kategorije pretrage

I/3, broj: 1082-1/96

Zagreb, 19/12/1996


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ovjerno razdoblje za ovjeru tahografa

U Narodnim novinama broj: 50/96 od 21. lipnja 1996. godine objavljena je Naredba o razdobljima za ponovno umjeravanje etalona i ovjernim razdobljima za ponovno ovjeravanje mjerila.

Ovom naredbom, među ostalim, određeno je novo ovjerno razdoblje za ponovno ovjeravanje mjerila koja se upotrebljavaju za nadzor prometa. Tako je za mjerilo za nadzor rada vozača i kretanja motornih vozila u cestovnom prometu - tahograf, određeno ovjerno razdoblje od jedne godine koje teče od dana ugradbe tahografa u vozilo. Ova odredba primjenjuje se od 01. siječnja 1997. godine.

To znači da su nadzornici tehničke ispravnosti vozila, prilikom tehničkog pregleda vozila, od 01. siječnja 1997. godine, dužni kontrolirati datum ovjere tahografa. Datum ovjere tahografa ne smije biti stariji od godine dana a nalazi se na naljepnici sa značajkama za uporabu tahografa u njegovoj unutrašnjosti.

Izgled naljepnice na kojoj se nalazi datum ovjere tahografa prikazan je na slici desno.

Ovim dopisom prestaju vrijediti sva prethodna uputstva Centra za vozila Hrvatske o rokovima baždarenja tahografa.

Sa štovanjem !

 

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Kontakti