kategorije pretrage

I/7, broj: 706-1/09

Zagreb, 20/03/2009


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA

PREDMET: Odgovori na pojedina pitanja nadzornika i referenata iz svakodnevnog rada stanica za tehnički pregled vozila

Svakodnevno, iz stanica za tehnički pregled vozila, dobivamo pitanja bitna za rad referenta i nadzornika. Iako odgovore na telefonske upite izvršavamo odmah, sukladno dosadašnjoj praksi najčešće postavljena pitanja i odgovore dostavljamo svim stanicama za tehnički pregled vozila, premda već postoje pisani odgovori na pojedina pitanja.

1. Kako postupiti u postupku registracije kod kupoprodaje vozila, u slučaju kada stari vlasnik odjavi vozilo i izvrši povrat uplaćene premije osiguranja od automobilske odgovornosti?

Našom Okružnicom I/7, broj: 652-1/2008 od 04.03.2008. godine opisali smo pojedine slučajeve koji se javljaju prilikom promjene vlasnika vozila odnosno odjave vozila. Kako i dalje ima nejasnoća, sa ciljem ujednačenog postupanja donosimo pojašnjenje.

Kada se u STP pojavi novi vlasnik sa zahtjevom da registrira vozilo na svoje ime, radnik na poslovima registracije dužan je, pored prometnih dokumenata, kupoprodajnog ugovora ili računa, tražiti na uvid i policu osiguranja od automobilske odgovornosti. U pravilu, novi vlasnik ima policu osiguranja od prethodnog vlasnika, i u tom slučaju vrši se samo registracija na novog vlasnika s rokovima navedenim na prometnoj dozvoli.

U slučaju da novi vlasnik nema staru policu osiguranja (prethodni vlasnik je zadržao i izvršio povrat), novi vlasnik je u obvezi zaključiti novu policu osiguranja od automobilske odgovornosti.

Nova polica osiguranja može biti plaćena za onaj vremenski period za koji vrijedi tehnički pregled vozila. Vrši se registracija na novog vlasnika, a rok valjanosti prometne dozvole je isti kao i u prethodnoj prometnoj dozvoli. (Npr. istek valjanosti prometne dozvole je 10.11.2009. godine, dana 15.03.2009. godine novi vlasnik pristupi registraciji vozila na svoje ime. S obzirom da ima plaćenu policu za period od 10.03.2009. do 10.11.2009. godine, tehnički pregled vozila se ne vrši, već samo vrši promjena vlasnika i vozilo se registrira do datuma iz prethodne prometne dozvole, tj. do 10.11.2009.).

U slučaju da novi vlasnik izvrši plaćanje nove police osiguranja na puni period od godinu dana (zbog prava na bonus), nije potrebno vršiti novi tehnički pregled, nego samo registraciju vozila na novog vlasnika s rokom valjanosti prometne dozvole s istekom tehničkog pregleda vozila. (Npr. tehnički pregled je obavljen 20.11.2008. godine, a istek valjanosti prometne dozvole je 10.11.2009. godine. Stranka donese policu za period od 10.03.2009. do 10.03.20010. godine. Istek valjanosti nove prometne dozvole je 30.11.2009. godine, obzirom da s tim rokom ističe valjanost tehničkog pregleda). Jedino, u slučaju da vlasnik želi da je valjanost prometne dozvole usklađena s istekom police osiguranja, mora se izvršiti novi tehnički pregled vozila, naplatiti godišnja naknada za ceste i naknada za zaštitu okoliša na puni period od godinu dana.

U svakom slučaju kod registracije vozila (prva registracija, promjena vlasnika vozila, ponovna registracija odjavljenog vozila) datum početka osiguranja ne može biti veći od datuma registracije. Npr. datum početka osiguranja je 15.04.2009. godine a vlasnik pristupi registraciji vozila 10.04.2009. godine. Uz takvu policu osiguranja vozilo se ne može registrirati prije 15.04.2009. godine.
Ovom Okružnicom prestaje vrijediti točka 1. Okružnice I/7, broj 651-1/2008. od 04.03.2008. godine.

2. Da li korisnik leasinga prilikom produljenja valjanosti prometne dozvole ili registracije vozila mora predočiti punomoć za registraciju vozila izdanu od strane leasing društva, odnosno da li su zaposlenici u STP dužni zahtijevati takvu punomoć? (Naime, pojedina leasing društva obratila su se uputom direktno prema nekim stanicama za tehnički pregled vozila da produljenje valjanosti prometne dozvole mogu ovjeriti samo uz njihovu punomoć).

Ne. Sukladno naputku MUP-a broj: 511-01-42-29296/4-98 od 03.06.1998.g. propisano je da ovjeru tehničke ispravnosti vozila, odnosno produljenje valjanosti prometne dozvole u vlasništvu pravnih osoba, može izvršiti bilo koja fizička osoba uz predočenje svoje osobne iskaznice i dokaza o plaćenim pristojbama.
Slijedom navedenog, zahtjevi leasing društava da se omogući produljenje valjanosti prometne dozvole samo onim korisnicima leasinga koji predoče punomoć izdanu od strane leasing društva, u suprotnosti su s Naputkom MUP-a od 03.06.1998. godine, te upućujemo na daljnje postupanje sukladno navedenom Naputku.

NEVAŽEĆE PITANJE I ODGOVOR:

3. Može li se prilikom obavljanja tehničkog pregleda i registracije odnosno produljenja valjanosti prometne dozvole, vozilo za koje vlasnik ima potvrdu pčelarskog saveza, ili je u dokumente već upisana namjena "za pčelarske potrebe˝, a po izgledu se ne može zaključiti da služi isključivo za prijevoz pčela (npr. furgon u kojem se može voziti i neki dodatni teret), i dalje tretirati kao vozilo ˝za pčelarske potrebe˝?

Da. Našom Okružnicom I/7, broj: 1785-1/ od 07.07.2008. godine i Uputom Ministarstva unutarnjih poslova broj: 511-01-24-41622/2008 od 01.07.2008. godine, naglašeno je da se i nadalje bilo koje teretno ili priključno vozilo (pa i tegljači, furgoni, razne platforme s dizalicom, sandučari i sl.) čiji vlasnik donese potvrdu pčelarskog saveza ili udruženja u kojem djeluje, a kojom dokazuje da predmetno vozilo služi isključivo za prijevoz pčela, može označiti u namjeni "ZA PČELARSKE POTREBE". Visina godišnje naknade za ceste za tako označeno vozilo iznosi 10% od visine godišnje naknade za odgovarajuću kategoriju vozila utvrđenu Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN br. 103/2001, Zagreb, 23. studenog 2001. i 141/02 od 29. studenog 2002.).

4. Gdje vlasnik vozila prijavljuje gubitak prometne dozvole, knjižice vozila ili registarske pločice?

Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti nestanak prometne dozvole, knjižice vozila ili registarske pločice nadležnom tijelu na čijem području su prometna dozvola, knjižica vozila odnosno registarska pločica nestali.

5. Smije li se ovjeriti tehnički pregled vozilu koje je izgubilo jednu registarsku pločicu ?

Smije se ovjeriti, ali pod uvjetom ako vlasnik/vozač tog vozila sa sobom donese potvrdu da je gubitak pločice prijavljen nadležnoj PU/PP. Ova potvrda ne smije biti starija od 30 dana od dana prijave nestanka pločice. Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 151/08 od 23.12.2008.) propisano je da će se nova registarska pločica izdati nakon 30 dana od dana prijave nestanka pločice.

6. Može li se priznati Uvjerenje (certifikat) o pregledu i ispitivanju auto-spremnika za plin i nekog drugog tijela osim TÜV CROATIA d.o.o.?

Da. S radom je počela Agencija za opremu pod tlakom (OPT Agencija) i Uvjerenja o pregledu i ispitivanju auto-spremnika za plin, izdana od navedene Agencije, treba prihvatiti. Nadzornici tehničke ispravnosti vozila dužni su pri svakom tehničkom pregledu vozila s uređajem i opremom za pogon plinom, zahtijevati na uvid navedeno Uvjerenje te provjeriti do kada vrijedi provjera periodičnog pregleda nepropusnosti plinskog spremnika. Također, nadzornici su dužni utvrditi da li je konkretno Uvjerenje izdano za spremnik koji je ugrađen u vozilo (prema broju spremnika) kao i uočiti datum do kada vrijedi periodični pregled nepropusnosti plinskog spremnika. Na samom spremniku također treba potražiti utisnuti žig pravne osobe ovlaštene za periodični pregled nepropusnosti plinskih spremnika.

S poštovanjem,

Predsjednica Uprave
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti