kategorije pretrage

I/7, broj: 2883-1/2003

Zagreb, 05/12/2003


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pregled vozila za zadovoljavanje posebnih uvjeta vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu (NN 36/98 i 83/02) propisano je da vozila kojima se obavlja djelatnost cestovnog prijevoza i prijevoz za vlastite potrebe moraju, osim uvjeta utvrđenih drugim propisima, ispunjavati i posebne uvjete koje propiše ministar pomorstva, prometa i veza.

Posebni uvjeti propisani su Pravilnikom o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN 111/03 i 148/03).

Temeljem navedenih propisa sva vozila koja sudjeluju u javnom cestovnom prometu ili obavljaju prijevoz za vlastite potrebe moraju od 01. siječnja 2004. godine, u stanicama za redovne tehničke preglede vozila biti prekontrolirana, kako bi se utvrdilo da li ispunjavaju posebne uvjete utvrđene Pravilnikom. Pregled treba izvršiti prilikom redovnog ili preventivnog pregleda (ovisno o tome na kojem pregledu se vozilo u 2004. godini prvo pojavi u STP). Nakon pregleda izdaje se Potvrda, a istom se dokazuje da vozilo udovoljava ili ne udovoljava uvjetima iz navedenog Pravilnika. Potvrda vrijedi godinu dana, a prijevoznicima je uvjet prilikom traženja koncesije za poslove prijevoza ili prilikom kontrole djelatnosti prijevoza od strane Ministarstva pomorstva, prometa i veza.

Potvrda se izdaje za svako pojedinačno vozilo, a ne za skup vozila (vučno + priključno vozilo) i to za sljedeće vrste prijevoza:

 1. VOZILA ZA JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ
  • osobni automobil (samo za autotaksi prijevoz)
  • autobus (za linijski ili slobodni prijevoz)
  • teretni automobil
  • priključno vozilo
 2. VOZILA ZA PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE
  • autobus
  • teretni automobil
  • priključno vozilo.

Vozilo koje sudjeluje u međunarodnom cestovnom prijevozu tereta temeljem Rezolucije CEMT-a, a ima pravovaljan Aneks 8, ne mora imati Potvrdu o udovoljavanju posebnim uvjetima.

U svrhu pokretanja ovog posla Centar za vozila Hrvatske je u studenom 2003. godine izradio stručnu uputu broj: 2731-1/2003 "Stručna uputa o pregledima vozila glede udovoljavanja posebnim uvjetima za obavljanje javnoga cestovnog prijevoza i prijevoza za vlastite potrebe" koja se dostavlja u privitku. Uputom se pokušalo na kratak i jezgrovit način objasniti što je sve na vozilu potrebno pregledati. Dužnost je svakog rukovoditelja STP da održi radni sastanak sa svim djelatnicima u stanici, upozna ih s novim poslom, a pogotovo s uvjetima koji se postavljaju da bi pojedino vozilo dobilo pozitivnu potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta.

Ovom prilikom neće se ponavljati uvjeti koji su navedeni u stručnoj uputi, ali vrijedi naglasit da se s primjenom svih uvjeta ne započinje od 01. siječnja 2004. godine (kada započinje ovaj pregled) već postoje i prijelazne odredbe i to od 01. lipnja 2004. godine (od kada teretni automobili i priključna vozila više ne smiju imati strane natpise na vozilu - vidi detaljno u uputi) i od 01. siječnja 2006. godine (od kada sva taksi vozila moraju zadovoljavati neke dodatne tehničke zahtijeve - vidi detaljno u uputi). Također se posebno tretiraju taksi vozila koja se od 01. siječnja 2004. godine prvi put nabavljaju i stavljaju u promet - oni odmah moraju ispunjavati uvjete koji će za ostala taksi vozila vrijediti tek od 01. siječnja 2006. godine.

Informatički sustav stanica za tehnički pregled biti će prilagođen za ispis potvrda. Potvrda se ispisuje u jednom primjerku, a evidencija izdanih potvrda vodi se informatički u programu. Potvrda se izdaje na praznim, žutim obrascima posebno pripremljenim za ovaj posao. Na prednjoj strani obrasca otisnut je logo "Posebni uvjeti", a na drugoj strani je kratka poruka za prijevoznika. U privitku se svakoj stanici, ovisno o broju pregleda vozila, dostavljaju obrasci potvrde za posebne uvjete. Kada stanica potroši dostavljene obrasce, nove treba zatražiti od Centra za vozila Hrvatske.

Program za ispis potvrda je izrađen i biti će pokrenut 01. siječnja 2004. godine. U privitku se stanici dostavljaju upute za rad s programom ovisno o tome koji program se koristi u stanici. Program služi za izdavanje potvrda o posebnim uvjetima, evidenciju izdanih potvrda i naplatu pregleda za posebne uvjete. Centar za vozila Hrvatske ima obvezu jednom godišnje Ministarstvu pomorstva, prometa i veza dostavljati podatke o svim izdanim potvrdama.

Centar za vozila Hrvatske i Hrvatski autoklub donijeli su "Odluku o visini naknada za pregled vozila radi izdavanja potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe". Ista će biti dostavljena naknadno nakon što se otisne u vidu zidnog plakata. Suglasnot na visinu nakande dalo je Ministarstvo, pomorstva, prometa i veza Klasa: 011-01/03-05/45, Ur.br: 530-04-03-2 od 28.11.2003. godine. Prihodi od naknada iz odluke raspoređuju se na isti način kao i prihodi ostvareni na temelju propisa o sigurnosti prometa na cestama koji se odnose na redovni tehnički pregled vozila.

S poštovanjem!

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl. ing.

Kontakti