kategorije pretrage

I/7, broj: 663-1/2005

Zagreb, 11/03/2005


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Informacija o izradi novog informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled vozila - prva obavijest

Kao što je na nekoliko dosadašnjih sastanaka Centra za vozila Hrvatske (CVH) i stanica za tehnički pregled vozila (STP) bilo najavljivano, CVH je pristupio izradi potpuno novog informatičkog programa za obradu podataka u STP. Ova namjera nije potaknuta samo željom CVH za osuvremenjivanjem i podizanjem kakvoće rada u tehnološkim procesima koji se odvijaju u STP, već i temeljem zahtijeva Ministarstva unutarnjih poslova (MUP) za žurnom (najmanje dnevnom) dostavom podataka o produljenju registracije, te zbog zakonske i podzakonske osnove da svaka STP mora biti opremljena informatičkim sustavom koji omogućava primjenu jedinstvenog informatičkog rješenja.

Ukratko će se obrazložiti tri prethodno navedena razloga za izradu novog informatičkog programa te obrazložiti dizajn budućeg informatičkog sustava:

 1. Zakonska osnova za izradu novog informatičkog sustava i jedinstvenog programskog rješenja

  Zakon o sigurnosti prometa na cestama predviđa da stručna organizacija, među ostalim, ima informatičku podršku za obavljanje povjerenih joj poslova, a Pravilnik o uvjetima koje mora ispunjavati ovlaštena stručna organizacija iz članka 273. Zakona o sigurnosti prometa na cestama zahtjeva od iste da mora imati odgovarajuću informatičku i tehničku opremu za obavljanje povjerenih joj poslova. Ta oprema mora omogućavati povezanost svih STP-a u jedinstveni informatički sustav. Dakle, od CVH-a se zahtjeva da izradi takav informatički sustav koji će povezivati sve STP-e u jedinstvenu informatičku mrežu sastavljenu od računala i servera koji se nalaze u svakoj STP, jednog središnjeg računala (centralnog servera) koje će se nalaziti u CVH i javne mreže preko koje će se vršiti razmjena informacija između servera svake pojedine STP i centralnog servera u CVH-u.

  Nadalje, stručna organizacija mora imati jedinstvenu bazu podataka te omogućiti informatičku povezanost tj. dostavu podataka drugim pravnim subjektima kojima ovako sakupljeni podaci trebaju u daljnjem radu (nadležna državna tijela i dr.). Dakle, jednom prikupljeni podaci iz svih STP nalaziti će se u vidu velike, jedinstvene baze podataka smještene na centralnom serveru u CVH-u. Da bi dostava podataka iz svake STP pojedinačno mogla teći automatski i bez utjecaja operatera, stručna organizacija mora razviti jedinstveno programsko rješenje za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima vozila, obavljenoj registraciji vozila i ovjerenom produženju valjanosti prometne dozvole, uz osiguravanje točnosti i tajnosti prikupljenih podataka.

  Podzakonski akti, tj. Pravilnik o tehničkim pregledima vozila i Pravilnik o registraciji vozila obvezuju svaku redovnu STP (preventivne STP su još uvijek izuzete od ovog zahtjeva) da mora imati informatički sustav koji omogućava primjenu jedinstvenog programskog rješenja za automatsku obradu podatka o tehničkim pregledima, o obavljenoj registraciji vozila i ovjerenom produženju valjanosti prometne dozvole. Jedinstveni informatički program je i temeljem ovih akata dužna izraditi i održavati stručna organizacija.
 2. Izrada centralne baze podataka u novom informatičkom sustavu

  CVH od ljeta prošle godine (2004.) svakodnevno dostavlja podatke MUP-u o produljenju registracije s područja grada Zagreba, a od jeseni prošle godine i s područja cijele Zagrebačke županije. Ovi podaci se svakodnevno prikupljaju iz "zagrebačkih STP-a" u CVH-u, te nakon obrade, po posebno dogovorenoj proceduri (zbog sigurnosti podataka isti se dostavljaju preko kripto uređaja), dostavljaju se u informatički sustav MUP-a. Ova informatička dostava podataka u potpunosti je zamijenila uobičajenu proceduru fizičke dostave Obrasca broj II u nadležnu PU ili PP i prepisivanja podataka u informatički sustav MUP-a. Na taj način u potpunosti je izbjegnuto veliko kašnjenje pri unosu podataka u informatički sustav MUP-a koje je bilo posebno izraženo u velikoj PU poput Zagreba.

  Kako se ovaj dopis ne bi pogrešno protumačio, naglašavamo da sve zagrebačke STP i nadalje dostavljaju Obrazac broj II u nadležnu PU ili PP ali bez obzira na ovu fizičku dostavu podataka svi podaci o produljenju registracije već se nalaze u informatičkom sustavu MUP-a, a operateri na šalterima MUP-a pomoću ove dokumentacije mogu provjeravati da li je unos podataka dobro izveden.

  Međutim, svakodnevno skidanje podataka s računala "zagrebačkih STP-a" nije ni na kakav način automatizirano već se svodi na fizički rad informatičara koji treba potrošiti nekoliko minuta vremena za spajanje, skidanje podataka i odjavu s računala svake pojedinačne STP. To je ujedno osnovni razlog zašto ovaj način dostave podataka nije postavljen u cijeloj Hrvatskoj (fizički se nije moguće svakodnevno spojiti na 136 lokacija i skinuti podatke - ili bi takav način rada zahtijevao cijelu "vojsku" informatičkih operatera).

  MUP je odmah, nakon što se vidjelo da ovakav način dostave podataka vrlo dobro funkcionira, postavio zahtjev prema CVH-u da se u dogledno vrijeme omogući dostava podataka o produljenju registracije iz svih STP-a u Hrvatskoj. Međutim, kako postojeći informatički programi jednostavno ne omogućavaju pouzdanu razmjenu podataka (automatiziranu), ovaj zahtjev MUP-a samo je ubrzao odluku uprave CVH da se pristupi izradi novog informatičkog programa i cijelog novog informatičkog sustava koji će omogućiti automatsku dostavu podataka iz cijele Hrvatske.

  Drugim riječima, prilikom dizajniranja novog informatičkog sustava predviđeno je postojanje centralne baze s podacima koji su obrađeni u svakoj STP. Jednom formirana centralna baza (ona će se praktično nadopunjavati po prijavi ili završetku svakog tehničkog pregleda, po završetku svake registracije vozila ili po završetku bilo kojeg drugog tehnološkog postupka koji se obavlja pomoću računala u STP-ima) omogućit će dnevnu dostavu bilo kojih podataka bilo kojem poslovnom subjektu koji se služi podacima koji se obrađuju u STP-ima (MUP, HAK, Županijske uprave za ceste, Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, osiguravajuća društva itd.). Ovi poslovni subjekti će tako dostavljene podatke moći obrađivati na način kako to njima odgovara. Centralna baza fizički će biti smještena na centralnom serveru (računalu) u CVH-u, a komunikacija između nje i pojedine STP odvijat će se putem javne mreže prema onom komunikacijskom protokolu koji je trenutno dostupan na lokaciji gdje se nalazi pojedina STP. To praktično znači da će se svaka STP, gdje god je to tehnički moguće, spajati pomoću ADSL veze (ova veza je već sada dostupna u 80 većih gradova po cijeloj Hrvatskoj), a ondje gdje nije moguće dobiti ovakvu vezu minimalna komunikacijska veza odvijat će se pomoću ISDN veze.

  STP koje na centralni server budu spojene pomoću ADSL veze će stalno biti spojene s centralnom bazom u CVH (premda će se promet podataka odvijati samo po završetku neke operacije - ova veza se plaća prema količini obavljenog prometa), a one STP koje budu spojene ISDN vezom komunikaciju s centralnom bazom će ostvarivati prema potrebi (dakle prilikom svake prijave tehničkog pregleda, prilikom svakog završetka nekog tehnološkog procesa itd. - ova veza je višestruko sporija od ADSL veze i plaća se prema vremenu koliko dugo veza traje).

  Naravno da će se voditi računa i o sigurnosti ovakvog sustava bilo po pitanju zaštite od eventualnih virusa koji se mogu pojaviti u javnoj mreži, ali i zbog eventualne nestabilnosti i pada veze s centralnim serverom. U slučaju pada veze s centralnim serverom zbog bilo kojeg razloga, predviđeno je da takva STP može samostalno nastaviti sa svojim radom (bez pogodnosti koje će joj omogućavati veza s centralnom bazom), a nakon ponovne uspostave veze s centralnom bazom, podaci koji su se u međuvremenu skupili na serveru u STP-u biti će proslijeđeni na centralni server. Istodobno postojanje servera u samoj STP biti će iskorišteno za postojanje lokalne baze podataka svake pojedinačne STP iz koje će sama tvrtka koja upravlja radom pojedine STP moći kopirati podatke za svoje daljnje potrebe (za razne evidencije, prijenos podataka prema financijskim odjelima itd.).

  Prikaz arhitekture ovakvog informatičkog sustava prikazan je u Privitku 1 ovog dopisa.
 3. Osuvremenjivanje i podizanje kakvoće rada u tehnološkim procesima koji se odvijaju u STP-ima

  Postojeća programska rješenja napravljena su početkom 90-tih godina kada se u skladu s mogućnostima informatičke tehnike tog doba zamijenila tadašnja tehnologija rada s raznim obrascima i evidencijama o obavljenim poslovima u STP-u. Programi koji su tada napravljeni i dan danas dobro funkcioniraju gotovo u svim STP-ima u Hrvatskoj, čak i usprkos tome što su isti znatno proširivani raznim modulima za poslove koji su se tijekom vremena počeli obavljati u STP-ima (homologacija, EKO test, posebni uvjeti, posebna naknada za zaštitu okoliša itd.).

  Izgled i funkcioniranje mnogih modula koji postoje u sadašnjem programu neće se mijenjati niti u novom programu (premda sadašnja tehnologija rada s pojedinim dokumentima nije riješena na najbolji mogući način) iz jednostavnog razloga što se obrada pojedinih podataka odvija temeljem raznih zakonskih i podzakonskih akata, a podaci s ovih dokumenata se obrađuju u još nekim institucijama. Npr. tehnologiju rada s obrascima "Registracijski list" ili "Obrazac II" nije moguće mijenjati jer je sadržaj i izgled ovih obrazaca definiran Pravilnikom o registraciji vozila. Ovi obrasci se koriste i u tehnološkom postupku registracije vozila i upisa podataka u informatički sustav MUP-a te bi promjena podataka na njima ili promjena njihova izgleda zahtijevala znatno dublje promjene i u informatičkom sustavu MUP-a. Na isti način nije moguće mijenjati niti jedan dokument čiji se sadržaj obrađuje u još nekoj ustanovi.

  Međutim, postojeće podatke u informatičkom obliku bilo je moguće proširivati s podacima koji će se u budućnosti tražiti prilikom ispisivanja pojedinih dokumenata. Tako je npr. baza vozila proširena s podacima koji se u ovom trenutku ne zahtijevaju za vozila koja se registriraju u Hrvatskoj, ali će se u budućnosti, temeljem direktive 1999/37/EC i 2003/127/EC ("Registracijski dokumenti za vozila"), zahtijevati u budućim prometnim dokumentima koji će po sadržaju morati biti isti za područje cijele EU. Riječ je o podacima poput homologacijskih vrijednosti ispušnih plinova, podacima o potrošnji goriva, buci koju vozilo proizvodi u raznim uvjetima rada, obujmu spremnika za gorivo itd. Dakle, izvršena je prilagodba podataka koji će se upisivati (za sada još uvijek neobvezno) u informatički sustav.

  Također, podaci s bilo kojeg tehničkog pregleda ostaju samo u STP-u i nigdje više se ne dostavljaju. Dostavlja se samo podatak da li je vozilo ispravno ili ne kao jedan od uvjeta da li se pregledavanom vozilu može ovjeriti produljenje valjanosti prometne dozvole (produljenje registracije). Stoga se pri izradi jedinstvenog informatičkog rješenja pristupilo potpuno novoj izradi modula za obradu rezultata bilo kojeg tehničkog pregleda. Ubuduće će se tehnologija tehničkih pregleda u radu s jedinstvenim informatičkim rješenjem odvijati na način da će se nakon prijave bilo kojeg tehničkog pregleda iz računala ispisivati tzv. "kontrolni list" za obavljanje tehničkih pregleda (kontrolni list će se razlikovati ovisno o vrsti vozila i vrsti tehničkog pregleda). Ovaj kontrolni list će služiti nadzorniku kao podsjetnik što sve na vozilu treba pogledati i utvrditi da li stanje na vozilu odgovara onom koje je prijavljeno u informatički sustav. Također će se u kontrolnom listu bilježiti svi numerički izmjereni rezultati sa svih dostupnih mjernih instrumenata koji postoje u STP-u kao i eventualno vizualno uočeni nedostaci na vozilu sukladno Pravilniku o tehničkim pregledima vozila. S tako ispunjenim kontrolnim listom nadzornik će po završetku pregleda vozila na tehnološkoj liniji prepisati sve izmjerene rezultate u računalo STP-a i unijeti eventualne vizualno uočene greške, a računalo će na osnovi unesenih vrijednosti i grešaka odlučivati da li je vozilo tehnički ispravno ili ne. Po završetku unosa podataka ispisivat će se novi obrazac tehničkog pregleda vozila (riječ je o praznom plavom papiru s vertikalnim natpisom "Tehnički pregled") koji će se uvijek predavati stranci (ako je vozilo ispravno onda će to pisati na zapisniku, a ako je vozilo neispravno na zapisniku će pisati uočeni nedostaci s porukom u kojem roku stranka može pristupiti ponovljenom tehničkom pregledu). Zapisnici o tehničkom pregledu će se međusobno razlikovati ovisno o vrsti vozila, vrsti tehničkog pregleda, ali i količini uočenih grešaka na vozilu kao i o mjeriteljskim rezultatima koji su izmjereni za pojedino vozilo. Ako se za vrijeme redovnog tehničkog pregleda obavlja EKO test, ubuduće se više neće posebno ispisivati zapisnik o EKO testu već će rezultati istog biti sadržani na zapisniku o redovnom tehničkom pregledu. Zeleni obrazac EKO testa će postojati i nadalje u slučaju kada se na vozilu obavlja samo EKO test.

  Primjeri obrazaca "Kontrolni list" i "Zapisnik o tehničkom pregledu vozila" dostavljaju se u Privitku 2 i Privitku 3 ovog dopisa.

  Velika novost u tehnologiji tehničkih pregleda biti će i ponovljeni tehnički pregled gdje će nadzornik na osnovu rezultata osnovnog (prvog) tehničkog pregleda biti dužan ponoviti pregled cijelog sklopa na koji ta greška može utjecati. Npr. ako vozilo nije prošlo na tehničkom pregledu zbog poroznog kočnog crijeva na prednjem lijevom kotaču, osim naknadnog vizualnog pregleda da li je zamijenjeno kočno crijevo trebat će provjeriti i sve ostale elemente kočne instalacije (pa i nanovo provjeriti i upisati sile kočenja).

  Primjer obrasca "Zapisnik o ponovljenom tehničkom pregledu vozila" dostavlja se u Privitku 4. ovog dopisa.

  Posebno velika promjena u funkcioniranju jedinstvenog informatičkog programa biti će uočena u radu onih nadzornika koji obavljaju periodični tehnički pregled kočnica (PTPK). Kao što je poznato trenutno ne unosimo niti jednu izmjerenu vrijednost u informatički sustav te nam je potpuno nepoznato koliko vozila ima neispravno četverokružni ventil, koliko ima neispravno ARSK ventil ili koliko vozila nije prošlo PTPK zbog neispravnog regulacijskog ventila. U novom programu će se sve izmjerene vrijednosti tlaka zraka u kočnoj instalaciji (i ovdje će se ove vrijednosti ručno upisivati na kontrolni list), svi vizualno uočeni nedostaci na kočnoj instalaciji kao i izmjerene vrijednosti sila kočenja na valjcima upisivati u računalo, a ono će na osnovu upisanih vrijednosti i odgovarajućih izračuna ocjenjivati da li vozilo zadovoljava na PTPK-u. Na kraju će se ispisati zapisnik o PTPK-u koji će se predavati stranci.

  Istodobno s izmjenama tehnologije rada obrade podataka na tehničkim pregledima, zbog potrebe modernizacije pojedinih baza koje se koriste prilikom opisivanja vozila, izvršena je potpuno nova kategorizacija vozila, oblika karoserije, osnovnih namjena, marki vozila, tipova i proizvođača vozila (samo za neka vozila M1 kategorije), vrsta motora, vrsta kočnica, vrsta mjenjača, vrsta ovjesa i boja. Ove spomenute baze u budućnosti će održavati CVH i svaku promjenu u bazi će odmah dojavljivati u informatički sustav MUP-a kako bi se bilo koji upis novog podatka mogao prihvatiti. Paralelno s ovim bazama, formirat će se baze država, gradova, općina, naselja itd. koje će održavati MUP i svaku promjenu dostavljati u jedinstveni informatički sustav. Također, razmišlja se i o održavanju nekih drugih baza koje bi omogućile kvalitetniju obradu podataka poput baze umrlih osoba, baze pravnih osoba u Republici Hrvatskoj itd.
  Posebno poglavlje u razvoju novog informatičkog programa za obradu podataka predstavlja novi šifrarnik grešaka koje se mogu uočiti na tehničkom pregledu. Šifrarnik je razvijen prema zahtjevima Pravilnika o tehničkom pregledu vozila te je cijelo vozilo podijeljeno je na 17 osnovnih uređaja (sklopova), a u svakom uređaju navedeni su oni dijelovi koji se moraju kontrolirati. Za svaki dio uvijek treba izabrati i razloge zašto nije ispravan. Na ovaj način stvoreno je približno 700 različitih grešaka koje se mogu pozicionirati na jednom vozilu.

  Primjeri pojedinih novih nomenklatura i primjer šifri grešaka za grupu uređaja 04 "UREĐAJI KOJI OMOGUĆUJU NORMALNU VIDLJIVOST" dostavljaju se u Privitku 5 ovog dopisa.

  Novi informatički sustav pisat će se za moderno grafičko okruženje koje omogućuje i korištenje i drugih alata (npr. miš, laserski pisač, povezivanje s mjernim uređajima itd.) koji nisu postojali u sadašnjim informatičkim rješenjima. Bez obzira što će to omogućiti jednostavnije i brže obavljanje nekih radnji neće se zaboraviti da je osoblje STP-a naviknuto na dosadašnji način rada i izgled aplikacija te će se pri pisanju programa, aplikacija pokušati izgledom i pojedinim naredbama učiniti što sličnijoj postojećim rješenjima (premda to uvijek neće biti moguće izvesti).

CVH je kao naručitelj i budući vlasnik jedinstvenog informatičkog programa, nakon ponuda postojećih informatičkih tvrtki s kojima surađuje na postojećim informatičkim rješenjima, odlučio da izradu buduće aplikacije povjeri tvrtki INTER-NET. Ova tvrtka je i do sada održavala informatički program u približno 50% STP-a te posjeduje veliko iskustvo i poznavanje tehnologije obavljanja tehničkih pregleda, registracije vozila kao i ostalih poslova koji su vezani uz ovu problematiku.

Programsko rješenje tvrtke INTER-NET biti će pisano Microsoft razvojnim alatima, te će i sam program raditi na Windows platformama (operativni program). Sukladno dosadašnjoj praksi i propisima, STP-i će u nekim slučajevima (tamo gdje su računala - hardware relativno zastarjela) morati vršiti nabavku novih računala kako bi novo informatičko rješenje moglo raditi, a također će se morati nabaviti odgovarajući operativni sustav (Windows) na kojem će se jedinstveno informatičko rješenje (sama aplikacija) izvoditi. Također, preporučljivo je nabaviti i odgovarajuće antivirusne programe kako bi se računalo i podaci zaštitili od uništenja podataka. Svakoj STP pojedinačno će se u najskorijoj budućnosti dostaviti specifikacije potrebne opreme (hardware, operativni sustav - software i antivirusni programi), odnosno specifikacije onog dijela opreme koju je uz postojeću opremu u STP-u još potrebno naručiti.

Sredstva za nabavku hardware-a, operativnog sustava (software-a) te eventualnih drugih zaštitnih programa koji su potrebni da bi jedinstveno informatičko rješenje moglo raditi u svakoj pojedinačnoj STP osigurana su iz redovnog prihoda svake STP, odnosno osigurana su raspodjelom prihoda u Pravilniku o normativima rada i jedinstvenim elementima vrednovanja rezultata rada u STP-u gdje je određeno da se za potrebe amortizacije uređaja, opreme i inventara izdvaja 11,4%, a za održavanje 3,8%. Temeljem Pravilnika o informatičkom sustavu i jedinstvenomu programskom rješenju za obradu podataka o tehničkim pregledima i registraciji vozila u STP-u, stanice za tehnički pregled vozila su dužne:

 1. za svoje potrebe nabaviti neophodnu opremu (hardware) s odgovarajućim operativnim sustavom (software) na kojem je moguća primjena jedinstvenoga programskog rješenja,
 2. upućivati djelatnike na dodatno usavršavanje,
 3. stalno i kontinuirano unositi podatke o poslovanju u informatički sustav, a putem jedinstvenoga programskog rješenja,
 4. osiguravati i redovno održavati komunikacijski kanal i komunikacijsku opremu (ISDN liniju, ADSL i sl.) u svrhu neometanog funkcioniranja prijenosa podataka unutar informatičkog sustava,
 5. održavati informatičku opremu u skladu sa sigurnosnim i tehničkim zahtjevima za neometanu primjenu jedinstvenoga programskog rješenja.

Izrada jedinstvenog informatičkog rješenja i centralne baze podataka bit će financirana iz redovnog prihoda Centra za vozila Hrvatske (8,9%), a temeljem već spomenutog Pravilnika CVH je dužan za sve STP-e osigurati:

 1. razvijanje, implementaciju i održavanje jedinstvenog programskog rješenja,
 2. koordiniranje odnosa između svih korisnika podataka dobivenih primjenom jedinstvenog programskog rješenja,
 3. davanje preporuke za nabavu opreme (hardware) i operativnog sustava (software) neophodnog za funkcioniranje informatičkog sustava i jedinstvenog programskog rješenja,
 4. definiranje frekvencije, načina i formata prijenosa podataka u centralnu bazu stručne organizacije, te donošenje odluke o proširivanju jedinstvenog informatičkog sustava na nove korisnike,
 5. organiziranje stalnog usavršavanja djelatnika stanica za primjenu jedinstvenog programskog rješenja,
 6. analiziranje podataka dobivenih primjenom jedinstvenog programskog rješenja, te daljnja distribucija prikupljenih podataka prema zainteresiranim subjektima.

Prema termin planovima izrađenim za uvođenje novog informatičkog rješenja predviđeno je da se prve verzije testnog programa instaliraju tijekom ljeta 2005. godine u nekim STP-ima. U tim testnim STP-ima novi program će paralelno raditi sa starim programom kako se ne dogodio zastoj u radu testne STP. Nekoliko mjeseci nakon testiranja programa i ispravljanja grešaka pristupit će se instalaciji programa po stanicama i uspostavi centralne baze podataka u CVH-u. Obuka osoblja po STP-ima obavljat će se paralelno s instalacijom programa u STP-u, a redovni godišnji seminar će se prvenstveno iskoristiti za upoznavanje svih radnika u STP-ima s radom novog jedinstvenog informatičkog rješenja i centralne baze podataka.

Na kraju želimo posebno naglasiti da je uvođenje novog jedinstvenog programskog rješenja, njegova instalacija, izrada novog informatičkog sustava i centralne baze podataka, vrlo velik i sveobuhvatan posao koji se ne obavlja za kraći vremenski period već predstavlja vrlo vrijednu investiciju za budućnost svih STP-a. Naravno, prilikom uvođenja bilo kakvih novina, poboljšanja i napretka u bilo koji tehnološki proces, moguće su greške - to je cijena razvoja. Stoga molimo za povjerenje i strpljenje pri provedbi ovog posla jer u konačnici, kada novi informatički program bude instaliran u svim STP-ima i kada proradi novi informatički sustav s centralnom bazom podataka, obavljanje svih poslova u STP-ima biti će kvalitetnije i jednostavnije.

S poštovanjem!

Predsjednik uprave:
dr.sc. Jakša Topić, dipl.ing.

Kontakti