kategorije pretrage

I/2, broj: 1015-1/98

Zagreb, 16/06/1998


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Ovjera tehničke ispravnosti vozila

U prilogu dostavljamo vam naputak Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-42-29296/4-98 od 3.6.1998.godine.

Naputak se odnosi na promjene kod utvrđivanja identiteta vlasnika vozila u postupku podnošenja zahtjeva za ovjeru tehničke ispravnosti vozila koji se primjenjivao od 3.8.1995.godine.

Prema navedenom naputku od sada postupak se provodi prema sljedećem:

    1. Zahtjev stanici za tehnički pregled vozila za ovjeru tehničke ispravnosti vozila koja su u vlasništvu fizičkih osoba može podnijeti vlasnik vozila uz predočenje svoje osobne iskaznice ili bilo koja druga fizička osoba umjesto vlasnika uz predočenje osobne iskaznice vlasnika vozila ili druge isprave (vozačka dozvola, putovnica) na osnovu kojih se može utvrditi identitet vlasnika i uz predočenje osobne iskaznice osobe koja podnosi zahtjev umjesto vlasnika vozila.

Umjesto osobne iskaznice za vlasnika vozila može se izuzetno koristiti i vozačka dozvola ili putovnica s napomenom da se provjeri sadašnja adresa vlasnika vozila (objašnjenje: na stranici 44. Stručnog biltena broj 32 - pitanje 95).

Kada umjesto vlasnika vozila zahtjev za tehnički pregled pregled podnosi druga osoba prema datom uputstvu Stanica za tehnički pregled vozila treba u Zapisniku o tehničkom pregledu vozila, Registracijskom listu ili u obrascu broj 2. Ovjera tehničke ispravnosti, u rubriku "Napomena" upisati ime i prezime i JMBG te osobe.

    1. Kod vozila u vlasništvu pravnih osoba prema novom naputku utvrđuje se samo identitet osobe koja je vozilo dovezla na tehnički pregled. U Zapisniku o tehničkom pregledu vozila, Registracijskom listu ili u obrascu broj 2 - Ovjera tehničke ispravnosti - u rubriku "Napomena" upisuje se ime i prezime i JMBG te osobe.

Više nije potrebno tražiti pismeno ovlaštenje od pravne osobe vlasnika vozila i obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata radi utvrđivanja matičnog broja pravne osobe.

Matični broj pravne osobe utvrđuje se iz ranijih podataka kojima raspolaže stanica za konkretno vozilo ili taj podatak treba dati osoba koja je vozilo dovezla na tehnički pregled.

  1. Poslove u svezi s ovjerom tehničke ispravnosti i registracijom vozila može obavljati i punomoćnik vlasnika vozila na osnovu pismene punomoći koja je ovjerena kod javnog bilježnika.

Više se ne traži da to bude specijalna punomoć koja nije starija više od šest mjeseci.

Sukladno Zakonu o upravnom postupku punomoć je ovlaštenje za zastupanje, što ga vlasnik daje punomoćniku. Sadržaj i opseg punomoći određuje vlastodavac. Punomoć se može dati za cijeli postupak ili samo za pojedine radnje (npr. kupovinu, prodaju i korištenje motornog vozila ili samo za poslove registracije vozila). Punomoć se može i vremenski ograničiti. Punomoćnik može poduzimati samo one pravne poslove za što je ovlašten. Kod opće punomoći punomoćnik može poduzimati samo pravne poslove koji dolaze u redovno poslovanje.

Vlastodavac može po svojoj volji i suziti ili opozvati punomoć.

Punomoć prestaje istekom vremena za koje je dana, ili smrću osobe koja ju je dala, te smrću punomoćnika.

Postupak ovjere tehničke ispravnosti vozila na osnovu punomoći provodi se tako da se, uz Zapisnik o tehničkom pregledu vozila, prilaže Punomoć ili fotokopija Punomoći, a u rubriku "Napomena" upisuje ime i prezime i JMBG punomoćnika.

Vlasnici vozila koji su zaposleni kao pomorci na brodu mogu pred kapetanom broda na kojem plove, dati pismenu punomoć, te se temeljem iste može izvršiti ovjera tehničke ispravnosti vozila.

Ovim naputkom stavlja se van snage naš dopis broj 702-2/95 od 3.8.1995.godine u točki 3. i Naputak MUP-a broj 511-01-42-11618/3-95 od 10.7.1995. godine (str. 138 Okružnice - obavijesti izdane u 1995.). Također se stavlja van snage odgovor na pitanje 96. na stranici 44 Uputstva - Stručni bilten broj 32 (izdanje lipanj 1997).

Ovaj naputak treba odmah primjenjivati.

S ovim naputkom potrebno je upoznati sve zaposlenike u Stanici za tehnički pregled vozila

Sa štovanjem,

D I R E K T O R :
Stipo Lozić-Baškarad, dipl.ing.

Kontakti