kategorije pretrage

I/7, broj: 2314-1/2004

Zagreb, 18/07/2004


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Zakon o sigurnosti prometa na cestama

U "Narodnim novinama" broj 105 od 28. srpnja 2004. godine objavljen je novi Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Zakon stupa na snagu od 20. kolovoza 2004. godine (petak). Nakon tog datuma u roku od 90 dana nadležna tijela su dužna donijeti cijeli niz podzakonskih akata.

U odnosu na prethodni tekst Zakona i rad stanica za tehnički pregled vozila (STP) nije došlo do bitnih izmjena pa će Centar za vozila Hrvatske na predstojećem godišnjem seminaru pripremiti širu prezentaciju onog dijela Zakona koji je posebno bitan za rad STP. Do tada, STP nastavljaju svoj rad kao i prije donošenja ovog Zakona, a o eventualnim izmjenama podzakonskih akata biti će pismeno na vrijeme obaviještene.

Međutim, kako bi djelatnici STP bili upoznati s pojedinim odredbama novog Zakona dostavljamo vam sažeti prikaz odredbi Zakona vezanih uz registraciju vozila i tehnički pregled koje će se u budućnosti odraziti na rad STP:

 1. U članku 2. izmijenjena je definicija "motornog vozila" te je od sada motorno vozilo svako vozilo koje se pokreće snagom vlastita motora, osim vozila koje se kreću po tračnicama. Za primijetiti je da je do sada ovo bila definicija "vozila na motorni pogon". Pojam "vozilo na motorni pogon" ne postoji u novom Zakonu te će tek trebati uskladiti pojedine podzakonske akte s ovom izmjenom. Ova izmjena nema nikakve posljedice na rad STP, osim što treba naučiti da se od sada pod pojmom motorno vozilo podrazumijevaju mopedi, traktori i radni strojevi (što do sada nije bio slučaj).

 2. U članku 2. uvedene su nove definicije vozila i to "laki četverocikl" i "četverocikl" . Laki četverocikl će se ubuduće registrirati kao "moped" (s oblikom karoserije "laki četverocikl"), a četverocikl će se registrirati kao "motocikl" (s oblikom karoserije "četverocikl"). Izgled ovakvih vozila može se pogledati na slici desno. Treba naglasiti da još uvijek nije moguća registracija ovih vozila jer za njih ne postoje propisani tehnički uvjeti. Tek donošenjem podzakonskog akta tj. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama koji će, osim tehničkih zahtjeva propisanim Zakonom, postaviti dodatne zahtjeve vezane uz svjetlosnu opremu, blatobrane, prijenos snage, kočnice i sl., pojedina vozila ovakve izvedbe će se moći registrirati.

 3. U članku 250. stavak 1. se kaže da je vlasnik vozila dužan izvršiti produženje važenja prometne dozvole u roku od 15 dana od dana isteka važenja prometne dozvole (od datuma koji piše na poleđini prometne dozvole). U suprotnome, ako ne produži registraciju vozila dužan je odjaviti vozilo tj. vratiti prometnu dozvolu i registracijske pločice nadležnoj PU ili PP.
  Premda možda izgleda da je sve isto kao prije postoji razlika jer se u prijašnjem tekstu Zakona zahtijevalo od vlasnika da odjavi svoje vozilo u roku od 15 dana od dana proteka važenja redovnog tehničkog pregleda, za kojeg se zna da vrijedi do zadnjeg dana u mjesecu. Novim odredbama ovaj rok se smanjuje i uvijek se računa kao 15 dana od datuma koji piše u prometnoj dozvoli.

  Koristimo priliku da još jednom naglasimo kako u prometnoj dozvoli treba označavati rok važenja prometne dozvole, uzimajući u obzir sljedeće podatke:

  • tehnički pregled vozila važi do zadnjeg dana u mjesecu u kojem ističe rok od 12 mjeseci (za nova vozila 24 mjeseca) od obavljenog tehničkog pregleda,
  • polica osiguranja od autoodgovornosti važi točno do datuma označenog na polici,
  • ostale obveze (naknada za ceste i posebna naknada za okoliš) moraju biti naplaćene.

  Slijedom navedenog, ako je stranka u jednom mjesecu obavila tehnički pregled vozila, a polica osiguranja ističe s kasnijim datumom istog mjeseca, kao rok važenja prometne dozvole upisuje se datum isteka police osiguranja.

 4. U članku 254. unesena je nova odredba da svo administrativno osoblje u STP koje se bavi poslovima u svezi osiguranja vozila mora imati, među ostalim, i dopuštenje (licencu) ministarstva za poslove financija .

  To znači da će svo administrativno osoblje koje sada radi na poslovima produljenja registracije vozila i koje među ostalim prodaje i obvezno auto osiguranje, uz dosadašnju licencu MUP-a za administrativne poslove, morati ishoditi licencu Ministarstva financija za obavljanje poslova prodaje polica auto odgovornosti. U suprotnom, osobe bez te licence neće moći prodavati police auto odgovornosti.

  Obzirom da do sada ne postoje nikakva tumačenja kako će se ova odredba provesti u djelo, STP nastavljaju rad na dosadašnji način.

 5. U članku 255. stavak 2. unesena je odredba da je sastavni dio redovnog tehničkog pregleda vozila i ispitivanje ispušnih plinova motornih vozila.

 6. U članku 256. stavak 3. unesena je odredba da se među ostalim rok važenja prometne dozvole označava posebnim znakom - naljepnicom , na prednjoj strani vozila. Također je propisana i kaznena odredba (do sada nije postojala) od 300,00 kuna u slučaju da naljepnica nije istaknuta na prednjoj strani vozila.

  U slučaju da stranka u STP zatraži naknadno izdavanje naljepnice, treba postupiti na sljedeći način:

  • STP može izdati dodatnu naljepnicu na zahtjev stranke uz uvid u prometnu dozvolu,
  • kod izdavanja dodatne naljepnice STP će naljepnici bušenjem označiti SVOJU šifru (bez obzira gdje je obavljen tehnički pregled vozila) i mjesec do kada vrijedi prometna dozvola, a na osnovu uvida u prometnu dozvolu,
  • za izdanu dodatnu naljepnicu stranci treba izdati račun sa stavkom "naljepnica", a ne naplaćuje se nikakva usluga STP.

  Dosadašnja odredba zakona je propisivala da se naljepnicom označava samo rok važenja redovnog tehničkog pregleda, a ne i prometne dozvole koja vrijedi s točnim datumom. Naljepnice koje su trenutno u uporabi imaju mogućnost označavanja samo mjeseca do kada vrijedi redovni tehnički pregled vozila. Očekuje se da će se podzakonskim aktom, među ostalim, promijeniti i oblik naljepnice kako bi se mogao označavati puni datum do kada vrijedi prometna dozvola. Do tada STP treba postupati kao i do donošenja novog Zakona.

 7. U članku 257. donesene su izmjene (pojašnjenja) koja vozila moraju pristupiti preventivnim tehničkim pregledima vozila pa će se ovdje još jednom navesti.

  Preventivnim pregledima moraju pristupiti:

  • vozila koja se daju u najam (rent a car vozila),
  • vozila kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozača (osim mopeda, motocikla, i traktora u vlasništvu kandidata za vozača),
  • vozila kojima se obavlja taksi prijevoz,
  • autobusi,
  • teretna i priključna vozila za prijevoz opasnih tvari i
  • teretna i priključna vozila čija najveća dopuštena masa prelazi 7500 kg.

  Preventivnim pregledima ne moraju pristupiti:

  • vozila za stanovanje ili kampiranje,
  • vozila za prijevoz pčela,
  • teretna i priključna vatrogasna vozila,
  • teretna i priključna vozila za zabavne radnje,
  • priključna vozila za traktore.
 8. U članku 259. stavak 4. po novom Zakonu propisano je da propis o mreži i kriterijima o dovoljnom broju stanica za tehnički pregled s obzirom na njihovu međusobnu udaljenost i kapacitete, donosi ministar nadležan za unutarnje poslove, a na prijedlog stručne organizacije. Kao što je poznato ovaj propis je do sada samostalno donosila stručna organizacija.

 9. U članku 260. stavak 2. po novom Zakonu, a u svrhu što kvalitetnijeg odabira kadrova, pooštreni su kriteriji koja osoba naknadno može postati nadzornik tehničke ispravnosti vozila. Po novom zakonu to može postati samo osoba sa završenom stručnom spremom za zanimanje automehaničar ili autoelektričar i s najmanje dvije godine iskustva u održavanju motornih vozila. Kao i prije, takva osoba mora imati položen vozački ispit najmanje B kategorije i licencu ministarstva nadležnog za unutarnje poslove.

  U 3. stavku istog članka propisano je da će ubuduće program ispita za osposobljavanje novih nadzornika donositi ministarstvo nadležno za unutarnje poslove na prijedlog stručne organizacije. Do sada je takav program samostalno donosila stručna organizacija.

 10. U članku 261. propisano je da visinu naknade za tehnički pregled i druge poslove, koja je jednaka na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, propisuje ministar nadležan za unutarnje posve, a na prijedlog stručne organizacije. Kao što je poznato, do sada je visinu naknade za tehnički pregled vozila donosila stručna organizacija.

 11. U članku 264. stavak 2. sukladno drugim propisima u Republici Hrvatskoj, dopisana je još jedna naknada bez čije naplate se ne smije registrirati vozila niti stanica za tehnički pregled smije ovjeriti produljenje valjanosti prometne dozvole. Riječ je o naplati posebne naknade za okoliš što se naplaćuje samo u STP od 01. ožujka 2004. godine.

 12. U članku 265. stavak 1. uvedena je dopuna o postupku nadzornika ako se na tehničkom pregledu vozila utvrdi da su uređaji za upravljanje ili za zaustavljanje ili za pogon na tekući naftni plin na vozilu toliko neispravni da bi takvo vozilo ugrožavalo sigurnost na cesti . U takvim slučajevima nadzornik je dužan kao i prije zabraniti vozaču da se takvim vozilom uključi u promet na cesti, a ako se isti ipak uključi u promet, STP je o tome, u roku odmah, dužna obavijestiti nadležnu PU ili PP. U prijašnjem Zakonu nije bio propisan rok u kome STP mora obavijestiti PU ili PP.

 13. U članku 267. stavak 4. propisano je kako STP treba postupiti u slučaju ako ovlaštena organizacija ne obavi umjeravanje uređaja i opreme ili ako ovlaštena stručna organizacija ne obavi nadzor uređaja i opreme u skladu s propisanim rokovima.

  Postupak STP u takvim slučajevima mora biti sljedeći:

  • STP tim organizacijama podnosi zahtjev za obavljanje umjeravanja, odnosno nadzora uređaja i opreme,
  • o podnošenju zahtjeva nadležnim organizacijama STP mora izvijestiti ministarstvo nadležno za unutarnje poslove,
  • ako te organizacije ne postupe po zahtjevu STP, nalog za obavljanje umjeravanja, odnosno nadzora uređaja i opreme izdat će ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.
 14. U članku 267. stavak 5. propisana je obveza STP da u slučaju neispravnosti ili neposjedovanja uređaja ili opreme kojima se obavlja tehnički pregled vozila, privremeno obustavi obavljanje tehničkih pregleda vozila samo na tim uređajima. Nova odredba podrazumijeva da ako se pokvare valjci na jednoj liniji STP može nesmetano nastaviti s radom na drugoj liniji, ako se pokvari benzinski analizator, može se nastaviti s obavljanjem tehničkih pregleda i EKO testa vozila s dizelskim motorom itd.

  Također je propisana obveza STP da o svakom takvom kvaru uređaja uz stručnu organizaciju koja će to popraviti, obavijesti i ministarstvo nadležno za unutarnje poslove.

  Dosadašnji Zakon zahtijevao je od STP da kompletna prestane s radom ako je neki od uređaja neispravan.

 15. U članku 270. propisane su nove kazne za nesavjestan rad nadzornika i referenata u STP.
  Kazne su stupnjevane i ako se prilikom nadzora ovlaštenog policijskog službenika nad radom STP utvrdi nepravilnost u radu, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove kaznit će nadzornika ili referenta na jedan od sljedećih načina:

  • ako nadzornik ili referent nadležne poslove ne obavlja stručno, kaznit će se oduzimanjem licence na vrijeme od jednog mjeseca,
  • ako nadzornik ovjeri tehnički pregled vozila kojemu su neispravni uređaji za zaustavljanje, upravljanje ili za pogon na plin, kaznit će se oduzimanjem licence na vrijeme od šest mjeseci,
  • ako nadzornik ovjeri tehnički pregled vozila na kojem nije izvršen tehnički pregled, kaznit će se oduzimanjem licence na vrijeme od dvije godine,
  • ako referent ovjeri valjanost prometne dozvole, a da za vozilo nisu plaćene propisane obveze, kaznit će se oduzimanjem licence na vrijeme od dvije godine,
  • ako nadzornik ovjeri tehnički pregled vozila kojemu su neispravni uređaji za zaustavljanje, upravljanje ili za pogon na plin ili ako nadzornik ovjeri tehnički pregled vozila na kojem nije izvršen tehnički, a takvo vozilo je zbog propusta nadzornika izazvalo prometnu nesreću, kaznit će se oduzimanjem licence na vrijeme od pet godina,
  • u svim prijašnjim slučajevima kada nadzornik ili referent svoje poslove ne obavljaju stručno i u skladu s propisima kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 kuna.

  Nadzorniku ili referentu omogućeno je ponovno obavljanje poslova ako nakon vremenskog roka u kojem im je bila oduzeta licenca zadovolje na provjeri stručnosti.

  Novčanom kaznom od 4.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba, a novčanom kaznom od 1.500,00 do 5.000,00 kuna kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi ako naredi, odnosno dozvoli da referent ili nadzornik kojima je oduzeta licenca ili koji ne zadovolji na provjeri stručnosti, obavlja poslove u STP.

 16. U članku 271. stavak 2. propisano je da program i način provjere stručnosti propisuje ministar nadležan za unutarnje poslove na prijedlog stručne organizacije. Do sada je takav program samostalno donosila stručna organizacija.

Na kraju želimo navesti da je došlo i do izmjena teksta Zakona u području homologacije i ispitivanja vozila koje se također obavlja u pojedinim STP.

U području homologacije vozila usklađen je tekst Zakona s ostalim aktima Republike Hrvatske te je jasno naglašeno da sva vozila prije stavljanja na tržište i prve registracije moraju biti podvrgnuta postupku homologacije.

U istom poglavlju obrađeno je i ispitivanje vozila gdje je sada jasnije navedeno da sva motorna i priključna vozila koja se proizvode pojedinačno ili se proizvode u maloj seriji ili vozila na kojima se vrši nadogradnja, pregradnja ili zamjena serijskog dijela ili uređaja neserijskim dijelom ili uređajem, moraju biti podvrgnuta ispitivanju promijenjenih dijelova i uređaja i ostalih tehničkih značajki prije puštanja u promet.

Ipak, možda najvažnija novina za STP u poglavlju ispitivanja vozila je da se ubuduće STP ne može baviti poslovima pregleda vozila za potrebe ispitivanja vozila ako, među ostalim, to ne obavlja osoba s najmanje završenom višom stručnom spremom strojarskog ili prometnog smjera (inženjer strojarstva ili inženjer prometa) i koja ima licencu ministarstva nadležnog za posve prometa. Nadzornici koji su poslove pregleda vozila za potrebe ispitivanja vozila obavljali prije stupanja na snagu ovog Zakona, moći će to obavljati i nadalje.

U privitku se dostavljaju izvodi iz dijela teksta Zakona o sigurnosti prometa na cestama bitnog za poslovanje STP.

S poštovanjem,

D I R E K T O R
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Kontakti