II/1, broj: 527-1/2003

Zagreb, 30/09/2003


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

S V I M A

PREDMET: Sastavljena vozila; kompletirana vozila - naputak o ispitivanju

Problem sastavljenih vozila i njihova ispitivanja usko je povezan i s uvozom nekompletnih vozila i njihovih dijelova od kojih se potom vozila sastavljaju, odnosno kompletiraju (bitnije popravljaju) i prijavljuju za ispitivanje da bi stekla pravo, to jest ispunila uvjete prve registracije u Republici Hrvatskoj. Na zahtjev Centra za vozila Hrvatske, ali i uvidom u provedbenu praksu, Carinska uprava - Zagreb u dva je dopisa podrobno objasnila što je, odnosno što nije dopušteno u svezi uvoza nekompletnih vozila i njihovih dijelova.

Iz dopisa (u privitku) Carinske uprave klasa: 413-01/99-01/156, ur.broj: 513-02-1321/1-99-01/2 upućenog 15. ožujka 1999. godine Centru za vozila Hrvatske, te iz dopisa (u privitku) također Carinske uprave klasa: 413-01/99-01/170. ur.broj: 513-02-13/10/1-99-1 upućenog 13. travnja 1999. godine svim Carinarnicama u RH proistječe sljedeće:

 1. Fizička osoba smije uvoziti robu (dakle i dijelove vozila) samo za svoje potrebe, a ne za dalju prodaju odnosno preprodaju. Odnosno smije uvoziti dijelove vozila samo ako ima istovrsno oštećeno vozilo - što dokazuje prometnom dozvolom; a ako je riječ o vitalnim dijelovima vozila (karoserija, motor) dokazom o oštećenju vozila (policijski zapisnik ili neka druga isprava).
 2. Pravna osoba smije uvoziti rabljene (i nove) dijelove vozila ako je registrirana za takvu djelatnost. Ako je riječ o uvozu dijelova radi dalje prodaje - pravne osobe pri uvozu moraju dobiti uvjerenje tržišnog inspektora da roba odgovara domaćim normama u skladu sa Zakonom o nadzoru kakvoće određenih prizvoda pri uvozu i izvozu (NN broj 21/95).
 3. Dopušten je uvozrabljenih osobnih automobila koji nisu stariji od sedam godina ali samo onih vozila koja zadovoljavaju propise o tehničkoj ispravnosti vozila (članak 73. Zakona o trgovini, N.N. broj 11/96).
 4. Nije dopušten uvoznekompletnih vozila, jer ona ne ispunjavaju uvjet da je vozilo pri uvozu zadovoljavalo propise o tehničkoj ispravnosti vozila. Nije dopuštenzaseban uvoz karoserije izaseban uvoz motora da bi se od toga sastavilo vozilo.
 5. Dopušten je uvoz i carinjenjesamo tehnički ispravnih vozila u smislu članka 73. Zakona o trgovini.
 6. Pravnim ifizičkim osobama nije dopušten uvoz oštećenih vozila i oštećenih dijelova vozila, budući da se na njih odnosi Zakon o nadzoru kakvoće određenih proizvoda pri uvozu i izvozu, to jest oštećeni dijelovi ne odgovaraju hrvatskim normama ni propisima o homologaciji (jer su oštećeni!), a oštećena vozila ne zadovoljavaju propise o tehničkoj ispravnosti vozila pri uvozu (članak 73. Zakona o trgovini).
 7. Uvoz vozila bez motora (koje se po carinskim propisima smatra nekompletnim vozilom s bitnim svojstvima kompletnog - te ga se u carinsku tarifu razvrstava kao kompletno) nije dopušten, jer je uvjet za uvoz motornog vozila njegova tehnička ispravnost - koju motorno vozilo bez motora ne posjeduje.

Sukladno prije navedenom, nastaju i određene promjene u naputku oznaka I/7, broj 368-1/98, koji je dne 18. ožujka 1998. godine Centar za vozila Hrvatske uputio svim stanicama za redovni tehnički pregled vozila i svim stanicama za preventivni tehnički pregled vozila.

Svako novonapravljeno odnosno novosastavljeno ili kompletirano (bitnije popravljeno) vozilo mora prije prve registracije vozila, temeljem odredbi Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N.N. broj 59/96) te Pravilnika o ispitivanju vozila (N.N. broj 17/93), proći postupak ispitivanja vozila. U postupku ispitivanja takvih vozila u načelu se, uz utvrđivanje svih tehničkih značajki vozila potrebnih za registraciju, zahtijeva da ugrađeni dijelovi, uređaji i oprema vozila budu homologiranoga odnosno atestiranog tipa, kao i to da vozilo kao cjelina udovoljava ekološko-sigurnosnoj podobnosti sukladno odgovarajućim ECE pravilnicima, odnosno odredbama Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (N.N. broj 59/98).

Temeljem naprijed navedenog u praksi mogu nastupiti sljedeći slučajevi:

 1. Vozilonapravljeno u samogradnji -> od dijelova/uređaja i opreme istog proizvođača ili različitih proizvođača te od dijelova/opreme vlastite izradbe, => znači vozilo koje seserijski ne proizvodi, već novonapravljeno vozilo predstavlja potpuno novi, zasebni tip vozila!

  Za provedbu postupka ispitivanja vozila potrebno je, između ostaloga, ispuniti sljedeće:

  • priložiti tehničku dokumentaciju (za dijelove/uređaje i opremu vlastite izradbe) sa specifikacijom sastavnih dijelova;
  • svi dijelovi/oprema moraju biti homologiranog ili atestiranog tipa;
  • provesti provjeru homologacijske podobnosti dijelova/uređaja i opreme koji nose homologacijske oznake;
  • provesti utvrđivanje svih tehničkih značajki vozila za registraciju;
  • provesti ispitivanje:
   1. kočnog sustava
   2. buke vozila
   3. ugradnje svjetlosne i svjetlosno-signalne opreme
   4. emisije ispušnih plinova
  • priložiti dokaz o podrijetlu svih vitalnih dijelova/opreme (računi o kupoprodaji, uvozne carinske deklaracije);

   

 2. Vozilosastavljeno u samogradnji ili kompletirano (bitnije popravljeno) -> od dijelova / uređaja i opreme istog proizvođača, => znači vozilo koje seserijski proizvodi!

  Za provedbu postupka ispitivanja vozila potrebno je, između ostaloga, ispuniti sljedeće:

  1. Ako su sastavni dijelovi/oprema kupljeni (nabavljeni) u Hrvatskoj:
   • provesti provjeru homologacijske podobnosti dijelova/uređaja i opreme koji nose homologacijske oznake;
   • provesti utvrđivanje svih tehničkih značajki vozila za registraciju;
   • provesti ispitivanje:
    1. kočnog sustava
    2. buke vozila
    3. emisije ispušnih plinova
   • priložiti dokaz o podrijetlu svih vitalnih dijelova/opreme (računi o kupoprodaji);
  2. Ako su sastavni dijelovi/oprema nabavljeni uvozom iz inozemstva: priložiti Potvrdu proizvođača o homologacijskom statusu vozila (osim za bitnije popravljeno vozilo);
   • provesti provjeru homologacijske podobnosti vozila (sukladno Postupniku rada u svezi s provedbom postupka provjere homologacije pojedinačnog vozila, osim za bitnije popravljeno vozilo);
   • provesti utvrđivanje svih tehničkih značajki vozila za registraciju;
   • provesti ispitivanje:
    1. kočnog sustava
    2. buke vozila
    3. emisije ispušnih plinova
   • priložiti dokaz o podrijetlu svih vitalnih dijelova/uređaja i opreme (računi o kupoprodaji, uvozne carinske deklaracije);
  3. Ako su sastavni dijelovi/oprema nabavljeni dijelom kupnjom u Hrvatskoj a dijelom uvozom iz inozemstva:
   • ispitna komisija će, ovisno o porijeklu sastavnih dijelova/opreme, u svakom pojedinom slučaju odlučiti o uvjetima i postupku ispitivanja prema već navedenom pod B1. i B2.
NAPOMENA: Ukoliko u provedbi cjelovitoga postupka ispitivanja vozila u slučajevima navedenim pod A. i B. odnosno B1., B2. i B3 vlasnik vozila ne priloži sve tražene dokaze o vlasništvu i podrijetlu vitalnih dijelova/uređaja i opreme, CVH će, unatoč tomu, u cijelosti dovršiti naznačeni postupak ispitivanja vozila te izdati propisanu Potvrdu o ispitivanju vozila s utvrđenim tehničkim podacima i sigurnosno-ekološkom statusu vozila. U Potvrdi o ispitivanju vozila navesti će se sve nepotpunosti u utvrđivanju vlasništva i podrijetla vozila, odnosno ugrađenih dijelova/uređaja i opreme, a što se od nadležnog organa treba utvrditi u postupku registracije vozila.

I u ovoj prigodi vrijedi još jednom naglasiti da, temeljem naputka Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-43-12411/4-1922.ZZ od 10. listopada 1992. godine, posjednik novonapravljenog odnosno novosastavljenog vozila, bez obzira otkuda je nabavio dijelove/opremu za vozilo (iz inozemstva ili ih je kupio u Hrvatskoj), da bi registrirao sastavljeno vozilo, u postupku ispitivanja i prve registracije vozila mora udovoljiti sljedećim uvjetima:

 1. Vlasnik vozila mora posjedovati dokaze o porijeklu motora, karoserije i ostalih vitalnih dijelova vozila (kočni sustav, mjenjač s prijenosnim sustavom zakretnog momenta, osovinski sustav s kotačima, upravljački mehanizam i sl.), to jest mora posjedovati račune i uvozne carinske deklaracije ako su dijelovi/oprema nabavljani u inozemstvu, odnosno samo račune ako su dijelovi/oprema kupljeni u Hrvatskoj;
 2. Na ugrađene dijelove/opremu u vozilo mora biti naplaćen porez na dijelove/opremu što se mora vidjeti iz računa ili uvoznih carinskih deklaracija;
 3. Novonapravljeno odnosno novosastavljeno ili kompletirano (bitnije popravljeno) vozilo, prije prve registracije, mora pristupiti ispitivanju vozila i nakon njega (ukoliko je udovoljeno svim relevantnim zahtjevima) mora posjedovati Potvrdu o ispitivanju vozila. Prometna dozvola popunjava se prema podacima iz Potvrde o ispitivanju vozila, a podaci o prvoj registraciji upisuju se kao za novo vozilo;
 4. Potvrda o ispitivanju vozila prije prve registracije mora biti ovjerena u upravi prihoda da je naplaćen porez i na vozilo kao cjelinu.

Djelatnici Ministarstva unutarnjih poslova će, kako je određeno u navedenom naputku tog ministarstva, u postupku registracije obaviti zadnju provjeru vozila i ovjeru prometnih dokumenata.

Ovim naputkom stavlja se izvan snage naputak Centra za vozila Hrvatske znak 239-99/II-1, 09. lipnja 1999. godine.

Ovaj naputak se koristi do donošenja novoga naputka (pisanim putem) ili do donošenja odgovarajućih propisa, odnosno donošenja drugačijih uputa od nadležnog državnog organa ili ovlaštene stručne organizacije.

Sa štovanjem,

D I R E K T O R:

Stipo Lozić-Baškarad, dipl.ing.

KONTAKTI