kategorije pretrage

I/7, broj: 1085-1/99

Zagreb, 20/05/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Dostava obavijesti Ministarstva pomorstva, prometa i veza o potrebnoj opremi ADR vozila

U privitku se svim stanicama za tehnički pregled vozila dostavlja dopis Ministarstva pomorstva, prometa i veza o potrebnoj opremi vozila kao i dodatnim uvjetima koje mora zadovoljiti vozilo pri ispitivanju vozila glede dobivanja ADR certifikata, te pri njegovu produljenju.

Ovim dopisom obuhvaćene su sve izmjene koje su prema posebnim propisima nastupile u zadnje vrijeme. Obvezuju se nadzornici tehničke ispravnosti vozila koji pregledavaju ova vozila da još jednom obrate pozornost na obveznu opremu ovih vozila te je kontroliraju na tehničkom pregledu.

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

TEKST PRIVITKA

Prijevoznicima koji obavljaju
prijevoz opasnih tvari po ADR-u

PREDMET:
Obavijest o potrebnoj opremi vozila kao i dodatnim uvjetima koje mora zadovoljiti vozilo pri ispitivanju vozila glede dobivanja ADR certifikata, te pri njegovu produljenju

 

Prijevoz opasnih tvari u međunarodnom kao i unutarnjem cestovnom prijevozu obavlja se po posebnim propisima. Radi čestog noveliranja tih propisa (u periodu svake 2 godine) ovom obaviješću namjera nam je upoznati prijevoznike s temeljnim obvezama koje moraju ispuniti da bi mogli obavljati prijevoz opasnih tvari.

Europskim Sporazumom o prijevozu opasnih tvari u međunarodnom cestovnom prometu - ADR Sporazumom, kao i Zakonom o prijevozu opasnih tvari propisano je da vozila koja prevoze opasne tvari, osim opreme vozila propisane općim propisima, za prijevoz opasnih tvari moraju imati i sljedeću dodatnu opremu vozila:

1.

 1. Teretna motorna vozila najveće dopuštene mase veće od 3500 kg moraju biti opremljena s najmanje dva uređaja za gašenje požara od kojih manji ne smije sadržavati manje od 2 kg suhog praha ( ili ekvivalentnu količinu druge tvari), a veći ne manje od 6 kg suhog praha ( ili ekvivalentnu količinu druge tvari)

  (Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77. N.N. 97/93; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata, članak 26. N.N. br. 103/96; ADR Sporazum, rubni broj 10 240).

 2. Teretna motorna vozila najveće dopuštene mase manje od 3500 kg moraju biti opremljena s najmanje dva uređaja za gašenje požara od kojih svaki mora sadržavati ne manje od 2 kg suhog praha (ili ekvivalentnu količinu druge tvari)

  (Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77. N.N. 97/93; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata, članak 26., N.N.103/96; ADR Sporazum, rubni broj 10 240).

 3. Priključna vozila moraju imati najmanje jedan uređaj za gašenje požara koji mora sadržavati ne manje od 6 kg suhog praha (ili ekvivalentnu količinu druge tvari)

  (Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77.,N.N. 97/93; Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o održavanju i izboru vatrogasnih aparata, članak 26., N.N. 106/96; ADR Sporazum, rubni broj 10 240).

2. Krutu vezu (rudo) za vuču vozila kojom mora biti opremljeno teretno motorno vozilo ili skup vozila

(Zakon o sigurnosti prometa na cestama, članak 71.stavak 2.,N.N. 59/96; Pravilnik o tehničkim uvjetima u prometu na cestama, članak 91., N.N. 59/98).

3. Teretno motorno vozilo ili skup vozila mora biti opremljeno sa dva znaka za obilježavanje vozila zaustavljenog na kolniku ceste

( Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77., N.N. 97/93; Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, članak 86. stavak 3.N.N. 59/98; ADR Sporazum, rubni broj 10260).

4. Prikladnu zaštitnu odjeću za svakog člana posade vozila ( ADR Sporazum, rubni broj 10 260).

5. Po jednu ručnu svjetiljku za svakog člana posade i to takve konstrukcije da ne sadrži otvoren plamen, pa čak ni metalne površinske dijelove koji bi mogli proizvesti iskrenje ( ADR Sporazum, rubni broj 10 260).

6. Kada se prevoze plinovi koji su označeni s bilo kojom od sljedećih oznaka; T; TO; TF; TC; TFC; TOC, u teretnom motornom vozilu ili skupu vozila mora se nalaziti za svakog člana posade prikladna respiratorna zaštitna maska ( ADR Sporazum, rubni broj 21 260).

7. Svako vozilo mora biti opremljeno s najmanje dvije podloške za kotače, kakvoće prikladne najvećoj dopuštenoj masi vozila i polumjera zakrivljenosti koji odgovaraju polumjerima kotača

( Pravilnik o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, članak 88., N.N. br. 59/98, ADR Sporazum, rubni broj 10 260).

8. Neophodnom opremom za poduzimanje nužnih akcija, a koja treba biti navedena u sigurnosnim uputama danim od pošiljatelja opasne tvari i koja varira obzirom na vrstu prevožene tvari ( ADR Sporazum, rubni brojevi 10 260 i 10 385).

9. Teretno motorno vozilo ili skup vozila mora biti opremljeno sa priručnim alatom za hitne popravke vozila, te odgovarajućom dizalicom

( Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77., N.N. 97/93)

10. Teretno motorno vozilo ili skup vozila mora biti opremljeno sa dvije ručne baterijske svjetiljke koje odaju treptavu ili stalnu svjetlost narančaste boje, uočljive s udaljenosti od najmanje 150 metara

(Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77., N.N. 97/93).

11. Teretno motorno vozilo ili skup vozila mora biti opremljeno s dvije zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne tvari

(Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77., N.N. br. 97/93).

12. Teretno motorno vozilo ili skup vozila mora biti opremljeno s dvije zastavice za označavanje vozila kojima se prevoze opasne tvari

( Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77., N.N. 97/93).

13. Dodatno, teretno motorno vozilo ili skup vozila za prijevoz radioaktivnih tvari mora biti opremljeno s uređajem za kontrolu zračenja i sredstvima za zaštitu i označavanje terena, a umjesto zastavica opisanih u točki 11., s dvije zastavice za označavanje vozila kojim se prevoze radioaktivne tvari

( Zakon o prijevozu opasnih tvari, članak 77., N.N. br. 97/93).

14. Vozilo kojim se prevoze opasne tvari mora imati najmanje dva znaka za označavanje vozila kojim se prevoze opasne tvari. Ako se opasna tvar nalazi na popisu B5 ADR-a, na znacima za označavanje moraju se u gornjem redu nalaziti oznake stupnja opasnosti, a u donjem redu identifikacijski brojevi tvari. Ukoliko je propisano, vozilo mora biti obilježeno i listicama opasnosti.

( Zakon o prijevozu opasnih tvari, članci 74.,75. i 76., N.N. 97/93; ADR Sporazum, rubni broj 10 500; Bilten br. 60, Centra za vozila Hrvatske).

Temeljem odredbi ADR Sporazuma rubnim brojevima 10 221; 220 520 i 220 521 propisano je da svako vozilo namjenjeno prijevozu opasnih tvari mora pri prvom pregledu udovoljiti relevantnim odredbama pravilnika ECE R13 ili odgovarajućoj EEC smjernici. Također je propisano rubnim brojevima 10 261 i 220 540 da svaki teretni automobil i tegljač čija najveća dopuštena masa prelazi 12 tona mora imati ograničivač brzine u skladu s pravilnikom ECE R89 ili odgovarajućom EEC smjernicom.

U skladu s prethodnim potrebno je od 1. siječnja 1999. godine pri prvom pregledu za prijevoz opasnih tvari priložiti Potvrdu proizvođača iz koje će se vidjeti da:

 1. Vozilo u smislu homologacijske podobnosti glede kočenja odgovara važećem pravilniku ECE R13.06 ili odgovarajućoj smjernici 91/422/EEC.

 2. Vozilo ima ugrađen ograničivač brzine sukladno pravilniku ECE R89 tj., smjernici 92/94/EEC, kojim je maksimalna brzina vozila ograničena na najviše 85 km/h.

Osim gore traženog Potvrda proizvođača mora sadržavati VIN oznaku te žig i potpis. Prihvatljive su samo one Potvrde proizvođača koje je izdao proizvođač ili od njega ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj. Ukoliko ne postoji ovlašteni zastupnik u Republici Hrvatskoj prihvatljive su i Potvrde proizvođača, odnosno njegovog ovlaštenog zastupnika iz zemlje iz koje je vozilo uvezeno, kao i certifikati o ugradnji ograničivača brzine izdani od ovlaštenog servisa za ugradnju tih uređaja.

Također je potrebno da sva motorna vozila već odobrena ADR certifikatom za prijevoz opasnih tvari čija je najveća dopuštena masa jednaka ili veća od 12000 kg, maksimalne brzine veće od 90 km/h, a proizvedena nakon 31. prosinca 1987. godine, imaju ispravno ugrađen i na maksimalno 85 km/h postavljen ograničivač brzine.

Na vozilima za prijevoz opasnih tvari koja imaju glavnu sklopku za iskapčanje svih strujnih krugova (osim napajanja tahografa) nužno je da tahografi, ukoliko postoje, budu ispravno spojeni i obilježeni.

 

Sa štovanjem,

 

POMOĆNIK MINISTRA:

Željko Vivoda, dipl. oec., v.r.

Kontakti