kategorije pretrage

I/13, broj: 2830/2005

Zagreb, 04/10/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: 1. Izdavanje pokusnih pločica 2. Registracija vozila u vlasništvu leasing društava

Obzirom da su se u praksi pojedinih stanica za tehnički pregled vozila pojavila sporna pitanja glede načina postupanja prilikom izdavanja pokusnih pločica i registracije vozila u vlasništvu leasing društava to ovim putem, a temeljem priloženih uputa Ministarstva unutarnjih poslova, dajemo odgovore na slijedeća pitanja:

1. Da li je prethodni izvanredni tehnički pregled vozila uvjet izdavanja pokusnih pločica ?

Jest, sve stanice za tehnički pregled vozila koje su od strane MUP-a ovlaštene za izdavanje pokusnih pločica dužne su prije izdavanja istih izvršiti izvanredni tehnički pregled vozila.

U prilogu dostavljamo uputu MUP-a broj: 511-01-72-69097/1-2005 od 22.09.2005.godine.

2. Da li korisnik leasinga prilikom produljenja valjanosti prometne dozvole i registracije vozila mora predočiti original punomoći za registraciju vozila izdanu od strane leasing društva, odnosno da li su zaposlenici u STP dužni zahtijevati takvu punomoć?

Ne. Sukladno naputku MUP-a broj: 511-01-42-29296/4-98 od 03.06.1998.g. između ostalog propisano je da ovjeru tehničke ispranosti u vlasništvu pravnih osoba može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice i dokaza o plaćenim pristojbama.

U prilogu dostavljamo uputu MUP-a broj: 511-01-72-62833/1-2005.Š.N. od 23.09.2005.g.

S poštovanjem!

PREDSJEDNIK UPRAVE:

Ida Laić, dipl.oec.

Privitak 1: PREDMET: Izdavanje pokusnih pločica

Veza: vaš broj I/13, broj: 2530/2005 od 05.09.2005. godine

U svezi vašeg pismena broj i datum gornji koji je Odjel za sigurnost cestovnog prometa proslijedio ovom Odjelu, izvješćujemo slijedeće:

Nesporno je da je člankom 241. stavkom 2. Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano da ne moraju biti registrirana motorna i priključna vozila koja su prepravljena ili popravljana i kojima se obavlja pokusna vožnja radi ispitivanja ili prikazivanja njihovih svojstava ili koja se kreću od mjesta u kojem su preuzeta do mjesta u kojem će biti registrirana - uz uvjet da su osigurana i označena posebnim pločicama za privremeno označivanje takvih vozila u prometu na cesti (pokusne pločice).

Zakonom je također propisano i slijedeće:

Člankom 239. stavkom 1. propisano je da vozila u prometu na cesti moraju udovoljavati propisanim uvjetima glede dimenzija, najveće dopuštene mase, osovinskog opterećenja i zaštite okoliša te imati ispravne propisane uređaje i opremu, a stavkom 5 propisana je novčana kazna za osobe koje postupaju protivno toj odredbi.

Člankom 251. stavcima 4. i 5. propisano je da pokusne pločice mogu izdavati i obrtnici koji imaju registrirani obrt za prepravljanje ili popravljanje vozila za vozila koja prepravljaju ili popravljaju i da se pokusne pločice mogu koristiti samo na vozilima koja imaju ispravne uređaje za upravljanje, zaustavljanje te da su propisno označena.

Člankom 255. stavkom 4. propisano je da se na tehničkom pregledu utvrđuje ima li vozilo propisane uređaje i opremu, jesu li ti uređaji i oprema ispravni te da li udovoljavaju propisanim uvjetima za sudjelovanje u prometu ne cesti.

Člankom 258. stavkom 2. propisano je da su pravne i fizičke osobe koje su ovlaštene za servisiranje i popravljanje vozila, nakon popravka vozila kojem su u prometnoj nesreći ili na neki drugi način bili oštećeni sklopovi i uređaji koji su bitni s gledišta sigurnosti prometa, odnosno vozila na kojima su izvršili obimniji popravak uređaja za upravljanje ili uređaja za zaustavljanje vozila ili ugradnju, preinaku ili popravak uređaja za spajanje vučnog i priključnog vozila, dužne takvo vozilo podvrgnuti izvanrednom tehničkom pregledu i vlasniku, odnosno korisniku vozila izdati potvrdu da je vozilo ispravno za sigurno sudjelovanje u prometu.

Iz citiranih odredbi razvidni su uvjeti koji moraju biti ispunjeni da bi vozila mogla sudjelovati u prometu na cesti.

Izdavanjem pokusnih pločica omogućava se vozilima sudjelovanje u prometu što znači da i za takva vozila moraju biti ispunjeni gore navedeni uvjeti. Dakle, za izdavanje pokusnih pločica potrebno je prethodno obaviti izvanredni tehnički pregled vozila.

U svezi predmetne problematike ukazujemo i na činjenicu da se pokusne pločice sukladno članku 251. stavku 1. Zakona, izdaju najduže na rok od 15 dana. Međutim iskustvo nam govori da određen broj vozila sudjeluje u prometu i duže, čime vozači čine prekršaj, a ukoliko vozilo nije tehnički ispravno, ugrožavaju i sigurnost svih sudionika u prometu.

 

Privitak 1:PREDMET: Registracija vozila u vlasništvu leasing društva - uputa

Veza: Vaš znak: I/13, broj:2383/2005 od 17.08.2005. godine

Naputkom ovog Ministarstva broj: 511-01-42-29296/4-98 od 03.06.1998. godine, je između ostalog propisano da ovjeru tehničke ispravnosti vozila u vlasništvu pravnih osoba, može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice i dokaza o plaćenim pristojbama.

Slijedom navedenog, zahtjevi leasing društava da se omogući produljenje valjanosti prometne dozvole samo onim korisnicima leasinga koji predoče punomoć izdanu od strane leasing društva, u suprotnosti su s Naputkom od 03.06.1998. godine, te upućujemo na daljnje postupanje sukladno navedenom Naputku.

Kontakti