kategorije pretrage

III/9, broj: 1351-1/2010

Zagreb, 05/05/2010


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Traktori, zaštitni okvir, kabina, dokaz o vlasništvu, homologacija, blatobrani, radna vozila, naljepnica tahografa

Određivanje datuma prve registracije za traktore

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/2010 ) propisano je da na traktorima prvi put registriranim u RH nakon 01. siječnja 1983. godine mora biti ugrađena sigurnosna kabina ili takav okvir koji štiti vozača od ozljede u slučaju prevrtanja traktora.

U svakodnevnoj praksi javlja se problem određivanja datuma prve registracije traktora, zbog činjenice da se isti neredovito registriraju. Pojedini vlasnici traktorom pristupe registraciji nakon 20 i više godina od prve registracije, i u prometnim dokumentima im je upisan kao datum prve registracije datum kada su pristupili ponovnoj registraciji. U svakom slučaju kada vlasnik predoči dokument kojim potvrđuje da je predmetni traktor bio registriran prije 01.01.1983. godine, bilo da se radi o staroj prometnoj dozvoli ili potvrdi izdanoj od strane policijske uprave odnosno postaje, kao datum prve registracije treba prihvatiti datum naveden u spomenutom dokumentu, i u prometne dokumente upisati navedeni podatak, odnosno izvršiti ispravak podataka. Shodno tome, i prilikom tehničkog pregleda traktora nije potrebno zahtijevati postojanje zaštitne kabine odnosno zaštitnog okvira.

Postupanje u svezi kabine i zaštitnog okvira kod TP traktora

U nastavku navodimo najčešće slučajeve u postupku tehničkog pregleda

  • vlasnik pristupi tehničkom pregledu s traktorom koji ima kabinu, originalnu ili ne, ali koja je tehnički ispravna, i u prometnim dokumentima u obliku karoserije piše ''S KABINOM'' - prolazi na tehničkom pregledu u tom pogledu,
  • traktor sa zaštitnim okvirom, originalnim ili ne, ali tehnički ispravnim, i u prometnim dokumentima u obliku karoserije piše ''SA ZAŠTITNIM OKVIROM'' - prolazi na tehničkom pregledu u tom pogledu,
  • traktor registriran nakon 01.01.1983. bez zaštitne kabine i zaštitnog okvira, i u prometnim dokumentima je oblik karoserije ''BEZ KABINE'' - vozilo ne može proći na tehničkom pregledu, tražiti ugradnju zaštitne kabine ili okvira,
  • ukoliko na ponovljeni tehnički pregled dođe s ugrađenom originalnom zaštitnom kabinom ili originalnim zaštitnim okvirom, traktor je tehnički ispravan u pogledu oblika karoserije te nije potrebno ispitivanje traktora (atest),
  • ako na ponovljeni tehnički pregled dođe s ugrađenom neoriginalnom kabinom ili okvirom (''iz kućne radinosti''), potrebno je napraviti ispitivanje traktora (atest).

 

Svaki nadzornik na osnovu svog stručnog znanja i iskustva treba procijeniti koja kabina ili koji zaštitni okvir su originalni, a koji su samogradnja, i shodno tome odlučiti treba li traktor podvrgnuti ispitivanju (atestu).

Dokaz o vlasništvu - (naputak MUP-a broj 511-01-42-2112/2-99 OD 11.02.1999.)

Kada stranka podnosi zahtjev za registraciju traktora ili traktorske prikolice , a ne posjeduje dokaz o vlasništvu (izgubljen, uništen, nedostupan, itd.), pod uvjetom da je predmetni traktor ili traktorsko priključno vozilo proizvedeno do 31.12.1994. godine, za dokaz o vlasništvu može priložiti:

  • pismenu izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika, kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da je jedini vlasnik traktora, odnosno priključnog vozila,
  • uz svoju pismenu izjavu, podnositelj zahtjeva za registraciju mora priložiti i pismenu izjavu JEDNOG svjedoka ovjerenu od strane javnog bilježnika, koji je pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavio da mu je osobno poznato da je podnositelj zahtjeva za registraciju traktora, odnosno priključnog vozila, jedini vlasnik,
  • u spomenutim pismenim izjavama, moraju biti navedeni identifikacijski podaci (marka, tip, broj šasije i godina proizvodnje) traktora, odnosno priključnog vozila.

 *izvan snage od 2.11.2019.

Isto tako, ako nisu poznati svi tehnički podaci o vozilu za registraciju, potrebno je provesti postupak ispitivanja vozila.

Osnovno o Pravilniku o temeljnim zahtjevima za traktore (homologacija)

Primjena Pravilnika o temeljnim zahtjevima za traktore za poljoprivredu i šumarstvo (NN, broj 75/2001) započela je od 01. veljače 2002. godine. Navedenim Pravilnikom, među ostalim, predviđeno je da se kod tehničkog pregleda pri prvoj registraciji traktora u Republici Hrvatskoj, obvezno prilaže "Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora" ili "Izjava o sukladnosti traktora". To u praksi znači da ukoliko tehničkom pregledu pristupi traktor uvezen prije 01.veljače 2002. godine, ne treba zahtijevati homologacijske dokumente, a ukoliko je traktor uvezen nakon 01. veljače 2002. godine isti su obvezni.
Traktori kojima NDM nije veća od 600 kg ne podliježu homologaciji.

Blatobrani na traktorskim prikolicama

Često je pitanje moraju li traktorske prikolice imati blatobrane. Prema članku 64. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/2010) na motornim i priključnim vozilima koja mogu razviti brzinu kretanja veću od 30 km/h moraju biti ugrađeni blatobrani. Iz navedenog proizlazi da traktorske prikolice ne moraju imati blatobrane ukoliko se ne kreću brzinama većim od 30 km/h.

Određivanje oblika karoserije RADNO VOZILO

Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/2008) je propisano da je "radno vozilo bilo koji teretni automobil ili priključno vozilo na koje su ugrađeni uređaji ili oprema za obavljanje radova na način da se na vozilu ne može prevoziti nikakav drugi teret''. Iz definicije je vidljivo da masa i najveća NDM vozila nisu izjednačene i ovakvim se vozilima može upisivati njihova masa i najveća dopuštena masa koje se međusobno mogu razlikovati.

Podsjećamo da su teretni automobili i radna vozila "uobičajena" cestovna teretna vozila koja se međusobno razlikuju samo po vrsti svoje nadogradnje. Ako je na nekom vozilu postavljen sanduk, cisterna (uključujući i vatrogasna vozila), hladnjača i sl. onda je to vozilo opremljeno za prijevoz tereta i ne može biti radno vozilo.. Ako je na istom takvom vozilu postavljena samo dizalica, agregat, ili je riječ o bilo kojoj drugoj nadogradnji kojom je fizički iskorišten cjelokupni raspoloživi prostor na vozilu tako da nije predviđeno i fizički nije moguće prevoziti neki teret, osim uređaja i opreme neophodne za korištenje takvog vozila (npr. vatrogasna oprema, razna crijeva, lopate, pumpe, itd.) onda je riječ o RADNOM VOZILU.
Ponekad su moguće kombinacije da na vozilu postoji uređaj za obavljanje određenih radova, npr. dizalica i odgovarajući prostor za prijevoz tereta ili npr. vatrogasno vozilo s pumpnim agregatom i cisternom za vodu zapremine cca 3m3. Takva vozila također ne mogu biti proglašena radnim vozilima nego im se oblik karoserije određuje isto kao i kod drugih teretnih automobila, npr.zatvoreni, zatvoreni s dizalicom i sl. ovisno o samom obliku karoserije.

Određivanje tehničkih podataka o vozilu na temelju stranih prometnih dokumenata

Često u inozemnim prometnim dokumentima teretnih vozila koja se uvoze (npr njemački Fahrzeugbrief, talijanska Carta di circolazione tzv. Targa i sl.), pored osnovnih podataka upisanih u označenim poljima, u prostoru za napomenu ima upisanih i pojedinih tehničkih karakteristika.
Ako je polje "napomena" u stranom prometnom dokumentu prazno, a u osnovnim rubrikama prometnih dokumenata je dovoljno tehničkih podataka za unos kod prijave tehničkog pregleda, vozilo može pristupiti postupku tehničkog pregleda.
Ako je u polju "napomena" upisan bilo kakav podatak ili se iz osnovnih polja prometnog dokumenta ne mogu naći svi tehnički podaci potrebni za prijavu tehničkog pregleda, potrebno je kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila na brojeve telefona navedene na kraju ove okružnice kako bi se u svakom konkretnom slučaju utvrdilo radi li se o podacima koji se mogu prihvatiti ili takvo vozilo treba uputiti na ispitivanje vozila radi utvrđivanja tehničkih podataka (atest).

Naljepnica za tahografe

S početkom ove godine na vozilima koja imaju obvezu posjedovanja tahografa pojavile su se naljepnice sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa bez pečata ovlaštene osobe koja ispituje tahografe. Zbog upita koji su u tom smislu postavljeni iz stanica za tehnički pregled vozila, dajemo sljedeće pojašnjenje:
Naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa mora na predviđenom mjestu sadržavati pečat s jasno čitljivim nazivom pravne ili fizičke osobe i brojevnom oznakom radionice. Poslije svakoga ispitivanja tahografa u radionici koja ima dozvolu, stara se naljepnica mora ukloniti i zamijeniti novom.
Potvrda o ispitivanju tahografa važi dvije godine.
Sve ostale teme u svezi tahografa obrađene su u okružnicama CVH.

Za sva ostala pitanja i pojašnjenja, možete se obratiti na brojeve telefona 01 4883 641, 01 4817 367, 098 347 187, 098 221 446.

S poštovanjem,

PREDSJEDNICA UPRAVE
Ida Laić, dipl.oec.

Kontakti