kategorije pretrage

III/14, broj: 3399-01/2013

Zagreb, 25/10/2013


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Naknadni upis podataka u prometnu dozvolu, upis kuke u prometnu dozvolu, ADR vozila, carinski žig

1. Kako se naknadno upisuju podaci zbog kojih nije potrebno mijenjati izdanu i ovjerenu prometnu dozvolu niti knjižicu vozila (kuka, gume, adresa vlasnika…)?

Podaci se mogu naknadno upisati u postojeću "staru" prometnu dozvolu i knjižicu vozila te "novu" prometnu dozvolu isključivo na vanjsku stranu u napomenu.

Na primjer, ako vlasnik vozila želi naknadno upisati kuku u "staru" prometnu dozvolu, mora priložiti Potvrdu o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja (mali atest). Ostali slučajevi upisa u napomenu opisani su u okružnici III/9, broj: 2373-01/2013 od 9.7.2013. Podatak da je kuka na vozilu upisuje se kroz aplikaciju CVH.STP na slijedeći način:

Podatke za kuku potrebno je upisati u napomenu pri unosu tehničkih podataka kako prikazuje slika 1.

Slika 1. Podatke za kuku potrebno je napisati u napomenu pri unosu tehničkih podataka

Pri završetku registracijskog postupka potrebno je odrediti poziciju ispisa na prometnoj dozvoli i knjižici vozila. Nakon što se dokument postavi u pisač, potrebno je odabrati prvu slobodnu poziciju na stražnjoj strani prometne dozvole i knjižice vozila u koje će se napomena ispisati. U ovom primjeru, to je polje A jer ne postoji niti jedna druga napomena na stražnjoj strani.

Slika 2. Odabirom slova A u desnom dijelu prozora (crvena strelica), napomena će se ispisati u polje A na stražnjoj strani "stare" prometne dozvole i knjižice vozila (zelena isprekidana strelica)

Ako se kuka upisuje u "novu" prometnu dozvolu, postupak je isti kao i za "staru" prometnu dozvolu. Izbor pozicije ispisa na prometnoj dozvoli izgleda kao na slici 3, gdje je prva slobodna pozicija pod brojem "1" jer ne postoji niti jedna druga napomena na stražnjoj strani prometne dozvole.

Slika 3. Odabirom pozicije "1" u desnom dijelu prozora (crvena strelica), napomena će se ispisati u polje 1 na stražnjoj strani prometne dozvole (zelena isprekidana strelica)

Ako iz nekog razloga kuka nije evidentirana u "novoj" prometnoj dozvoli, a bila je evidentirana u staroj prometnoj dozvoli, potrebno je učiniti slijedeće:

Slika 4. U prozoru gdje se upisuju tehnički podaci, potrebno je upisati napomenu "UGRAĐENA KUKA"

Potrebno je postojeću prometnu dozvolu postaviti u pisač i odabrati poziciju ispisa na vanjskoj strani prometne dozvole kako prikazuje slika 5. Prva slobodna pozicija je pod brojem "1" jer ne postoji niti jedna druga napomena na stražnjoj strani prometne dozvole.

Slika 5. Odabirom pozicije "1" u desnom dijelu prozora (crvena strelica), napomena će se ispisati u polje 1 na stražnjoj strani prometne dozvole (zelena isprekidana strelica)

 

2. Kako postupiti kada vlasnik vozila želi da njegovo vozilo više ne bude namijenjeno za prijevoz opasnih tvari/ADR?

Nakon što vlasnik vozila ukloni sve oznake za ADR vozilo potrebno je prilikom redovnog tehničkog pregleda vozila ili promjene tehničkog stanja, u napomenu kontrolnog lista staviti zabilješku tipa "Vozilo više neće biti namijenjeno za prijevoz opasnih tvari/ADR" i staviti datum, a vlasnik se mora obavezno potpisati uz upisanu zabilješku.

Nakon što vlasnik stavi svoj potpis uz napomenu kontrolnog lista, potrebno je u napomeni prometne dozvole promijeniti namjenu vozila, to jest odabrati bilo koju drugu namjenu osim "ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI - ADR".

Ako u polju oblik karoserije, uz opis oblika karoserije piše i oznaka ADR (npr. "CISTERNA - ADR") tada je potrebno izdati novu prometnu dozvolu u kojoj će pisati samo oblik karoserije "CISTERNA".

3. Upisuje li se kuka za traktore u aplikaciju ili prometnu dozvolu?

Točkom 36. članka 1.a Zakona o sigurnosti prometa na cestama propisano je slijedeće:

"Traktor" je motorno vozilo konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa, odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila.

Sama definicija traktora kaže da su to vozila predviđena za vuču oruđa ili priključnih vozila, pa za ta vozila nije potrebno evidentirati kuku u aplikaciji CVH.STP niti u prometnoj dozvoli. Isto vrijedi za teretna vozila oblika karoserije tegljač.

4. Treba li ovjeriti kopiju Potvrde o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja (malog atesta) prije slanja iste prema PU/PP?

Da. Nakon što kopija malog atesta bude poslana faksom iz Odjela za ispitivanje, istu je potrebno ovjeriti pečatom stanice kojim se ovjerava važenje tehničkog pregleda i potpisom nadzornika koji je obavio tehnički pregled. Ako stranka priloži originalnu Potvrdu o ispitivanju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja, istu nije potrebno ovjeravati.

5. Kako se utvrđuje država proizvodnje vozila koja na prvu registraciju dolaze s Izjavom o sukladnosti?

Država proizvodnje navedena u točki 0.5 Izjave o sukladnosti vozila (dalje: Izjava) ne označava državu u kojoj je vozilo proizvedeno, već samo administrativno sjedište proizvođača. U tim slučajevima, državu proizvodnje vozila ovlašteni prodavatelj mora iskazati na računu. Dakle, kod novih vozila koja na tehnički pregled prije prve registracije dolaze s Izjavom, država proizvodnje prepisuje se iz računa kojeg je izdao prodavatelj vozila. Ukoliko je država proizvodnje za navedena vozila iskazana na nekom drugom dokumentu, obavezno se konzultirati s Pododjelom za tehnički pregled i registraciju.

6. Smije li se obaviti tehnički pregled opterećenog vozila ako se na njemu nalazi teret koji nije osiguran carinskim žigom jer je vozilo u provozu kroz carinski prostor Republike Hrvatske?

Priključenjem Republike Hrvatske Europskoj Uniji, neka teretna vozila prevoze teret koji nije osiguran carinskim žigom. Člankom 18. Pravilnika o tehničkim pregledima (NN, br. 148/08, 36/10 i 52/13) propisano je da se tehnički pregled obavlja na praznom vozilu osim u slučaju opravdane nemogućnosti da se vozilo isprazni od tereta. Radi toga je dana je uputa da samo vozila s carinskim žigom smiju pristupiti tehničkom pregledu, dok ostala vozila moraju doći prazna.

Ako vlasnik želi natovareno vozilo koje nije osigurano carinskim žigom, podvrgnuti tehničkom pregledu, za to vozilo mora priložiti Međunarodni tovarni list (CMR) na kojem je naznačeno da se teretom ne smije manipulirati. U tom slučaju presliku dokumenta obavezno priložiti uz kontrolni list. Primjer takvog CMR dokumenta prikazan je na slici 6.

Slika 6. Primjer CMR dokumenta (Međunarodni tovarni list) s napomenom da se teretom ne smije manipulirati

Ako tehničkom pregledu pristupi vozilo čiji je teretni prostor osiguran carinskim žigom kako prikazuje slika 7, potrebno je provjeriti sadrži li CMR dokument brojeve carinskih žigova. Ti se brojevi moraju nalaziti u CMR dokumentu kako je prikazano na slici 8.

Slika 7. Carinski žig s pripadajućim brojevima

Slika 8. Brojevi carinskih žigova navedeni u polju 13. CMR dokumenta

7. Mogu li se u aplikaciju CVH.STP i prometnu dozvolu upisati dimenzije pneumatika koje nemaju standardnu oznaku (npr. 205/640 R440)?

Mogu, jer je ovo samo drugačiji način označavanja pneumatika, a značenje je slijedeće:

205 - širina pneumatika u mm

640 - vanjski promjer pneumatika u mm

440 - unutarnji promjer pneumatika u mm (promjer naplatka na koji se pneumatik montira).

Slika 9. Prikaz dimenzije gume 205/640 R440

U prometnu dozvolu i aplikaciju CVH.STP upisuje se vrijednost kako je i navedena na pneumaticima ili nekom dokumentu (Izjava o sukladnosti, stara prometna dozvola…) na primjer 205/640 R440. Kao informaciju navodimo da je ova oznaka pneumatika ekvivalent gumi 205/50 R17.

8. Moraju li se na tehničkom pregledu za vozila u vlasništvu MUP-a, koja imaju policijska obilježja provjeravati da li su zadovoljeni uvjeti iz Pravilnika o registraciji i opremi vozila Ministarstva unutarnjih poslova (opremljenost rotacijskim svjetlom, kolskim radio uređajem, reflektirajućim trakama, itd.)?

Ne. Jedini uvjet koji mora biti ispunjen na tehničkom pregledu jest da samo vozila u vlasništvu MUP-a smiju biti označena policijskim obilježjima (natpis "POLICIJA", bijela boja s plavom trakom, plava rotirajuća svjetla…).

9. Može li vozilo koje je uvezeno ili unešeno u RH pristupiti prvoj registraciji bez Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila?

Ne može. Sva vozila moraju proći postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila, osim onih koja su izuzeta (diplomatska vozila, vozila koja neće biti registrirana, vatrogasna vozila, vozila oružanih snaga RH) od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo prema članku 44. Pravilnika o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica. (NN br. 80/13). Tek nakon što vozilo prođe postupak identifikacije i utvrđivanja stanja u nekoj od stanica koje rade taj postupak, bilo da se radi o redovnom ili alternativnom postupku, izdaje mu se Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila i vozilo može pristupiti prvom tehničkom pregledu i registraciji.

Slika 10. Primjer obavijesti Državnog zavoda za mjeriteljstvo koji ne oslobađa vozilo od postupka utvrđivanja sukladnosti

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti