kategorije pretrage

III/8, broj: 2762-1/2011

Zagreb, 06/07/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA S V I M A

PREDMET: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama - novine bitne za rad stanica za tehnički pregled vozila

Poštovani,

u NN, broj 74 od 01.07.2011. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama koji stupa na snagu 09.07.2011. godine. Stupanjem na snagu navedenog Zakona uvode se i neke novine u svakodnevni rad stanica za tehnički pregled vozila. U nastavku dajemo pregled novina s pojašnjenjem za ujednačeno postupanje u stanicama za tehnički pregled vozila.

Članak 2. stavak 1. točka 31.
31)"pčelarsko vozilo'' je motorno ili priključno vozilo namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica) te se na njemu ne smije prevoziti nikakav drugi teret, a koje je, po posebnom propisu kojeg donosi ministar nadležan za poljoprivredu, u suglasnosti s ministrom nadležnim za poslove prometa i ministrom nadležnim za unutarnje poslove, razvrstano u kategoriju pčelarskih vozila,".

Objašnjenje za TPiR:
Vlasnici će svoja vozila i dalje moći registrirati s namjenom "ZA PČELARSKE POTREBE" uz adekvatnu potvrdu pčelarskog udruženja sve dok na snagu ne stupi poseban propis koji ovaj članak spominje.

Članak 2. stavak 1. točka 50.
50) "specijalno vozilo" je motorno ili priključno vozilo namijenjeno za obavljanje radnji koje zahtijevaju specijalnu konstrukciju i/ili opremu,".

Objašnjenje za TPiR:
Definicija specijalnog vozila olakšat će tehnički pregled i registraciju nekih vozila posebne konstrukcije. Ukoliko na tehnički pregled pristupi takvo vozilo, prije prijave takvog vozila za tehnički pregled i unosa tehničkih podataka, obavezno se konzultirati sa stručnim službama CVH.

Članak 2. stavak 1. točka 59.
59) "nosivost" je dopuštena masa kojom se vozilo smije opteretiti do najveće dopuštene mase određene podzakonskim propisima ili prema deklaraciji proizvođača vozila s obzirom na dopuštena opterećenja nosivih sklopova,"

Objašnjenje za TPiR:
Ovakvom definicijom nosivosti omogućuje se izbor pri registraciji vozila kojima su tehničke mogućnosti veće od propisanih, na vrijednosti najveće dopuštene mase ili osovinskog opterećenja koje su propisane Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/10 i 84/10) ili na tehnički najveće dopuštene vrijednosti najvećih dopuštenih masa ili osovinskih opterećenja.
Prema odluci vlasnika, vozila kojima su tehnički najveća dopuštena masa ili tehnički najveće dopušteno opterećenje veće od propisanih Pravilnikom, mogu se registrirati ili na propisanu najveću dopuštenu masu/najveće dopušteno osovinsko opterećenje ili na tehnički najveću dopuštenu masu/najveće dopušteno osovinsko opterećenje.
Kada se registriraju na Pravilnikom propisane vrijednosti, označavaju se registarskim pločicama s crnim brojkama i slovima, a kada se registriraju na vrijednosti koje su veće od propisanih (proizvođačke), označavaju se registarskim pločicama s crvenim brojkama i slovima.
Ovom uputom prestaje važiti uputa iz točke 4, okružnice CVH I/7, broj: 651-1/2008 od 04.03.2008. godine.

Članak 2. stavak 1. točka 60.
60) "masa vozila" je masa vozila u stanju spremnom za vožnju (masa praznog vozila) u skladu s homologacijskim zahtjevima."

Objašnjenje za TPiR:
Ova promjena nema utjecaja na postupak tehničkog pregleda i registracije vozila. I dalje se u prometne dokumente upisuje masa praznog vozila sukladno dosadašnjim uputama i biltenima CVH.

Članak 149. stavak 1.
(1) Na vozila službe hitne pomoći, vozila sanitetskog prijevoza, vatrogasne službe, civilne zaštite, unutarnjih poslova i vojne policije, kad posebnim uređajima daju svjetlosne ili zvučne znakove, ne primjenjuju se odredbe ovoga Zakona o ograničenju brzine (članak 52. - 55.), o propuštanju vozila i prednosti prolaska (članak 57.), o zabrani pretjecanja i obilaženja kolone vozila ili na pješačkom prijelazu ili prelaženju iz trake u traku (članak 70. stavak 1. točka 1., članak 74. i članak 75. stavak 1.), o zabrani presijecanja kolone pješaka (članak 89.) obvezi vezivanja sigurnosnim pojasom (članak 163.) te zabrani upotrebe mobitela (članak 196. stavak 3.).

Članak 151. stavak 1.
(1) Osobni automobili kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih djela, službena vozila ovlaštenih carinskih službenika, službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg tijela državne uprave nadležne za zaštitu i spašavanje, službena vozila inspektora cestovnog prometa, vozila Kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo, vozila Gorske službe spašavanja te vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe, kad posebnim uređajima daju svjetlosne i zvučne znakove, imaju prednost prolaska u odnosu na sva druga vozila osim vozila pod pratnjom i vozila iz članka 149. stavka 1. i 3. ovoga Zakona i na njih se, uz uvjet iz članka 149. stavka 2. ovoga Zakona, ne primjenjuju odredbe ovoga Zakona o zaustavljanju i parkiranju (članak 79. stavak 1., članak 80. stavak 1. i 3., članak 82. stavak 1. točka 5., 9., 10. i 11., članak 83. stavak 1. i članak 12. stavak 4.).

Objašnjenje za TPiR:
Članci 149. i 151. navode koja vozila smiju biti opremljena posebnim svjetlosnim i zvučnim znakovima kao vozila s prednošću prolaska. Dakle, stupanjem na snagu ove izmjene Zakona, posebnim svjetlosnim i zvučnim znakovima kao vozila s prednošću prolaska smiju biti opremljena vozila:

- hitne medicinske pomoći,
- sanitetskog prijevoza,
- civilne zaštite,
- unutarnjih poslova,
- vatrogasna vozila,
- vozila vojne policije,
- službena vozila ovlaštenih službenika središnjeg državnog tijela državne uprave nadležne za zaštitu i spašavanje,
- službena vozila inspektora cestovnog prometa,
- osobni automobili kojima se koriste suci i državni odvjetnici za obavljanje očevida povodom kaznenih djela,
- službena vozila ovlaštenih carinskih službenika,
- vozila Kriznog stožera ministarstva nadležnog za zdravstvo,
- vozila Gorske službe spašavanja, te
- vozila ministarstva nadležnog za poslove pravosuđa kojima se prevoze uhićene ili osuđene osobe.

Ovim prestaje vrijediti Okružnica CVH III/8, broj: 4340-1/2010 - Vozila za sanitetski prijevoz i vozila hitne medicinske pomoći - uputa o postupanju, od 29.11.2010. godine.

Članak 251.
''Iznimno od odredbe članka 250. stavka 1. ovog Zakona, ministarstvo nadležno za unutarnje poslove odjavit će vozilo bez prometne dozvole, knjižice vozila i registarskih pločica, ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od jedne godine.''

Objašnjenje za TPiR:
Umjesto dosadašnje odredbe ovog članka da PU/PP može odjaviti vozilo bez prometne dozvole, knjižice vozila i registarskih pločica ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od godinu dana, stupanjem na snagu ovog Zakona je propisano da će nadležno ministarstvo takvo vozilo odjaviti. To znači da u svakom slučaju kada se u STP pojavi zahtjev za tehnički pregled vozila i produljenje valjanosti prometne dozvole čije je važenje istekla prije više od godinu dana, vlasnika takvog vozila treba uputiti u nadležnu PU/PP zbog evidentiranja odjave vozila.

Članak 256. stavak 1.
1) Nova motorna i priključna vozila što sudjeluju u prometu na cestama, vlasnici su dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 24 mjeseca od prvoga tehničkog pregleda i registracije vozila, osim motornih i priključnih vozila za prijevoz tereta najveće dopuštene mase veće od 3500 kg, motornih vozila za prijevoz osoba koja osim sjedala za vozača imaju više od osam sjedala, vozila hitne medicinske pomoći i vozila za taksi prijevoz, koje su vlasnici dužni podvrgnuti redovitom tehničkom pregledu tijekom mjeseca u kojem ističe rok od 12 mjeseci od prvog tehničkog pregleda i registracije vozila."

Objašnjenje za TPiR:
Stupanjem na snagu ovih izmjena Zakona, novim vozilima koja spadaju u kategorije

  • N2 - TERETNI AUTOMOBIL
  • N3 - TERETNI AUTOMOBIL
  • M2 - AUTOBUS
  • M3 - AUTOBUS
  • O3 - PRIKLJUČNO VOZILO
  • O4 - PRIKLJUČNO VOZILO

te vozila s namjenom

  • HITNA MEDICINSKA POMOĆ
  • TAXI PRIJEVOZ

valjanost prvog redovnog tehničkog pregleda vrijedi 12 mjeseci (a ne 24 kao što je to bilo do sada).

Kao što se može vidjeti, u namjene je dodana nova stavka "TAXI PRIJEVOZ" koju se kod unosa tehničkih podataka za vozilo obavezno mora dodjeljivati vozilima koja obavljaju taksi prijevoz. Također, ta se namjena obavezno mora upisivati u rubriku prometnih dokumenata "8. Osnovna namjena", odnosno u rubriku "Napomena:" kod već izdanih prometnih dokumenata.

Za vozila koja su u vlasništvu leasing društva ili neke druge osobe, a koriste se za taxi prijevoz, za upis namjene ''TAXI PRIJEVOZ'' potrebno je da korisnik leasinga predoči ugovor o leasingu, odnosno ugovor o najmu, a što je propisano i člankom 20. Pravilnika o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (NN br. 120/05 i 102/07).

Članak 257. stavak 1.
1) Na vozilima koja se daju u najam (rent a car vozila), vozilima kojima se obavlja osposobljavanje kandidata za vozače, vozilima kojima se obavlja taksi prijevoz, vozilima hitne medicinske pomoći, autobusima, teretnim i priključnim vozilima za prijevoz opasnih tvari, teretnim i priključnim vozilima čija najveća dopuštena masa prelazi 7.500 kg, obavljaju se preventivni tehnički pregledi u smislu odredbe stavka 3. ovoga članka

Objašnjenje za TPiR:
Stupanjem na snagu ovih izmjena Zakona, vozila s namjenom "HITNA MEDICINSKA POMOĆ" će također morati obavljati preventivne tehničke preglede. Upućuju se djelatnici STP da pri prvom redovnom tehničkom pregledu obvezno za vozila hitne medicinske pomoći izdaju karton preventivnih pregleda i da upozore vozače da takva vozila od sada podliježu obavljanju preventivnih tehničkih pregleda u propisanim rokovima.

Članak 270, stavak 8.
8) Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ili fizička osoba obrtnik ako naredi, odnosno dozvoli da referent za poslove registracije vozila ili nadzornik tehničke ispravnosti vozila obavlja poslove u stanici za tehnički pregled vozila kojemu je oduzeta licencija ili koji nije zadovoljio na provjeri stručnosti ili ako poslove ne obavlja stručno i u skladu s propisima.

Objašnjenje za TPiR:
Dopuna ovog stavka članka 270., omogućava se novčano kažnjavanje i fizičke osobe obrtnika koji je vlasnik ili suvlasnik STP-a, ukoliko isti naredi, odnosno dozvoli da referent za poslove registracije vozila ili nadzornik tehničke ispravnosti vozila kojemu je oduzeta licencija ili koji nije zadovoljio na provjeri stručnosti ili ako poslove ne obavlja stručno i u skladu s propisima, obavlja poslove u stanici za tehnički pregled vozila.

Sve potrebne izmjene u aplikaciji za rad stanica bit će aktivirane na dan stupanja Zakona na snagu.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Prilog: Odluka o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama

 

Kontakti