kategorije pretrage

III/9, broj: 3651-01/2013

Zagreb, 11/11/2013


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Skoro potrošeni pneumatici, gubitak tlaka kod PTPK, visina slova za posebne uvjete, bilježenje nedostataka na KL-u, višestruko ponovljeni tehnički pregledi, evidentiranje kuke, "EURO" kuka

1. Kako postupiti na tehničkom pregledu ako se uoči da će pneumatici uskoro biti potrošeni i da ih je potrebno uskoro zamijeniti?

U nomenklaturu nedostataka postavljen je nedostatak zbog kojeg vozilo neće biti proglašavano neispravnim, već će se taj nedostatak, samo kao obavijest vlasniku vozila, ispisivati na Zapisniku o tehničkom pregledu vozila.

0604B2 OSOVINE, KOTAČI, PNEUMATICI I OVJES, PNEUMATICI, POTREBNA SKORA ZAMJENA PNEUMATIKA

2. Kako postupiti ako vozilo prilikom PTPK zbog velike propusnosti ostane bez zraka i ne može se napuniti zrakom?

Ako se PTPK ispitivanje ne može obaviti do kraja jer je kočna instalacija propusna u toj mjeri da ju je nemoguće napuniti do kraja, potrebno je, koliko god je to moguće, detaljno vizualno pregledati vozilo. Prilikom unošenja rezultata u aplikaciju CVH.STP potrebno je odabrati grešku:

0208B2 UREĐAJ ZA KOČENJE, TLAČNI VODOVI, PROPUSNOST KOJA NE OMOGUĆAVA ZAVRŠETAK TEHNIČKOG PREGLEDA.

Odabirom ove greške moguće je završiti tehnički pregled i ispisati zapisnik o PTPK bez unosa rezultata ispitivanja kočne instalacije.

3. Kolika je propisana visina slova u natpisima za vozila koja obavljaju prijevoz za vlastite potrebe i podliježu pregledu za posebne uvjete?

Propisno postupanje prilikom pregleda za posebne uvjete opisano je okružnicom broj 976-1 iz 2004. godine. Tom je okružnicom propisano da na vozilima koja moraju imati istaknut natpis "PRIJEVOZ ZA VLASTITE POTREBE", samo ovaj dio teksta mora biti najmanje visine slova 30 mm dok ostali dio teksta može biti napisan i manjim slovima.

Na vozilima koja sudjeluju u javnom cestovnom prijevozu svi dijelovi natpisa moraju imati najmanju visinu slova 30 mm.

4. Kako na Kontrolnom listu zabilježiti nedostatke iz grupe 16 (vrata, sjedala, ventilacija i grijanje…) za ostale kategorije vozila (M1, N, L i O) ?

Grupa nedostataka pod brojem 16 na Kontrolnom listu odnosi se samo na kategorije M2 i M3. Ako je utvrđen nedostatak iz grupe 16, ali za vozila kategorije M1, N, L ili O, potrebno je zaokružiti grupu nedostataka broj 14: Ostali uređaji i oprema vozila, kako prikazuje slika 1.

U napomenu Kontrolnog lista potrebno je staviti zabilješku o kojem se točno sklopu ili uređaju radi (vrata, sjedala…), kako prikazuje slika 2.

Slika 1. Na Kontrolnom listu potrebno je zaokružiti grupu nedostataka pod brojem 14 ako se radi o kategorijama vozila M1, N, L ili O

Slika 2. Primjer zabilješke za sklopove koji su neispravni a ne mogu se zaokružiti na Kontrolnom listu

U šifrarniku nedostataka u CVH.STP, pod grupom 14. Ostali uređaji i dijelovi vozila, ponuđeni su svi nedostaci kao i u grupi 16. Dodatna ispitivanja za vozila kategorije M2 i M3, gdje se pripadajući nedostatak može odabrati.

5. Kako postupati kod višestruko ponovljenih tehničkih pregleda vozila?

U aplikaciji CVH.STP omogućeno je višestruko evidentiranje ponovljenih tehničkih pregleda pa skrećemo pozornost na potrebu evidentiranja svakog ponovljenog tehničkog pregleda kako u aplikaciju tako i na Kontrolne listove. Sukladno obrascu Kontrolnog lista na kojem je predviđen upis za dva obavljena tehnička pregleda kada vozilo dolazi na više od jednog ponovljenog tehničkog pregleda potrebno je ispisati duplikat kontrolnog lista na kojem se ručno ispisuje napomena o ponovljenim tehničkim pregledima i datumima njihovog obavljanja, npr.: "19.11.2013.-3. PONOVLJENI TP, 21.11.2013.-4. PONOVLJENI TP", itd.

Nakon unesenih rezultata, te kontrolne listove treba odložiti zajedno s Kontrolnim listom osnovnog tp-a u registru tehničkih pregleda.

6. Koja se dokumentacija može prihvatiti kao dokaz o evidentiranoj kuki?

a) Rabljeno vozilo - prva registracija

Kada prvom tehničkom pregledu u RH pristupa rabljeno vozilo s ugrađenom kukom, podatak o ugradnji mora biti evidentiran u Potvrdi o sukladnosti pojedinačno pregledanog vozila ( u daljnjem tekstu: Potvrda). Ukoliko kuka nije evidentirana u Potvrdi, a vlasnik vozila tvrdi da je kuka bila ugrađena na vozilu prije postupka provjere sukladnosti odnosno uvoza/unosa vozila, potrebno je kontaktirati ispitno mjesto gdje je obavljena provjera sukladnosti vozila da, ako će to biti moguće, uskladi podatke u Potvrdi sa stvarnim podacima na vozilu. U slučaju da ispitno mjesto ispravi podatke na Potvrdi, ispravan obrazac Potvrde faksom će poslati u STP gdje se obavlja tehnički pregled vozila, a original Potvrde, koji se mora naknadno uložiti uz predmet tehničkog pregleda, poslati poštom.

Ukoliko je kuka ugrađena nakon postupka provjere sukladnosti, vozilo je potrebno uputiti na ispitivanje ("mali atest").

b) Registrirano rabljeno vozilo

Ukoliko tehničkom pregledu pristupi vozilo koje je već registrirano u RH i za koje je već izdan novi obrazac prometne dozvole u kojem nije evidentiran podatak o ugrađenoj kuki, a vlasnik vozila tvrdi da je vozilo dugi niz godina opremljeno kukom te da je ista bila evidentirana u prometnim dokumentima, stranku treba uputiti u PU/PP koja vozilo vodi u evidenciji da zatraži uvid u dosje vozila odnosno da u stanicu za tehnički pregled vozila dostavi fotokopiju "stare" prometne dozvole u kojoj je kuka evidentirana.

c) Novo vozilo

Za nova vozila koja pristupaju prvom tehničkom pregledu u RH, podatak o kuki može biti evidentiran u Izjavi o sukladnosti vozila ili na računu ovlaštenog zastupnika, bilo da se radi o računu za kupnju predmetnog vozila, bilo da se radi o posebnom računu o ugradnji kuke.

d) Posebni slučajevi

U slučaju dvojbe kod upisa kuke za posebne slučajeve (npr. za vozila koja su potpuno oslobođena postupka provjere sukladnosti) potrebno je kontatktirati CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila kako bi se utvrdilo na koji način će se podaci o ugradnji kuke evidentirati.

e) Općenito

Vozilima kojima je kuka otprije evidentirana u aplikaciji CVH.STP, a nije upisana u prometnu dozvolu moguće je upisati kuku u nove dokumente samo u slučaju kada je zadnji tehnički pregled evidentiran u prometnoj dozvoli obavljen prije 01.07.2013. Za sva vozila kojima je zadnji tehnički pregled obavljen nakon tog datuma potrebno je tražiti neku od gore navedene dokumentacije kao dokaz o evidentiranoj kuki.

U svim gore navedenim slučajevima kada vlasnik vozila posjeduje dokumentaciju kojom se dokazuje da je kuka evidentirana, u prometnu dozvolu u prostor napomene upisuje se tekst: "UGRAĐENA KUKA".

IZVAN SNAGE OD 23.10.2016 7. Kako postupiti kada se u STP pojavi osobni automobil koji ima ugrađenu kuku koja nije rastavljiva (nije "EURO" kuka), a ista je upisana u strane prometne dokumente?

Stavkom 5 i 6, članka 53. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN, broj 51/10, 84/10 i 145/11) propisano je:

(5) Kuka na osobnom automobilu, kada ne vuče priključno vozilo i kada se rastavi na pričvrsnom mjestu, ne smije prelaziti duljinu gabarita vozila.

(6) Odredba stavka 5. ovoga članka primjenjuje se na osobne automobile koji se prvi put registriraju u Republici Hrvatskoj i na osobne automobile kod kojih se uređaj (kuka) naknadno ugrađuje, od 1. siječnja 1999. godine.

Ako osobni automobil pristupi prvom tehničkom pregledu u RH, a ima kuku koja nije rastavljiva (nije "EURO" kuka), vlasnik vozila je dužan izgraditi istu. Kuka koja nije rastavljiva ne može se evidentirati u prometni dokument, bez obzira na to da li je podatak o ugradnji kuke upisan u stranim prometnim dokumentima.

Samo u slučaju kada vlasnik vozila predoči Odobrenje o izuzeću od pojedinih stavki Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, može se kuka koja nije rastavljiva evidentirati u prometni dokument.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti