kategorije pretrage

I/2 broj: 1317-1/00

Zagreb, 22/05/2000


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA-SVIMA-

PREDMET: Dokaz o plačenoj carini na vozila

U svezi naše okružnice I/9, broj: 474-1/2000 od 25.02.2000. godine, prema kojoj se pri registraciji motornih vozila kao dokaz da su plaćene sve propisane carinske i porezne obveze pri uvozu motornog vozila smatra isključivo ovjereni obrazac jedinstvene carinske deklaracije (JCD), izvješćujemo Vas da je došlo do promjene tumačenja, u smislu da se kao dokaz plaćene carine i poreza može smatrati i račun kojeg vlasniku motornog vozila izdaje ovlašteni uvoznik, uz uvjet da sadrži sve propisane podatke.

 

U privitku vam dostavljamo dopis Carinske uprave klasa: 413-01/99-01/554, ur.br:513-02-1310/1-00-3 od 27.04.2000. godine, kojim je utvrđeno koje podatke mora sadržavati račun uvoznika, da bi se mogao smatrati valjanim dokumentom za registraciju motornog vozila.

 

S poštovanjem,

D I R E K T O R :

 

Stipo Lozić-Baškarad, dipl.ing.

 

 

Privitak: -preslik dopisa Carinske uprave

 

Tekst privitka:

 

PREDMET: Dokaz o plaćenoj carini na vozila

 

U svezi Vašeg akta od 28.03.2000. godine izvješčujemo Vas slijedeće:

 

Dana 20.03.2000. godine održan je sastanak radne grupe Udruženja SIZE=2> trgovine motornim vozilima i dijelovima, predstavnika MUP-a, predstavnika HGK i predstavnika Carinske uprave.

Na tom sastanku , s čime se saglasila i Carinska uprava - središnji ured, dogovoreno je da račun koji izdaje uvoznik na ime korisnika bude osnovni dokument za registraciju vozila i da mora sadržavati sve indetifikacijske podatke o vozilu, te da na vidljivom mjestu bude naveden broj i datum jedinstvene carinske deklaracije (JC) po kojoj je vozilo ocarinjeno.

Ako je riječ o uvozu motornog vozila, putem zastupnika ili uvoznika za korisnika koji je nositelj carinske i porezne povlastice, neophodno je na računu navesti broj i datum rješenja nadležnog ministarstva koje je povlasticu odobrilo kao i vrijeme zabrane otuđenja vozila. Na računu je potrebna ovjera nadležne carinarnice.

Pravne i fizičke osobe koje direktno uvozevozila na svoje ime trebaju za registraciju vozila priložiti original ili ovjerenu kopiju jedinstvene carinske deklaracije za puštanje robe u slobodan promet (JCD)  koja je u lijevom gornjem uglu označena brojem "8 " (dio uvoznog seta - obrasci 6,7,8) što je dokaz da je predmetno vozilo uvozno ocarinjeno.

O tome obavijest:

-svim carinarnicama

Kontakti