kategorije pretrage

I/7, broj: 626-1/2005

Zagreb, 03/04/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Odgovori na pitanja nadzornika i referenata iz svakodnevnog rada stanica za tehnički pregled vozila

Obzirom da se u svakodnevnom radu stanica za tehnički pregled pojavljuju pitanja koja pojedini nadzornici ili referenti samostalno, telefonskim putem postavljaju zaposlenicima Centra za vozila Hrvatske, a odgovori na njih bi mogli biti zanimljivi svim zaposlenicima stanica za tehničke preglede, odgovore na takva pitanja dostavljamo svima.

1. Smije li se prvi puta registrirati vozilo koje ne zadovoljava tehničke zahtjeve Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila, a isto je, temeljem "Odluke" Državnog zavoda za normizaciju i mjeriteljstvo, oslobođeno postupka provjere homologacijske podobnosti?

Ne! Bez obzira što Državni zavod za normizaciju u pojedinim slučajevima neka vozila oslobodi postupka provjere homologacijske podobnosti, takvo vozilo nije automatski oslobođeno i zahtjeva Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama.
Ako takvo vozilo ne udovoljava pojedinim zahtjevima (npr. na vozilu ne postoje sigurnosni pojasevi, ne postoje nasloni za glavu, ne postoji stražnja maglenka ili najčešći slučaj - vozilo je s američkog homologacijskog područja), vlasnik se treba obratiti Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka koje ima mogućnost da za vozila diplomatskih i konzularnih predstavnika, misije stranih država, predstavništva međunarodnih organizacija ili za vozila hrvatskih građana - povratnika iz inozemstva, ako su ta vozila koristili u državi iz koje iseljavaju, izdaju "Odobrenje" da na predmetnom vozilu ne trebaju postojati odgovarajući uređaji ili oprema, odnosno da ista ne treba biti homologiranog tipa.

2. Na homologacijskim dokumentima (Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila i Izjava o sukladnosti vozila) unesena je nova rubrika "Godina modela". Treba li prilikom prve registracije vozila godinu iz ove rubrike prepisivati kao godinu proizvodnje vozila?

Ne! Nažalost, terminologija pojedinih poslova koji se obavljaju temeljem raznih ovlasti u stanicama za tehnički pregled nije međusobno usklađena pa nastaju ovakvi problemi. U prometne dokumente koji se ispunjavaju pri prvoj registraciji ne upisuje se godina modela kao na homologaciji.
U rubrici "Godina modela" u homologacijskim dokumentima upisuje se godina od koje je započela proizvodnja modela tog automobila. Npr. moguće je u nekim potvrdama uočiti da se za novo vozilo proizvedeno 2005. godine kao godina modela upisuje 2003. godina ili pojedini zastupnici iz nepoznavanja načina upisa godine u ovu rubriku upisuju 2003/2005. Prilikom upisivanja godine proizvodnje u prometne dokumente kao i do sada treba se rukovoditi uputom Ministarstva unutarnjih poslova zadnji puta opisanom u okružnici CVH I/7, broj: 1704-1/98 od 29. listopada 1998., gdje je rečeno kako se godina proizvodnje utvrđuje za nova vozila, a kako za rabljena vozila. Ponovit će se samo osnovno o utvrđivanju godine proizvodnje pri prvoj registraciji vozila u Republici Hrvatskoj:

  1. Ako NOVO VOZILO ima postavljenu šifru godine proizvodnje u VIN oznaci koja označava da je vozilo proizvedeno u tekućoj kalendarskoj godini (npr. 2005. godina) ili u prethodnim godinama (npr. 2004. godina), onda godinu proizvodnje treba odrediti prema VIN oznaci vozila.
  2. Ako NOVO VOZILO ima postavljenu šifru godine proizvodnje u VIN oznaci koja označava da je vozilo proizvedeno sljedeće godine (npr. vozilo se na prvoj registraciji pojavi 02.12.2005. godine, a u VIN oznaci je kao godina proizvodnje postavljena 2006. godina), za godinu proizvodnje treba uzeti godinu prve registracije (u našem primjeru za godinu proizvodnje bit će uzeta 2005. godina).
  3. Ako RABLJENO VOZILO ima postavljenu šifru godine proizvodnje u VIN oznaci koja označava da je vozilo proizvedeno "nakon" što se prvi put pustilo u promet (npr. u VIN oznaci je kao godina proizvodnje označena 2005. godina, a iz stranih prometnih dokumenata je vidljivo da je vozilo prvi put registrirano tijekom 2004. godine), za godinu proizvodnje uzima se godina puštanja u promet, to jest prve registracije (u našem primjeru za godinu proizvodnje bit će uzeta 2004. godina).
    Jednom tako utvrđena godina proizvodnje vozila ostaje za stalno i pri eventualnim kasnijim ispitivanjima vozila stvarna godina proizvodnje se ne mjenja - mada je u VIN oznaci šifra jedne godine kasnije.
  4. Ako vozilo (NOVO ili RABLJENO) u svojoj VIN oznaci nema postavljenu šifru godine proizvodnje vozila tada se godina proizvodnje određuje uvidom u dokumentaciju vozila i to račun o kupnji/prodaji vozila (za nova vozila), odnosno prometne dokumente (za rabljena vozila).

Premda niti ovako zapisana godina proizvodnje nije sasvim korektna (uobičajeno se u europskim državama ne utvrđuje godina proizvodnje vozila već se u prometne dokumente upisuje datum kada je vozilo prvi puta pušteno u promet (kada je prvi puta registrirano) ovo je još uvijek važeća uputa Ministarstva unutarnjih poslova o utvrđivanju godine proizvodnje vozila pri prvoj registraciji vozila u Republici Hrvatskoj i treba je se pridržavati.

Dakle, prilikom utvrđivanja godine proizvodnje pri prvoj registraciji ne treba uopće promatrati podatak koji je zapisan u rubrici "Godina modela" homologacijskih obrazaca.

3. Na homologacijskim dokumentima (Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila i Izjava o sukladnosti vozila) u rubrici "Masa neopterećenog vozila" upisuje se masa vozila uvećana za masu vozača od 75 kilograma. Treba li ovaj podatak upisivati u prometne dokumente ili, kao i do sada, u masu vozila ne spada i masa vozača?

Ovaj podatak ne treba upisivati u prometne dokumente. U prometne dokumente, prilikom prve registracije vozila u rubriku "masa praznog vozila" treba upisivati stvarnu masu praznog vozila koja je temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama definirana na sljedeći način: "masa vozila je masa praznog vozila s punim spremnikom goriva te obveznim priborom i opremom za vozilo".
Dakle, masa vozača nije uključena u masu praznog vozila kao što je to kod homologacijskih izvješća. Stoga prilikom prve registracije vozila i utvrđivanja stvarne mase vozila ne treba promatrati podatak koji je zapisan u rubrici "Masa neopterećenog vozila" u homologacijskim obrascima.

4. Da li se vozilo kojemu se nikada ne mogu isključiti glavna svjetla (osim kada se isključi motor vozila) smatra ispravnim na tehničkom pregledu?

Ovakva kombinacija "stalno upaljenih svjetala" pojavila se nakon uvođenja novog Zakona o sigurnosti prometa na cestama gdje su vlasnici pojedinih vozila spojili glavna (kratka) svjetla tako da se ista pale istodobno s paljenjem motora, odnosno postavljanjem ključa u položaj za paljenje ("davanjem kontakta"). Pojedine izvedbe ovako spojenih svjetala ne pale neke potrošače koji se uobičajeno pale pri uključivanju glavnih svjetala (npr. u tom položaju prekidača za glavna svjetla ne rade svjetla stražnjih registracijskih tablica, ne rade svjetla na kontrolnoj ploči s instrumentima vozila, ne rade stražnja pozicijska svjetla ili u tom položaju prekidača nije moguće upaliti duga svjetla ili maglenke).
Na tehničkom pregledu ovakvog vozila, bez obzira što se svjetla ne mogu ugasiti, uvijek treba povjeriti da li se prekidač za paljenje svjetala može postaviti u sve tvornički predviđene položaje i tada treba uočiti da li se na vozilu mogu uključiti samo pozicijska svjetla (postavljanjem prekidača u položaj za pozicijska svjetla) i da li se u položaju za uključivanje glavnih svjetala mogu uključiti kratka i duga svjetla (prilikom paljenja dugih svjetala na kontrolnoj ploči s instrumentima mora se uključiti i odgovarajuća kontrolna svjetiljka).
Ako na vozilu sva svjetla funkcioniraju kao što je proizvođač vozila predvidio, bez obzira što glavna svjetla rade i kada je sklopka za paljenje svjetala isključena, takvo vozilo se smatra tehnički ispravnim. Pri tome je korektno vlasnika vozila upozoriti da će ovakav način paljenja i gašenja svjetala (dvostruko veći od uobičajenog) skratiti životni vijek žarulja jer će iste znatno brže pregarati.

Bez obzira što je prekidač postavljen na "nulu" ovom vozilu rade samo glavna svjetla . Ovo nije tehnička neispravnost ako su zadovoljena sljedeća dva uvjeta: Kada se prekidač postavi na položaj uključenja pozicijskih svjetala - moraju raditi samo pozicijska svjetla. Kada se prekidač postavi u položaj za paljenje glavnih svjetala, sva glavna svjetla i sva ostala svjetla na vozilu moraju ispravno funkcionirati.

5. Koji pečat treba postavljati u RL obrasce prilikom ispunjavanja istih za potrebe označavanja lakih prikolica?

Ovjera RL obrazaca, kao i Obrasca II (koji će se početi ispunjavati za tri godine kada se ispune svi novi kartoni tehničke ispravnosti lake prikolice), u svim zahtijevanim rubrikama ("Ovjera stanice za tehnički pregled" i "Dozvola vrijedi do:") vrši se isključivo pomoću četvrtastog žiga STP dimenzija 18 × 18 mm.
Jedan RL obrazac (i za tri godine - jedan Obrazac II) odlaže se i čuva uz zapisnik o tehničkom pregledu lake prikolice, a drugi obrazac se dostavlja u nadležnu PU ili PP.

6. Koja se administrativna usluga naplaćuje prilikom ovjere kartona tehničke ispravnosti lake prikolice?

Prilikom ovjere, zamjene ili izdavanja kartona tehničke ispravnost lake prikolice, kao i do sada, od administrativnih usluga naplaćuje se samo usluga "Zamjena, izdavanje ili ovjera kartona tehničke ispravnosti lake prikolice" (šifra 10035).
Naravno, obzirom da se pri tome vrši i tehnički pregled lake prikolice i eventualno naplata trogodišnje naknade za ceste, tom prilikom treba izvršiti i naplatu tehničkog pregleda lake prikolice (šifra 10003). Ukoliko stranka plaća iznos naknade za ceste (trogodišnji) u STP-u uz iznos naknade za ceste naplaćuje se i naknada za "Naplatu propisanih obveza - 1 usluga" (šifra 10081).

7. Koji podaci se upisuju u rubrike novog kartona tehničke ispravnosti lake prikolice koje do sada nisu postojale u "starom" kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice poput "Godina prvog označavanja registracijskom pločicom:"?

Dosadašnji karton lake prikolice nije imao gotovo nikakve podatke o vlasniku lake prikolice niti o tehničkim karakteristikama lake prikolice, stoga se prilikom ispunjavanja novog kartona vezano uz mnoge podatke treba snaći na način da se od one STP koja je obavila zadnji tehnički pregled zatraži ispis onih ekrana iz informatičkog sustava iz kojih se mogu uočiti tehnički i vlasnički podaci o lakoj prikolici. Pomoću ovih podataka treba ispuniti sva polja u novom kartonu tehničke ispravnosti lake prikolice.
U slučaju da se niti na ovaj način ne može dokazati vlasništvo nad lakom prikolicom, kao dokaz o vlasništvu lake prikolice i nadalje se može koristiti račun, kupoprodajni ugovor ili izjava vlasnika s dva svjedoka ovjerena kod javnog bilježnika. Kao izvor tehničkih podataka mogu se koristiti postojeći katalozi vozila ili potvrda o ispitivanju lake prikolice. Ove dokumente STP ne treba čuvati u svojoj arhivi već ih samo pregledati i utvrditi pojedine podatke. Svi ovako doneseni dokumenti vraćaju se vlasniku lake prikolice.
U rubrici "Godina prvog označavanja registracijskom pločicom" na kartonu lake prikolice treba prepisivati dosadašnji podatak o godini proizvodnje vozila, a za lake prikolice koje se upravo sada i u budućnosti prvi puta označavaju registracijskom pločicom treba upisivati stvarnu godinu kada se ta laka prikolica prvi puta označi registracijskom pločicom. Npr. ako neka nova prikolica ove godine dođe na prvo označavanje 31. 12. 2005. godine, u ovu rubriku će se upisati 2005. godina, a ako ta ista prikolica dođe na prvo označavanje 02. 01. 2006. godine u ovu rubriku će se upisati 2006. godina.

S poštovanjem,

PREDSJEDNIK UPRAVE:
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Kontakti