kategorije pretrage

Najčešće postavljana pitanja

 

1.    Što je registracija vozila?

Motorna i priključna vozila smiju sudjelovati u prometu na cesti ako su registrirana i ako imaju važeću prometnu dozvolu. Za registrirano vozilo izdaju se prometna dozvola i registarske pločice. Registrirati se mogu samo ona motorna i priključna vozila za koja se na tehničkom pregledu utvrdi da su ispravna, osim vozila koja ne podliježu tehničkom pregledu (radni strojevi).

Vozilo se registrira na vlasnika vozila koji ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Republici Hrvatskoj.

2.    Što je produženje važenja prometne dozvole?

 Stanica za tehnički pregled vozila produžit će važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola i dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za produženje važenja prometne dozvole.

Da bi vozilo smjelo sudjelovati u prometu na cestama  potrebno je svake godine produžiti važenje prometne dozvole. Ako vlasnik odluči da vozilo neće koristiti nakon isteka važenja prometne dozvole, dužan je vozilo odjaviti  u zakonskom roku od 15 dana od dana  isteka prometne dozvole.

3.    Gdje se obavlja registracija vozila i produženje važenja prometne dozvole?

Registraciju vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila ovlaštene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama. Osim registracije vozila, stanice za tehnički pregled vozila obavljaju produženje važenja prometne dozvole, vrše odjavu vozila, izdaju pokusne  i izvozne pločice.

4.    Kada ističe važenje prometne dozvole?

Prometna dozvola vrijedi do dana do kojeg je izvršena ovjera valjanosti.

Važenje prometne dozvole ovjerava se na vanjskoj strani prometne dozvole kako prikazuje slika dolje.

Vozilo ne smije sudjelovati u prometu na cestama ako je važenje prometne dozvole isteklo.

Polje koje označava važenje prometne dozvole

 

5.    Može li se obaviti tehnički pregled i produženje važenja prometne dozvole unaprijed?

Produženje prometne dozvole može se obaviti najranije 30 dana prije isteka važenja prometne dozvole. Ako važenje prometne dozvole ističe npr. 15.4.2020, produženje važenja prometne dozvole može se obaviti najranije 15.3.2020 bez odjave vozila. Ako se  produženje važenja  obavljati za više od 30 dana prije isteka, vozilo je potrebno  odjaviti. U tom slučaju potrebno je obaviti novi tehnički pregled, priložiti novu policu osiguranja, kao i dokaze o ostalim propisanih obvezama kao što je naknada za ceste, posebna naknada za okoliš i dr. nakon čega se može izvršiti  produženje važenja prometne dozvole.

Važno je napomenuti da će se u slučaju da se produženje vrši mjesec dana ranije razdoblje važenja prometne dozvole skratiti zbog roka važenja tehničkog pregleda koji može biti najduže 12 mjeseci.

 

6.    Koliko iznose troškovi tehničkog pregleda i registracije vozila?

Naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila, prema kategorijama vozila, jednaka je na cijelom teritoriju Republike Hrvatske. Troškovi su utvrđeni  Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila.

https://noviweb.cvh.hr/gradani/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama/odluka-o-visini-naknada-za-tehnicki-pregled-i-druge-poslove-koji-se-obavljaju-u-stanicama-za-tehnicke-preglede-vozila/

Gore navedene  naknade ne sadrže troškove različitih poreza i naknada koji se plaćaju u stanici za tehnički pregled u sklopu registracijskog postupka  ili produženja važenja prometne dozvole a uplaćuju se  u državni proračun RH,. Velik dio troškova prilikom registracije odnosi se na policu osiguranja od automobilske odgovornosti koje izdaju i naplaćuju osiguravajuće kuće.

Obzirom da svi troškovi tehničkog pregleda i registracije ovise o više faktora, troškovi se ne mogu jednoznačno odrediti.

Ipak, na poveznici u nastavku moguće je dobiti informativni izračun troškova tehničkog pregleda i registracije vozila:

https://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/kalkulator/

 

7.    Gdje se može zatražiti ponuda za tehnički pregled i registraciju?

Ponudu je moguće zatražiti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled.

 

Na poveznici u nastavku moguće je dobiti informativni izračun troškova tehničkog pregleda i registracije vozila:

https://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/kalkulator/

 

8.    Koje sve poslove obavljaju stanice za tehnički pregled?

Osim registracije i tehničkog pregleda stanice za tehnički pregled obavljaju:

 • Produženje važenja prometne dozvole
 • Odjavu vozila
 • Izdavanje pokusnih pločica građanima
 • Izdavanje izvoznih pločica,
 • Izdavanje potvrda i uvjerenja o vozilima i vlasnicima vozila iz evidencije registriranih i označenih vozila, evidencije pokusnih i izvoznih pločica, osim potvrda i uvjerenja iz evidencije registriranih i označenih vozila koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu zbog pokretanja ovrhe odnosno po Zakonu o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima zbog upisa sudskih i javnobilježničkih osiguranja.

 

9.    Što su pokusne pločice i čemu služe?

Pokusne pločice izdaju se:

 1. za vozila koja se kreću do mjesta u kojem će biti registrirana
 2. za obavljanje tehničkog pregleda vozila. Izdaju se najduže na rok do 15 dana, osim pločica za obavljanje tehničkog pregleda vozila, koje se izdaju na rok od najduže 3 dana (u Zakonu je navedeno  do 3 dana).

Pokusne pločice koje se izdaju na rok do 15 dana su  pokusne pločice koje se izdaju samo za neregistrirana vozila koja su prodana od mjesta u kojem su kupljena, odnosno preuzeta do mjesta gdje će biti registrirana odnosno do mjesta obavljanja tehničkog pregleda. Uz navedene uvjete za te pokusne pločice vozilo mora imati dokaz o tehničkoj ispravnosti ili se radi o novom vozilu koje ne podliježe tehničkom pregledu  24 mjeseca.

Svrha njihovog izdavanja je obavljanje tehničkog pregleda. Osnovni uvjet je da se mogu  koristiti samo na vozilima koja imaju ispravne uređaje za upravljanje, zaustavljanje te da su propisno označena što je propisano člankom 252. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Izjavu da je vozilo ispravno u pogledu uređaja za upravljanje i zaustavljanje daje vlasnik vozila na stanici za tehnički pregled prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje pokusnih pločica.

  Za vozila označena pokusnim pločicama izdaje se potvrda o upotrebi pokusnih pločica. Kad upravlja vozilom koje je označeno pokusnim pločicama, vozač mora kod sebe imati važeću potvrdu. Za izdavanje pokusnih pločica potrebno je priložiti i policu osiguranja od auto odgovornosti  za vozilo koja pokriva razdoblje važenja pokusnih pločica.

 

10. Mogu li se pokusne pločice izdati više puta za isto vozilo?

Svrha izdavanja pokusnih pločica je otprema vozila od mjesta kupnje do mjesta registracije odnosno obavljanja tehničkog pregleda. Zakonska je pretpostavka da je rok koji je predviđen za otpremu vozila i registraciju odnosno obavljanje tehničkog pregleda dostatan za obavljanje tih radnji iz kojeg razloga se pokusne pločice izdaju samo jednom za isto vozilo i istog vlasnika.

Ipak, izuzetno ukoliko postoji opravdani razlog zbog kojeg vlasnik vozila nije mogao obaviti tehnički pregled ili prevesti vozilo u roku u kojem su bile izdane pokusne pločice, može se obratiti stanici za tehnički pregled koja će temeljem priložene dokumentacije iz koje je razvidan opravdani razlog izdati ponovno pokusne pločice.

# probe za auto                      #probe            #pokusne pločice      

 

11. Što su izvozne pločice i čemu služe?

Za motorna i priključna vozila koja se izvoze u inozemstvo ili iznose u države Europskog gospodarstvenog prostora izdaju se izvozne pločice i izvozna  prometna dozvola. Izdaju  se na  stanicama e za tehnički pregled vozila.

Izvozne pločice izdaju se najduže na rok od 30 dana.

#izvozne pločice         #izvozne tablice         # zoll tablice

12. Što je polica osiguranja i čemu služi?

Polica osiguranja od auto odgovornosti jedan je od uvjeta koje vlasnik mora priložiti da bi stanica za tehnički pregled registrirala vozilo. Police osiguranja izdaju osiguravajuća društva, sastavni je dio ugovora o osiguranju, a osiguranjem vlasnik vozila pokriva svoju odgovornost za materijalne i nematerijalne štete počinjenje u prometu nad trećim osobama.

Tijekom 2019. godine omogućena je elektronička dostava police osiguranja između osiguravajućih društava i stanica za tehnički pregled. Svaka polica osiguranja ima datum početka i završetka važenja, a vozilu se sukladno i datumu isteka važenja police osiguranja ovjerava datum važenja odnosno isteka  prometne dozvole. Vozilo ne smije sudjelovati u prometu na cestama nakon isteka važenja prometne dozvole i police osiguranja.

#polica osiguranja       #osiguranje     #digitalna polica

 

13. Koja dokumentacija je potrebna za produženje važenja prometne dozvole?

Produženje važenja prometne dozvole obavlja se u pravilu jednom godišnje (svakih 12 mjeseci) za registrirana vozila. Vozilo mora biti registrirano, to jest imati važeću prometnu dozvolu da bi moglo sudjelovati u prometu na cestama. Za produženje važenja prometne dozvole potrebno je prije svega obaviti tehnički pregled vozila u bilo kojoj stanici za tehnički pregled u Republici Hrvatskoj. Ako je vozilo proglašeno tehnički ispravnim, tada vlasnik ili od vlasnika ovlaštena osoba  može produžiti važenje prometne dozvole u bilo kojoj stanici za tehnički pregled u RH.

14. Tko osim vlasnika može obaviti produženje važenja prometne dozvole?

Osim vlasnika vozila  poslove tehničkog pregleda i produženja valjanosti prometne dozvole, može obaviti i druga osoba uz predočenje originalne, važeće, osobne iskaznice vlasnika vozila ili punomoći kojom ga vlasnik opunomoćuje za te poslove.

Punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, ali mora biti priložena u originalu kao i ostala dokumentacija. Za vozila u vlasništvu  pravnih osoba potrebno je ovlaštenje potpisano od odgovorne osobe pravne osobe.

Ostale poslove kao što su prva registracija, odjava, promjena vlasnika, itd., nije moguće obaviti uz prilaganje  osobne iskaznice vlasnika, već je potrebno priložiti valjanu punomoć.

15. Treba li punomoć za poslove registracije biti ovjerena kod javnog bilježnika?

Punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika, ali ju vlasnik vozila  mora vlastoručno potpisati. Treba biti priložena u originalu prilikom obavljanja  registracijskog postupka u stanici za tehnički pregled. Ne može se prihvatiti  kopija punomoći niti punomoć poslana putem elektroničke pošte prema stanici za tehnički pregled.

#prometna dozvola     #registracija    #produženje važenja prometne                     #punomoć

 

16. Smije li vozilo kojem je isteklo važenje prometne dozvole, sudjelovati u prometu na cesti?

Vozilo kojem je isteklo važenje prometne dozvole ne smije sudjelovati u prometu na cestama. Vlasnik vozila je dužan u roku 15 dana od isteka važenja prometne dozvole (isteka registracije) produžiti važenje ili odjaviti vozilo. Vozilo može odjaviti vlasnik vozila ili opunomoćenik u bilo kojoj stanici za tehnički pregled. Za odjavu je potrebno priložiti prometnu dozvolu i registracijske pločice,  dokaz o identitetu (osobna iskaznica, putovnica, ..) a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za odjavu vozila potpisano od odgovorne osobe pravne osobe.

17. Kako dovesti odjavljeno vozilo u stanicu za tehnički pregled?

Ako je vozilo odjavljeno i nema važeću prometnu dozvolu niti važeći tehnički pregled, može se u stanici za tehnički pregled zatražiti izdavanje pokusnih pločica za obavljanje tehničkog pregleda. Pokusne pločice za obavljanje tehničkog pregleda mogu se izdati na najduži rok od 3 dana kako bi vlasnik mogao dovesti vozilo u stanicu za tehnički pregled i obaviti tehnički pregled i registraciju vozila odnosno produženje valjanosti prometne dozvole. Osnovni uvjet za dobivanje ovih pokusnih pločica je da se mogu  koristiti samo na vozilima koja imaju ispravne uređaje za upravljanje, zaustavljanje te da su propisno označena što je propisano člankom 252. stavak 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

Izjavu da je vozilo ispravno u pogledu uređaja za upravljanje i zaustavljanje daje vlasnik vozila.

 

18. Što je promjena vlasništva vozila (kupoprodaja), gdje se obavlja i što je sve potrebno da bi se ista izvršila ?

U slučaju prodaje ili drugog načina promjene vlasništva na vozilu, novi vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana od stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti, a isto   se  obavlja se u stanicama  za tehnički pregled vozila. Za promjenu vlasništva potrebno je priložiti dokaz o vlasništvu (račun, kupoprodajni ugovor, darovni ugovor, rješenje o nasljeđivanju…), prometnu dozvolu izdanu na prethodnog vlasnika, dokaz o plaćenim propisanim obvezama, dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za registraciju vozila. . Nakon promjene vlasništva novom vlasniku izdaje se prometna dozvola na njegovo ime

19. Može li prethodni vlasnik (prodavatelj) zadržati registarske pločice  vozila koje je prodao?

Stanica za tehnički pregled vozila koja je odjavila vozilo i kojoj su predane registarske pločice, na zahtjev vlasnika koji je upisan kao vlasnik u prometnoj dozvoli, čuva registarske pločice 90 dana od dana odjave vozila. U tom roku ih radi registracije svog vozila može preuzeti vlasnik ili druga osoba na temelju ovjerene izjave vlasnika registarskih pločica o ustupanju, odnosno 180 dana od dana odjave vozila ako se radi o registarskim pločicama za oldtimer (starodobna) vozila. Uobičajeno se zahtjev za čuvanje pločica navodi na kupoprodajnom ugovoru. Registarske pločice koje su ostale na čuvanju mogu se preuzeti samo u onoj stanici u kojoj se nalaze za što je potrebno priložiti potvrdu o čuvanju.

 

20. Treba li prethodni vlasnik biti prisutan u stanici za tehnički pregled kod promjene vlasništva?

Prethodni vlasnik vozila (prodavatelj) ne mora biti prisutan u stanici za tehnički pregled prilikom promjene vlasništva.

21. Što ako novi vlasnik nije prenio vozilo na sebe nakon prodaje vozila?

Novi vlasnik (kupac) dužan je u roku od 15 dana  od dana  stjecanja vozila registrirati vozilo na svoje ime ili ga odjaviti o  Ako ga ne registrira na svoje ime ili ne odjavi, stanica za tehnički pregled vozila će, na zahtjev osobe na koju je vozilo registrirano, rješenjem ukinuti registraciju vozila.

Vlasnik vozila dužan je u roku od 15 dana prijaviti promjenu bilo kojeg podatka koji je upisan u prometnoj dozvoli. Uz zahtjev za  ukidanje registracije potrebno je priložiti originalni  kupoprodajni ugovor ili ovjerenu presliku..

22. Može li se ukinuti registracija vozila koje je ukradeno ili utajeno ?

Vlasnik vozila dužan je u roku od 30 dana odjaviti registrirano vozilo te donijeti prometnu dozvolu radi poništenja i vratiti registarske pločice ako je vozilo uništeno, otpisano , otuđeno, nestalo ili utajeno. Prijava krađe vrši se u nadležnoj  Policijskoj upravi ili postaji gdje se kazneno djelo dogodilo, a odjava vozila na osnovu izdane potvrde o krađi / utaji u bilo kojoj stanici za tehnički pregled vozila.

 

23. Treba li kupoprodajni ili darovni ugovor biti ovjeren kod javnog bilježnika?

Svi ugovori sklopljeni  nakon 2.1.2018. ne trebaju biti ovjereni kod javnog bilježnika. Ako prodavatelj i kupac žele, mogu kupoprodajni ugovor ovjeriti kod javnog bilježnika, ali isto nije nužno za promjenu vlasništva, odnosno izdavanje prometne dozvole na novog vlasnika.

24. Koji se porez plaća kod promjene vlasništva?

Posebni porez na stjecanje rabljenih motornih vozila (tzv. porez od 5%)koji se do 2.1.2018 obračunavao i plaćao kod promjene vlasništva u nadležnoj ispostavi porezne uprave zamijenjen je  upravnom pristojbom koja se obračunava i naplaćuje u stanici za tehnički pregled u sklopu registracijskog postupka.. Upravna pristojba ne plaća  ako je na računu prodavatelja (poreznog obveznika) iskazan PDV ili je primijenjen poseban postupak oporezivanja marže.

25. Koliko iznosi upravna pristojba za vozilo?

Upravna pristojba se plaća prilikom promjene vlasništva u stanici za tehnički pregled vozila. Plaća se samo na određena vozila, a iznos ovisi o iznosu snage motora u kilovatima i godini proizvodnje vozila.  Iznos se može izračunati prema dolje navedenoj tablici sukladno Uredbi o tarifama upravne pristojbe.

 1. za osobne automobile i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba, uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom te »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI VOZILA

IZNOS U KN PO KW

≤ 1

50

2

45

3

40

4

35

5

30

6

25

7

20

8 – 10

15

11 – 14

10

15 – 18

5

19 – 20

3

21 – 30

1

 1. za motocikle (uključujući i mopede), bicikle i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90 te »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi:

GODINE STAROSTI MOTOCIKLA

IZNOS U KN PO cm³

≤ 1

3

2

2,8

3

2,4

4

2

5-7

1,6

8 – 10

1,2

11 – 14

0,8

15 – 18

0,4

19 – 20

0,2

21 – 30

0,1

Napomena:

 1. Godina starosti motornog vozila utvrđuje se prema godini proizvodnje motornog vozila.
 2. Ako je iznos upravne pristojbe po ovom tarifnom broju manji ili jednak 15 kuna, upravna pristojba se ne naplaćuje.
 3. Ako pristojbeni obveznik uplati upravnu pristojbu kod pravne osobe u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila, smatra se da je upravna pristojba plaćena na propisani račun.
 4. Za stjecanje motornih vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, za stjecanje motornih vozila čija je emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te stjecanje motornih vozila proizvedena prije 30 i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih (oldtimer) vozila ne plaća se upravna pristojba.«.

26. Plaća li se upravna pristojba kod darovanja vozila?

Na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju, ako je motorno vozilo u Republici Hrvatskoj registrirano na darovatelja, a stjecatelj je bračni drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj koji je u tom odnosu s darovateljem ili ako se na stjecanje rabljenih motornih vozila na temelju ugovora o darovanju plaća porez na nasljedstva i darove prema posebnom propisu

 Neki od primjera kada stjecatelj  neće platiti upravnu pristojbu uz uvjet da je  darovatelj upisan kao vlasnik u prometnu dozvolu::

 • Roditelj daruje vozilo djetetu ili dijete daruje vozilo roditelju
 • Posvojitelj daruje vozilo posvojenom djetetu ili obrnuto
 • (pra) djed ili (pra) baka daruju vozilo unucima ili obrnuto
 • Darovanje između bračnih drugova
 • Darovanje između izvanbračnih partnera

Uz darovni ugovor potrebno je priložiti dokaz o statusu darodavatelja i daroprimca, npr. rodni list, izvod iz matice vjenčanih i sl.

27. Plaća li se upravna pristojba za vozila stečena na temelju bračne razdiobe?

Da.

28. Što je porez na darove?

Porez na darove plaća se kod darovanja vozila čiji stjecatelj NIJE bračni (izvanbračni) drug, potomak i predak koji čini uspravnu liniju te posvojenik i posvojitelj, a kojima je pojedinačna tržišna vrijednost veća od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze.  U tom slučaju daroprimatelj plaća porez na darove u nadležnoj ispostavi porezne uprave. Ako je  pojedinačna tržišna vrijednost vozila manja od 50.000,00 kuna na dan utvrđivanja porezne obveze tada stjecatelj koji nema osnovu za oslobođenje  plaća upravnu pristojbu u stanici za tehnički pregled.

29. Što je suvlasništvo na vozilu?

Ako je vozilo u vlasništvu nekoliko osoba, registrira se na jednu od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju stanici za tehnički pregled vozila, a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisuje se riječ: "»Suvlasništvo«  U prometnu dozvolu može biti  upisan samo jedan od suvlasnika,

30. Kako se registriraju vozila koja imaju više suvlasnika?

Ako više suvlasnika želi registrirati vozilo, moraju priložiti dokaz o vlasništvu iz kojeg je vidljivo tko je sve suvlasnik vozila. Najčešći primjer je rješenje o nasljeđivanju nakon  provedene ostavinske rasprave iza umrle osobe. Ako je u takvom rješenju navedeno više osoba koje nasljeđuje vozilo postupak je sljedeći:

 • Suvlasnici se moraju dogovoriti tko će od suvlasnika biti upisan u prometnu dozvolu u polje vlasnik vozila, jer je moguće upisati samo jednu osobu
 • U stanici za tehnički pregled prilaže se dokaz o vlasništvu (npr. rješenje o nasljeđivanju)
 • Potrebno je priložiti i pisanu suglasnost svih ostalih suvlasnika da se jedan od suvlasnika upiše kao vlasnik u prometnu dozvolu (ukoliko suvlasnici daju izjavu u stanici za tehnički pregled ona ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, no ako je daju izvan stanice za tehnički pregled potrebna je ovjera javnog bilježnika)
 • Izjava se prilaže  u originalu
 • suglasnost može dati svaki suvlasnik pojedinačno Nitko od suvlasnika ne može prodati vozilo bez suglasnosti ostalih suvlasnika.

31. Kako prodati vozilo koje ima više suvlasnika?

Ako vozilo ima više suvlasnika, svi suvlasnici moraju biti suglasni za prodaju vozila. To znači da svaki od suvlasnika mora vlastoručno potpisati kupoprodajni / darovni ugovor s novim vlasnikom vozila. Druga mogućnost  je da svi suvlasnici opunomoće jednog od njih ili treću osobu koja će u njihovo ime sklopiti kupoprodajni ili darovni ugovor s kupcem odnosno daroprimateljem. Punomoć ne treba biti ovjerena kod javnog bilježnika.

32. Kako prodati vozilo koje ima više suvlasnika, ako jedan ili više suvlasnika ne živi u RH?

U tom slučaju suvlasnik koji ne živi u RH, može vlastoručno potpisanu i ovjerenu suglasnost za registraciju ili  za prodaju vozila dostaviti  ostalim suvlasnicima u RH koji temeljem iste mogu sklapati ugovor ili registrirati vozilo.

 

33. Što je potrebno da bi stanica za tehnički pregled registrirala vozilo?

Stanica za tehnički pregled vozila registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

 1. dokaz o vlasništvu vozila
 2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama
 3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila
 4. dokaz o identitetu, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za registraciju vozila
 5. izjavu o sukladnosti vozila ili potvrdu o provjeri sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili odluku tijela nadležnog za mjeriteljstvo o izuzimanju vozila od postupka utvrđivanja sukladnosti, za vozila koja podliježu provjeri sukladnosti.
 6. Za registraciju oldtimera (starodobnih vozila), uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer (starodobnih) vozila.

34. Koja je uobičajena procedura unosa / uvoza rabljenog osobnog automobila u RH?

Kada fizička ili pravna osoba kupuje rabljeno vozilo u nekoj od država članica EU ili ga uvozi iz trećih zemalja, prije podnošenja prijave carinskom uredu, potrebno je ishoditi potvrdu o provjeri sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Postupak provjere sukladnosti obavlja se u za te poslove ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila (ispitnom mjestu) pri čemu je vlasnik vozila dužan priložiti potvrdu proizvođača ili COC (certificate of conformity)  dokument.

Nakon provedenog postupka, za vozilo se u  ispitnom  mjestu  izdaje obrazac Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila s kojim je vlasnik vozila dužan carinskom uredu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila (PPMV).

Nakon što vlasnik vozila na osnovu rješenja carinskog ureda uplati sva potrebna davanja, rješenje će biti dostavljeno u elektroničkom obliku prema stanicama za tehnički pregled. Za provjeru uplate nadležni su isključivo carinski službenici.

Ukoliko je vozilo u inozemstvu kupljeno od fizičke osobe ili pravne osobe koja nije porezni obveznik (i na računu odnosno kupoprodajnom ugovoru nije iskazan PDV niti poseban postupak oporezivanja marže), potrebno je u stanici za tehnički pregled naknadno još platiti i upravnu pristojbu u postupku registracije vozila.

Kada u stanicu za tehnički pregled vozila pristupi vlasnik sa zahtjevom za prvi tehnički pregled i prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj, uz ostalu propisanu dokumentaciju, potrebno je  priložiti i dokaz o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim motornim vozilima. Navedeno se odnosi na kategorije vozila M1, N1, L2, L4 i L5, u slučaju kada vozilo unosi/uvozi fizička osoba.

Sukladno navedenom,  vlasnik rabljenog motornog vozila koje je kupljeno izvan RH, prilikom prijave tehničkog pregleda i registracije vozila dužan je u stanici za tehnički pregled priložiti sljedeću dokumentaciju:

    Dokaz o vlasništvu (račun ili kupoprodajni ugovor)

    Strani prometni dokument / prometnu dozvolu I i II dio  

    Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila

    Rješenje carinskog ureda o plaćenom PPMV-u

    Rješenje o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim motornim vozilima (za fizičke osobe)

35. Postoje li ograničenja kod unosa ili uvoza u RH ograničenja s obzirom na starost vozila?

Uvjet za unos/uvoz vozila u RH nije starost vozila već zadovoljavanje uvjeta o sukladnosti vozila ( tzv. homologacijski- uvjeti). Prije unosa ili uvoza starijih rabljenih vozila ili vozila koja ne udovoljavaju  propise o sukladnosti vozila , potrebno je kontaktirati Državni zavod za mjeriteljstvo.

36. Koliko iznose troškovi unosa ili uvoza automobila u RH?

Troškovi kod unosa ili uvoza  osobnog automobila su okvirno sljedeći:

Nakon opisanog u stanici za tehnički pregled je potrebno  obaviti tehnički pregled i registraciju vozila te priložiti i policu obveznog osiguranja od auto odgovornosti..

Na poveznici u nastavku moguće je dobiti informativni izračun troškova tehničkog pregleda i registracije vozila:

https://www.hak.hr/vozila/tehnicki-pregledi/kalkulator/

37. Što je poseban porez na motorna vozila (PPMV)?

Posebni porez na motorna vozila prihod je Državnog proračuna Republike Hrvatske . Plaća se na  određene kategorije motornih  vozila a porezni obveznik je  fizička i pravna osoba koja, radi uporabe na cestama u Republici Hrvatskoj, stječe motorno vozilo iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona posebnom porezu na motorna vozila u Republici Hrvatskoj ili koja takvo motorno vozilo na koje nije obračunat i plaćen posebni porez uvozi ili unosi u Republiku Hrvatsku.

38. Koja vozila podliježu PPMV-u?

Sukladno Zakonu o posebnom porezu na motorna vozila predmet oporezivanja su sljedeća  motorna vozila:

 1. osobni automobili i ostala motorna vozila konstruirana prvenstveno za prijevoz osoba,
  uključujući motorna vozila tipa karavan, kombi i trkaće automobile iz tarifnih oznaka KN: 8703 21, 8703 22, 8703 23, 8703 24, 8703 31, 8703 32, 8703 33 i 8703 90, osim sanitetskih vozila, dostavnih »van« vozila i vozila posebno prilagođenih za prijevoz osoba s invaliditetom,
  2. motocikli (uključujući i mopede), bicikli i slična vozila s pomoćnim motorom, sa ili bez bočne prikolice iz tarifnih oznaka KN: 8711 20, 8711 30, 8711 40, 8711 50 i 8711 90,
  3. »pick-up« vozila s dvostrukom kabinom, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,
  4. »ATV« vozila, neovisno o njihovom razvrstavanju u kombiniranoj nomenklaturi,
  5. druga motorna vozila prenamijenjena u motorna vozila iz točke 1., 2., 3. i 4. ovoga stavka.

Motorna vozila koja se isključivo pokreću na električni pogon, motorna vozila čija je
emisija ugljičnog dioksida (CO2) 0 grama po kilometru te motorna vozila proizvedena prije 30
i više godina koja su sukladno posebnim propisima razvrstana u kategoriju starodobnih
(oldtimer) vozila nisu predmet oporezivanja.

Više informacija moguće je saznati na poveznicama:

https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/propisi-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila/2487

https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/trosarinsko-oporezivanje-opce-informacije/posebni-porez-na-motorna-vozila-3714/3714

https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/visine-i-nacin-obracuna-trosarina-posebnih-poreza/motorna-vozila/3633

39. Gdje se plaća PPMV?

Fizičke osobe PPMV plaćaju u nadležnom carinskom uredu. Fizičke osobe mogu prijaviti PPMV. Prijava za obračun posebnog poreza na motorna vozila moguća je i putem sustava e-građani bez potrebe odlaska u carinski ured. Više informacija moguće je saznati na poveznici: https://e-carina.carina.hr/ppmv/

40. Koliko iznosi PPMV za vozilo?

Obzirom da izračun PPMV-a ovisi o više faktora, nije moguće jednoznačno odrediti iznos PPMV-a. Ipak na stranicama Carinske uprave postoji informativni izračun PPMV-a:

https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/dodatne-informacije-o-trosarinama-i-posebnim-porezima/posebni-porez-na-motorna-vozila-3650/informativni-kalkulator-za-izracun-ppmv-a/4838

41. Koja teretna vozila plaćaju PPMV?

Nakon izmjena Zakona o PPMV-u od 2.1.2020. godine, sva rabljena teretna vozila N1 kategorije koja se unose ili uvoze u RH nakon 2.1.2020., a koja nisu tvornički proizvedena kao teretna, podliježu plaćanju PPMV-a. To znači da vozilo mora imati tvornički dokument kojim dokazuje da se radi o teretnom vozilu ili osobnom automobilu. Tvorničkim dokumentom smatra se CoC dokument ili Potvrda proizvođača koju izdaje zastupnik za određenu  marku vozila u RH.

42. Na koja vozila se plaća carina prilikom uvoza u RH?

Carina se plaća na vozila koja se uvoze iz trećih zemalja koja nisu članice EU (npr. iz SAD-a, Švicarske, Srbije, BiH itd.). Carina prije unosa u RH može biti regulirana u nekoj od država članica EU.

Više informacija moguće je pronaći na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/aktivno-gradjanstvo-i-slobodno-vrijeme/na-putovanju/placanje-carine/374

43. Kako uvesti i registrirati vozilo iz Amerike ili Australije?

Vozila koja nisu proizvedena za europsko tržište najčešće ne zadovoljavaju uvjete potrebne za utvrđivanje sukladnosti a samim time se ne mogu registrirati na području EU. Naravno, postoje i vozila koja se proizvode izvan EU, a homologirana su za europsko tržište i samim time ispunjavaju uvjete za puštanje u promet unutar EU.

Utvrđivanje sukladnosti vozila provodi se za sve kategorije novih ili rabljenih vozila nakon njihova unosa, uvoza ili prodaje a prije prve registracije vozila.

Više informacija oko uvoza vozila proizvedena prema američkim standardima može se pronaći na poveznici:

https://www.hak.hr/vozila/homologacija/uvoz-americkih-vozila/

44. Što je naknada za gospodarenje otpadnim vozilima?

To je naknada koja se plaća za određena rabljena vozila prilikom unosa ili uvoza u RH. Iznos naknade računa se umnoškom koeficijenata i mase vozila. Koeficijent iznosi 0,60 kn/kg, pa za vozilo od 1200 kg, naknada iznosi otprilike 720 kuna.

Više informacija moguće je saznati na poveznici:

http://www.fzoeu.hr/hr/naknade/naknade_temeljem_zakona_o_odrzivom_gospodarenju_otpadom/naknada_za_gospodarenje_otpadnim_vozilima/

45. Za koja vozila se plaća naknada za gospodarenje otpadnim vozilima.

Naknada za gospodarenje otpadnim vozilima plaća se za:

– M1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju još najviše osam sjedala,

– N1 kategoriju – motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone

– L2, L4 i L5 (osim L5e) kategorije motornih vozila.

              

 • L2 - Motorna vozila s 3 kotača (mopedi), radnog obujma motora ≤ 50 cm3, ili kod elektromotora najveće trajne nazivne snage ≤ 4kW i brzine ≤ 45 km/h
 • L4 - Motorna vozila s 2 kotača i bočnom prikolicom (motocikli s bočnom prikolicom), radnog obujma motora > 50 cm³ ili brzine > 45 km/h
 • L5 - Motorna vozila s 3 kotača, simetrično postavljena s obzirom na uzdužnu os vozila (motorni tricikli), radnog obujma motora > 50 cm3 ili brzine > 45 km/

 

46. Što je prijava stjecanja vozila i gdje se prijava obavlja?

Pravne osobe, porezni obveznici prema Zakonu o PDV-u koje unose vozilo iz EU u Republiku Hrvatsku, ne plaćaju PDV u zemlji porijekla vozila, već moraju prijaviti stjecanje vozila u carinskom uredu za nova prijevozna sredstva ili u poreznoj upravi za rabljena prijevozna sredstva.

Više informacija moguće je saznati na sljedećim poveznicama:

https://www.porezna-uprava.hr/HR_publikacije/Lists/mislenje33/Display.aspx?id=18690

https://carina.gov.hr/pristup-informacijama/propisi-i-sporazumi/trosarinsko-postupanje/pdv-na-stjecanje-novih-prijevoznih-sredstava/4630

47. Što je poseban postupak oporezivanja marže?

Porezna osnovica pri oporezivanju marže je razlika između nabavne i prodajne cijene umanjena za iznos poreza na dodanu vrijednost koji je sadržan u toj marži. Ako prodavatelj  kod prodaje vozila primijenjuje  poseban postupak oporezivanja mare, to mora biti nedvojbeno navedeno na računu koji izdaje pravna osoba porezni obveznik.

48. Koja je razlika između računa i kupoprodajnog ugovora?

Račun izdaje pravna osoba kod prodaje vozila, a kupoprodajni ugovor sastavljaju dvije fizičke osobe. Da bi račun bio valjan, mora sadržavati sve elemente propisane Zakonom o PDV-u.

Račun mora sadržavati sljedeće podatke:
- broj računa i datum izdavanja,
- ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika koji je isporučio dobra ili obavio usluge (prodavatelja),
- ime i prezime (naziv), adresu, osobni identifikacijski broj ili PDV identifikacijski broj poreznog obveznika kome su isporučena dobra ili obavljene usluge (kupca),
- količinu i uobičajeni trgovački naziv isporučenih dobara te vrstu i količinu ili opseg obavljenih usluga,

- datum isporuke dobara ili obavljenih usluga ili datum primitka predujma u računu za predujam, ako se taj datum može odrediti i razlikuje se  od datuma izdavanja računa,
- jediničnu cijenu bez PDV-a, odnosno iznos naknade za isporučena dobra ili obavljene usluge, razvrstane po stopi PDV-a,
- popuste ili rabate ako nisu uključeni u jediničnu cijenu,
- stopu PDV-a,
- iznos PDV-a razvrstan po stopi PDV-a, osim ako se primjenjuje posebni postupak za koji je u smislu ovoga Zakona taj podatak isključen,
- zbrojni iznos naknade i PDV-a.


Porezni obveznik obvezan je u računu iskazivati osobni identifikacijski broj. Za transakcije unutar Europske unije porezni obveznik obvezan je u računu iskazati PDV identifikacijski broj.

49. Kako raskinuti kupoprodajni ugovor?

Nakon što se kupac i prodavatelj usuglase da se sklopljeni ugovor raskine potrebno je napisati novi sporazumni ugovor za raskid ugovora

50. Što je darovni ugovor?

Darovni ugovor je dvostrani pravni posao u kojem jedna strana (darovatelj) dobrovoljno i besplatno prepušta drugoj strani (daroprimcu/obdareniku) neku stvar kao npr. vozilo  ili imovinsku korist, a daroprimac to prihvaća.  Ako je darovni ugovor sklopljen nakon 2.1.2018. isti ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika. Darovni ugovor moraju vlastoručno potpisati i darovatelj i daroprimac.

51. Može li se tehnički pregled ili poslovi registracije platiti debitnim ili kreditnim karticama?

Detalji oko plaćanja karticama moraju se provjeriti kontaktiranjem stanice za tehnički pregled gdje će usluga biti obavljena, ali načelno postoje sljedeće mogućnosti plaćanja: 

 • jednokratno plaćanje (kartice domaćih i stranih banaka) - VISA, MAESTRO I MASTERCARD  
 • obročno plaćanje (2-6 rata, neovisno o iznosu) – DINERS i Maestro kartice MB Plus grupacije banaka (KentBank, Slatinska banka, Primorska banka, Sberbanka, Istarska kreditna banka, Jadranska banka, Kreditna banka Zagreb, Veneto banka, Erste&Steiermarkische bank)

Popis svih stanica za tehnički pregled u RH:

https://www.cvh.hr/tehnicki-pregled/stanice-za-tehnicki-pregled/

52. Može li se registracija vozila obaviti s osobnom iskaznicom vlasnika ako vlasnik nije prisutan?

Ne. Samo produženje važenja prometne dozvole može umjesto vlasnika obaviti osoba koja priloži važeću osobnu iskaznicu vlasnika uz svoj važeći identifikacijski dokument.

Registraciju, promjenu vlasništva, odjavu itd. nije moguće umjesto vlasnika obaviti s osobnom iskaznicom vlasnika već je potrebna punomoć namijenjena za postupak registracije i važeći identifikacijski dokument opunomoćenika. Punomoć ne mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, ali mora biti vlastoručno potpisana od opunomoćitelja i priložena u originalu.

53. Gdje se mogu naručiti pločice po izboru ili po narudžbi?

Provjeru dostupnosti, rezervaciju i narudžbu pločica po izboru ili pločica po narudžbi obavljaju stanice za tehnički pregled. Za pločice po izboru ili po narudžbi je potrebno kontaktirati najbližu stanicu za tehnički pregled.

Cijene svih obrazaca i pločica mogu se pronaći na poveznici:

https://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-sigurnosti-prometa-na-cestama/rjesenje-o-utvrdivanju-cijena-obrazaca-registarskih-pokusnih-prenosivih-i-izvoznih-plocica/

54. Što je uvjerenje o vlasništvu vozila?

Uvjerenje o vlasništvu vozila izdaje se iz evidencije registriranih vozila, a istim se potvrđuje  da je određena fizička ili pravna  osoba upisana kao vlasnik jednog ili više vozila. Uvjerenje o vlasništvu izdaju stanica za tehnički pregled na zahtjev vlasnika ili druge osobe koja za to ima pravni interes

Uvjerenje o vlasništvu vozila za fizičke osobe, moguće je ishoditi i putem sustava e-građani.

55. Tko izdaje uvjerene o vlasništvu vozila u svrhu pokretanja ovrhe?

Potvrde i uvjerenja iz evidencije registriranih i označenih vozila koja se izdaju sukladno Ovršnom zakonu zbog pokretanja ovrhe odnosno po Zakonu o Upisniku sudskih i javnobilježničkih osiguranja tražbina vjerovnika na pokretnim stvarima i pravima zbog upisa sudskih i javnobilježničkih osiguranja izdaju nadležne Policijske uprave ili  postaje .  

56. Što je prometna dozvola?

Prometna dozvola je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo vozila, pravo označavanja vozila određenim registarskim pločicama i vlasništvo tih pločica, tehničke i druge osobine i karakteristike vozila te pravo sudjelovanja u prometu. Obrazac prometne dozvole je  promijenjen nakon pristupanja RH Europskoj uniji te se  uz novi obrazac  više ne izdaje knjižica vozila kao do 01.07.2013. godine..

57. Što je knjižica vozila?

Knjižica vozila je javna isprava koju je izdavalo nadležno tijelo za registraciju vozila prije pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji. .Knjižice vozila se nakon ulaska u EU više ne izdaju uz novi obrazac prometne dozvole. Ipak prilikom zamjene starog obrasca prometne dozvole za novi, potrebno je priložiti i pripadajuću knjižicu vozila. Na primjer, ako vlasnik vozila želi ponovno registrirati vozilo koje je  bilo odjavljeno i ima stari obrazac prometne dozvole, uz njega je prilikom registracije potrebno priložiti i knjižicu vozila. Ako je knjižica vozila izgubljena, potrebno je prijaviti gubitak u nadležnoj policijskoj postaji ili upravi.

58. Što je registar neplaćenih kazni i kako registrirati vozilo ako je vlasnik u registru?

Registar neplaćenih kazni je sastavni dio prekršajne evidencije i vodi se za osuđenike, fizičke i pravne osobe  koji u roku iz odluke o prekršaju nisu uplatili pravomoćno izrečenu novčanu kaznu počinjeni prekršaj. Ako je Odluka o prekršaju postala pravomoćna nakon 1. siječnja 2014. godine, a novčana kazna nije plaćena u dobrovoljnom roku za plaćanje kazne određenom u Odluci o prekršaju, uskratit će se:

 • izdavanje vozačke dozvole ili produljenje njezine valjanosti
 • registracija ili produljenje registracije motornog vozila. 

U svrhu provedbe navedenih uskrata propisanih Prekršajnim zakonom, Ministarstvo pravosuđa ustrojilo je Registar neplaćenih kazni. Podaci iz Registra nisu javno dostupni.

Građanima i pravnim osobama kojima je uskraćeno neko pravo sukladno Prekršajnom zakonu svi  podaci potrebni za uplatu novčane kazne dostupni su u nadležnim policijskim upravama ili postajama ili u stanicama za tehnički pregled vozila.

Ako je kazna plaćena, a osoba iz nekog razloga nije brisana iz registra neplaćenih kazni potrebno je kontaktirati nadležna tijela koja vode registar neplaćenih kazni.

Informacije vezane uz Registar neplaćenih kazni možete dobiti radnim danom, na broju telefona 01/3714-262 ili putem e-maila: prekrsajna@pravosudje.hr.

Više informacija moguće je saznati na sljedećoj poveznici:

https://gov.hr/moja-uprava/promet-i-vozila/dozvole-za-upravljanje-vozilima/registar-neplacenih-kazni/1621

59. Može li se vozilo registrirati na maloljetnu osobu ili osobu kojoj je oduzeta poslovna sposobnost ?

Sukladno Pravilniku o registraciji i označavanju vozila vozilo se registrira na vlasnika vozila. Vlasnik vozila može biti i maloljetna osoba ili osoba kojoj je oduzeta poslovna sposobnost. U registracijskom postupku takve osobe zastupa zakonski zastupnik odnosno  skrbnik, budući nemaju poslovnu sposobnost da bi sami mogli stjecati prava i preuzimati obveze vezane za registraciju vozila.

60. Što su „oldtimeri“ i kako se registriraju?

„Oldtimer“ (starodobno vozilo) je motorno vozilo proizvedeno prije trideset i više godina, koje je radi njegovanja povijesnih naslijeđa i tehničke kulture sačuvano ili ponovo sastavljeno u izvornom obliku i koje se ne koristi u svakodnevnom prometu, a koje je po posebnom propisu, koji donosi ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove i ravnateljem državnog zavoda za mjeriteljstvo, razvrstano u kategoriju starodobnih vozila.

Za registraciju starodobnog vozila potrebno je od Hrvatskog oldtimer saveza ishoditi identifikacijsku iskaznicu za starodobno vozilo. Starodobna vozila označavaju se registracijskom pločicom za starodobna vozila.

Više informacija moguće je pronaći na poveznici:

https://www.hros.hr/

61. Kako odjaviti vozilo koje je preregistrirano u inozemstvu?

Vozilo preregistrirano u inozemstvu stanica za tehnički pregled može odjaviti ako vlasnik vozila priloži  dokaz o preregistraciji (to može biti prometni dokument izdan u inozemstvu, potvrda nadležnog tijela strane države o preregistraciji) uz obavezno prilaganje registarskih pločica izdanih u RH ili dokaza o preuzimanju istih od nadležnog stranog tijela za registraciju vozila. U slučaju da su pločice  izgubljene ili ukradene potrebna je potvrda nadležnog tijela kojom se isto dokazuje.

62. Kako saznati „kilometražu“ vozila?

Prilikom svakog tehničkog pregleda evidentira se stanje putomjera na vozilima. Potvrdu o stanju kilometara može se zatražiti vlasnik  u bilo kojoj stanici za tehnički pregled uz priloženu prometnu dozvolu ili neka druga osoba koja priloži original prometne dozvole. Trenutno se potvrda o kilometraži može izdati samo za osobne automobile i teretna vozila N1 kategorije.

63. Može li se izdati potvrda o stanju putomjera za motocikl?

Stanice za tehnički pregled za sada nisu u mogućnosti izdati potvrdu o stanju putomjera za motocikl ili moped.

 

TEHNIČKI PREGLED

 

 

1.    Što je tehnički pregled?

Tehnički pregled vozila obavlja se temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnika o tehničkim pregledima vozila, a u svrhu provjere tehničke ispravnosti i ekološke podobnosti vozila. Obvezan je za sva motorna (automobili, motori, autobusi i sl.) i priključna vozila osim radnih strojeva. Nova motorna i priključna vozila registrirana u Republici Hrvatskoj, koja sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 24 mjeseca od prve registracije vozila, osim novih motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koja su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem istječe rok od 12 mjeseci od prve registracije vozila.

Vozila stara dvije ili više godina, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom svakog 12. mjeseca od posljednjeg redovitog tehničkog pregleda. To znači ako je tehnički pregled za vozilo staro dvije ili više godina obavljen 15.3.2020. godine, isti vrijedi do 31.3.2020. Prometna dozvola ne vrijedi do kraja mjeseca, već ističe datumom isteka koji je naveden na vanjskoj strani prometne dozvole. Ovo je bitno jer tehnički pregled najčešće vrijedi duže od datuma isteka prometne dozvole, ali vozilo ne smije sudjelovati u prometu ako je važenje prometne dozvole isteklo.

2.    Koliko unaprijed se može obaviti tehnički pregled?

Tehnički pregled može se obaviti i  prije isteka roka važenja. Međutim ako je obavljen u mjesecu ranije od isteka važenja  prometne dozvole, tada će novo važenje prometne dozvole vrijediti do isteka tog novog tehničkog pregleda.

Na primjer: Prometna dozvola vrijedi do 15.4.2020, a tehnički pregled do 30.4.2020. Ako vlasnik obavi tehnički pregled 20.3.2020., tada mu novi tehnički pregled vrijedi do 31.3.2021. te će se novo važenje prometne dozvole automatski skratiti na 31.3.2021 umjesto do 15.4.2021.  jer važenje prometne dozvole ne može biti dulje od važenja tehničkog pregleda.

3.    Zašto se preporuča obavljanje tehničkog pregleda nekoliko dana prije isteka važenja prometne dozvole?

Tehnički pregled je preporučljivo obaviti u istom mjesecu nekoliko dana prije isteka važenja prometne dozvole zbog mogućnosti da vozilo ne zadovolji na tehničkom pregledu pa je potrebno ukloniti eventualne nedostatke i obaviti ponovljeni tehnički pregled.

Preporuka: svibanj, lipanj i srpanj su mjeseci u kojima se obavlja najveći broj tehnički pregleda u stanicama za tehnički pregled i očekuju se najveće gužve zbog praznika i godišnjih odmora. Vlasnicima se savjetuje da tehnički pregled u tim mjesecima obave početkom mjeseca u kojem ističe tehnički pregled i važenje prometne dozvole (registracije).

4.    Koliko košta tehnički pregled vozila?

Naknada za tehnički pregled određena je "Odlukom o visini naknada za tehnički pregled i druge poslove koji se obavljaju u stanicama za tehničke preglede vozila" i ovisna je o kategoriji vozila.

5.    Gdje se može obaviti tehnički pregled?

Tehnički pregled moguće je obaviti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled u RH. Popis svih stanica nalazi se na poveznici u nastavku:

https://www.cvh.hr/tehnicki-pregled/stanice-za-tehnicki-pregled/

6.    Što ako vozilo nije zadovoljilo na tehničkom pregledu?

Ako se na tehničkom pregledu vozilo proglasi tehnički neispravnim, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od 15 dana  u istoj stanici za tehnički pregled bez naknade. Za sva pitanja oko tehničkog pregleda i rezultata, vlasnik se može obratiti djelatnicima ili voditelju stanice za tehnički pregled u kojoj je pregled obavljen. 

!!! Ako je isteklo važenje prometne dozvole, vozilo ne smije sudjelovati u prometu na cestama !!!

7.    Može li se ponovljeni tehnički pregled obaviti u drugoj stanici za tehnički pregled?

Ne. Ponovljeni tehnički pregled u roku 15 dana mora se obaviti u istoj stanici u kojoj je obavljen prvi pregled. Ukoliko se  obavlja  u drugoj stanici za tehnički pregled, naplatit će  se  naknada kao da vozilo prvi puta pristupa tehničkom pregledu.

8.    Koje dimenzije pneumatika  (guma) se smiju ugraditi na vozilo?

Kako bi bili sigurni da se pneumatici traženih dimenzija mogu ugraditi na vozilo, najbolje se obratiti najbližoj stanici za tehnički pregled, gdje nadzornik tehničke ispravnosti uz pomoć kataloga, dokumentacije vozila i vizualno provjerava je li pneumatik na adekvatnom naplatku ispravno ugrađen na vozilo.

Popis stanica za tehnički pregled nalazi se na poveznici https://www.cvh.hr/tehnicki-pregled/stanice-za-tehnicki-pregled/

Ukoliko na gore opisan način nije moguće utvrditi dozvoljene dimenzije pneumatika, najbolje je kontaktirati generalnog distributera za Hrvatsku za određenu marku vozila, na temelju čijeg dokumenta (izjava o sukladnosti ili neki oblik ovjerene potvrde na kojoj je naveden broj šasije vozila za koje se izdaje) će se te dimenzije moći upisati u prometnu dozvolu. Međutim čak i uz gore navedeni dokument nadzornik tehničke ispravnosti provjerava je li pneumatik na adekvatnom naplatku ispravno ugrađen na vozilo, zbog čega je opet potrebno obratiti se stanici za tehnički pregled.

Popis ovlaštenih zastupnika za marke vozila u RH nalazi se u nastavku:

https://www.hak.hr/vozila/homologacija/popis-ovlastenih-dobavljaca

Ako neki od gore navedenih dokumenata nije moguće dobiti, vozilo je još uvijek moguće podvrgnuti postupku ispitivanja, na kojem će se utvrditi može li se ili ne može, predmetna kombinacija pneumatika i naplatka ugraditi na Vaše vozilo.

U nastavku se nalazi popis stanica za tehnički pregled (ispitnih mjesta) u kojima se moguće naručiti i  obaviti ispitivanje (atest):

https://www.cvh.hr/ispitivanje/ispitna-mjesta/

9.    Koje naljepnice moraju biti postavljene na teretno vozilo?

Određena vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe moraju biti označena naljepnicama na bočnim stranama vozila.

Teretno vozilo najveće dopuštene mase iznad 3500 kg kojim se obavlja prijevoz za vlastite potrebe mora ispunjavati sljedeće posebne uvjete:

– istaknut vidljivi napis »PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE« na vratima vozila

– imati oznaku imena i prezimena te prebivališta fizičke osobe – obrtnika, odnosno naziva i sjedišta trgovačkog društva koje obavlja prijevoz za vlastite potrebe, istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila, pri čemu podaci navedeni u oznaci moraju odgovarati podacima navedenim u Prijavi prijevoza za vlastite potrebe, a visina slova ne smije biti manja od 30 mm i

Više informacija moguće je saznati na poveznici:

https://www.cvh.hr/propisi-i-upute/pravilnici/zakon-o-prijevozu-u-cestovnom-prometu/pravilnik-o-posebnim-uvjetima-za-vozila-kojima-se-obavlja-javni-cestovni-prijevoz-i-prijevoz-za-vlastite-potrebe/

10. Smiju li se dodatno zatamnjivati staklene površine ili postavljati reklamne naljepnice na stakla automobila?

Dodatno se smiju zatamnjivati sve staklene površine osim prednjeg vjetrobranskog stakla i bočnih stakala u ravnini vozača i suvozača na prednjim sjedalima (u prvom redu sjedenja). Isto vrijedi i za postavljanje reklamnih naljepnica.

11. Koja je razlika između radnog stroja i radnog vozila?

Radni stroj je motorno vozilo kojem je osnovna namjena obavljanje određenih radova vlastitim uređajima i opremom (kombajn, valjak, grejder, kosilica, buldožer, motokultivator,  motokultivator s priključkom, viljuškar, kopač rovova i sl.). Radni strojevi ne podliježu tehničkom pregledu, ali se moraju registrirati, ako sudjeluju u prometu na cestama.

Radni stroj

Radno vozilo je bilo koji teretni automobil ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova na način da se na vozilu ne može prevoziti nikakav drugi teret. Radna vozila podliježu tehničkom pregledu i registraciji, ako sudjeluju u prometu na cestama.

Primjer radnog vozila – registrira se kao i svako drugo teretno vozilo

12. Tko izdaje potvrdu proizvođača?

Potvrdu proizvođača može izdati zastupnik za marku vozila u RH. U nastavku se nalazi popis ovlaštenih dobavljača za izdavanje potvrda proizvođača:

https://www.hak.hr/vozila/homologacija/popis-ovlastenih-dobavljaca/

13. Što ako zastupnik ne može izdati potvrdu proizvođača?

Ako ne postoji zastupnik za marku vozila koja se unosi ili uvozi u RH, vlasnik mora kontaktirati Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM).

https://dzm.gov.hr/kontakti/84

14. Što je atest (ispitivanje)vozila?

U postupku ispitivanja vozila provjerava se jesu li konstrukcijske i tehničke osobine vozila i njihovih dijelova, sklopova i uređaja u skladu s propisima i normama, odnosno jesu li oni uredno ispitani ili homologirani. Ispitivanje se sastoji od pregleda vozila, dijelova, sklopova i uređaja, snimanja tehničkih značajki vozila, pojedinih sklopova i uređaja, pregleda pripadajuće dokumentacije, stručne obrade rezultata utvrđenih ispitivanjem i donošenja konačne ocjene te izdavanja Potvrde o ispitivanju vozila.

15. Kolika je cijena  atesta (ispitivanja vozila)?

Cijenu za pojedinu vrstu ispitivanja možete saznati u kontaktu sa stanicom za tehnički pregled u kojoj postupak namjeravate obaviti, a popis stanica koje vrše ispitivanje vozila možete saznati na poveznici:

http://www.cvh.hr/ispitivanje/ispitna-mjesta/

16. Gdje se može obaviti atest?

Ovisno o preinaci i potrebnoj vrsti ispitivanja za pojedinu preinaku ispitivanje vozila obavlja se na cijelom području RH u ovlaštenim ispitnim mjestima – stanicama za tehnički pregled. Popis istih možete saznati na poveznici:

http://www.cvh.hr/ispitivanje/ispitna-mjesta/

 

 

 

 

 

 

Kontakti