kategorije pretrage

I/7, broj: 103-1/2009

Zagreb, 16/01/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Tehnički pregled vozila - postupanje s dokumentacijom pri pregledu vozila opremljenog plinom nakon izvršene tlačne probe spremnika plina

Temeljem Pravilnika o pokretnoj tlačnoj opremi (N.n. 126/08 od 31.listopada 2008. godine) i Uredbe o osnivanju Agencije za opremu pod tlakom (N.n. 132/08 od 14. studenog 2008. godine), promijenila se nadležnost nad ispitivanjem opreme pod tlakom u Republici Hrvatskoj.

Premda se navedenim pravnim aktima propisuje nadležnost nad cijelom opremom pod tlakom, nama u stanicama za tehničke preglede pri obavljanju tehničkih pregleda bitna je izmjena da poslovi periodičnog pregleda nepropusnosti plinskih spremnika (tlačna proba) više nisu u nadležnosti Državnog inspektorata tj. Inspekcije posuda pod tlakom. Poslove periodičnog pregleda nepropusnosti plinskih spremnika treba organizirati i provoditi novoosnovana Agencija za opremu pod tlakom («OPT Agencija») i tijelo za ocjenu sukladnosti.

Obzirom da je OPT Agencija u fazi osnivanja, poslove periodičnog pregleda nepropusnosti plinskih spremnika za sada jedino provodi ovlašteno tijelo za ocjenu sukladnosti tj. pravna osoba TÜV CROATIA d.o.o. sa sjedištem iz Slavonskog Broda, Dr. Mile Budaka 1, tel. 035/400590 ili 035/447678, fax. 035/447603.

Stoga, ako se na tehničkom pregledu pojavi vozilo kojemu je periodični pregled nepropusnosti plinskog spremnika izvršen od strane TÜV CROATIA d.o.o., Certifikate izdane od ove organizacije treba priznati kao mjerodavne tj. i takvom vozilu treba ovjeriti valjanost tehničkog pregleda. Primjer izgleda jednog takvog Certifikata dostavlja se u privitku ovog dopisa. U budućnosti se može očekivati i da će razne druge pravne osobe biti ovlaštene za periodični pregled nepropusnosti plinskih spremnika.

Nadzornici tehničke ispravnosti dužni su pri svakom tehničkom pregledu zahtijevati na uvid ovaj Certifikat te provjeriti do kada vrijedi provjera periodičnog pregleda nepropusnosti plinskog spremnika. Također, nadzornici su dužni utvrditi da li je konkretan Certifikat izdan za spremnik koji je ugrađen u vozilo (prema broju spremnika) kao i uočiti datum do kada vrijedi periodični pregled nepropusnosti plinskog spremnika. Na samom spremniku također treba potražiti i utisnuti žig pravne osobe ovlaštene za periodični pregled nepropusnosti plinskih spremnika. Pokraj ovog žiga postavljaju se i numeričke oznake mjeseca (s lijeve strane žiga) i godine (s desne strane žiga) kada je izvršen pregled posude. Nadzornik tehničke ispravnosti ne smije ovjeriti tehničku ispravnost vozilu ako se primijeti nesukladnost Certifikata sa spremnikom, tj. tehnički pregled se ne smije ovjeriti na dulji period od valjanosti tlačne probe spremnika.

Nadalje, obzirom da nakon periodičnog pregleda nepropusnosti plinskog spremnika TÜV CROATIA ne ispunjava «Certifikat posude pod tlakom» (bijeli plinski karton o spremniku plina koji se izdaje vozilu nakon postupka ispitivanja vozila), onda je do daljnjega odgovarajuće rubrike ovog Certifikata potrebno popuniti i ovjeriti u stanici za tehnički pregled vozila (s malim četvrtastim žigom). Naime, ovaj obrazac je u dogovoru s dosadašnjim nadležnim tijelom - Inspekcijom posuda pod tlakom, bio predštampan upravo za djelatnike Inspekcije posuda pod tlakom. Obzirom da se nadležnost institucija promijenila, nova nadležna institucija će izdavati samo Certifikate.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti