kategorije pretrage

I/7, broj: 553-1/96

Zagreb, 11/06/1996


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Bočni katadiopteri i bočni štitnici protiv podlijetanja

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (N.n. 19/93), odnosno Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (N.n. 58/95 i N.n. 64/95), donesene su dvije odredbe koje se trebaju primjenjivati na vučnim i priključnim vozilima koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj od 01. srpnja 1996. godine.

BOČNI KATADIOPTERI

U navedenom Pravilniku, u članku 35, stavci deset i jedanaest glase:

 

"Na motornim i priključnim vozilima čija duljina prelazi 6 m, mora biti ugrađen sa svake bočne strane barem jedan katadiopter žute boje ne trokutastog oblika. Katadiopter koji je najbliži prednjem dijelu vozila ne smije biti udaljen od prednje strane vozila više od 5 m, kod prikolice se računa i duljina rude. Razmak između dva susjedna katadioptera ne smije biti veći od 3 m. Na zadnjem kraju vozila bočni katadiopter vozila mora biti na udaljenosti 1 m od stražnje strane vozila. Po visini bočni katadiopter treba postaviti na visinu od kolnika najmanje 750 mm i najviše 900 mm, odnosno 1500 mm ako oblik vozila ne dozvoljava postavljanje na 900 mm."

 

 

"Odredba iz stavka 10. ovog članka primjenjuje se na vozila koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj od 01. srpnja 1996. godine."

Na slikama 1, 2, i 3. uočljive su kote gdje točno treba postaviti katadioptere. Prilikom postavljanja katadioptera potrebno je prvo postaviti stražnji katadiopter na udaljenost od točno 1 m od stražnjeg kraja vozila. Nakon toga potrebno je preostale katadioptere razmjestiti po boku vozila tako da je najveća udaljenost među njima 3 m dok udaljenost prednjeg katadioptera od prednjeg ruba vozila može biti i do 5 m. Visina na koju se postavljaju katadiopteri iznosi od 0,75 do 0,9 m. Kako je ovo vrlo usko područje za postavljanje katadioptera, može se kod nekih vozila dogoditi da se katadiopter ne može postaviti. U takvim slučajevima propisom je dopušteno postavljanje katadioptera na visinu od 1,5 m.

 

Slika 1 - Smeštaj katadioptera na autobusu

 

 

 

Slika 2 - Smještaj katadioptera na vučnom teretnom vozilu

 

 

 

Slika 3 - Smještaj katadioptera na priključnom teretnom vozilu

Katadiopteri ne smiju biti trokutastog oblika. Na tržištu se mogu kupiti katadiopteri okruglog ili pravokutnog oblika žute boje. Prilikom opremanja jednog vozila preporučljivo je da katadiopteri budu istog oblika a također je preporučljivo kupiti katadioptere koji se spajaju na električnu instalaciju vozila tako da katadiopteri svjetle nakon paljenja svjetala za označavanje vozila. Također je preporučljivo da se katadiopteri na jednom vozilu postave u jednu vodoravnu ravninu (na istu visinu). Ukoliko bi se prilikom postavljanja katadioptera dogodilo da se neki od njih treba nalaziti uvučen u konstrukciju vozila (npr. katadiopteri na slici 2) tada je preporučljivo na okvir vozila (šasiju) postaviti nosač koji će katadioptere poravnati s najizbočenijom ravninom vozila. Prilikom određivanja najizbočenijih dijelova vozila ne treba uzimati u obzir zglobno i elastično postavljene dijelove poput vanjskih zrcala, gabaritnih svjetala, elastične deformacije guma u zoni nalijeganja i sl.

 

BOČNI ŠTITNICI PROTIV PODLIJETANJA

U Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama u članku 60, stavci osam i devet glase:

 

"Na teretnim vučnim i priključnim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone moraju biti ugrađeni bočni štitnici protiv podlijetanja prema pravilniku ECE 73."

 

 

"Odredba iz stavka 8. ovog članka odnosi se na vozila koja se prvi puta registriraju od 01. srpnja 1996. godine."

Bočni štitnici protiv podlijetanja, prema pravilniku ECE 73, trebaju biti postavljeni na vozilima kategorije N2, N3, O3 i O4. Isti pravilnik navodi i izuzetke gdje se bočni štitnici ne moraju postavljati premda vozila spadaju u navedene kategorije, a ti su: a) tegljači za vuču poluprikolica, b) specijalno konstrurane prikolice za prijevoz vrlo dugih, nerastavljivih tereta kao što su drvene i čelične grede i c) vozila konstruirana za specijalne namjene gdje iz praktičnih razloga nije moguće postaviti bočne zaštite protiv podlijetanja.

Osim na nabrojenim vozilima bočnu zaštitu protiv podlijetanja nije potrebno ugrađivati niti na vozilima koja svojom konstrukcijom, odnosno opremom postavljenom sa strane vozila (rezervni kotač, spremnici stlačenog zraka, spremnik goriva, kutija za alat, nosač paleta, štitnici protiv buke i sl.) tvore bočnu zaštitu protiv podlijetanja.

Bočna zaštita ne smije biti postavljena izvan najizbočenijih dijelova vozila, odnosno bočna zaštita smije biti uvučena najviše 120 mm od najizbočenijih dijelova vozila. Prilikom određivanja najizbočenijih dijelova vozila ne treba uzimati u obzir zglobno i elastično postavljene dijelove poput vanjskih zrcala, gabaritnih svjetala, elastične deformacije guma u zoni nalijeganja i sl. Također prilikom montaže bočnog štitnika od podlijetanja, a u slučaju kada su gume uvučene pod konstrukciju vozila, najveća udaljenost vanjskog ruba gume do bočnog štitnika od podlijetanja može iznositi 30 mm.

Bočni štitnik protiv podlijetanja može se sastojati od jednog ili više vodoravnih profila. Ako se upotrebljava više vodoravnih profila tada razmak među njima ne smije biti veći od 300 mm. Širina pojedinog profila ne smije biti manja od 50 mm za vozila kategorije N2 i O3, odnosno manja od 100 mm za vozila kategorije N3 i O4.

Donji rub bočnog štitnika protiv podlijetanja, mjereno od zemlje ne smije biti viši od 550 mm, a gornji rub bočnog štitnika protiv podlijetanja ne smije biti postavljen na razmaku većem od 350 mm od gornjih dijelova vozila. Shematski prikaz ovih dimenzija dan je na slici 4.

Slika 4 - Dimenzije i položaj bočnog štitnika protiv podlijetanja na vozilu

Prednji rub bočnog štitnika na motornim vozilima smije biti udaljen najviše 300 mm od stražnjeg ruba prednjeg kotača, a ako ovakvom montažom bočni podletač ulazi u područje kabine potrebno ga je pomaknuti najviše 100 mm od ruba kabine.

Prednji rub bočnog štitnika na prikolicama smije biti udaljen najviše 500 mm od stražnjeg ruba prednjeg kotača.

Prednji rub bočnog štitnika na poluprikolicama smije biti udaljen najviše 250 mm od simetrale potpornih nosača poluprikolice - ako su ovi pričvršćeni ili najviše 2,7 m od vučnog svornjaka poluprikolice (kraljev čep).

Stražnji rub bočnog štitnika za sve vrste vozila može biti udaljen od ruba kotača najviše za 300 mm. Shematski prikaz ugradnje bočnog štitnika protiv podlijetanja prikazan je na slikama 5, 6 i 7.

Slika 5 - Smještaj bočnog štitnika protiv podlijetanja na motornim vozilima

Slika 6 - Smještaj bočnog štitnika protiv podlijetanja na prikolicama

Slika 7 - Smještaj bočnog štitnika protiv podlijetanja na poluprikolicama

Prednji rub bočnog štitnika mora biti zaštićen jednim kontinuiranim vertikalnim profilom koji mora biti pričvršćen po cijeloj visini bočnog podletača. Vertikalni profil vidi se na slikama 5, 6 i 7. Poprečni presjek vertikalnog profila ovisi o kategoriji vozila a dimenzije ovih profila dane su na slikama 8 i 9.

Slika 8 - Dimenzije vertikalnog profila za kategoriju vozila N2 i O3

Slika 9 - Dimenzije vertikalnog profila za kategoriju vozila N3 i O4

Vanjska površina bočnih štitnika protiv podlijetanja mora biti glatka i ravna. Preporučljivo je plohe za zaštitu izvoditi u jednom komadu, a ako se izvode iz više djelova onda preklopi moraju biti izvedeni tako da se glatko preklapaju u smjeru od naprijed prema nazad i u smjeru od gore prema dolje. Glave vijaka ili zakovica kojima se pričvršćuje bočna zaštita ne smiju biti više od 10 mm, a na naletnim površinama svi spojni elementi (glave vijaka ili zakovica) moraju biti zaobljeni. Svi vanjski rubovi naletnih ploha moraju biti izvedeni s polumjerom zaobljenja od najmanje 2,5 mm.

Po bočnim štitnicima protiv podlijetanja ne smiju se naknadno pričvršćivati nikakvi dijelovi vozila (osim bočnih katadioptera), niti je dopušteno pričvršćivanje vodova pneumatske ili bilo koje druge instalacije (osim električnih kabela za bočne katadioptere). Bočni štitnici protiv podlijetanja moraju biti kvalitetno učvršćeni izravno na okvir vozila.

Kontrolori tehničke ispravnosti vozila u stanicama za tehnički pregled vozila, dužni su od 01. srpnja 1996. godine zahtijevati postojanje bočnih katadioptera na svim vrstama vozila koja su duža od 6 m a koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj. Također je od 01. srpnja 1996. godine potrebno zahtjevati postojanje bočnih štitnika protiv podlijetanja na teretnim vučnim i priključnim vozilima koja se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj a čija najveća dopuštena masa prelazi 3,5 tone (osim na tegljačima, prikolicama za duge terete i vozilima kod kojih oprema vozila stvara kvalitetnu zaštitu od bočnog podlijetanja).

Za vozila koja su prvi put registrirana do 01. srpnja 1996. godine odredbe o postojanju bočnih katadioptera i bočnih štitnika protiv podlijetanja ne vrijede.

Sa štovanjem!

D I R E K T O R

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

 

Kontakti