kategorije pretrage

I/7, broj: 2943-1/2008

Zagreb, 31/12/2008


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Pravilnik o registraciji i označavanju vozila – novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

U Narodnim novinama broj 151/2008 od 23.12.2008. godine objavljen je novi Pravilnik o registraciji i označavanju vozila. Novi Pravilnik donosi nekoliko novina vrlo bitnih za rad stanica za tehnički pregled vozila, stoga će se u nastavku pojedinačno i naglasiti sve takve novine. Pravilnik je stupio na snagu osam dana od dana objave u Narodnim novinama, što znači da je na snazi od 31.12.2008. godine.

  1. U članku 3. Pravilnika propisana je obveza predočenja osobne iskaznice pri registraciji vozila. Do sada se podatak o broju osobne iskaznice upisivao kod prijave tehničkog pregleda. Kako je potrebno prilagoditi i informatički program u stanicama za tehnički pregled vozila u skladu s novim Pravilnikom, do daljnjega se može nastaviti s dosadašnjim evidentiranjem broja osobne iskaznice kod prijave tehničkog pregleda vozila, ali je svakako i pri postupku registracije vozila potrebno tražiti osobnu iskaznicu na uvid.
  2. U članku 3. Pravilnika propisano je da se za registraciju oldtimer vozila priloži dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila. Međutim, kako Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture još nije donijelo posebne propise koji definiraju razvrstavanje oldtimer vozila, bez ovog propisa se ne može izvršiti registracija bilo kojeg vozila kao oldtimer vozila.
  3. U članku 5. Pravilnika propisana je obveza vlasnika vozila da za nove osobne automobile dostavi i podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida. Podatak može biti upisan na račun, potvrdu o registraciji ili neki drugi dokument koji izda trgovac. Podatak je obvezan i nadzornici su ga s danom primjene novog Pravilnika dužni upisati. Informatički program je prilagođen tako da se ne može izvršiti registracija vozila dok nisu unesene tražene vrijednosti. Podatak treba upisati kao cjelobrojnu vrijednost, bez decimalnih mjesta. Ukoliko podatak o prosječnoj specifičnoj emisiji CO2 nije sadržan u predočenim dokumentima, a vlasnik novog vozila više nije u mogućnosti doći do traženog podatka (npr. trgovac je u drugom mjestu, itd.), treba od vlasnika vozila tražiti na uvid ’’uputu o rukovanju vozilom’’ koja uvijek na stražnjim stranicama u rubrici ’’Tehnički podaci’’ sadrži podatke i o prosječnoj specifičnoj emisiji ugljičnog dioksida. Riječ je o vrijednostima koje se uobičajeno kreću od 100 do 150 g/km za „male automobile", dok se kod „velikih automobila" (npr. velikih terenskih automobila) ova brojka približava i vrijednostima od 300 g/km.
  4. U članku 22. do 25. i 52. propisan je način evidentiranja i označavanja lakih prikolica. Novim Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila, prestaje vrijediti Pravilnik o označavanju i evidentiranju lakih prikolica. Člankom 22. propisano je da se lake prikolice označavaju registarskom pločicom za priključna vozila s nezavisnim registarskim brojem od vučnog vozila. Nadalje, u članku 52. utvrđeno je usklađivanje registarskih pločica lakih prikolica s člankom 22. To znači, da kod prvog slijedećeg tehničkog pregleda treba utvrditi kojom pločicom je označena laka prikolica. Ukoliko se u stanici za tehnički pregled utvrdi da su vučno i priključno vozilo označeni registarskim pločicama s istim brojem, takvom priključnom vozilu treba izdati registarsku pločicu za priključno vozilo s nezavisnim registarskim brojem, i novi Karton ovjere tehničke ispravnosti lake prikolice. U ostalim slučajevima treba izvršiti ovjeru tehničke ispravnosti za laku prikolicu na uobičajeni način.
  5. U članku 29. do 34. propisan je postupak izdavanja i evidentiranja prenosivih pločica. Navedene registarske pločice izdaje isključivo policijska uprava odnosno policijska postaja, te nije propisana obveza tehničkog pregleda vozila za koja se izdaju prenosive pločice. Za zaposlene u stanicama za tehnički pregled važno je da imaju informaciju o mogućnosti korištenja navedenih pločica te da zainteresirane korisnike mogu uputiti u nadležnu policijsku upravu odnosno postaju.
  6. U članku 35. do 38. propisan je postupak izdavanja i evidentiranja izvoznih pločica. Slično kao i kod prenosivih pločica, izdavanje i evidentiranje vrši policijska uprava odnosno policijska postaja. S tom razlikom, da za izdavanje izvoznih pločica vlasnik vozila, između ostalog, mora priložiti i dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila. U tu svrhu, sukladno dosadašnjim uputama, izdaje se ovjeren zapisnik o izvanrednom tehničkom pregledu vozila i popunjen (neovjeren) registracijski list.
  7. U članku 39. definirana je mogućnost, kao i uvjeti odjave vozila. Kod odjave vozila vlasnik je dužan vratiti registarske pločice (u ’’starom’’ Pravilniku vlasnik je bio dužan vratiti i prometnu dozvolu), a odjava se evidentira u prometnu dozvolu i knjižicu vozila. Nakon odjave nadležno tijelo poništava registarske pločice, ukoliko vlasnik vozila nije podnio zahtjev za čuvanje registarskih pločica. Pločice se čuvaju 90 dana. U svakodnevnoj komunikaciji s vlasnicima vozila treba im napomenuti da ukoliko odjavljuju vozilo, a žele zadržati pločice, to isto naglase prilikom odjave vozila. Novim Pravilnikom propisana je obveza vlasnika vozila da prilikom odjave vozila vrste M1, N1 i L5 priloži i Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila po posebnom propisu ili Izjavu o mjestu čuvanja vozila.
  8. 8. U članku 43. definirani su načini evidentiranja promjene podataka o vlasniku ili vozilu. Stavkom 1. propisano je da se svaka promjena vlasnika, promjena prebivališta odnosno sjedišta vlasnika ili promjena registarske oznake evidentira u knjižici vozila i izdaje se nova prometna dozvola. Navedenim člankom stavak 2. propisana je obveza izdavanja novih dokumenata (prometne dozvole i knjižice vozila) u slučajevima kada se mijenja jedan od slijedećih podataka na vozilu: vrsta, marka, tip, broj šasije i oblik karoserije vozila. Promjene ostalih tehničkih podataka te bitnih karakteristika vozila za koje nisu propisane rubrike u prometnoj dozvoli i knjižici vozila, upisuju se u prometnu dozvolu i knjižicu vozila u prostor za napomenu.
  9. 9. Članak 47. propisuje rokove čuvanja evidencije i dokumentacije. U stavku 5. propisana je obveza stanica za tehnički pregled vozila da čuvaju prometne dozvole, knjižice vozila i registarske pločice koje se više ne mogu koristiti, najmanje 180 dana nakon čega se poništavaju. Dakle, riječ je o registarskim pločicama za koje je izdana prometna dozvola i knjižica vozila, a vlasnik ih nije preuzeo iz bilo kojeg razloga, kao i greškom ispisanim dokumentima ili dokumentima uništenim u pisaču i slično.

Novim Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila propisan je novi izgled obrazaca; registracijskog lista, ovjere tehničke ispravnosti vozila i produljenja valjanosti prometne dozvole, prometne dozvole i knjižice vozila. Isti će se početi primjenjivati s danom pristupanja Republike Hrvatske u Europsku uniju, a do tada ostaju u primjeni trenutno važeći obrasci.

Tekst cijelog Pravilnika moguće je pronaći na internet stranicama Centra za vozila Hrvatske (www.cvh.hr), odnosno unutar informatičkog programa za rad stanica za tehnički pregled vozila.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti