kategorije pretrage

II/1, broj: 239-1/99

Zagreb, 09/06/1999


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Sastavljena vozila - naputak o ispitivanju

Problem sastavljenih vozila i njihova ispitivanja usko je povezan i s uvozom nekompletnih vozila i njihovih dijelova od kojih se potom vozila sastavljaju i prijavljuju za ispitivanje da bi stekla pravo, to jest ispunila uvjete prve registracije u Republici Hrvatskoj. Na zahtjev Centra za vozila Hrvatske, ali i uvidom u provedbenu praksu, Carinska uprava - Zagreb u dva je dopisa podrobno objasnila što je, odnosno što nije dopušteno u svezi uvoza nekompletnih vozila i njihovih dijelova.

Iz dopisa (u privitku) Carinske uprave klasa: 413-01/99-01/156, ur.broj: 513-02-1321/1-99-01/2 upućenog 15. ožujka Centru za vozila Hrvatske, te iz dopisa (u privitku) također Carinske uprave klasa: 413-01/99-01/170. ur.broj: 513-02-13/10/1-99-1 upućenog 13. travnja svim Carinarnicama u RH proistjeće sljedeće:

 1. Fizička osoba
 2. smije uvoziti robu (dakle i dijelove vozila) samo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju odnosno preprodaju. Odnosno smije uvoziti dijelove vozila samo ako ima istovrsno oštećeno vozilo - što dokazuje prometnom dozvolom; a ako je riječ o vitalnim dijelovima vozila (karoserija, motor) dokazom o oštećenju vozila (policijski zapisnik ili neka druga isprava).
 3. Pravna osoba
 4. smije uvoziti rabljene (i nove) dijelove vozila ako je registrirana za takvu djelatnost. Ako je riječ o uvozu dijelova radi dalje prodaje - pravne osobe pri uvozu moraju dobiti uvjerenje tržišnog inspektora da roba odgovara domaćim normama u skladu sa Zakonom o nadzoru kakvoće određenih prizvoda pri uvozu i izvozu (NN broj 21/95).
 5. Dopušten je
 6. uvoz rabljenih osobnih automobila koji nisu stariji od sedam godina ali samo onih vozila koja zadovoljavaju propise o tehničkoj ispravnosti vozila (članak 73. Zakona o trgovini, N.N. broj 11/96).
 7. Nije dopušten
 8. uvoz nekompletnih vozila, jer ona ne ispunjavaju uvjet da je vozilo pri uvozu zadovoljavalo propise o tehničkoj ispravnosti vozila. Nije dopušten zaseban uvoz karoserije i zaseban uvoz motora da bi se od toga sastavilo vozilo.
 9. Dopušten je
 10. uvoz i carinjenje samo tehnički ispravnih vozila u smislu članka 73. Zakona o trgovini.
 11. Pravnim
 12. i fizičkim osobama nije dopušten uvoz oštećenih vozila ioštećenih dijelova vozila, budući da se na njih odnosi Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, to jest oštećeni dijelovi ne odgovaraju hrvatskim normama ni propisima o homologaciji (jer su oštećeni!), a oštećena vozila ne zadovoljavaju propise o tehničkoj ispravnosti vozila pri uvozu (članak 73. Zakona o trgovini).
 13. Uvoz vozila bez motora (koje se po carinskim propisima smatra nekompletnim vozilom s bitnim svojstvima kompletnog - te ga se u carinsku tarifu razvrstava kao kompletno) nije dopušten, jer je uvjet za uvoz motornog vozila njegova tehnička ispravnost - koju motorno vozilo bez motora ne posjeduje.

Sukladno prije navedenom, nastaju i određene promjene u naputku oznaka I/7, broj 368-1/98, koji je dne 18. ožujka 1998. godine Centar za vozila Hrvatske uputio svim stanicama za redovni tehnički pregled vozila i svim stanicama za preventivni tehnički pregled vozila.

Svako novonapravljeno odnosno novosastavljeno vozilo mora prije prve registracije vozila, temeljem odredbi Pravilnika o ispitivanju vozila (N.N. broj 17/93), proći postupak ispitivanja vozila. U postupku ispitivanja takvih vozila u načelu se, uz utvrđivanje svih tehničkih značajki vozila potrebnih za registraciju, zahtijeva da ugrađeni dijelovi i oprema vozila budu homologiranoga odnosno atestiranog tipa, kao i to da vozilo kao cjelina udovoljava ekološko-sigurnosnoj podobnosti sukladno odgovarajućim ECE pravilnicima, odnosno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (N.N. broj 59/98).

 

Temeljem naprijed navedenog u praksi mogu nastupiti sljedeći slučajevi:

A.

Vozilo napravljeno u samogradnji od dijelova/opreme istog proizvođača ili različitih proizvođača te od dijelova/opreme vlastite izradbe, znači vozilo koje se serijski ne proizvodi,već novonapravljeno vozilo predstavlja potpuno novi, zasebni tip vozila!

Uvjeti i postupak:

 • tehnička dokumentacija (za dijelove/opremu vlastite izradbe) sa specifikacijom sastavnih dijelova;
 • Svi dijelovi/oprema moraju biti homologiranog ili atestiranog tipa;
 • podrijetlo svih vitalnih dijelova/opreme (računi o kupoprodaji, uvozne carinske deklaracije);
 • provjera homologacijske podobnosti dijelova/opreme koji na sebi nose homologacijske oznake;
 • Ispitivanje: kočnog sustava, buke, ugradnje svjetlosno-signalne opreme, (emisije ispušnih plinova)

 

B.

Vozilo sastavljeno u samogradnji od dijelova/opreme istog proizvođača, znači vozilo koje se serijski proizvodi!

Uvjeti i postupak:

B1.

Ako su sastavni dijelovi/oprema kupljeni (nabavljeni) u Hrvatskoj:

 • podrijetlo svih vitalnih dijelova/opreme (računi o kupoprodaji);
 • izjava ovlaštenog servisa (za predmetno vozilo) kojom se jamči da je vozilo u cijelosti sastavljeno u skladu sa zahtjevima proizvođača i pravilima struke;
 • provjera homologacijske podobnosti dijelova/opreme koji na sebi nose homologacijske oznake;
 • utvrđivanje svih tehničkih značajki vozila za registraciju;
 • ispitivanje: kočnog sustava, buke, (emisije ispušnih plinova)

B2.

Ako su sastavni dijelovi/oprema nabavljeni uvozom iz inozemstva:

 • podrijetlo svih vitalnih dijelova/opreme (računi o kupoprodaji, uvozne carinske deklaracije);
 • izjava ovlaštenog servisa (za predmetno vozilo) kojom se jamči da je vozilo u cijelosti sastavljeno u skladu sa zahtjevima proizvođača i pravilima struke;
 • Potvrda proizvođača o homologacijskom statusu vozila;
 • provjera homologacijske podobnosti vozila (sukladno Postupniku rada u svezi provedbe postupka provjere homologacije pojedinačnog vozila);
 • utvrđivanje svih tehničkih značajki vozila za registraciju;
 • ispitivanje: kočnog sustava, buke, (emisije ispušnih plinova)

B3.

Ako su sastavni dijelovi/oprema nabavljeni dijelom kupnjom u Hrvatskoj a dijelom uvozom iz inozemstva:

Ispitna komisija će, ovisno o porijeklu sastavnih dijelova/opreme, u svakom pojedinom slučaju odlučiti o uvjetima i postupku ispitivanja prema već navedenom pod B1. i B2.

I u ovoj prigodi vrijedi još jednom naglasiti da, temeljem naputka Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-43-12411/4-1922.ZZ od 10. listopada 1992. godine, posjednik novonapravljenog odnosno novosastavljenog vozila, bez obzira otkuda je nabavio dijelove/opremu za vozilo (iz inozemstva ili ih je kupio u Hrvatskoj), da bi registrirao sastavljeno vozilo, u postupku ispitivanja i prve registracije vozila mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

 1. Vlasnik vozila mora posjedovati dokaze o porijeklu motora, karoserije i ostalih vitalnih dijelova vozila (kočni sustav, mjenjač s prijenosnim sustavom zakretnog momenta, osovinski sustav s kotačima, upravljački mehanizam i sl.), to jest mora posjedovati račune i uvozne carinske deklaracije ako su dijelovi/oprema nabavljani u inozemstvu, odnosno samo račune ako su dijelovi/oprema kupljeni u Hrvatskoj;
 2. Na ugrađivane dijelove/opremu u vozilo mora biti naplaćen porez na dijelove/opremu što se mora vidjeti iz računa ili uvoznih carinskih deklaracija;
 3. Novonapravljeno odnosno novosastavljeno vozilo, prije prve registracije, mora pristupiti ispitivanju vozila i nakon njega (ukoliko je udovoljeno svim relevantnim zahtjevima) mora posjedovati Potvrdu o ispitivanju vozila. Prometna dozvola popunjava se podacima iz Potvrde o ispitivanju vozila, a podaci o prvoj registraciji upisuju se kao za novo vozilo;
 4. Potvrda o ispitivanju vozila prije prve registracije mora biti ovjerena u upravi prihoda da je naplaćen porez i na vozilo kao cjelinu.

Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova će, kako je određeno u navedenom naputku, u postupku registracije obaviti zadnju provjeru vozila i ovjeru prometnih dokumenata.

Ovim naputkom stavlja se izvan snage naputak Centra za vozila Hrvatske oznaka I/7, broj: 368-1/98 od 18. ožujka 1998. godine u svezi pregleda sastavljenih vozila (Stručni bilten broj 83, str. 86-88).

 

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. inž.

Kontakti