kategorije pretrage

III/9, broj: 2063-01/2013

Zagreb, 28/06/2013


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Novine koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila

Poštovani,

skori ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju.01.07.2013., donosi cijeli niz novina koje utječu na rad stanica za tehnički pregled vozila. Kako bi što spremnije i lakše te novine prihvatili, u ovoj službenoj obavijesti donosimo najvažnije izmjene kao i njihov utjecaj na tijek poslova koji se obavljaju u STP.

O stupanju na snagu opisanih novosti bit ćete naknadno obaviješteni čim Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (dalje Zakon) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o registraciji i označavanju vozila (dalje Pravilnik) budu službeno objavljeni u "Narodnim novinama".

Također molimo, posebno obratite pozornost na poglavlje broj 3 ove okružnice u kojemu su navedene i novine u postupku obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila (kontrola obrazaca koji zamjenjuju dosadašnju JCD).

1. NOVINE KOJE DONOSI ZAKON

Članak 1. dopunjen je člankom 1.a koji definira direktive Europske unije prenesene u Zakon. Popis svih direktiva možete vidjeti u Zakonu.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točka 49. mijenja se i glasi:

''49) ''bicikl'' je vozilo koje ima najmanje dva kotača i koje se pokreće isključivo snagom vozača ili koje je opremljeno pedalama i pomoćnim motorom čija najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nula kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale.''

Značaj za rad STP-a

Zakonskim definiranjem pojma ''bicikl'' riješena je već duže vrijeme prisutna dvojba u javnosti da li bicikli s pomoćnim električnim motorom podliježu obvezi tehničkog pregleda i registracije vozila. Vozila opisana u navedenom članku ne podliježu obvezi tehničkog pregleda i registracije te je važno da zaposlenici STP-a mogu o tome pravilno i točno informirati zainteresirane građane.

Članak 2. točka 89. mijenja se i glasi:

''89) ''prometna dozvola'' je javna isprava koju je izdalo nadležno tijelo i kojom se dokazuje vlasništvo vozila, pravo označavanja vozila određenim registarskim pločicama i vlasništvo tih pločica, tehničke i druge karakteristike vozila te pravo sudjelovanja u prometu.''

Točka 90. briše se.

Do sada je opisivala pojam ''knjižica vozila.''

Značaj za rad STP-a

Novom definicijom pojma ''prometne dozvola'' i brisanjem točke 90. vidljivo je da se obrazac ''knjižica vozila'' više neće izdavati, a da ''prometna dozvola'' postaje dokument kojim se dokazuje i vlasništvo vozila.

Članak 7.

U članku 9. Stavku 2. Iza riječi ''nadležnom tijelu'' stavlja se zarez te se dodaju riječi: ''a u prometnu dozvolu u prostor za napomenu upisuje se: ''Suvlasništvo''.

Značaj za rad STP-a

Članak donosi izmjenu u registraciji vozila koja su u vlasništvu više osoba. Kao i do sada, vozilo se registrira na ime jedne od tih osoba sukladno pisanoj izjavi koju vlasnici daju nadležnom tijelu, uz dopunu da se u napomenu PD upisuje riječ ''Suvlasništvo''.

Članak 19.

Članak 242. stavak 2. mijenja se i glasi:

2) Za registrirano vozilo izdaju se prometna dozvola i registarske pločice.

U stavku 3. riječi: i ''knjižica vozila'' brišu se.

Značaj za rad STP-a

Također, dodatno pojašnjava činjenicu da se knjižica vozila od 01.07.2013. godine ne izdaje za registrirano vozilo.

Članak 32.

''Prometne dozvole i knjižice vozila važeće na dan stupanja na snagu ovog Zakona i prometne dozvole i knjižice vozila izdane do stupanja na snagu Pravilnika iz članka 242. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, mogu se koristiti do prve promjene vlasnika vozila ili do popunjavanja rubrike ''Dozvola vrijedi do:'' u prometnoj dozvoli.''

Značaj za rad STP-a

Trenutno važeći dokumenti i dalje ostaju u upotrebi do popunjenosti prometne dozvole odnosno do njihove promjene iz nekog od razloga definiranih Pravilnikom. Važno je napomenuti da uz prometnu dozvolu izdanu do stupanja na snagu ovog Zakona ostaje i knjižica vozila izdana po prethodno važećim propisima. Vlasnik vozila obvezan ju je čuvati i predočiti kod promjene prometne dozvole odnosno kod odjave vozila.

2. NOVINE KOJE DONOSI PRAVILNIK

U prvom redu, Pravilnik donosi novi oblik i sadržaj prometne dozvole (PD), i registracijskog lista (RL) što za posljedicu ima unos cijelog niza homologacijskih podataka čiji unos postaje obavezan, te će se morati upisivati u aplikaciju CVH.STP (dalje: CVH.STP). Također, propisan je i novi sadržaj obrasca Kartona izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila (dalje: Karton PTP).

Važno je posebno napomenuti da se registracijski list više neće koristiti kao plativa tiskanica nego će se voditi u elektronskom obliku i ispisivati iz sustava prema zadanim razlozima popunjavanja na standardni bijeli papir formata A4.

Članak 2. stavak 2. mijenja se i glasi:

''Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati ispis registracijskog lista i prometne dozvole te produženje važenja prometne dozvole.''

Značaj za rad STP-a

Zbog neizdavanja knjižice vozila nakon 01.07.2013. godine, članak samo opisuje poslove koje obavlja STP.

Članak 3.

U članku 5. riječi: ''nove osobne automobile'' zamjenjuju se riječima ''vozila za koja Europska komisija propisuje obvezu izvješćivanja.''

Značaj za rad STP-a

Sada se kod prve registracije vozila u RH prikupljaju homologacijski podaci (CO2, trag kotača, itd.) za nove osobne automobile kategorija M1 i N1, a za očekivati je da će se u budućnosti propisati, od strane Europske komisije, obveza i za neke druge kategorije vozila o čemućemu će STP biti na vrijeme obaviještene.

Članak 8a.

''STP, odnosno nadležno tijelo, produžit će važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometne dozvola, osobna iskaznica, potvrda o osobnom identifikacijskom broju ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju.

Ako se utvrdi da je produženje važenja prometne dozvole ovjereno na osnovi nevažeće isprave ili netočnih podataka u ispravi koji utječu na valjanost produženja važenja prometne dozvole, nadležno tijelo će, nakon provedenog postupka donijeti rješenje o poništenju produženja prometne dozvole.''

Značaj za rad STP-a

Pravilnik ovim člankom sada definira i uvjete za produženje važenja prometne dozvole (u dosadašnjim pravilnicima bili su definirani samo uvjeti za registraciju).

Pored uobičajenih uvjeta za produženje važenja prometne dozvole, naveden je i uvjet obveze predočenja potvrde, ili druge javne isprave, koja sadrži osobni identifikacijski broj (OIB). Kako je prema Zakonu i prometna dozvola ''javna isprava'', ukoliko je OIB upisan u prometnu dozvolu nije potrebno zahtijevati potvrdu o OIB-u ili neku drugu ispravu koja sadrži OIB. Ali ukoliko vlasnik vozila posjeduje prometnu dozvolu koja ne sadrži OIB, a broj se ne nalazi u evidenciji STP-a, obvezan je predočiti potvrdu o OIB-u ili neku drugu javnu ispravu koja sadrži isti broj.

Članak također donosi još jednu novinu, a to je da će nadležno tijelo donijeti rješenje o poništenju produženja važenja prometne dozvole ukoliko je isto obavljeno po osnovu krivo predočenih podataka.

Do sada se često događalo da osoba koja podnosi zahtjev za produženje važenja prometne dozvole predoči osobnu iskaznicu umrle osobe, ili obavi produženje važenja prometne dozvole, a vlasnik je u međuvremenu promijenio prebivalište, što će sada biti razlog da se donese rješenje o poništenju produženja važenja prometne dozvole.

Članak 7.

Iza stavka 4. dodaju se stavci 5. i 6. koji glase:

''Ako je vlasnik vozila OPG, u prometnu dozvolu upisuje se OIB nositelja OPG-a i matični broj poljoprivrednika nositelja OPG-a.

Ako je vlasnik vozila fizička osoba koja obavlja registriranu djelatnost kao poslovni subjekt, u prometnu dozvolu upisuje se OIB fizičke osobe i dodijeljeni matični broj fizičke osobe kao poslovnog subjekta.''

Značaj za rad STP-a

I u dosadašnjo praksi prometna dozvola se popunjavala na opisani način, ali je navedeno bilo propisano uputom MUP-a. Ovim se samo postupak ugrađuje u Pravilnik.

Članak 10.

U članku 15. stavak 3. mijenja se i glasi:

''Ako vlasnik vozila u roku od isteka prava korištenja iz stavka 1. i 2. ovog članka ne uplati propisanu naknadu, dužan je odjaviti vozilo. Prilikom odjave vozila vlasnik vozila dužan je vratiti registarske pločice te priložiti prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave vozila.''

Značaj za rad STP-a

Za registarske pločice ''po narudžbi'' propisana je obveza uplate naknade po isteku prava korištenja registarskih pločica (5 godina). Do sada je vlasnik vozila bio obvezan uplatiti naknadu u roku od 30 dana, a novim Pravilnikom taj rok je promijenjen na 15 dana, sukladnu članku 250. Zakona.

Članak 13.

Članak 20. u stavku 3. donosi:

''Nabavna vrijednost vozila unosi se u Informacijski sustav MUP-a na temelju rješenja carinskog ureda o obračunatom, odnosno plaćenom posebnom porezu na vozila, odnosno računa izdanog u RH.''

Značaj za rad STP-a

U dosadašnjoj praksi podatak o vrijednosti vozila, između ostalog, prepisivao se iz JCD a od 01.07.2013. godine uzima se iz rješenja carinskog ureda. Kao i u dosadašnjem radu uzima se ukupan iznos, sa svim obračunatim davanjima.

Članak 15.

Dosadašnji stavak 6., koji postaje stavak 7., mijenja se i glasi:

''Iznimno od odredbi stavka 6. ovog članka nadležno tijelo na zahtjev vlasnika registarskih pločica čuva registarske pločice 90 dana od odjave vozila u kojem roku ih radi registracije svog vozila može preuzeti vlasnik ili druga osoba na temelju ovjerene izjave vlasnika registarskih pločica o ustupanju.''

Iza stavka 7. dodaje se stavak 8. koji glasi:

''Ako vlasnik registarskih pločica ili druga osoba koja priloži ovjerenu izjavu vlasnika registarskih pločica o ustupanju, nakon poništenja podnese zahtjev za registraciju vozila, izdat će se o njegovom trošku registarske pločice s istim oznakama.''.

Značaj za rad STP-a

Novina je da vlasnik registarskih pločica, izjavom, iste može ustupiti drugoj osobi.

Članak 17.

Članak 41. mijenja se i glasi:

''Ako je važenje prometne dozvole isteklo prije više od jedne godine, MUP će u evidenciju iz članka 20. stavka 1. ovog Pravilnika upisati odjavu vozila bez prometne dozvole i registarskih pločica.

Značaj za rad STP-a

Kao i do sada, nužno je obratiti pozornost na istek važenja prometne dozvole, i ako je istek važenja istekao prije više od godinu dana, vlasnika vozila treba uputiti u nadležnu PU/PP, koja vozilo vodi u evidenciji, da se evidentira odjava vozila i tek nakon toga može se obaviti tehnički pregled i izdati nova prometna dozvola.

Članak 20.

Članak 44. mijenja se i glasi:

''Registarske pločice s novim oznakama izdat će se za vozilo koje se registrira u drugom registracijskom području i umjesto ukradenih, odnosno izgubljenih registarskih pločica.

Oštećena i dotrajala registarska pločica zamijenit će se novom s istim oznakama.''

Značaj za rad STP-a

Propisani su razlozi i obveza promjene registarskih pločica.

Za razliku od dosadašnje prakse kada je nadležno tijelo izdavalo nove registarske pločice po isteku 30 dana od prijave gubitka, u skladu s novim Pravilnikom iste će izdati odmah po zaprimljenom zahtjevu. To znači, da uvijek kada su izgubljene registarske pločice i vlasnik ima potvrdu o prijavi gubitka istih, izdaju se nove registarske pločice (.

Članak 21.

Članak 45. mijenja se i glasi:

''Vlasnik vozila dužan je bez odgode prijaviti krađu ili gubitak prometne dozvole i registarskih pločica policijskoj postaji na čijem području su prometna dozvola odnosno registarske pločice ukradene ili izgubljene.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, gubitak prometne dozvole i registarskih pločica može se prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji.''

Značaj za rad STP-a

Nema utjecaja na rad u STP, članak samo vlasnicima vozila omogućuje da se gubitak ili krađa obrazaca mogu prijaviti i nadležnom tijelu koje vozilo vodi u evidenciji.

3. NOVOSTI U KONTROLI PRILOŽENE DOKUMENTACIJE

U Narodnim novinama broj 52/2013. objavljen je i Pravilnik o posebnom porezu na motorna vozila koji stupa na snagu danom prijema Republike Hrvatske u EU, i koji uvodi novine u postupku obračuna i naplate posebnog poreza na motorna vozila.

Za postupak registracije posebno su važni članci 11.,12. i 42. Pravilnika koji propisuju što se smatra dokazom da je posebni porez plaćen.

Navodimo moguće slučajeve:

U slučaju kupnje novog motornog vozila kod proizvođača ili trgovca u RH, račun s iznosom posebnog poreza i naznakom: ''Posebni porez je obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila'' smatra se dokazom o plaćenom porezu.

Ako novo motorno vozilo nije kupljeno kod proizvođača ili trgovca u RH, i u slučaju kupnje rabljenog motornog vozila, dokazom o plaćenom posebnom porezu na motorna vozila smatra se rješenje carinskog ureda s potvrdom da je posebni porez plaćen.

Ako je vozilo kupljeno na javnoj prodaji, dokazom o plaćenom posebnom porezu smatra se potvrda o provedbi javne prodaje koju izdaje nadležni područni carinski ured.

Ako se radi o motornom vozilu na koje se temeljem odredbi Zakona i Pravilnika o posebnom porezu na motorna vozila ne plaća posebni porez ili je kupac oslobođen plaćanja posebnog poreza, proizvođač, trgovac ili trgovac rabljenim motornim vozilima će to naznačiti na računu.

Ukoliko je motorno vozilo pušteno u slobodan promet u RH prije dana prijema RH u EU, a nije registrirano u RH, trgovci i trgovci rabljenim motornim vozilima na račun izdan NAKON navedenog datuma trebaju upisati broj JCD kojom je motorno vozilo pušteno u slobodan promet i napomenu da je posebni porez obračunat i plaćen sukladno Zakonu o posebnim porezima na osobne automobile, ostala motorna vozila, plovila i zrakoplove.

4. NOVOSTI U RADU S APLIKACIJOM CVH.STP

Registracijski listovi, kao i obrasci Ovjere tehničke ispravnosti i produljenja valjanosti PD (Obrazac broj 2) ovjereni prije 01.07.2013. godine mogu se prihvatiti, ali je potrebno u registracijskom postupku ispisati novi RL i uz njega priložiti ''stari'' RL, odnosno obrazac broj 2 na kojem je nadzornik tehničke ispravnosti ovjerio tehničku ispravnost vozila.

Novi obrasci će imati slijedeće šifre u aplikaciji:

00206 - Nova prometna dozvola

00207 - Novi obrazac kartona izvršenih preventivnih tehničkih pregleda vozila

Forma (ekran) za unos podataka, koji se unose u aplikaciju CVH.STP a time i ispisuju u RL (u formi sukladno određenom razlogu popunjavanja) i u PD, podijeljena je na dva dijela:

1. Dio s podacima o vozilu, koji je minimalno promijenjen

2. Dio s homologacijskim podacima, koji se popunjavanju prepisivanjem iz homologacijskih dokumenata

Dodatno, registracijski podaci, koji se odnose na sam registracijski postupak, neznatno su promijenjeni u odnosu na dosadašnji način unosa podataka.

Iako će, od 1.7.2013., postupak provjere sukladnosti zamijeniti postupak provjere homologacijske podobnosti, dokumentaciju koja će se izdavati na kraju postupaka provjere sukladnosti će se u ovom tekstu i dalje nazivati "homologacijskim dokumentima". Homologacijski dokumenti koji će biti dostupni od 1.7.2013 i dalje su:
• Izjava o sukladnosti vozila
• Potvrda o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila
(zamjenjuje dosadašnji obrazac E-25)

Vozila koja iz bilo kojeg opravdanog razloga nisu prošla kroz postupak provjere sukladnosti, zbog čega nemaju pripadajući homologacijski dokument, moraju proći postupak utvrđivanja tehničkih podataka kako bi se prikupili svi potrebni podaci za tehnički pregled i registraciju takvog vozila.

Vozila koja su registrirana prije 1.7.2013. tretiraju se kao i do sada.

Opis polja koja treba unositi

U ovoj su okružnici opisane obveze unosa podataka za sva vozila (motorna i priključna) koja na tehnički pregled dolaze s homologacijskim dokumentima izdanim nakon 1.3.2012. Za vozila koja pristupe tehničkom pregledu s homologacijskim dokumentima izdanim prije 1.3.2012., a na kojima neki od podataka nije naveden, odnosno za vozila koja iz opravdanih razloga nisu prošla postupak utvrđivanja sukladnosti, izborom opcije "Homologacijski podaci nedostupni" u izborniku "Izvor podataka", vozilo se oslobađa unosa određenih homologacijskih podataka.

Samo ukoliko se radi o prvoj registraciji vozila u RH, prije početka unosa podataka o vozilu, potrebno je naznačiti iz kojeg će se izvora (dokumenta) podaci prepisivati i u kojem je statusu vozilo koje je pristupilo u STP. Opcije između kojih treba odabrati su :

  • Izjava o sukladnosti (novo vozilo)
  • Potvrda o sukladnosti (novo vozilo)
  • Potvrda o sukladnosti (rabljeno vozilo)
  • Vozilo registrirano prije 1.7.2013
  • Homologacijski podaci nedostupni

U nastavku je dan opis polja i obaveza njihovog unosa.

Marka vozila

Unosi se odabirom iz padajućeg izbornika, a u skladu s navedenom markom u pripadajućoj rubrici na homologacijskom dokumentu. Ukoliko se pojavi marka vozila koja nije ponuđena u padajućem izborniku, kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju radi njenog unosa u bazu podataka.

Tip
Varijanta
Izvedba
Trgovački naziv

Ovi se podaci prepisuju za vozila koja na tehnički pregled dolaze sa homologacijskim dokumentima. Za već registrirana vozila ove rubrike ne treba popunjavati, ali ako pri nekom od tehničkih pregleda vozila nadzornik dođe do homologacijskih dokumenata za predmetno vozilo, preporuča se upisati i ove nazive.

Uz navedene homologacijske podatke o tipu, varijanti, izvedbi i trgovačkom nazivu, vozilima koja dolaze na prvu registraciju će se i dalje morati dodjeljivati tip i model po "starim" pravilima i nomenklaturama.

Dakle, registrirana vozila će, u većini slučajeva, imati popunjeno samo polje "Marka", a homologacijski "Tip", Varijanta i "Inačica"ostat će prazni, dok će "Tip" i "Model" po staroj nomenklaturi ostati kao i do sad.

S druge pak strane, vozila koja pristupaju prvoj registraciji imat će ispunjene sve podatke o homologacijskom "Tipu", "Varijanti" i "Inačici", te dodatno i podatke o "Tipu" i "Modelu" po staroj nomenklaturi.

Kategorija vozila

Kategorije vozila koje se sad dodjeljuju sastoje se samo od slovnobrojčane oznake. To znači da se ukida naziv OSOBNI AUTOMOBIL - M1, TERETNI AUTOMOBIL - N1, itd. i da se za sve kategorije vozila ispisuje samo M1, N1, itd. Nova se nomenklatura ispisuje samo u nove prometne dozvole, a u starim prometnim dokumentima se ništa ne mijenja.

Kod traktora uvedene su kategorije T1-T5 te C1-C6 koje treba dodjeljivati samo onim traktorima kojima se iz homologacijskih dokumenata to može nedvosmisleno utvrditi. Za sve ostale traktore upisuje se T. Za već registrirane traktore također ostaje oznaka kategorije T.

Za traktorske prikolice uvedene su kategorije R1 do R4, s pripadajućim indeksima koji ovise o deklariranoj brzini priključnog vozila. Ove nove kategorije će se dodjeljivati traktorskim prikolicama pri prvoj registraciji, međutim, do daljnjeg, u prometnu dozvolu i na registracijske listove, ispisivat će se pripadajuće O kategorije vozila. Kao informacija, u tablici 1. dane su karakteristike po kojima se traktorske prikolice razvrstavaju u nove kategorije.

Tablica 1. Razvrstavanje traktorskih priključnih vozila na pripadajuće kategorije.

Najveća dopuštena masa

Za deklarirane brzine do, uključivo, 40 km/h

Za deklarirane brzine veće od 40 km/h

0 - 1500 kg

R1a

R1b

1500 - 3500 kg

R2a

R2b

3500 - 21000 kg

R3a

R3b

više od 21000 kg

R4a

R4b

Proizvođač vozila
Izvorni naziv proizvođača vozila
Naziv roizvođača vozila prema EU nomenklaturi

Proizvođač vozila se unosi kao i do sada, ako je određen odabirom marke automatski se upisuje u to polje, ako ne postoji, potrebno ga je ručno prepisati s homologacijskog dokumenta. Samo ako se radi o novim vozilima M1 i N1 kategorije, za njih će biti potrebno odabrati i izvorni naziv proizvođača vozila čime će se automatski odabrati i EU proizvođač vozila. Ovi su podaci nužni za dostavu izvještaja o emisiji CO2 novoregistriranih vozila Europskoj komisiji. Ukoliko se pojavi proizvođač vozila koji nije ponuđen u padajućem izborniku, kontaktirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju radi njegovog unosa u bazu podataka.

Mjesto broja šasije

Upisuje se za sva vozila, i ona koja se prvi put registriraju i ona koja su već registrirana. Kod prve registracije prepisuje se tekst iz pripadajuće rubrike homologacijskog dokumenta, a kod već registriranih vozila upisuje se kratak opis mjesta na kojem se broj šasije nalazi, npr: NA PREDNJEM DESNOM OSLONCU AMORTIZERA, VEZNI LIM U MOTORNOM PROSTORU, RUDO, ili za vozila za koja je sigurno utvrđeno da ne postoji utisnuti broj šasije: NA NALJEPNICI U PROSTORU MOTORA, NA PLOČICI S DESNE STRANE VOZILA, itd.

Broj šasije

Unos broja šasije obavezan je za sve kategorije i vrste vozila. I dalje se unosi po istim pravilima.

Broj EU homologacije

Broj EU homologacije upisuje se isključivo iz homologacijskih dokumenata. Ukoliko taj broj nije naveden u homologacijskom dokumentu, nije ga potrebno upisivati. Broj EU homologacije potrebno je prepisati točno onako kako je naveden u homologacijskom dokumentu, kao npr:

e13*2007/46*1305*00

Datum EU homologacije

Upisuje se samo za nova vozila koja dolaze s Izjavom o sukladnosti, osim novih traktora i radnih strojeva.

Broj osovina

S obzirom na to da je taj podatak i vizualno moguće utvrditi, njegov unos za sva vozila je obavezan.

Broj kotača

Izračunava se automatski iz broja osovina osim za vozila L2, L4, L5 i RS kategorije. Kotači s udvojenim pneumaticima i dalje se računaju kao jedan kotač.

Broj pogonskih osovina

S obzirom na to da je taj podatak i vizualno moguće utvrditi, njegov unos za sva vozila je obavezan.

Razmak osovina

Upisuje se za vozila za koja je to iskazano u homologacijskim dokumentima ili potvrdi o ispitivanju. Ukoliko se radi o vozilu s više od dvije osovine, upisuju se vrijednosti razmaka između svake osovine. Ako je na homologacijskom dokumentu naveden raspon u kojem proizvođač navodi da bi razmaci osovina mogli biti ("od" - "do"), upisuje se najveći raspon ("do").

Duljina, Širina, Visina

Upisuju se za sva vozila za koja je to iskazano u homologacijskim dokumentima ili potvrdi o ispitivanju. Ako je na homologacijskom dokumentu naveden raspon u kojem proizvođač navodi da bi dimenzije mogle iznositi ("od" - "do"), upisuje se najveća iskazana dimenzija ("do").

Masa

Upisuje se za sva vozila iz rubrike homologacijskog dokumenta "Masa vozila u voznome stanju" ili iz Potvrde o ispitivanju.

TNDM (Tehnička najveća dopuštena masa)

Upisuje se za sva vozila na prvoj registraciji u RH.

Za već registrirana vozila kategorije L, M1, N1, O1, O2, T i RS, u ovo će polje CVH.STP automatski prepisati iznos NDM.

Za već registrirana vozila kategorije M2, M3, N2, N3, O3 i O4, ovaj se podatak ne mora upisivati, osim ako ne postoji pouzdan izvor za utvrđivanje tog podatka kao što je COC, Izjava o sukladnosti, Potvrda o pojedinačno pregledanom vozilu, Potvrda o ispitivanju vozila, identifikacijska pločica na vozilu.

NDM (Najveća dopuštena masa)

Kod prve registracije vozila M1, N1, O1, O2, T i RS kategorije ta će vrijednost automatski biti prepisana iz TNDM.

Za vozila kategorije M2, M3, N2, N3, O3 i O4 koja se prvi put registriraju, a u homologacijskim dokumentima nemaju podatak o NDM, odnosno u rubrici "Najveća dopuštena ukupna masa predviđena za registraciju/uporabu" taj podatak nije iskazan, u polje NDM biti će kopiran podatak o TNDM koji će se moći mijenjati, naravno, opet na osnovi pouzdanog izvora podatka o NDM kao što je npr. potvrda o ispitivanju vozila ili identifikacijska pločica na vozilu.

Osovinsko opterećenje

Obavezan upis za nova vozila. Upisuje se za vozila kategorije M2, M3, N2, N3 i O ako podatak postoji. Upis je obavezan za M2, M3, N2, N3, O3 i O4 kategorije vozila koja na prvu registraciju dolaze s Izjavom o sukladnosti, te za O1 i O2 ako taj podatak postoji u homologacijskim dokumentima.

Masa kočene prikolice
Masa nekočene prikolice

Obavezan unos za vozila kategorije M i N koja na prvu registraciju dolaze s Izjavom o sukladnosti. Za ostale kategorije motornih vozila, unos je obavezan ako predmetni podaci postoje u homologacijskim dokumentima.

Oznaka motora

Podatak koji treba obavezno upisivati za sva vozila koja se prvi put registriraju u RH. Ukoliko ga nije moguće naći u katalogu motora za Eko test, unosi ga se ručno u pripadajuću rubriku. Ukoliko postoje razlike u oznakama motora iz homologacijskih dokumenata i kataloga motora, u pripadajućem polju treba ostaviti oznaku motora odabranu iz kataloga motora za eko test.

Radni postupak/ciklus

Iako je to polje koje će se automatski popuniti odabirom nekog od uobičajenih naziva iz nomenklature Vrste motora (npr. OTTO - REG-KAT - EURO IV, DIESEL - EURO III, itd.), uvijek treba provjeriti dali automatski popunjeni naziv odgovara onome iz homologacijskog dokumenta.

Zapremina motora

Unos obavezan za sve kategorije motornih vozila. Zapremina se upisuje u kubičnim centimetrima (ccm, cm3). Za električna vozila u ovo se polje obavezno upisuje 0 ccm.

Kombinacija goriva

Iako je to polje koje će se automatski popuniti odabirom nekog od uobičajenih naziva iz nomenklature Vrste motora (npr. OTTO - REG-KAT - EURO IV, DIESEL - EURO III, itd.), uvijek treba provjeriti dali automatski popunjeni naziv odgovara onome iz homologacijskog dokumenta na slijedeći način:

Ukoliko na homologacijskom dokumentu u točki 26.1 piše

u polju "Kombinacija goriva" mora stajati

s jednim gorivom

M (Monofuel)

s dva goriva

B (Bifuel)

prilagodljivo vrsti goriva

F (Flexfuel)

Snaga motora

Unos podatka je obavezan za sva motorna vozila. Kod hibridnih vozila unosi se samo snaga motora s unutarnjim izgaranjem, a kod potpuno električnih vozila, snaga pogonskih elektromotora.

Okretaji kod maksimalne snage

Unos oba podatka je obavezan za sva motorna vozila. Iznimka su jedino električna vozila kod kojih se podatak o broju okretaja motora kod maksimalne snage ne upisuje.

Vrsta goriva

Iako je to polje koje će se automatski popuniti odabirom nekog od uobičajenih naziva iz nomenklature Vrste motora (npr. OTTO - REG-KAT - EURO IV, DIESEL - EURO III, itd.), uvijek treba provjeriti dali automatski popunjeni naziv odgovara onome iz homologacijskog dokumenta. Automatsko popunjavanje se neće izvršiti jedino kod hibridnih vozila, jer kod njih treba odrediti dali se radi o hibridu sa ili bez vanjskog punjenja (dali je "plug-in" ili ne), što se može utvrditi vizualnim pregledom vozila i tek onda, "ručno" odabrati pripadajuću vrstu goriva. Samo ukoliko na vozilu postoji standardizirani priključak za kabel za punjenje, radi se o hibridnom vozilu s vanjskim punjenjem. Primjeri priključaka za punjenje na vozilu dani su na slici 1.

Slika 1. Primjeri izgleda i položaja priključaka prema kojima se može prepoznati hibridno vozilo s vanjskim punjenjem
(odozgo prema dolje: Toyota Prius, Chevrolet Volt, Porsche Panamera).

Snaga po masi

Obavezan podatak samo za vozila L3 i L5 kategorije. Za vozila koja dolaze na prvu registraciju s Izjavom o sukladnosti, vrijednost se unosi iz pripadajuće rubrike, za vozila koja dolaze s Potvrdom o sukladnosti, vrijednost se izračunava iz postojećih vrijednosti mase i snage vozila ili se prepisuje iz pripadajuće rubrike potvrde o sukladnosti, a za sva već registrirana vozila, izračunava se iz postojećih podataka o masi i snazi vozila.

Vrsta mjenjača

Unos podatka je obavezan za sva motorna vozila. Odabir se vrši iz padajućeg izbornika.

Dimenzije pneumatika

Obavezan unos za sve kategorije vozila. Dimenzije pneumatika se upisuju bez indeksa brzine i nosivosti. Upisuju se dimenzije koje su navedene u homologacijskim dokumentima ili potvrdi o ispitivanju. Ostale dimenzije navedene u homologacijskim dokumentima, provjerene u stručnim službama CVH ili ostalim relevantnim dokumentima, upisuju se u polje Dodatne dimenzije pneumatika.

Dimenzije pneumatika popunjavaju se po osvinama na uobičajeni način, međutim, s obzirom na to da su u prometnoj dozvoli predviđena polja za samo tri dimenzije, za vozila s više od tri osovine, potrebno je odrediti koje će se dimenzije ispisivati u prometnu dozvolu. Stoga su uz rubriku za unos dimenzija pneumatika, dodane i rubrike u koje je potrebno upisati dimenzije koje će se ispisivati u prometnu dozvolu. U tablici 2. dajemo karakteristične primjere kako treba upisivati dimenzije pneumatika u polja za upis u prometnu dozvolu.

Tablica 2. Primjeri pripreme dimenzija pneumatika u prometnu dozvolu za vozila s više od tri osovine

 

Vozilo A

Vozilo B

Vozilo C

Vozilo D

1. osovina

315/80R22,5

385/65R22,5

215/75R17.5

385/95R25

2. osovina

315/80R22,5

385/65R22,5

215/75R17.5

385/95R25

3. osovina

12R22.5

315/80 R22,5

215/75R17.5

385/95R25

4. osovina

12R22.5

315/80 R22,5

215/75R17.5

385/95R25

5. osovina

   

215/75R17.5

385/95R25

6. osovina

   

215/75R17.5

385/95R25

7. osovina

   

215/75R17.5

385/95R25

8. osovina

   

215/75R17.5

385/95R25

9. osovina

     

385/95R25

Za upis u PD,

1. dimenzija

315/80R22,5

385/65R22,5

215/75R17.5

385/95R25

Za upis u PD,

2. dimenzija

315/80R22,5

385/65R22,5

215/75R17.5

385/95R25

Za upis u PD,

3. dimenzija

12R22.5

315/80 R22,5

215/75R17.5

385/95R25

Dodatne dimenzije pneumatika

U ovo se polje obavezno upisuju sve dodatne dimenzije pneumatika koje su navedene u rubrici "Napomena" homologacijskih dokumenata. Dodatno, u ovu se rubriku obavezno upisuju i dimenzije pneumatika koje su navedene u potvrdi o ispitivanju, COC dokumentu ili potvrdi o dodatnim dimenzijama guma generalnog zastupnika za marku. Dodatne dimenzije se unose slobodnim unosom.

Maksimalna brzina

Unos ovog podatka je obavezan za sva motorna vozila, te za priključna vozila koja se prvi put registriraju u RH.

Razmak kotača

Unos je obavezan kod prve registracije vozila kategorije M1 i N1, za koje se utvrđuje iz Izjave o sukladnosti vozila. Ukoliko postoje na homologacijskim dokumentima, podatke za razmak kotača vozila moguće je unijeti i za vozila kategorije M2, te vozila kategorije M1 i N1 koje dolaze s potvrdom o sukladnosti vozila.

Unos je postao obavezan i za sve traktore. Za traktore koji dolaze s Izjavom o sukladnosti ili Potvrdom o sukladnosti koja sadrži podatak o razmaku kotača, upisuje se najširi trag kotača za obje osovine, a u svim ostalim slučajevima, bilo da se radi o prvoj registraciji ili o produženju važenja prometne dozvole, širinu traga kotača je potrebno izmjeriti metarskom trakom. Podatak o tragu kotača potreban je za preciznije određivanje kategorije traktora koja će se u budućnosti određivati za sve registrirane traktore.

Homologacijska vrsta nadgradnje

Podatak koji se prepisuje isključivo za vozila na prvoj registraciji. Za već registrirana vozila ovaj podatak nije obavezan, ali ukoliko se upisuje, to mora biti iz nekog od homologacijskih dokumenata.

Boja

Obavezan podatak za sva vozila. Odabire se iz padajućeg izbornika.

Broj bočnih vrata

Obavezan podatak. Utvrđuje se vizualnim pregledom i provjerava u homologacijskim dokumentima ili potvrdi o ispitivanju. Upisuju se samo bočna vrata za ulaz i izlaz putnika i vozača. Iznimno, kod vozila koja su posebno izvedena za prijevoz osoba s invaliditetom, pa osobe ulaze u vozilo i sa stražnje strane vozila, onda i ta vrata treba brojiti kao vrata za ulaz putnika.

Broj mjesta za sjedenje

Utvrđuje se vizualnim putem i provjerava se usporedbom s podatkom iz homologacijskog dokumenta ili potvrde o ispitivanju.

Broj mjesta za stajanje

Koriste se samo za vozila kategorija M2, M3 i, neobavezno, O kategorije. Utvrđuje se vizualnim putem i provjerava se usporedbom s podatkom iz homologacijskog dokumenta ili potvrde o ispitivanju.

Buka stacionarna

Broj okretaja za mjerenje buke

Buka u pokretu

Podaci koji se upisuju za sve kategorije motornih vozila. Unos je obavezan za vozila kategorije L, M i N koja dolaze s Izjavom o sukladnosti, a za sva ostala vozila unos je obavezan ukoliko su ti podaci navedeni u homologacijskim dokumentima.

Eko kategorija

Obavezan unos za sve vrste vozila osim radnih strojeva. Iako je to polje koje će se automatski popuniti odabirom nekog od uobičajenih naziva iz nomenklature Vrste motora (npr. OTTO - REG-KAT - EURO IV, DIESEL - EURO III, itd.), uvijek treba provjeriti dali automatski popunjeni naziv odgovara onome iz homologacijskog dokumenta. Dodatno, treba obratiti pozornost da se od sada "euro kategorije" ispisuju s arapskim brojevima za vozila L, M1 i N1 kategorije, a za sva ostala vozila koriste se i dalje rimski brojevi. Npr. Za osobni automobil koristit će se "Euro 4", dok će se za teretni automobil, koristiti "Euro IV".

Direktiva Ekokategorije

Obavezan upis za vozila koja pristupaju prvoj registraciji s homologacijskim dokumentima. Primjer unosa direktive prema kojoj je određena ekokategorija Euro 5:

715/2007*459/2012J

Ukoliko je u homologacijskim dokumentima navedena ekološka kategorija u obliku "Euro 5a" ili "Euro 5b", u CVH.STP treba uvijek upisati "Euro 5".

Homologacijski podaci o ispušnim plinovima CO, HC, NOx, HC+NOx, Čestice

Proizvoljan unos kod prve registracije motornih vozila i radnih strojeva.

Ispravljeni apsorpcijski koeficijent K

Obavezan unos kod prve registracije motornih vozila pogonjenih diesel motorom koja dolaze s Izjavom o sukladnosti. Za sve ostale grupe motornih vozila, unos nije obavezan.

CO2

CO2 je obavezan podatak za vozila M1 i N1 kategorije koja na prvu registraciju dolaze s Izjavom o sukladnosti. Za kategoriju L se ne unosi, a za sve ostale grupe motornih vozila, unos nije obavezan.

Za hibridna vozila, u polje CO2 unosi se vrijednost za kombiniranu ponderiranu vožnju, dok se za konvencionalna motorna vozila unosi podatak za kombiniranu vožnju.

Podatak o CO2 postaje izuzetno važan, jer će se na osnovi njega naplaćivati određena davanja.

CO2 se za vozila M1 i N1 kategorije upisuje u g/km.

CO, HC, HC+NOx, čestice

Upisuju se one komponente ispušnih plinova koje su u homologacijskom dokumentu navedene i to u jedinicama u kojima su iskazane u homologacijskom dokumentu.

Potrošnja električne energije

Obavezan unos samo za hibridna vozila s vanjskim punjenjem M1 i N1 kategorije, koja na prvu registraciju dolaze sa Izjavom o sukladnosti i za hibridna vozila s vanjskim punjenjem M1 i N1 kategorije u čijim homologacijskim dokumentima postoji taj podatak. Unosi se u Wh/km.

Električni doseg

Električni doseg je udaljenost koju hibridno vozilo može prijeći koristeći samo energiju pohranjenu u bateriji. Obavezan unos samo za hibridna vozila s vanjskim punjenjem M1 i N1 kategorije, koja na prvu registraciju dolaze sa Izjavom o sukladnosti i za hibridna vozila s vanjskim punjenjem M1 i N1 kategorije u čijim homologacijskim dokumentima postoji taj podatak.

Sva ostala polja koja nisu obuhvaćena ovom okružnicom, popunjavaju se kao i do sada.

Pravilnik propisuje i novi obrazac Kartona preventivnih tehničkih pregleda (dalje Karton PTP).

Broj atesta

U ovo polje se upisuje broj Potvrde o ispitivanju vozila (dalje: Potvrde), odakle se taj broj ispisuje u "Tip" vozila po staroj nomenklaturi. Dakle, broj Potvrde se neće ispisivati uz homologacijski tip, već samo uz "stari Tip" vozila, što više neće, kod nove prometne dozvole, zahtijevati zamjenu prometne dozvole. Primjer upisa u napomenu "nove" prometne dozvole izgledat će ovako:

(14) AVENSIS C-123467, 1,6 VALVEMATIC / 05.07.2013.

Ukoliko se broj Potvrde mora upisati u tip vozila na staroj prometnoj dozvoli, "stari" prometni dokumenti moraju se zamijeniti "novom" prometnom dozvolom.

Međutim, jedna od novosti koja će nastupiti 01.07.2013. je i Ispitivanje ugradnje pojedinog dijela, sklopa ili uređaja, za koju se izdaje Potvrda o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa ili uređaja (dalje: Potvrda o ispitivanju dijela) detalji kojega su opisani u posebnoj stručnoj obavijesti CVH broj xxxxx od dd.mm.yyyy. Ispitivanjem ugradnje dijela, sklopa ili uređaja, utvrđuje se ispravnost ugradnje homologiranog ili odobrenog dijela kao što je autokuka, zamjena svjetala, nove dimenzije pneumatika koje nisu odobrene od strane proizvođača i sl.

Broj Potvrde o ispitivanju dijela ne upisuje se u polje Broj atesta, već se isključivo upisuje u napomenu, bilo "stare" bilo "nove" prometne dozvole, zbog čega se niti jedan od tih dokumenata ne treba mijenjati. Primjeri upisa broja Ispitivanja dijela u napomenu trebaju izgledati ovako:

C-123456 / KUKA / 02.07.2013. ukoliko se radi o izmjeni dijela ili karakteristike vozila koji nemaju svoju rubriku u prometnoj dozvoli

C-123457 / (15) 195 / 65 R 15 (04.07.2013.) ukoliko se radi o radi o izmjeni dijela ili karakteristike vozila koji imaju svoju rubriku u prometnoj dozvoli

Novo vozilo - (novo polje u RL i novi podatak koji se unosi u RL) definira status vozila sukladno članku 256. Zakona.

Popunjava se za vozila kojima je dodijeljen takav status sukladno važećim propisima i uputama. Popunjava se samo kod prve registracije.

Važenje prometne dozvole od - do

Kao podatak ''od'' uvijek se upisuje tekući datum, tj. datum kada se obavlja registracijski postupak. Podatak ''do'' određen je datumom valjanosti tehničkog pregleda ili istekom obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti. Za vozila koja se privremeno registriraju datumom do kada se vozilo privremeno registrira. Podatak se ispisuje na prometnu dozvolu kao podatak ''datum ovjere'' i ''prometna dozvola vrijedi do:''.

Popunjavanje Kartona PTP

Novina je da Karton PTP sadrži serijski broj te je potrebno voditi evidenciju zaduženih i izdanih Kartona PTP. Također, novi obrazac sadrži i podatak o broju šasije vozila za koje se izdaje. Karton PTP-a ovjerava nadzornik tehničke ispravnosti vozila ''malim žigom za ovjeru tehničkog pregleda'' (slika 2.) i svojim potpisom.

Do sada izdani Kartoni PTP vrijede do popunjenosti odnosno do promjene prometne dozvole uz koju su izdani.

Ukoliko zbog popunjenosti "starog" kartona preventivnih pregleda bude izdan "novi" karton, a na "starom" kartonu je ovjeren još vrijedeći periodični tehnički pregled kočnica, vlasniku vozila izdaje se "novi" karton uz koji mora zadržati i "stari" karton s važećim periodičnim tehničkim pregledom kočnica.

Kod prijave preventivnog tehničkog pregleda potrebno je upisati samo podatke o osobi koja je s vozilom pristupila preventivnom tehničkom pregledu.

Slika 2. Primjer ''malog pečata za ovjeru tehničkog pregleda'' kojim se, uz potpis nadzornika, ovjerava karton preventivnih pregleda

U prilogu 2 dane su tablice u kojima su opisani nazivi i redni brojevi rubrika homologacijskih dokumenata iz kojih se podaci upisuju u programsko rješenje CVH.STP, opisano je koji su podaci obavezni za upis, te oznake rubrika u prometnoj dozvoli u koje će se ti podaci ispisivati.

Dodatno, pojedine podatke, ali samo i isključivo uz prethodnu konzultaciju s uputama CVH ili sa stručnim službama, moguće je popuniti koristeći:

  • Katalog vozila CVH
  • Katalog dimenzija pneumatika CVH
  • Certificate of conformity (COC)
  • Potvrda proizvođača
  • Identifikacijsku pločicu vozila,

ali, ponavljamo, samo i isključivo uz prethodnu konzultaciju s uputama CVH ili sa stručnim službama.

Pravilo ispunjavanja PD-a je ako podatak postoji na RL-u, ispisuje se na PD, ako ne postoji na RL-u, u unaprijed predviđena polja u PD-u ispisuje se " - ". Podaci koji bi se trebali ispisati u napomenu s unutarnje strane PD-a se ne ispisuju ukoliko nisu bili upisani u RL.

Rubrike RL koje se za predmetnu vrstu vozila ne popunjavanju, ostaju prazne, a rubrike koje se popunjavaju, ali za njih ne postoji ili nije unešen nikakav podatak, ispisuje se "-".

U prilogu 1 dane su tablice i vezne tablice kojima je opisano na koji način se koriste svrhe popunjavanja RL-a, te kako se vežu stare i nove nomenklature vrsta vozila i vrsta motora.

Navedene tablice dane su kao informacija, s obzirom na to da će se vezivanje i popunjavanje polja po starim i novim nomenklaturama obavljati auomatski.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

PRILOG 1 (PDF, 29,5KB)

PRILOG 2 (PDF, 161KB)

Kontakti