnog tijela države članice u kojoj je vozilo pristupilo TP i iz kojeg je vidljivo da je vozilo uspješno prošlo TP. Zapisnik se smatra valjanim samo ako je važeći s obzirom na rokove propisane u RH, a u slučaju dvojbe STP može provjeriti valjanost prije nego ga prihvati. Iz istog mora biti vidljivo da je za vozilo izvršeno ispitivanje ispušnih plinova - eko test (kod vozila s motorom ekološke kategorije EURO V i VI mogu biti navedeni rezultati dobiveni OBD dijagnostikom) i rezultat ispitivanja kočnica. Postupak će se provesti na način da će nadzornik napraviti identifikaciju i kao izvor podataka odabrati priložen „TP iz EU za već registrirano vozilo u RH“. Postupak je detaljno opisan u Privitku1.

Vlasnik vozila ili opunomoćenik uz original zapisnika prilaže i originalnu PD, kao i ostalu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Ovjera preventivnih pregleda u karton preventivnih pregleda na osnovi TP obavljenog izvan RH obavljaju se na uobičajeni način.

Na vozilima na kojima se mora obaviti PTPK prije redovnog TP-a se, kao i do sada, mora obaviti PTPK u RH kako bi im se TP obavljen izvan RH mogao priznati.

Može li se produžiti rok za odjavu vozila?

Rok za odjavu vozila kojem nije produženo važenje prometne dozvole u roku od 15 dana od njenog isteka može se produžiti na najviše 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. To znači da vlasnik vozila može u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije odlučiti hoće li vozilo koje nije koristio odjaviti ako ga ne namjerava koristiti ili će produžiti važenje prometne dozvole, bez posljedica u obliku upozorenja ili kazni.

Naglašavamo da je ovaj rok produžen samo za odjavu vozila.

Posebno napominjemo: vozilo kojemu je isteklo važenje prometne dozvole NE SMIJE sudjelovati u prometu na cestama.

Mogu li se reg. pločice nakon odjave u STP-u čuvati duže od 90 dana ?

Registracijske pločice koje se na zahtjev vlasnika čuvaju u STP-u nakon odjave vozila treba čuvati i nakon proteka roka od 90 dana,a maksimalno 365 dana.

Kako popuniti i poslati izjavu u slučaju gubitka prometne dozvole i/ili knjižice vozila i reg. pločice

Izjava mora biti dana u STP-u, vlastoručno potpisana i može ju dati isključivo vlasnik ili opunomoćenik s punomoći koja je dana samo u tu svrhu ili ima opću punomoć iz koje to proizlazi. Prije slanja, izjavu treba pregledati i ako izjava nije dobro i jasno popunjena, treba je vratiti stranci i da je, uz upute referenta, ponovno popuni.

Skenirana izjava dostavlja se putem e-maila nadležnoj PU/PP u kojoj je vozilo registrirano.

Nakon što PU/PP putem telefona ili e-maila potvrdi da je evidentiran gubitak za dokumentom i/ili registracijskom pločicom i raspisana potraga može se izdati nova prometna dozvola ili registracijske pločice.

Na ovaj način ne može se postupiti u slučaju nestanka prometnih dokumenata ili reg. pločice uslijed krađe, utaje ili drugih kaznenih djela koja se i dalje moraju prijaviti u nadležnoj PU/PP.

VAŽNO:

Da bi se u nadležnoj PU/PP mogla raspisati potraga potrebno je:

  • skenirani dokumenti moraju biti čitljivi kako bi ih u PU/PP mogli pročitati i točno raspisati potragu
  • na izjavi mora biti točno naznačeno gdje i kada su dokumenti izgubljeni kao što je mjesto, grad, adresa te vrijeme gubitka jer je isto nužno za raspisivanje potrage. Nije dovoljno napisati da se gubitak dogodio u gradu, u polju i sl. jer je isto nedovoljno i ne zna se lokacija,
  • ako se radi o gubitku dokumenata za vozila u vlasništvu pravnih osoba izjavu o gubitku može dati odgovorna osoba ili opunomoćenik koji je ovlašten na davanje iste,
  • u mailu je obvezno navesti tko šalje prijavu te priložiti i ostalu dokumentaciju (naziv STP, ime i prezime referenta),
  • prijava gubitka moguća je na ovaj način samo za HR dokumente,
  • prijavu gubitka stranih dokumenata i/ili reg. pločica (npr. iz BiH) moguće je izvršiti samo u PU/PP gdje se gubitak dogodio, a nije moguće prijaviti gubitak stranih dokumenata u stanici za tehnički pregled.
  • izjavu obvezno mora potpisati davatelj izjave (na prednjoj strani izjave i zadnjoj strani kod izvadka iz KZ-a), te službena osoba (zaposlenik STP-a) koja je izjavu zaprimila.

Kontakti