kategorije pretrage

II/1, broj: 757-1/2001

Zagreb, 27/12/2001


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Redovni tehnički pregled vozila s pogonom na plin (UNP i metan) - Obavijest o postupanju - Odgovori na pitanja nadzornika

Od 2002-01-01 u cijelosti će se početi primjenjivati Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati uređaji i oprema za pogon motornih vozila plinom (NN broj 4/2000, 57/2001 i 91/2001, u daljem tekstu Pravilnik o plinu). Stoga vas želimo obavijestiti / podsjetiti o načinu postupanja pri redovnom tehničkom pregledu vozila s pogonom na plin, odnosno odgovoriti na neka pitanja koja ste nam postavljali tijekom 2001. godine.

Način postupanja pri redovnom tehničkom pregledu vozila s pogonom na plin:

 1. Evidencija redovnih tehničkih pregleda vozila s pogonom na plin obavlja se na isti način kao i do sada.

 2. Vozilo se na redovni tehnički pregled može primiti temeljem priloženih urednih dokumenata za plinsku instalaciju na vozilu.

  Za vozila pregrađena na pogon plinom ispitana prije 2002-01-01 prilaže se stari bijeli i žuti Certifikat. U bijelom Certifikatu mora biti evidentirana vrijedeća tlačna proba spremnika, a u žutom Certifikatu mora biti evidentirana provjera ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom (ne starija od 30 dana) i prethodni (posljednji) tehnički pregled plinske instalacije na vozilu.

  Odnosno za vozila pregrađena na pogon plinom ispitana nakon 2002-01-01 prilaže se Certifikat, Uvjerenje i Karton ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja. U Certifikatu mora biti evidentirana vrijedeća tlačna proba spremnika, a u Kartonu ovjere tehničke ispravnosti plinskih uređaja provjera ispravnosti sustava za punjenje spremnika plinom (ne starija od 30 dana) i ovjera obavljenog ispitivanja plinske instalacije na vozilu od strane ovlaštene STP.

 3. Nakon prije obavljenih identifikacija i provjera, potrebno je kutomjerom izmjeriti nagib spremnika koji mora biti jednak onome upisanom u žutom Certifikatu. Tijekom pregleda trebalo bi provjeriti, prema podacima upisanim na armaturi, promjer i nagib spremnika za koje je konstruirana armatura. Daljim pregledom treba provjeriti jesu li uređaji neoštećeni i dobro pričvršćeni, te detektorom prisutnosti plina provjeriti nepropusnost svih uređaja i njihovih spojeva s vodovima visokoga i niskog tlaka.

  U slučaju da je plinski uređaj u vozilu neispravan stranku treba uputiti u ovlaštenu servisnu radionicu na otklanjanje nedostataka, budući da se tehnički pregled vozila s neispravnim plinskim uređajem ne smije ovjeriti.

Odgovori na pitanja nadzornika:

 1. Koji STP-ovi od 2002-01-01 smiju obavljati tehničke preglede vozila s pogonom na plin?

  ODGOVOR:
  Svi STP-ovi koji posjeduju kutomjer za mjerenje nagiba spremnika plina i detektor prisutnosti plina i to sve do početka provedbe tehničkog pregleda sa zamjenom dokumenata o plinskoj instalaciji na vozilu, koji će moći obavljati samo STP-ovi ovlašteni za ispitivanje vozila pregrađenih na pogon plinom. O datumu početka provedbe tehničkog pregleda sa zamjenom dokumenata o plinskoj instalaciji na vozilu bit će te naknadno obaviješteni.

 2. Kako postupiti u slučaju kada pri prethotnom (posljednjem) tehničkom pregledu i registraciji vozila plinska instalacija na vozilu nije registrirana i tehnički pregledana?

  ODGOVOR:
  U tom slučaju smatra se da je plin ugrađen u vozilo nakon prethodnoga tehničkog pregleda te se vozilo mora uputiti u STP ovlaštenu za ispitivanje vozila pregrađenih na pogon plinom u kojoj mora proći kompletnu proceduru ispitivanja vozila pregrađenog na pogon plinom (uz Izjavu servisera izdanu od ovlaštene servisne radionice).

 3. Može li se tehnički pregled plinske instalacije na vozilu obavljati odvojeno od tehničkog pregleda vozila (bilo u različitom vremenskom periodu, bilo u različitoj STP)?

  ODGOVOR:
  Tehnički pregled plinske instalacije na vozilu sastavni je dio redovnog tehničkog pregleda i ni u kom slučaju ne može iz njega biti izdvojen. Drugim riječima, u trenutku kada vozilo s pogonom na plin pristupi redovnom tehničkom pregledu, nadzornik je dužan na propisani način evidentirati i pregledati plinsku instalaciju na vozilu.

 4. NEVAŽEĆE PITANJE I ODGOVOR: Može li valjanost tehničkog pregleda vozila s pogonom na plin trajati dulje od valjanosti tlačne probe spremnika?

  ODGOVOR:
  Temeljem članka 56. stavak 2 Pravilnika o plinu valjanost tehničkog pregleda vozila ne smije trajati dulje od valjanosti tlačne probe spremnika.

 5. NEVAŽEĆE PITANJE I ODGOVOR: Kako postupiti u slučaju kada tehničkom pregledu pristupi vozilo u koje je ugrađen spremnik plina kojem valjanost tlačne probe ističe za manje od godine dana na koliko se propisano ovjerava tehnički pregled i registracija?

  ODGOVOR:
  Postoje dvije mogućnosti:

  1. Vozilo uputiti u ovlaštenu servisnu radionicu koja će obaviti sve potrebno da se spremnik pregleda i ispita vodenim tlakom od strane nadležne IPTRH te će za to izdati odgovarajuću Izjavu servisera. Tek nakon što produljenje valjanosti tlačne probe spremnika bude pregledano i evidentirano u STP-u ovlaštenom za ispitivanje plinskih instalacija na vozilu, uz uvjet da su svi ostali sklopovi na vozilu tehnički ispravni, može biti produljena valjanost tehničkog pregleda vozila za godinu dana.
  2. Tehnički pregled može se ovjeriti do datuma isteka valjanosti tlačne probe spremnika uz punu naplatu svih potrebnih davanja, a u rubriku PRIMJEDBA u Zapisniku o tehničkom pregledu vozila i rubriku NAPOMENA obrasca Ovjera tehničke ispravnosti i produljenje valjanosti prometne dozvole potrebno je upisati - TEHNIČKI PREGLED I REGISTRACIJA VOZILA OVJERENI SU NA MANJE OD GODINU DANA ZBOG ISTEKA VALJANOSTI TLAČNE PROBE SPREMNIKA PLINA TIJEKOM mm.gggg.

 

Za svaku moguću dalju obavijest stojimo vam na raspolaganju.

Sa štovanjem!

CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
Dr.sc. Miljenko Ferić, dipl.ing.

Kontakti