kategorije pretrage

III/2, broj: 2271-01/2013

Zagreb, 30/07/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Uvoz/unos rabljenog motornog vozila u RH, uvoz/unos novog motornog vozila u RH, kupnja novog motornog vozila kod ovlaštenog zastupnika u RH, uvoz/unos motornog vozila koje podliježe alternativnom postupku provjere sukladnosti.

Zakon o posebnom porezu na motorna vozila (NN broj 15/13), ( u daljnjem tekstu: Zakon) i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila (NN broj 52/13), ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) propisuju naplatu posebnog poreza pri unosu odnosno uvozu motornih vozila u RH, te naplatu posebnog poreza na stjecanje motornih vozila u RH. Od Ministarstva financija, Carinska uprava, Središnji ured, 26.07.2013. zaprimili smo tumačenje navedenog Zakona, broj : 513-02-1760/1-13-2 od 18. srpnja 2013. godine, te radi ujednačenog postupanja dajemo uputu o postupanju u pojedinim slučajevima.

1a. Osnovne odredbe: Vozila koja su predmet oporezivanja:

 1. M1 kategorija (uključujući hibridna vozila)
 2. L3, L4, L5 i L7 kategorija
 3. N1 kategorija, ali samo ako se radi o vozilima:
  • s dva reda sjedala (osim iznimaka navedenih u točki 1b ove okružnice)
  • koja se uobičajeno homologiraju kao M1, ali je za njih sada izdan homologacijski dokument u kojemu su proglašena kao N1 (npr. Renault Megane karavan homologiran kao N1).

1b. Osnovne odredbe: Vozila koja nisu predmet oporezivanja

 1. N1 kategorija vozila
  • izvedena iz kategorije osobnih automobila, s najviše jednim redom sjedala i pregradom između prostora vozača i suvozača i prostora za teret (primjer: Opel Corsa Van)
  • s jednim ili dva reda sjedala, s kliznim vratima na bočnim stranicama i trajno ugrađenom pregradom između prostora za putnike i prostora za teret (primjer Opel Vivaro Double Cab).
 2. N2, N3 kategorija
 3. Sva vozila O kategorije
 4. M2, M3 kategorija
 5. L1, L2, L6 kategorija
 6. T traktori
 7. R traktorske prikolice
 8. Električna vozila svih kategorija

  Za ova vozila, koja su izuzeta od oporezivanja posebnim porezom na vozila, Carinska uprava neće izdavati porezno rješenje o izuzimanju od naplate posebnog poreza.

 9. Vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava posebnih misija akreditiranih u RH, institucija Europske unije, i vozila stranog osoblja navedenih institucija
  • Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza za vozila navedenih institucija dokazuje se pripadajućom Potvrdom ministarstva nadležnog za vanjske poslove.
 10. Vozila međunarodnih organizacija i njihovog stranog osoblja, te vozila namijenjena za uporabu u skladu s međunarodnim ugovorom koji je Republika Hrvatska zaključila s drugom državom ili međunarodnom organizacijom, ako taj ugovor za isporuku motornih vozila predviđa oslobođenje od plaćanja poreza na dodanu vrijednost.
  • Oslobođenje od plaćanja posebnog poreza za vozila ovih institucija dokazuje se temeljem potvrde nadležnog državnog tijela

Kako izmjene Zakona i Pravilnika bitno utječu na rad u stanicama za tehničke preglede vozila odnosno na kontrolu potrebne dokumentacije prilikom prijave tehničkog pregleda i registracije vozila, u nastavku donosimo detaljna pojašnjenja za ujednačeno i ispravno postupanje u stanicama za tehničke preglede vozila. Također, da bi stranke dobile što točnije informacije,u daljnjem tekstu su opisani najčešći slučajevi uvoza/unosa vozila te postupak koji je potrebno provesti kako bi se vozilo moglo registrirati.

2. Uvoz/unos rabljenog motornog vozila u RH

Kada fizička ili pravna osoba kupuje rabljeno vozilo u nekoj od država članica EU ili ga uvozi iz trećih zemalja, prije podnošenja prijave Carinskom uredu, potrebno je ishoditi Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.
Postupak provjere sukladnosti obavlja se u za te poslove ovlaštenoj stanici za tehnički pregled vozila (u daljnjem tekstu: ispitno mjesto) pri čemu je vlasnik vozila dužan priložiti Potvrdu proizvođača ili COC dokument.
Nakon provedenog postupka, ispitno mjesto za vozilo izdaje obrazac Potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila s kojim je vlasnik vozila dužan Carinskom uredu podnijeti poreznu prijavu za obračun i plaćanje posebnog poreza na motorna vozila.

Nakon što vlasnik vozila na osnovu rješenja Carinskog ureda uplati sva potrebna davanja, Carinski ured će na osnovu izvršenog plaćanja posebnog poreza u gornjem desnom kutu prve stranice poreznog rješenja tiskanim slovima upisati napomenu: ''POTVRĐUJE SE DA JE POSEBNI POREZ PLAĆEN'', pored čega će se službenik potpisati i ovjeriti pečatom carinskog ureda. Navedeni postupak je jedini ispravan način ovjere poreznog rješenja i u svim situacijama u kojima to nije navedeno ne može se smatrati da je poseban porez plaćen. Za provjeru uplate nadležni su isključivo carinski službenici. Uskoro treba očekivati da će carinski uredi porezna rješenja ovjeravati za to posebno izrađenim pečatom umjesto ručno upisane napomene.

Ukoliko je vozilo u inozemstvu kupljeno od fizičke osobe ili pravne osobe koja nije porezni obveznik (i na računu odnosno kupoprodajnom ugovoru nije iskazan PDV), potrebno je u Poreznoj upravi platiti porez na stjecanje motornog vozila (5%), što se ovjerava na kupoprodajnom ugovoru ili računu, te nakon toga vlasnik vozila može pristupiti postupku tehničkog pregleda i registracije vozila.

Sukladno navedenom, kada se u stanici za tehnički pregled vozila pojavi vlasnik rabljenog motornog vozila koje je kupljeno izvan RH, prilikom prijave tehničkog pregleda i registracije vozila dužan je priložiti slijedeću dokumentaciju:

 • Dokaz o vlasništvu
 • Potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
 • Rješenje carinskog ureda s naznakom da je posebni porez plaćen
 • Dokaz o plaćenom porezu na stjecanje vozila (5% poreza na stjecanje, tzv. ''porez na prijenos vlasništva'')

Prilikom kupnje rabljenog vozila koje nikada nije bilo registrirano u RH od trgovca rabljenim automobilima, ostavlja se mogućnost da sve potrebne radnje prije registracije vozila, u ime kupca obavi trgovac rabljenim automobilom. Dokumentacija koja se prilaže za prijavu tehničkog pregleda i registraciju vozila istovjetna je gore navedenoj.

Ukoliko je vozilo kupljeno u nekoj drugoj zemlji članici EU od fizičke osobe, ili pravne osobe koja nije porezni obveznik, potrebno je uz navedenu dokumentaciju priložiti i ovjeru Porezne uprave o plaćenom porezu na stjecanje vozila u RH tzv. "porez na prijenos vlasništva".

3. Uvoz/unos novog motornog vozila u RH

S obzirom da nova motorna vozila podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, nakon postupka koji je opisan pod točkom 2. Uvoz/unos rabljenog motornog vozila u RH, potrebno je da vlasnik vozila u Poreznoj upravi podnese prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva iz druge države članice EU. Ukoliko je prijavu podnijela pravna osoba koja je registrirana za potrebe PDV-a Porezna uprava će izdati potvrdu kojom se potvrđuje da je stjecatelj prijavio stjecanje novog prijevoznog sredstva. Jedan primjerak navedene potvrde vlasnik vozila, uz ostalu dokumentaciju prilaže na registraciji vozila. Ukoliko prijavu podnosi fizička osoba/osoba koja nije registrirana za potrebe PDV-a, nakon podmirenja obveze Porezna uprava izdaje potvrdu kojom se potvrđuje da je obračunati iznos PDV-a naplaćen. Navedenu potvrdu vlasnik prilaže prilikom registracije vozila. Prijavu za stjecanje novih prijevoznih sredstava ne podnosi porezni obveznik koji nova prijevozna sredstva koristi za daljnju prodaju.

NAPOMENA:

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost (NN broj: 73/13) propisano je da nova motorna vozila radnog obujma motora iznad 48 cm3 ili snage motora iznad 7,2 kW podliježu oporezivanju PDV-om. Istim Zakonom definirano je da je novo motorno vozilo ono vozilo koje nije prešlo više od 6000 km i od datuma prve upotrebe nije prošlo više od 6 mjeseci.
Sukladno navedenom, prijavu za stjecanje novog prijevoznog sredstva potrebno je podnositi samo za vozila koja prema Zakonu o porezu na dodanu vrijednost spadaju u kategoriju novih vozila, odnosno samo za tako definirana vozila treba tražiti pripadajuće potvrde o reguliranoj obvezi plaćanja PDV-a.

4. Kupnja novog motornog vozila kod ovlaštenog zastupnika u RH

Prilikom kupnje novog motornog vozila kod ovlaštenog zastupnika u RH prilikom prijave tehničkog pregleda i registracije vozila vlasnik vozila prilaže:

 • Račun ovlaštenog zastupnika
 • Izjava o sukladnosti vozila

Svi računi za vozila koja je ovlašteni zastupnik unesao/uvezao u RH nakon 01. srpnja 2013. godine moraju imati iskazan posebni porez na motorna vozila uz napomenu: "Posebni porez je obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila".
S obzirom da nova motorna vozila podliježu oporezivanju porezom na dodanu vrijednost, na računu za novo vozilo mora biti iskazan i PDV. Ukoliko je iskazana cijena vozila umanjena za komercijalne popuste, porez na dodanu vrijednost mora biti iskazan na osnovu prodajne vrijednosti vozila uvećane za iznos posebnog poreza.

5. Uvoz/unos motornog vozila koje podliježe alternativnom postupku provjere sukladnosti

Pravilnik o utvrđivanju sukladnosti motornih vozila i njihovih prikolica (NN broj 80/13) propisuje da se alternativni postupak provodi za slijedeća vozila:

 1. starodobna vozila
 2. vozila koja radi preseljenja unose/uvoze fizičke osobe ako su u njihovom vlasništvu najmanje 6 mjeseci ("povratnici")
 3. vozila koja uvoze/unose osobe s prebivalištem ili boravištem u RH, stečena na temelju pravomoćnog sudskog rješenja o nasljeđivanju
 4. rabljena vozila posebne namjene te iznimno i vozila kojima je Zavod dodijelio takav status
 5. vozila koja se po prestanku diplomatske i konzularne službe stavljaju u prodaju RH u skladu s recipročnom primjenom privilegije za diplomatsko-konzularna predstavništva i njihovo osoblje
 6. vozila koja se stavljaju u prodaju a nalazila su se u sustavu carinskog nadzora

Vlasnici vozila koji uvoze/unose motorna vozila u RH a svrstani su u gore navedene kategorije dužni su u Državnom zavodu za mjeriteljstvo ishoditi Potvrdu o postupku utvrđivanja sukladnosti vozila s kojom će se zatim u ispitnom mjestu provesti postupak identifikacije i utvrđivanja stanja vozila. Nakon provedenog postupka ispitno mjesto izdaje potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila.

Prilikom prijave tehničkog pregleda i registracije vozila vlasnik vozila prilaže:

 • dokaz o vlasništvu
 • rješenje Carinskog ureda
 • potvrdu o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203 i 091/552-6238.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Privitak:
Naplata posebnog poreza na motorna vozila i posebnog poreza na stjecanje vozila ovisno o načinu kupoprodaje

Kontakti