kategorije pretrage

II/4, broj: 1703-01/2013

Zagreb, 28/05/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Masa praznog vozila prilikom ispitivanja vozila M1 kategorije, zahtjevi za indekse nosivosti i brzine guma u postupku ispitivanja, dimenzije vozila prilikom ispitivanja vozila M1 kategorije

1. Kako se utvrđuje masa praznog vozila prilikom ispitivanja vozila M1 kategorije (osobni automobil)?

Masa praznog vozila utvrđuje se vaganjem vozila sukladno dosadašnjim uputama o vaganju vozila.

Iznimno u slučajevima kada je vozilo M1 kategorije pristupilo ispitivanju zbog pregradnje vozila na pogon plinom, ili u slučaju izgradnje plinske instalacije iz vozila, vaganje vozila nije potrebno ukoliko je u napomeni "Izjave servisera o ugradnji i podešenosti uređaja i opreme za pogon motornih vozila plinom: UNP-om, metanom"navedena masa ugrađenih uređaja i opreme, zajedno s masom plina koji se nalazi u spremniku kada je spremnik plina ispunjen do 80% svog kapaciteta (slika 1.).Slika 1. Primjer napomene u Izjavi servisera

2. Kako se u postupku ispitivanja vozila utvrđuju zahtjevi za indekse nosivosti i brzine guma?

Pri ispitivanju vozila u ispitnim mjestima (STP-ima) utvrđuju se dimenzije ugrađenih guma te njihovi indeksi nosivosti i brzine (slika. 2), koji moraju odgovarati vozilu na kojem su ugrađene.

Slika 2. Oznake dimenzija guma, indeksa nosivosti i brzine

Prema pločici vozila ili prometnoj dozvoli utvrđuju se dopuštena osovinska opterećenja, a najveća brzina vozila utvrđuje se iz prometne dozvole ili nekog drugog odgovarajućeg dokumenta vozila (strani prometni dokument, izjava o sukladnosti, E25, COC dokument i sl.) (slika 3.). Podaci se međusobno uspoređuju te se utvrđuje da li su ispunjeni minimalni zahtjevi za nosivost i brzinu ugrađenih guma.Slika 3. Oznake na pločici vozila s najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjima i najveća brzina vozila iz prometne dozvole

Primjer vozila za kojeg su podaci dani na slikama 2 i 3:

1 - 1075 kg - najveće dopušteno opterećenje 1. osovine
2 - 1200 kg - najveće dopušteno opterećenje 2. osovine
Maksimalna brzina vozila je 168 km/h prema prometnoj dozvoli.
Indeks brzine H (slika 2.) označava da je guma konstruirana za brzine do 210 km/h (tablica 1.), što u ovom slučaju zadovoljava.
Indeks nosivosti 91 (slika 2.) označava nosivost od 615 kg (tablica 2.) po gumi ili 1230 kg po osovini, što u ovom slučaju zadovoljava zahtjev za prvu i drugu osovinu.

Ukoliko gume po indeksima brzine i nosivosti zadovoljavaju tehničke zahtjeve za tu vrstu automobila nastavlja se s postupkom ispitivanja.

Tablica 1. Indeksi brzine za gume vozila

Tablica 2. Indeksi nosivosti za gume vozila

Ukoliko se tijekom ispitivanja vozila utvrdi da su indeksi brzine i/ili nosivosti manji od minimalno zahtijevanih za najveća dopuštena osovinska opterećenja i najveću brzinu vozila, potrebno je podnositelja zahtjeva za ispitivanjem upozoriti da navedene gume ne odgovaraju tehničkim zahtjevima za to vozilo te da ih je potrebno zamijeniti. Tek nakon zamjene guma moguće je predmet poslati na obradu u Odjel za ispitivanje, uz uvjet da su i svi ostali uvjeti ispunjeni prema uobičajenim procedurama.

Iznimno, kada se na vozilu nalaze zimske gume koje na sebi imaju oznake M+S, dopušteno je da indeksi brzine budu manji od najveće brzine vozila. Kod vozila kategorije M1 (osobni automobili) indeks brzine na zimskim gumama ne smije biti manji od 130 km/h (indeks brzine M), ukoliko je njegova najveća brzina 130 km/h ili više. Podaci za najveću brzinu vozila provjeravaju se u prometnoj dozvoli, ukoliko postoji, ili nekom drugom odgovarajućem izvoru tehničkih podataka.

3. Kako se utvrđuju dimenzije vozila prilikom ispitivanja vozila M1 kategorije (osobni automobil)?

Na vozilima M1 kategorije dimenzije vozila određuju se sukladno dosadašnjim uputama o mjerenju dimenzija vozila.

Iznimno u slučajevima M1 kategorije, ukoliko se prilikom ispitivanja vozila jednoznačno utvrdi da na karoseriji vozila nisu izvršene nikakve preinake koje bi utjecale na promjenu dimenzijskih karakteristika vozila (kao što su preinake na karoseriji vozila, prednjem ili stražnjem braniku, blatobranima, krovu i sl.), nije potrebno mjerenje prednjeg i stražnjeg prepusta vozila, osovinskog razmaka, duljine, širine i visine vozila.

U ovom slučaju dimenzije vozila prepisuju se iz prometnih dokumenata u odgovarajuće rubrike obrasca za ispitivanje vozila M1 kategorije ili se preko dijela obrasca koji se odnosi na navedene dimenzije upisuje tekst "Sukladno s prometnim dokumentima"(slika 4.).

Slika 4. Primjer popunjavanja dijela obrasca za snimanje vozila M1 kategorije koji se odnosi na dimenzije vozila

Ukoliko se prilikom ispitivanja vozila utvrdi da dimenzije vozila u prometnim dokumentima ne odgovaraju stvarnim dimenzijama vozila potrebno je mjerenje dimenzijskih karakteristika kao i u svim ostalim slučajevima.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti