kategorije pretrage

III/8, broj: 34-01/2013

Zagreb, 04/01/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILAˇ STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Održani regionalni seminari tijekom 2012. godine na temu; Administrativni poslovi u stanicama za tehnički pregled vozila

Poštovani!

Sa ciljem što kvalitetnijeg i lakšeg obavljanja svakodnevnih poslova, ujednačenog postupanja u stanicama za tehnički pregled vozila (STP) i nadležnim policijskim upravama i policijskim postajama (PU/PP), od travnja do prosinca 2012. godine, Centar za vozila Hrvatske (CVH) je u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova (MUP) pokrenuo provedbu regionalnih seminara na temu administrativnih poslova u stanicama za tehnički pregled vozila. Cilj je bio da se obrade teme iz svakodnevnog rada, pojednostave neki postupci, te ukaže na najčešće pogreške u radu. Kako se radilo u manjim grupama svi prisutni su svojim pitanjima, komentarima ali i odgovorima, pridonijeli uspješnosti ovog seminara. Poseban značaj dali su djelatnici nadležnih PU/PP koji su svojim aktivnim sudjelovanjem ukazali na postupanje u pojedinim specifičnim predmetima.

U nastavku donosimo dio obrađenih tema (prema redoslijedu kako su i obrađivane), i za koje je usuglašeno postupanje.

I. Osnovni uvjeti za registraciju vozila - specifični slučajevi iz prakse

Odredbe članka 3. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 151/08, 89/10 i 104/10) koje definiraju osnovne uvjete za registraciju, a to su;

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama,

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

4. osobnu iskaznicu.

5. potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

Pojašnjenje pojedinih stavki i određene posebnosti

- Kod prve točke navedenog članka dodatno je pojašnjena dvojba kada se u postupku dokazivanja vlasništva pojavljuje više vlasnika jednog vozila. Tumačenje i rješenje navedene dvojbe definira članak 9. Pravilnika koji propisuje da ''ako je vozilo vlasništvo nekoliko osoba, registrira se na ime jedne od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju nadležnom tijelu.''

Važno je vlasnicima vozila napomenuti da se suvlasništvo svih suvlasnika vodi u evidencijama MUP-a, ali u prometnoj dozvoli (PD) i knjižici vozila (KV) može biti upisan samo jedan vlasnik, tj. samo jedna osoba.

- Kod upisa tehničkih podataka o vozilu, a koji su uvjet za utvrđivanje tehničke ispravnosti vozila, naglašena je nužnost točnog upisa podataka; dimenzija pneumatika, dimenzija vozila, kao i svih drugih tehničkih podataka. Posebno je istaknut upis podataka za NOVA vozila M1 kategorija a koji se upisuju od 01.03.2012. godine iz homologacijskih dokumenata. Upis podataka; CO2, međuosovinski razmak i razmak kotača je obvezan, i ukoliko isti podaci postoje u informatičkom sustavu, prvenstveno se preuzimaju iz baze podataka, a ukoliko ne postoje uzimaju se isključivo iz Izjave o sukladnosti vozila.

- Osobna iskaznica kao identifikacijski dokument je propisana iz razloga što je člankom 252. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08, 48/10 i 74/11.) propisano da se registracija vozila obavlja prema prebivalištu vlasnika vozila, dok je Zakonom o osobnoj iskaznici (NN, broj 11/02, 122/02, 31/06.) člankom 1. propisano da se osobnom iskaznicom, pored identiteta, dokazuje i prebivalište državljana Republike Hrvatske.

Članak 264. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08, 48/10 i 74/11) propisuje plaćanje određenih obveza kao uvjet za registraciju vozila; porez, obvezno osiguranje, naknada za ceste, posebna naknada za okoliš, i dr.

Obvezno osiguranje od automobilske odgovornosti (AO) kao uvjet za registraciju pojašnjeno je kroz nekoliko najčešćih primjera iz svakodnevnog rada;

a) Registracija vozila se obavlja 19.12.2012. godine a početak valjanosti police AO je 18.12.2012. godine. Polica je valjana i može se prihvatiti.

b) Registracija vozila se obavlja 19.12.2012. godine a početak valjanosti police AO je 22.12.2012. godine. Polica nije valjana jer vozilo nije osigurano do 22.12.2012. godine, a što je uvjet za registraciju. Potrebno je da vlasnik pristupi registraciji 22.12.2012. godine ili zahtijevati ispravak police osiguranja AO.

c) Promjena vlasnika vozila se obavlja 19.12.2012. godine, a prethodna polica kao i PD vrijede do 23.12.2012. godine. Novi vlasnik može uplatiti novu policu AO sa rokom 23.12.2012. - 23.12.2013. godine, i obaviti produljenje valjanosti PD. Potrebno je prethodnu policu AO, koja vrijedi do 23.12.2012. godine, fotokopirati i priložiti uz novi predmet.

d) Promjena vlasnika se obavlja 19.12.2012. godine, a PD vrijedi do 20.03.2013. godine. Polica AO je povučena a prethodni vlasnik napravio povrat neiskorištene premije osiguranja. Novi vlasnik ima mogućnosti:

(1) Može uplatiti novu policu koja će vrijediti do 20.03.2013. godine, ili

(2) uplatiti policu AO na godinu dana, ali ukoliko ne obavlja novi TP i ne plaća naknadu za ceste i okoliš, valjanost nove PD se ovjerava do 20.03.2013. godine.

U oba slučaja nova polica AO mora vrijediti u trenutku obrade predmeta.

Pored kontrole rokova, na polici AO potrebno je utvrditi i da li se ona odnosi na vozilo koje se registrira. Potrebno je kontrolirati; broj šasije, registarsku oznaku (osim u slučaju novog vozila), marku, tip, kao i podatke o vlasniku vozila odnosno osiguranika.

Uputom Hrvatskog ureda za osiguranje (HUO) broj HP.076.012 od 02.10.2012. godine na polici AO osiguranik može biti samo osoba koja je u PD/KV, vozila koje se osigurava upisana kao vlasnik vozila. Dodatnom uputom od 15.11.2012. godine propisano je da iznimno, i samo u slučaju kada je vozilo u vlasništvu obrta ili OPG-a, a prometni dokumenti nisu usklađeni (npr. polica glasi na obrt a PD/KV je izdana prema prethodnom pravilniku i glasi na ime i prezime vlasnika obrta) podaci o osiguraniku na polici AO i PD/KV mogu biti različito upisani. Osiguranik i ugovaratelj osiguranja mogu biti različite osobe.

U postupku kontrole police treba obratiti pozornost da je ista potpisana od osiguranika odnosno ugovaratelja osiguranja.

Ukoliko se radi predmet promjene vlasnika vozila, a nova polica glasi na prethodnog vlasnika, neophodno je obratiti pozornost na datum ugovaranja police AO. Ukoliko je datum ugovaranja osiguranja prije datuma kupoprodaje, tj. datuma na kupoprodajnom ugovoru (ili računu), polica se može prihvatiti. U slučaju da je polica ugovorena nakon potpisivanja kupoprodajnog ugovora, ista mora glasiti na novog vlasnika.

Naplata godišnje naknade za uporabu javnih cesta propisana je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila

(NN, broj 35/11 od 25.03.2011. i 53/11 od 11.05.2011.) , kao i obveza izdavanja Potvrde o obračunatoj i naplaćenoj godišnjoj naknadi za uporabu javnih cesta. Obveza STP-a je i kontrola naplate a postupak naplate, izdavanja potvrde kao i kontrole naplate opisan je u Okružnici CVH III/8, broj: 1551-1/2011 od 18.04.2011. godine.

Navedeni Pravilnik propisao je i da određene skupine vozila prema namjeni plaćaju umanjeni koeficijent naknade, a to su; vozila za pčelarske potrebe (uputa CVH I/7, broj: 1785-1/2008 od 07.07.2008.), starodobna vozila -oldtimeri (Okružnica CVH III/8, broj: 1374-1/2010 od 06.05.2010.), vatrogasna vozila (Okružnica CVH III/9, broj: 2365-02/2011 od 13.06.2011.), vozila za kampiranje te vozila za pokretne zabavne radnje. Detaljno je pojašnjena svaka skupina vozila u skladu s navedenim okružnicama i uputama.

Pravilnikom o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknadeza uporabu javnih cesta i cestarine (NN, broj 136/2011 od 28.11.2011.) propisan je postupak ostvarivanja navedenog prava invalidnih osoba. Navedene osobe svoje pravo ostvaruju po osnovu Rješenja koje izdaje nadležno Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture (MPPI). Također, dodatnom uputom MPPI propisano je da se priznaju i Rješenja koje je izdalo spomenuto Ministarstvo i po osnovu prethodnih Pravilnika, ali je posebno naglašeno da rješenje mora biti izdano od MPPI (to znači da više ne vrijede rješenja o postotku tjelesnog oštećenja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, i slično). Naglašena je i odredba da jedna osoba može ostvariti pravo za jedno vozilo tijekom jedne godine (Okružnica CVH III/8, broj: 4711-02/2011. od 02.12.2011. godine).

II. Definiranje namjene vozila - TAKSI PRIJEVOZ

Kada je riječ o vozilima čiji je status posebno definiran njihovom namjenom, dodatno je pojašnjeno postupanje sa taksi vozilima. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, broj 67/08, 48/10 i 74/11.) taksi vozila posebno definira, pa između ostalog u članku 256. propisuje da NOVA vozila s namjenom taksi prijevoz podliježu redovnom tehničkom pregledu istekom 12. mjeseca od prethodnog tehničkog pregleda (ostala vozila istekom 24. mjeseca). Budući da i sam Zakon spomenuta vozila definira prema ''namjeni'', Okružnicom CVH III/8, broj: 2762-1/2011. od 06.07.2011. godine dana je uputa o postupku i načinu evidentiranja spomenute namjene vozila. Tako je propisano da se za vozila kojima se obavlja taksi prijevoz u rubriku prometnih dokumenata ''8. Osnovna namjena'' upisuje ''TAKSI PRIJEVOZ'', a kod već izdanih dokumenata u rubriku ''Napomena'' prilikom prvog preventivnog pregleda. Posebno je naglašeno i postupanje kod pregleda vozila za izdavanje Potvrde o ispunjavanju posebnih uvjeta za vozila kojima se obavlja javni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (Okružnica CVH III/9, broj: 3361-01/2011. od 06.09.2011. godine).

III. Najčešće dvojbe iz novih Pravilnika

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 89/2010 od 19.07.2010. godine) propisuje nove obrasce prometne dozvole i knjižice vozila, a osnovna novina u njima je evidentiranje podatka ''U prometu od''. Okružnicom CVH III/8, broj: 3844-1/2010 od 26.10.2010. godine i dodatnim tumačenjem od 08.12.2010. godine detaljno su pojašnjeni slučajevi postupanja. Između ostalog, posebno je naglašen slučaj kada se radi o vozilima koja dolaze na tehnički pregled a koja su stara i nekoliko godina, a što je opisano u Okružnici CVH III/8, broj 1988-1/2011. od 16.05.2011. godine.

Za vozila koja su stara nekoliko godina, a evidentno je po osnovu utvrđenog broja kilometara, ali i općem stanju vozila da nisu sudjelovala u prometu, da nadzornik u napomenu registracijskog lista upiše tekst ''PO OSNOVU EVIDENTIRANOG BROJA KILOMETARA UTVRĐENO JE DA VOZILO NIJE SUDJELOVALO U PROMETU'' te se takvom vozilu godina prve registracije (tj. tekuća godina) može upisati kao podatak ''U prometu od''. No, takvom vozilu, ukoliko je starije od godinu dana, tehnički pregled se ovjerava na 12 mjeseci budući je Uputom o postupanju MUP-a, broj 511-01-41-58189/4-96 od 28.03.1996. godine propisano da je NOVO vozilo ono vozilo koje nije bilo registrirano, nije bilo u upotrebi i nije starije od godinu dana.

IV. Odjava vozila - pravo i obveza vlasnika

Člankom 250 i 251. Zakona propisano je pravo i obveza odjave vozila. Posebno je skrenuta pozornost na primjenu odredbi članka 251. Zakona da ''ministarstvo nadležno za unutarnje poslove odjavit će vozilo bez prometne dozvole, knjižice vozila i registarskih pločica, ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od jedne godine.'' Budući da se takva vozila odjavljuju ''automatski'' nema nikakve dvojbe oko postupanja, te u svakom slučaju, kada je valjanost prometne dozvole istekla prije više od jedne godine, vlasnika (stranku) treba uputiti u nadležnu PU/PP da evidentira odjavu vozila i tek nakon toga obaviti tehnički pregled i poslove koji prethode registraciji vozila, a što je detaljno pojašnjeno i u Okružnici CVH III/8, broj: 2895-02/2012 od 30.07.2012. godine.

Ovisno o regiji, pojašnjeno je više pojedinih slučajeva iz svakodnevne prakse, kako STP tako i kolega iz nadležnih PU/PP.

Članak 250. Zakona između ostalog, propisuje da ukoliko je valjanost prometne dozvole istekla više od 15 dana, vlasnik je obvezan odjaviti vozilo. Uputom MUP-a broj: 511-01-202-44855/4-2009 od 19.11.2009. godine, i okružnicom CVH I/19, broj: 3106 -1/09 od 26.11.2009. godine dano je tumačenje članka 250. stavka 1. Zakona, kao i uputa o postupanju pri produženju važenja prometne dozvole čije je važenje isteklo više od 15 dana, a sa ciljem ujednačenog postupanja u svim stanicama za tehnički pregled vozila, odnosno svim policijskim upravama i policijskim postajama.

Tako je propisano da stanice za tehnički pregled vozila mogu izvršiti produženje važenja prometne dozvole i u slučaju da je rok važenja prometne dozvole istekao više od 15 dana, pod uvjetom da su ispunjeni ostali uvjeti propisani Pravilnikom o tehničkim pregledima vozila (Narodne novine broj 148/08 od 19.12.2008.) i Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila (Narodne novine 151/08 od 23.12.2008.), tj. registracijske pločice su na vozilu, vozilo je tehnički ispravno, plaćene propisane obveze, itd.

V. Registarske pločice - najčešće dvojbe

Zbog učestalih pitanja, i nejasnoća oko označavanja pojedinih vrsta vozila registarskim pločicama, pojašnjen je članak 13. Pravilnika o registraciji i označavanju vozila, a koji propisuje da:

''Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, osim registarskih pločica za motocikle, četverocikle, lake četverocikle i mopede, tiskan je na Obrascu 5.

Oblik i sadržaj registarskih pločica za vozila, uključujući traktore i radne strojeve, na koje se zbog njihove konstrukcije ne može pričvrstiti registarska pločica iz stavka 5. ovog članka, tiskan je na Obrascu 6.''

To znači, da se traktor, radni stroj i sl. mogu označiti registarskom pločicom kao na Obrascu br. 5 (tzv. ''duguljasta''), a isto tako i priključno vozilo registarskom pločicom kao na Obrascu br. 6 (tzv. ''četvrtasta'') ukoliko je to potrebno zbog same konstrukcije vozila.

VI. Ponovljeni tehnički pregled - stalna dvojba

Članak 35. Pravilnika o tehničkim pregledima vozila propisuje pravo vlasnika vozila da ''Ako se na tehničkom pregledu utvrdi da je vozilo neispravno, a neispravnost se ne može odmah otkloniti u stanici za tehnički pregled, ponovljeni tehnički pregled može se obaviti u roku od deset radnih dana.

Ako se u roku iz stavka 1. ovoga članka vozilo podvrgne ponovnom tehničkom pregledu, provjerava se ispravnost ranije utvrđenoga neispravnog uređaja ili opreme. Iznimno, kod periodičnog tehničkog pregleda kočnica, kod ponovnog pregleda, provjeravaju se samo dijelovi, funkcije i efikasnost ranije utvrđenih neispravnih uređaja za kočenje.

Ako se ranije utvrđeno neispravno vozilo ne podvrgne tehničkom pregledu u roku iz stavka 1. ovoga članka, na ponovnom tehničkom pregledu postupa se kao da vozilo nije bilo na tehničkom pregledu.''

Često je dvojba kako se računaju spomenuti dani. Zakon o općem upravnom postupku, člankom 81. propisuje da:

''Nedjelje, blagdani i neradni dani ne utječu na početak i tijek roka. Kad zadnji dan roka pada u nedjelju, na blagdan ili u drugi dan kad javnopravno tijelo ne radi, rok istječe prvog sljedećeg radnog dana.''

To znači, da ako zadnji dan pada u subotu (najčešća je dvojba da li subota ulazi u taj rok), a STP subotom radi, isti se dan računa i u propisanih 10 radnih dana. Ne prenosi se na ponedjeljak. Također, ako tijekom tjedna STP ne radi zbog nekog drugog razloga (npr. nestanak električne energije, i dr.) isti dan se ne uračunava u propisanih 10 radnih dana.

VII. Registracija vozila u vlasništvu osoba sa statusom povratnika

Registracija tih vozila posebna je po tome što se za navedena vozila ne provodi postupak homologacije. Isto treba biti navedeno na JCD u rubrici ''B POJEDINOSTI O OBRAČUNU'', ili vlasnik predoči dokument Državnog zavoda za mjeriteljstvo da je vozilo po članku 34. Pravilnika o homologaciji oslobođeno iste. Dodatno je pojašnjeno postupanje za vozila koja dolaze izvan europskog tržišta tzv. ''američka vozila''. Naime, spomenuta vozila u pravilu ne ispunjavaju uvjete iz Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, te je uz oslobađanje od postupka homologacije potrebno ishoditi i Uvjerenje o izuzeću pojedinih stavki iz spomenutog Pravilnika. Isto, po podnesenom zahtjevu vlasnika i priloženoj dokumentaciji, izdaje Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture. Nakon ishođenog Uvjerenja, može se obaviti tehnički pregled vozila, a broj Uvjerenja obvezno upisati u napomenu registracijskih obrazaca i prometne dozvole, u obliku ''Oslobođeno pojedinih tehničkih uvjeta, kl.-----/----/--- Ur.br. ----/---/--/--''.

To je neophodno iz razloga da se u svakodnevnoj kontroli prometa na cesti, ali i kod slijedećeg tehničkog pregleda ne zahtijeva pregled pojedinih sklopova i opreme (najčešće svjetlosne signalizacije i pojaseva) u skladu s Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama. Postupanje je detaljno opisano u biltenu CVH br. 136 listopad 2011. kao i u Okružnici CVH III/9, broj: 3361-01/2011 od 06.09.2011. godine.

VIII. Promjene, odnosno usklađivanje obrazaca PD/KV i evidentiranje promjena tehničkih podataka

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (NN, broj 89/10 i 104/10) propisao je nove obrasce PD/KV koji su stupili na snagu 01.11.2010. godine. Također, isti Pravilnik je propisao da se usklađivanje za već registrirana vozila obavlja kod prvog tehničkog pregleda nakon popunjenosti PD. Usklađivanje se obavlja i kod promjene obrazaca zbog nekog drugog razloga propisanog Pravilnikom (članak 34.) a to je; promjena vrste vozila, marke, tipa, broja šasije ili oblika karoserije.

Promjena ostalih tehničkih podataka (boje, upis kuke, dimenzije guma, itd.) evidentira se u napomenu prometnih dokumenata, a što je detaljno opisano u okružnici CVH III/8, broj: 1761-1/2009, od 23.06.2009. godine.

Sukladno uputama MUP-a i spomenutom Pravilniku, promjena prebivališta, odnosno sjedišta vlasnika vozila kada se ne mijenja nadležno tijelo koje vozilo vodi u evidenciji, evidentira se u napomenu prometne dozvole (npr. promjena naziva ulice, kućnog broja, ulice unutar nadležnosti iste PU/PP).

Navedene promjene mogu se evidentirati i u prometne dokumente koji su izdani prije 01.11.2010. godine, ali prema trenutno važećoj nomenklaturi.

Nastavno na spomenutu okružnicu CVH dana je još jednom uputa djelatnicima da RL s evidentiranim promjenama dostave u nadležnu PU/PP odvojeno od ostale dnevne pošte.

IX. Utiskivanje novog broja šasije na lake prikolice zbog oštećenja postojećeg.

Pojašnjeno je postupanje u navedenom slučaju, a u skladu s važećom uputom MUP-a broj: 511-01-42-14962/1-95 od 14.04.1999. godine koja detaljno opisuje postupak izdavanja naloga za utiskivanje novog broja šasije na vozila, a zbog oštećenog, uništenog ili zbog drugog razloga ne važećeg postojećeg broja šasije na vozilu. Dodatnim tumačenjem navedene upute od 10.06.1999. godine, broj: 511-01-42-32428/1-99 navedeno je da se uputa ne odnosi na lake prikolice nastale samogradnjom, za koje nalog za utiskivanje novog broja je u nadležnosti CVH, što znači da je za tvornički proizvedene lake prikolice izdavanje naloga u nadležnosti PU/PP.

X. Od pitanja, i problema koji se javljaju u svakodnevnom radu, skrenuta je pozornost na slijedeće:

- Naplata i izdavanje registarskih pločica se može obaviti isključivo u istoj STP. Vlasnik vozila ne može u jednoj STP rezervirati i platiti registarske pločice, a ispis PD/KV obaviti u drugoj STP.

- Kontrola upisane nabavne vrijednosti vozila.

- Izvanredni TP vozila s pogonom na plin. Za navedena vozila obavlja se i naplaćuje dodatni pregled plinske instalacije.

- TP za vozila stranaca s inozemnim registarskim pločicama koji zatraže obavljanje TP na svom vozilu. Izvanredni TP, kao i eko-test, se mogu napraviti te stranci uručiti zapisnik o obavljenom izvanrednom tehničkom pregledu, ali i skrenuti i pozornost da STP ne može garantirati da će isti TP biti prihvaćen u zemlji od kuda vlasnik dolazi. To regulira nacionalno zakonodavstvo.

- Kod produljenja valjanosti PD po osnovu priložene punomoći vlasnika vozila, posebnu pozornost treba obratiti da uvijek treba tražiti original na uvid, punomoć nije prenosiva na treću osobu (ukoliko to nije posebno navedeno na samoj punomoći), te da punomoć vrijedi samo za one radnje koje su na njoj i navedene, tj. opseg i sadržaj punomoći daje sam davatelj punomoći.

U radu sa svakom grupom posebno su obrađena i neka druga pitanja koja karakteriziraju rad STP u navedenoj županiji ili užoj regiji, razmijenjena je praksa s kolegama iz nadležnih PU/PP, ali i STP-a, a sve sa jednim ciljem da se uz poštivanje svih propisa i uputa, postigne i ujednači postupanje u svim STP-ima i PU/PP.

Posebno se još jednom zahvaljujemo kolegama iz MUP-a, kao i nadležnih PU/PP koji su svojim aktivnim sudjelovanjem dali izuzetan doprinos kvaliteti seminara.

Također, zahvaljujemo stanicama za tehnički pregled vozila, trgovačkim društvima i autoklubovima koji su pomogli u organizaciji ustupanjem poslovnih prostorija za samo održavanje seminara.

S poštovanjem,

 

Predsjednik Uprave

Davorin Pavlović, dipl.ing.

Kontakti