kategorije pretrage

III/8, broj: 4711-02/2011

Zagreb, 02/12/2011


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

Poštovani,

u Narodnim novinama, broj 136 od 28.11.2011. godine objavljen je novi Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (u daljnjem tekstu: Pravilnik) koji stupa na snagu 06.12.2011. godine. Isti propisuje isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji OSOBNOG automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom (most, tunel, vijadukt, itd.), kao i postupak i način ostvarivanja tih prava.

Osoba s tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade ostvaruje na temelju RJEŠENJA koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu Ministarstvo), Uprava cestovnog prometa, 10000 Zagreb, Prisavlje 14.

Naputkom Ministarstva, Klasa: 011-01/11-02/90, ur.broj: 530-07-11-02 od 30.11.2011. propisano je da rješenja o oslobađanju godišnje naknade, koja su korisnicima toga prava izdana na temelju ranijeg Zakona o javnim cestama ("Narodne novine" br. 180/04., 82/06., 138/06., 146/08., 152/08., 38/09., 124/09., 153/09. i 73/10) i dalje važe kao pravni osnov za oslobađanje od plaćanja godišnje naknade. Ministarstvo neće izdavati nova rješenja svim osobama s invaliditetom koje ostvaruju pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade, već samo novim korisnicima toga prava ili korisnicima koji iz određenog razloga moraju pribaviti novo rješenje (primjerice, radi promjene osobnog automobila).

Osobe s tjelesnim oštećenjem (invaliditetom) mogu ostvariti pravo na neplaćanje godišnje naknade SAMO za jedan osobni automobil u svom vlasništvu odnosno koji koriste na temelju leasinga, u jednoj kalendarskoj godini.

U postupku obavljanja poslova registracije vozila obvezno je evidentirati broj rješenja kojim je osoba oslobođena plaćanja godišnje naknade, i presliku rješenja odložiti u predmet registracije vozila.

Novi Pravilnik ne propisuje obvezu obilježavanja vozila međunarodnim znakom pristupačnosti, i ukoliko vlasnik vozila zatraži da se sa već obilježenog vozila ukloni navedeni znak pristupačnosti (naljepnica), nadzornik to treba i učiniti. Uklanjanje znaka nije potrebno nigdje evidentirati.

Postojeće međunarodne znakove pristupačnosti (naljepnice) koje imate u STP treba popisati s danom 06.12.2011. godine i kod prve slijedeće inventure uništiti.

U postupku izdavanja Potvrde o obračunu i naplati naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila nema nikakvih promjena.

Kao što je već navedeno, Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u Narodnim novinama, tj. 06.12.2011. godine, te se od toga dana kao osnov za oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta može prihvatiti samo rješenje Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.

Danom stupanja na snagu novog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN, broj 82/10 i 148/10).

Također, prestaju važiti i okružnice Centra za vozila Hrvatske; I/8, broj: 979-1/2004 od 29.03.2004., I/7, broj: 3254-1/2006 od 20.12.2006., I/5, broj: 2930-1/2008 od 30.12.2008. i III/8, broj: 2223-1/2010 od 05.07.2010. godine.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za pravne i opće poslove
Dinka Rajčić, dipl.iur

U privitku:

Dostavljeno:

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova-Zagreb
  • Odjel za sigurnost cestovnog prometa
  • Odjel za upravne poslove
  • Odjel za informacijski sustav
  • Uprava za tehniku
 2. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture - Zagreb
  • Uprava cestovnog prometa
 3. Hrvatski autoklub - Zagreb
 4. Policijske uprave - svima
 5. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
 6. Inter-net d.o.o. Zagreb
 7. Hrvatski ured za osiguranje - Zagreb
 8. Udruga ŽUC-eva Zagreb
 9. Rukovoditelji odjela - ovdje
 10. Pismohrana - ovdje

Kontakti