kategorije pretrage

Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila i opreme i dijelova vozila

DRŽAVNI ZAVOD ZA NORMIZACIJU I MJERITELJSTVO

Na temelju članka 31. stavak 3. Zakona o normizaciji (»Narodne novine«, broj 55/96) ravnatelj Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo donosi

PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU VISINE I NAČINA PLAĆANJA NAKNADA ZA POKRIĆE TROŠKOVA U POSTUPKU HOMOLOGACIJE VOZILA I OPREME I DIJELOVA VOZILA

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuje se visina i način plaćanja naknada za pokriće troškova koje podnositelji zahtjeva plaćaju Državnom zavodu za normizaciju i mjeriteljstvo (u daljnjem tekstu: »Zavod«) ili ovlaštenoj pravnoj osobi.

Članak 2.

Naknade iz članka 1. ovog pravilnika plaćaju se bez obzira na to da li će nakon provedenog postupka biti izdana potvrda o sukladnosti tipa vozila odnosno potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ili da će tip opreme i dijelova vozila biti homologiran.

Članak 3.

Naknade za pokriće troškova za izdavanje potvrde o sukladnosti tipa vozila iznose:

Vrsta vozila Kategorija Naknada (kn)
1. Osobna i laka teretna vozila M1 i N1 4.000,00
2. Autobusi i teretna vozila M2, M3, N2 i N3 6.000,00
3. Priključna vozila iznad 3,5 t O3 i O4 3.100,00
4. Priključna vozila do 3,5 t O1 i O2 2.450,00
5. Motocikli i mopedi L1, L2, L3 i L4 2.000,00
6. Motocikli s tri kotača L5 2.450,00

Naknada za pokriće troškova dopune potvrde o sukladnosti tipa vozila iznosi 25% iznosa naknada koje su navedene u stavku 1. ovog članka.

Članak 4.

Naknade za pokriće troškova stručnog pregleda vozila i dokumentacije u postupku homologacije tipa vozila iznose:

Vrsta vozila Kategorija Naknada (kn)
1. Osobna i laka teretna vozila M1 i N1 1.400,00
2. Autobusi i teretna vozila M2, M3, N2 i N3 2.500,00
3. Priključna vozila iznad 3,5 t O3 i O4 1.400,00
4. Priključna vozila do 3,5 t O1 i O2 1.000,00
5. Motocikli i mopedi L1, L2, L3 i L4 1.000,00
6. Motocikli s tri kotača L5 1.400,00

Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju se za pregled dokumentacije i vozila te izradu izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta. U iznose nisu uključeni troškovi eventualnih ispitivanja.

Za svakih sljedećih pet izvedbi nakon prvih pet izvedbi, iznosi naknada iz stavka 1. ovog članka povećavaju se za 15%.

Iznosi naknada iz stavka 1. ovoga članka umanjuju se za 50% ako se ne obavlja pregled vozila već samo pregled dokumentacije.

Naknada za pokriće troškova pregleda vozila i dokumentacije za dopunu potvrde o sukladnosti tipa vozila iznosi 25% iznosa naknade iz stavka 1. ovog članka.

Članak 5.

Naknada za pokriće troškova za izdavanje potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila iznosi:

Vrsta vozila Kategorija Naknada (kn)
1. Osobna i laka teretna vozila M1 i N1 500,00
2. Autobusi i teretna vozila M2, M3, N2 i N3 1000,00
3. Priključna vozila iznad 3,5 O3 i O 500,00
4. Priključna vozila do 3,5 t O1 i O2 330,00
5. Motocikli i mopedi L1, L2, L3 i L4 330,00
6. Motocikli s tri kotača L5 500,00

Iznosi iz stavka 1. ovog članka plaćaju se za pregled dokumentacije i vozila, izrade izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta te izdavanja potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila. U iznose nisu uključeni troškovi eventualnih ispitivanja.

Za poslove uspostavljanja i održavanja informatičkog sustava, provođenja stručnog i tehničkog nadzora nad zakonitim provođenjem homologacije pojedinačno pregledanog vozila te na temelju utvrđenog stanja predlaganja i poduzimanja mjera u ovim poslovima i dr., ovlaštena pravna osoba izdvojit će 10% od naplaćene naknade za obavljanje ovih poslova Zavodu.

Članak 6.

Naknada za izdavanje dokaza proizvođača o sukladnosti opreme i dijelova vozila s uvjetima propisanim pojedinim pravilnikom iz točke 8. Naputka za provođenje postupka homologacije vozila (»Narodne novine«, broj 15/02) (u daljnjem tekstu: »potvrda proizvođača«) iznosi do 330,00 kuna.

Naknada za ovjeravanje »COC dokumenta« i potvrde proizvođača koja je izdana u inozemstvu iznosi do 100,00 kuna.

Članak 7.

Naknade za pokriće troškova homologacije tipa opreme i dijelova vozila prema odredbama propisa o homologaciji iznosi 2000,00 kn. U iznos te naknade nisu uključeni troškovi homologacije ispitivanja.

Članak 8.

Naknade iz članka 3. i stavka 3. članka 5. i članka 7. ovoga pravilnika uplaćuju se žiroračun Zavoda br. 2390001-1100016873. Ako je podnositelj zahtjeva strani proizvođač, naknade iz članka 3. uplaćuju se u Privrednu banku Zagreb, Račkog 6, na devizni račun br. 702000-978- 132344-307 Ministarstva financija za Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo.

Naknade iz članka 6. ovog pravilnika podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno pravnoj osobi koja je izdala potvrdu proizvođača, odnosno pravnoj osobi koja je ovjerila »COC dokument« ili potvrdu proizvođača koja je izdana u inozemstvu.

Naknade iz članka 4. i stavka 1. članka 5. ovoga pravilnika, podnositelj zahtjeva uplaćuje neposredno ovlaštenoj pravnoj osobi.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ovoga pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju visine i načina plaćanja naknada za pokriće troškova u postupku homologacije vozila (»Narodne novine« broj 82/96, 107/96 i 79/97).

Članak 10.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/02-02/4
Urbroj: 558-04/7-02-1
Zagreb, 8. srpnja 2002.

Ravnatelj
Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo
dr. sc. Jakša Topić, dipl. ing.,v. r.

Kontakti