kategorije pretrage

III/8, broj: 1792-01/14

Zagreb, 09/05/2014


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Produljenje važenja Identifikacijskih isprava za starodobna vozila - oldtimere, obveza opremanja vozila tahografom, ispitivanje ispušnih plinova (EKO test) na vozilima N2 ili N3 s Euro VI motorima

 

1. Produljenje važenja Identifikacijskih isprava za starodobna vozila - oldtimere

Okružnicom CVH III/8, broj: 1374-1/2010 objašnjen je postupak registracije starodobnih vozila- oldtimera.

Kao dokaz o razvrstavanju vozila u kategoriju oldtimera priznaje se Identifikacijska isprava koju izdaje Hrvatski oldtimer savez s rokom važenja od 4 godine.

Kako je primjena navedenih propisa započela u 2010. godini, za očekivati je da će se u stanicama za tehničke preglede vozila početi pojavljivati vlasnici oldtimer vozila s Identifikacijskim ispravama kojima je istekao rok važenja.

Dopisom Hrvatskog oldtimer saveza od 21.03.2014. obavješteni smo o sljedećem:

Na zahtjev vlasnika oldtimer vozila za produljenje važenja Identifikacijske isprave, Hrvatski oldtimer savez će provesti postupak pregleda i provjere vozila. Ukoliko vozilo udovoljava svim uvjetima za produljenje važenja Identifikacijske isprave u rubriku "Napomene, izmjene, povijest itd." pečatom i potpisom ovlaštene osobe ovjerit će se produljenje Identifikacijske isprave i rok važenja.

U postupku tehničkog pregleda oldtimer vozila to znači da treba obratiti pažnju na rok važenja Identifikacijske isprave. Ukoliko je Identifikacijskoj ispravi istekao rok važenja, postupak produženja važenja prometne dozvole treba u potpunosti dovršiti, a vlasnika vozila treba uputiti u Hrvatski oldtimer savez na postupak produženja Identifikacijske isprave. Hrvatski oldtimer savez u tom slučaju može izdati novu Identifikacijsku ispravu, ali i produžiti važenje postojećoj.

Slika 1. Prostor "Napomene, izmjene, povijest itd." Identifikacijske isprave u kojem Hrvatski oldtimer savez ovjerava produženje važenja

2. Obaveza opremanja vozila tahografom

Pravilnikom o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN broj: 51/10,84/10, 145/11 i 140/13) propisano je da tahografom odnosno euro tahografom moraju biti opremljena vozila kategorija N2, N3, M2, M3 i vozila N1 i M1 ukoliko sudjeluju u skupu vozila najveće dopuštene mase preko 3500 kg.

Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN broj 75/13), (u daljnjem tekstu: Zakon) ne navodi stavke temeljem kojih bi pojedina vozila bila oslobođena obveze ugradnje tahografa. Međutim, članak 2. Zakona sadrži odredbe koje su u skladu, između ostalih, i sa sljedećim aktima Europske unije:

- Uredba vijeća (EEZ) br. 3821/85 od 20. prosinca 1985. o tahografu u cestovnom prometu
- Uredba (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća od 15.ožujka 2006. o usklađivanju određenih socijalnih propisa vezanih uz cestovni prijevoz, a kojom se mijenjaju uredbe Komisije (EEZ) br.3821/85 i (EZ) br. 2135/98, te kojom se ukida Uredba Vijeća (EEZ) br.3820/85.

S obzirom da se radi o uredbama, njihove odredbe se izravno primjenjuju u državama članicama EU.

Gore navedene uredbe propisuju da su obveze opremanja tahografom oslobođena sljedeća vozila:

 • vozila čija najveća dopuštena brzina ne prelazi 40 kilometara na sat
 • vojna vozila u vlasništvu ili najmu oružanih snaga
 • vozila u vlasništvu ili najmu civilne zaštite
 • vozila u vlasništvu ili najmu policije
 • vatrogasna vozila u vlasništvu ili najmu vatrogasnih društava
 • starodobna vozila (oldtimeri)
 • vozila za pčelarske potrebe
 • vozila koja se testiraju na cesti radi tehničkog razvoja, popravka ili održavanja

Pojašnjenje: U ovu skupinu vozila mogu biti svrstani rijetki slučajevi kada se vozilo proizvodi ili rijetki slučajevi kad je vozilo podvrgnuto ispitivanju. S obzirom na to da je takve slučajeve teško opisati, a ukoliko se u svakodnevnom radu naiđe na slučajeve koji bi mogli biti svrstani u ovakvu skupinu vozila, OBAVEZNO SE KONZULTIRATI s Pododjelom za tehnički pregled i registraciju.

 • kod redovnog ili izvanrednog tehničkog pregleda NOVIH vozila koja još nisu puštena u promet

Pojašnjenje: kod novih vozila, koja nikad nisu bila registrirana, na redovnom tehničkom pregledu prije prve registracije ili na izvanrednom tehničkom pregledu ne treba zahtijevati da vozilo bude opremljeno tahografom ili da ugrađeni tahograf bude ispitan

Navedena izuzeća potvrdilo je Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog prometa svojim napucima broj 530-05-1-1-2-13-2 od 23.01.2014. i broj: 530-05-1-1-2-14-4 od 02.04.2014. godine.

Ovom uputom prestaje važiti okružnica CVH broj 1899-1/2010 u dijelu upute o tahografu i okružnica CVH 1647-1/2010 u cijelosti.

3. Kako napraviti ispitivanje ispušnih plinova (EKO test) na motornim vozilima s EURO VI motorima koji su umjesto konvencionalne ispušne cijevi opremljeni tzv. difuzorom?

Kod motornih vozila koja, umjesto klasične ispušne cijevi, budu opremljena difuzorom koji hladi i raspršuje ispušne plinove, će se u svakodnevnom radu dešavati da neće biti moguće ispitati ispušne plinove sa svim uređajima za mjerenje zacrnjenja (npr. Tecnotest 490) jer ne postoji mogućnost postavljanja sonde u ispušni sustav vozila.

Slika 4. Izgled ispušnog sustava EURO VI motora na vozilu marke Daf

Na većini vozila postoje dovoljno veliki otvori na difuzoru u koje je moguće postaviti sondu uređaja za ispitivanje ispušnih plinova kako je prikazano na slici 5. i 6.

Slika 5. Postavljanje sonde za mjerenje zacrnjenja uređaja Bosch RTM na vozilu DAF XF

Slika 6. Postavljanje sonde za mjerenje zacrnjenja uređaja Bosch RTM na vozilu MAN

Ukoliko je otvor na difuzoru preuzak za prihvat sonde (kao npr. na vozilima marke DAF, tip LF s EURO VI motorom), iznimno je dozvoljeno skinuti usisnu sondu sa crijeva i samo crijevo postaviti u otvor difuzora, pod slijedećim uvjetima:

 • deformacija crijeva koja će se pojaviti kod postavljanja u difuzor, ne smije značajno smanjiti poprečni presjek otvora crijeva
 • još jedan nadzornik mora na prikladan način, barem koristeći zaštitne rukavice, crijevo pridržavati kako isto ne bi ispalo iz difuzora za vrijeme ispitivanja,
 • nadzornik koji pridržava crijevo ne smije biti izložen izravnom strujanju ispušnih plinova iz difuzora
 • otvor crijeva mora biti tako postavljen da se omogući što lakše ustrujavanje ispušnih plinova u crijevo

Ukoliko ispitivanje nije moguće napraviti na neki od gore navedenih načina (npr. promjer cijevi je prevelik te dolazi do njegove prevelike deformacije ili se crijevo uopće ne može postaviti na ili u difuzor, kao kod uređaja Tecnotest 490), potrebno je uputiti vlasnika vozila da napravi tehnički pregled u najbližoj stanici koja je opremljena uređajem kojim se ispitivanje ispušnih plinova može izvesti na neki od gore opisanih načina.

S obzirom na to da će vozila s ovakvim modernim ispušnim sustavima biti sve više, preporuča se svim stanicama za tehnički pregled koje su opremljene uređajima Tecnotest 490, da ih zamijene modernijim uređajima kojima je moguće izvesti ispitivanje ispušnih plinova na jednostavan i profesionalan način.

Slika 7. Difuzor vozila DAF LF 220 s EURO VI motorom kod kojeg je širina otvora samo 20mm

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091 5526-238.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove
mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti