Ispitivanje vozila za prijevoz opasnih tvari

Obavijest prijevoznicima koji koriste certificirana ADR vozila za prijevoz opasnih tvari (veljača 2018. godine)

Poštovani,

kako bi izbjegli moguće probleme pri prvim pregledima i odobravanjima ADR vozila želimo Vas izvijestiti o izražajnim izmjenama i dopunama Priloga B ADR sporazuma, a kojima se bitno mijenjaju tehnički zahtjevi koji se odnose na prvo odobravanje ADR vozila. Izmjene ADR Sporazuma koje se odnose na tehničke značajke ADR vozila moraju se primjenjivati od 01. travnja 2018. godine.

Zahtjevi koji će se odnositi na električnu opremu vozila, u postupku prvog odobravanja ADR vozila, podrazumijevaju udovoljavanju zahtjevima pojedinih normi što na pregledima nije moguće vizualno provjerit nego je potrebno dobiti dokaze proizvođača o udovoljavanju traženim zahtjevima.

Eventualne preinake i prilagodbe vozila tim a i drugim novim zahtjevima postaju vrlo zahtjevne i podrazumijevaju detaljnu tehničku dokumentaciju proizvođača vozila kao i tehnički elaborat izvođača preinake s opisom obavljenih radova, detaljnim električnim shemama, specifikacijama ugrađene opreme i pripadajućim certifikatima.

Nova vozila ili skoro nova vozila odobrenog tipa koja su tvornički homologirana u skladu s posljednjim ECE Pravilnikom br. 105. dopuna 06. s primjenom od 22. lipnja 2017. godine, a koji je kompatibilan ovim novim zahtjevima ADR 2017, može se načelno smatrati da udovoljavaju traženim zahtjevima te za tako odobrena vozila ne očekujemo probleme pri prvom odobravanju. Napominjemo da je za spremnike i nadogradnju vozila i nadalje, neovisno o udovoljavanju podvozja spomenutom Pravilniku, potrebno dodatno dokazati udovoljavanju zahtjeva koji se u slučaju nadogradnji nisu bitno mijenjali.

Rabljena vozila koja će biti po prvi puta odobravana u Republici Hrvatskoj ukoliko udovoljavaju temeljnim i do sada traženim zahtjevima koji se odnose na tehničku razinu kočnog sustava, uz valjan dokaz o ADR odobrenju iz zemlje članice ADR sporazuma moći će biti i nadalje prihvaćena s onom razinom opreme traženom u vrijeme njihova prvog odobravanja.

Vozila koja su već odobrena u Republici Hrvatskoj i nadalje će se godišnje odobravati sukladno stečenim pravima i za takva vozila se ništa bitnije ne mijenja u postupku godišnjeg odobravanja za zanavljanje ADR potvrde.

Novitet vezan uz ADR potvrdu je da vozila „OX“ tipa ne postoje u novoj nomenklaturi tipova vozila i takva vozila postaju dio skupine „FL“ vozila.

Koristimo prigodu spomenuti da smo na nekim vozilima prilikom pregleda primijetili izrazito opasan i neprimjeren način spajanja raznih potrošača priključnih vozila, kao što su protokomjeri i radna oprema cisterni, a za koje se neprimjereno koristi ISO 7638 priključnica (u žargonu zvana „ABS i EBS priključnica“)  koja je namijenjena isključivo za sustav kočenja i upravljanja osovinama. Nije dopušteno i vrlo je opasno korištenje spomenute električne spojnice za prijenos električne energije i električnih informacija za bilo koju  drugu namjenu osim one propisane ECE Pravilnikom br. 13.

 

Osnovno o prijevozu opasnih tvari

Često se zahtjeve Europskog sporazuma o međunarodnom prijevozu opasnih tvari u cestovnom prometu (ADR) (u svakodnevnom govoru uobičajeno kraće nazivanog samo "ADR") poistovjećuje s obvezama prijevoznika ili čak samo s ADR potvrdom za vozila, što je zabluda, jer ADR je puno sadržajniji, a zahtjevi koji se odnose na vozila i spremnike vozila-cisterni sadržaj su tek dvaju od ukupno devet poglavlja ADR-a.

 

Osim zahtjeva koji se odnose na vozila, osobe uključene u prijevoz opasnih tvari trebaju prepoznavati i brojna izuzeća od zahtjeva ADR-a, kako bi pojednostavnili ili pojeftinili postupak prijevoza i skrbi o opasnim tvarima. Nisu sve opasne tvari toliko opasne da bi se o njima moralo pažljivo (skupo) skrbiti već je to potrebno za oko 2900 tvari i predmeta navedenih u tablici poglavlja 3.2.1 ADR-a. ADR-om su dani i kriteriji i postupci klasifikacije opasnih tvari, te opisana prikladna pakiranja, posude i spremnici za njihov prijevoz i skladištenje. Prepoznate opasne tvari potrebno je jasno označiti i obilježiti radi brzog uočavanja opasnosti koju tvari predstavljaju, što se mora razaznati i iz prateće dokumentacije u koju spadaju i upute o postupanju u slučaju opasnosti kao i dokazi o osposobljenosti vozača i prikladnosti vozila za prijevoz opasnih tvari. ADR-om su opisane i potrebne obuke namijenjene osobama uključenim u prijevoz, rukovanje i skrb o opasnim tvarima, a posebice sigurnosni savjetnici i vozači. Temeljna uloga sigurnosnih savjetnika je poznavanje ADR-a, ali i nacionalnih propisa kojima se određuje postupanje s opasnim tvarima. Sigurnosni savjetnici su jamstvo ispravnog postupanja pri prijevozu opasnih tvari, a na taj način i jamstvo zaštite ljudi, dobara i okoliša, što je posebno važno u tranzitnoj i turističkoj zemlji kao što je naša.

 

Ispitivanja i odobrenja

U sustavu ispitivanja Centara za vozila Hrvatske izdaju se i dva odobrenja vezana uz prijevoz opasnih tvari. To su: Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari i Odobrenja pregledane cisterne prema zahtjevima ADR-a.

Potvrde o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari (u daljnjem tekstu ADR potvrde) se izdaju samo za vozila tipa EXII, EXIII, FL, OX, AT i MEMU, a koja su točno definirana u poglavlju 9.1.1.2 ADR-a. Općenito možemo reći, uz rizik da budemo nedovoljno precizni, da se obveza potvrđivanja vozila za prijevoz opasnih tvari odnosi na vozila-cisterne, vozila za prijevoz i proizvodnju eksploziva kao i na tegljače za vuču tih vozila. Ta vozila trebaju biti podvrgnuta ispitivanju temeljem kojeg se izdaje Potvrda o ispitivanju vozila i Potvrda o udovoljavanju vozila za prijevoz određenih opasnih tvari, te moraju biti podvrgnuta godišnjim pregledima kako bi se dokazala njihova sukladnost odredbama ADR-a, nacionalnim propisima, te sukladnost općim sigurnosnim propisima (kočenje, svjetlosna oprema itd.). ADR potvrde će biti izdane samo za vozila kategorije N i O, koja u cijelosti odgovaraju zahtjevima ADR-a. Valjanost ADR potvrde ističe nakon ne dulje od jedne godine nakon datuma izdavanja prve ADR potvrde, odnosno godinu dana od isteka prethodne ADR potvrde. Ukoliko se pregled obavlja u razdoblju mjesec dana prije ili poslije datuma isteka vrijedeće ADR potvrde onda će valjanost iduće (nove) ADR potvrde biti godinu dana od datuma isteka vrijedeće (stare) ADR potvrde.

ADR potvrda je nevrijedeća i potrebno ju je vratiti instituciji koja ju je izdala u slučajevima:

 1. ako se vozilo povlači iz uporabe;
 2. ako je došlo do promjene prijevoznika ili vlasnika navedenog u rubrici 5. ADR potvrde;
 3. ako su nastupile materijalne promjene jedne ili više bitnih značajki vozila.

Nikakva se posebna odobrenja ne zahtijevaju za vozila osim za EX/II, EX/III, FL, OX, AT i MEMU vozila, izuzev onih zahtijevanih prema osnovnim sigurnosnim propisima primjenjivim u zemljama u kojima su vozila registrirana.

Završno odobravanje vozila i produljenja ADR potvrde obavlja se u Centru za vozila Hrvatske, Odjelu za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, uz prethodni pregled vozila koji obavljaju stanice za tehnički pregled koje su opremljene i ovlaštene za takve vrste ispitivanja. Postupak odobravanja podrazumijeva pregled vozila u nekoj od ovlaštenih stanica za tehnički pregled. Prikupljeni podatci, fotografije i dokumentacija (preslike prometne dozvole, ADR potvrde, Potvrde o ispitivanju vozila, …) i podatci o vozilu elektroničkim putem se prosljeđuju na obradu u Centar za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje, u kojem se za ona vozila koja zadovoljavaju potrebne uvjete produljava valjanost ADR potvrde za naredih godinu dana.

Za informacije o produljivanju ADR potvrde, kao i dogovor o terminu pregleda, možete kontaktirati ovlaštena ispitna mjesta (u stanicama za tehnički pregled vozila) u kojima se pregled za produljenje ADR potvrde obavlja.

Odobrenja pregledane cisterne prema zahtjevima ADR-a (u daljnjem tekstu odobrenja za cisterne) izdaju se za cisterne sukladno zahtjevima ADR-a i Pravilnika o uvjetima, načinu i postupku izdavanja i oduzimanja odobrenja za cisterne fiksno pričvršćene za vozilo u cestovnom prometu .

Odobrenja za cisterne izdaju se temeljem pregleda cisterne i dokumentacije a moguće vrste pregleda su:

 • početni pregled (prije stavljanja cisterne u uporabu);
 • međupregled (najčešće svake 3 godine nakon početnog ili periodičnog pregleda);
 • periodični pregled (najčešće svakih 6 godina nakon početnog pregleda ili periodičnog pregleda);
 • izvanredni pregled (po potrebi nakon sanacije ili rekonstrukcije cisterne.

Za dodatne informacije o pregledima cisterni kao i dogovor o terminu pregleda vozila možete se obratiti u Centar za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, telefon: 01 637 92 00

Prvo odobravanje vozila

Vozilo definirano kao AT, FL, OX, EX/II, EX/III ili MEMU, da bi zaslužilo ADR potvrdu mora zadovoljiti specifične zahtjeve koje nameće ADR, a ako je riječ o vozilu-cisterni svakako i odredbe o građi cisterne namijenjene prijevozu opasne tvari. Da bi cisterna pričvršćena na vozilo bila u sklopu vozila odobrena sukladno ADR-u, cisterna mora biti prethodno tipno odobrena, a na prvom pregledu potrebno ju je detaljno pregledati kao i pripadajuću joj dokumentaciju. Cisterna ne smije biti oštećena ili bitno prepravljana, te mora imati trajno pričvršćenu pločicu proizvođača s potrebnim podatcima o cisterni. Dokumentacija o građi i prvom ispitivanju cisterni za nova vozila dobiva se od proizvođača, te se zajedno sa svim sljedećim odobrenjima pohranjuje u formi dosjea cisterne. Dosje cisterne vlasnik mora čuvati i prezentirati pri pregledima vozila cisterne ali i na zahtjev ovlaštenih tijela. S obzirom na raznolikost izvedbi ADR cisterni nije moguće jednoznačno definirati svu potrebnu dokumentaciju, ali je najčešće potrebno imati:

 • izvješće o tipnom odobrenju cisterne u skladu s ADR-om;
 • specifikacije mehaničkih svojstava materijala od kojih je cisterna načinjena (certifikate o ispitivanju mehaničkih svojstava limova od kojih su napravljeni plašt, podnice, valobrani i pregradne stijenke cisterne);
 • izvješće o ispitivanju zavara (ultrazvukom ili radiografski);
 • upute za rukovanje s opremom za punjenje i pražnjenje;
 • kôd cisterne, a kada je to prikladno i popis opasnih tvari koje se smije prevoziti u cisterni.
 • ako je vozilo opremljeno mjernim ili drugim uređajima koji sadrže električne strujne krugove pod stalnim naponom ili koji se nalaze u područjima zone 1 ili zone 2 eksplozivnih atmosfera, tada treba i dokumentacija o sukladnosti izvedbi tih uređaja normama na koje se poziva ADR;
 • tehničke nacrte cisterne/armature/ventila;
 • za nova vozila s cisternama koje se ispituju pod tlakom manjim od 4 bar, potrebno je prezentirati i dokumentaciju o udovoljenju zahtjevima Pravilnika ECE R111 (bočna stabilnost vozila-cisterni);
 • izvješće o provedenom početnom ili periodičnom pregledu ili međupregledu cisterne izvršenoj uz nazočnost ovlaštenika za odobravanje cisterni;
 • bilo koju drugu potrebnu dokumentaciju traženu od ispitivača iz Centra za vozila Hrvatske.

Prethodno rečeno odnosi se uglavnom na cisterne dok vozilo u cjelini mora udovoljavati zahtjevima nacionalnih propisa i ADR-a, te je za vozilo potrebno priložiti uvjerljiv dokaz o udovoljavanju kočnog sustava zahtjevima Pravilnika ECE R13, dodatka 5, u trenutku proizvodnje vozila, kao i za sva motorna vozila kojima najveća dopuštena masa prelazi 3.500 kg i dokaz o postojanju/namještanju ograničivača brzine na brzinu koja nije veća od 90 km/h. Nadalje, za sva motorna vozila najveće dopuštene mase preko 16.000 kg, kao i za motorna vozila namijenjena vuči priključnih vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 10.000 kg, proizvođač ili njegov ovlašteni zastupnik treba izdati i potvrdu za koju najveću dopuštenu masu skupa vozila je dokazano ispitana trajna kočnica vozila (usporivač).

Velika većina proizvođača teretnih motornih vozila nudi tvornički priređena vozila za prijevoz opasnih tvari što je uvijek bolja opcija od naknadne preinake klasičnog vozila. Za tipno odobrena teretna motorna vozila s tvornički ugrađenim ADR elementima na prvom pregledu potrebno je predočiti dokaz o tipnom odobrenje za osnovu vozila (tegljač ili šasija s kabinom i motorom ali bez cisterne) izdanom od proizvođača vozila ili njegova ovlaštenog zastupnika u Republici Hrvatskoj. Ukoliko vozilo nije tvornički pripremljeno i odobreno za ADR onda je za svako preinačeno, ADR-u naknadno prilagođeno teretno motorno vozilo, potrebno na prvom pregledu dodatno dokumentacijski specificirati i opisati sve izvršene preinake vozila.

Za dodatne informacije o prvom odobravanju vozila prema ADR-u kao i dogovor o terminu pregleda vozila možete se obratiti u Centar za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, telefon: 01 637 92 00.

 

KONTAKTI