kategorije pretrage

III/9, broj: 464-01/2014

Zagreb, 31/01/2014


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Evidentiranje prijeđenog puta prilikom tehničkog pregleda, izgradiva sjedala, prijava tehničkog pregleda sa stranim registarskim pločicama u vlasništvu osoba koje nisu državljani RH, dokumentacija potrebna kod registracije vozila kupljenog kod ovlaštenog trgovca, evidencija preinaka na vozilu koje se prvi put registrira u RH a preinake su evidentirane u inozemnoj prometnoj dozvoli, podaci o korisniku leasinga, dodatno pojašnjenje za postupanje u slučaju uskrate registracije vozila

1. Kako se bilježi prijedeni put kod tehnickog pregleda?

Zbog ucestalih pitanja u svakodnevnom radu, podsjecamo da se prilikom tehnickog pregleda vozila, prijedeni put evidentira iskljucivo prepisivanjem kilometraže saputomjera (tzv. odometra), te u radu treba obratiti pozornost kako se taj podatak ne bi slucajno prepisao s brojcanika trenutno prijedenog puta (tzv. tripmeter).

Slika 1 Putomjer sa odometrom i tripmetrom. Gornji brojcanik broji trenutno prijedeni put (tripmetar) a donji brojcanik prikazuje ukupan prijedeni put (odometar). Prilikom unosa podataka o prijedenom putu potrebno je prepisati podatak iskljucivo s odometra. U ovom slucaju prijedeni put je prikazan u miljama pa ga je prije upisa u Kontrolni list i aplikaciju potrebno preracunati u kilometre

Prilikom svakog tehnickog pregleda treba obratiti pažnju na mjernu jedinicu u kojoj se bilježi prijedeni put. Kod vozila koja se uvoze s americkog tržišta, put je najcešce iskazan u miljama. U takvim slucajevima potrebno je prijedeni put preracunati u kilometre i na Kontrolnom listu i u aplikaciji zabilježiti podatak o prijedenom putu u kilometrima.

Prijedeni put u kilometrima ako postoji podatak o prijedenom putu u miljama izracunava se prema formuli:

stanje u km = 1,61 x stanje u miljama
U navedenom primjeru sa slike 1, prijedeni put iznosi:
s = 1.61 ? 73287
s = 117992 km

2. Koja je razlika izmedu izgradivih i neizgradivih pomocnih sjedala?

Neka vozila imaju mogucnost lakog postavljanja dodatnih sjedala u prtljažnik vozila. Da bi se u prometne dokumente takva sjedala mogla evidentirati kao izgradiva sjedala, ista moraju biti homologiranog tipa i imati mogucnost postavljanja i skidanja sa ugradenih sidrišta bez upotrebe alata.

Slika 2 Primjer izgradivog djecjeg sjedala i sidrišta za izgradivo sjedalo. U ovakvom se slucaju kao broj izgradivih sjedala upisuje 1 bez obzira na postojanje sidrišta

Da bi se izgradiva sjedala upisala u prometne dokumente vozilo tehnickom pregledu mora pristupiti sa postavljenim izgradivim sjedalima u vozilo te ih nije moguce evidentirati samo na osnovu postojecih sidrišta u vozilu.

Postupak ispravnog upisa izgradivih sjedala u prometnu dozvolu opisan je u okružnici CVH III/9, broj: 1393-01/2011 od 04.04.2011.

Postoji dvojba kako evidentirati broj sjedecih mjesta za vozila koja imaju pomocna sjedala koja se ne mogu jednostavno izgraditi, ali se njihovim preklapanjem onemogucava njihovo korištenje te se povecava prostor prtljažnika. Takva sjedala se u prometnoj dozvoli ne mogu evidentirati kao izgradiva sjedala, vec se tretiraju kao "obicna" sjedala i zajedno s ostalim sjedalima u vozilu upisuju se u rubriku "broj sjedecih mjesta".

Slika 3 Primjer pomocnih sjedala u vozilu koja se ne mogu jednostavno izgraditi. Takva sjedala ne mogu se evidentirati kao izgradiva sjedala

3. Kako prijaviti tehnicki pregled vozilu sa stranim registarskim plocicama u vlasništvu osoba koje nisu državljani RH?

U stanicama za tehnicki pregled vozila sve cešce se pojavljuju vlasnici vozila registriranih u drugim državama sa zahtjevom za obavljanje tehnickog pregleda. Kako isti nemaju dodjeljen OIB, prijavu tehnickog pregleda potrebno je vršiti na sljedeci nacin:

  • U aplikaciji CVH.STP u modulu prijave tehnickog pregleda kod unosa podataka o vlasniku vozila kao vrstu vlasnika potrebno je odabrati "OSTALO". Takav status omogucava slobodan unos ostalih podataka te nece biti potrebno upisivati OIB vlasnika vozila. Odabir ovakvog statusa vlasnika dozvoljen je iskljucivo u navedenom slucaju.

Slika 4 Odabir vrste vlasnika za vlasnike vozila koji nemaju prijavljeno prebivalište u RH

  • Za vrstu tehnickog pregleda potrebno je odabrati izvanredni tehnicki pregled, a ukoliko vlasnik vozila zatraži ispitivanje ispušnih plinova, potrebno ga je posebno naplatiti u modulu blagajne.
  • Iz svih uredaja koji imaju mogucnost ispisa (uredaj za provjeru kocne sile, uredaj na kojemu je proveden eko-test, uredaj za mjerenje vrelišta kocne tekucine, itd.) treba ispisati po dva primjerka ispisa, jedan primjerak koji se stavlja uz Kontrolni list i drugi koji se obavezno prilaže uz zapisnike i predaje stranci.
  • Nakon obavljenog tehnickog pregleda vlasniku se izdaje Zapisnik o tehnickom pregledu vozila i ukoliko je izvršeno i ispitivanje ispušnih plinova, Zapisnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila - EKO testu. Oba zapisnika ovjeravaju se pecatom za ovjeru tehnickog pregleda.

Bez obzira na mogucnost obavljanja tehnickog pregleda za vozila koja nisu registrirana u RH, vlasnike takvih vozila potrebno je upozoriti da priznavanje tehnickog pregleda obavljenog u RH ovisi iskljucivo o nacionalnim propisima zemlje iz koje dolaze.

4. Koja dokumentacija je potrebna kod registracije vozila kupljenog od trgovca ovlaštenog za prodaju vozila?

U obavjesti MUP-a broj: 511-01-202-59823/2-2013 od 26.09.2013. i nadopuni MUP-a broj: 511-01-202-59823/3-2013 od 20.12.2013. dodatno je pojašnjeno postupanje kod registracije vozila koja prodaju trgovci ovlašteni za prodaju vozila. Prilikom registracije vozila kada je isto kupljeno od ovlaštenog trgovca, kao dokaz o vlasništvu može se priznati racun ovlaštenog trgovca izdan na kupca koji registrira vozilo. Uz racun prilaže se i prometna isprava izdana za predmetno vozilo.

Kada se u STP pojavi vlasnik vozila koje je bilo registrirano u RH, EU, odnosno inozemstvu, a krajnji prodavatelj je trgovac ovlašten za prodaju vozila, nije potrebno zahtjevati na uvid prethodne kupoprodajne ugovore ili racune, odnosno utvrdivati cijeli pravni slijed vlasništva. Dovoljno je da vlasnik vozila za dokaz o vlasništvu priloži racun i prometnu ispravu. Prometna isprava ne mora glasiti na krajnjeg prodavatelja odnosno ovlaštenog trgovca.

5. Kako evidentirati preinake na vozilu koje se prvi put registrira u RH, a preinake su evidentirane u inozemnom prometnom dokumentu?

Kada se u stanici za tehnicki pregled vozila na prvom tehnickom pregledu u RH pojavi vozilo na kojem su izvršene preinake a iste su evidentirane u stranim prometnim dokumentima, vozilo nije potrebno upucivati na ispitivanje.

U napomenu Registracijskog lista i prometne dozvole potrebno je upisati preinake na isti nacin kao i kod preinaka koje su odobrene Potvrdom o ispitivanju za ugradnju pojedinog dijela, sklopa iliuredaja ("malim" atestom). Umjesto broja ispitivanja potrebno je upisati jedinstveni broj inozemnog prometnog dokumenta na kojem su upisane preinake.

Slika 5 Primjer inozemne prometne dozvole s upisanim preinakama u napomeni. U gornjem lijevom uglu inozemne prometne dozvole nalazi se serijski broj koji je potrebno upisati umjesto Potvrde o ispitivanju. Kod upisa serijskog broja koriste se samo slovne i brojcane oznake i znak "/". Ostali znakovi (npr, "-") se ne upisuju

U navedenom primjeru radi se o vozilu koje ima ugradene spojlere i spušteni ovjes a prvom tehnickom pregledu pristupa 29.01.2014. Sve preinake na vozilu, da bi ih bilo moguce evidentirati u prometnu dozvolu moraju biti upisane i na Potvrdi o sukladnosti pojedinacno pregledanog vozila kako prikazuje slika 7
Napomenu iz potvrde o sukladnosti je u napomenu prometne dozvole i Registracijskog lista potrebno upisati na sljedeci nacin:

KRS0194/1200235/ODBOJNICI/POKL.MOTORA/SPOJLERI/ZR.FILTER/V.RETROVIZORI/29.01.2014.

Slika 6 Upis napomene o izvršenim preinakama u prometnoj dozvoli na temelju inozemnog prometnog dokumenta i Potvrde o sukladnosti pojedinacno pregledanog vozila

Slika 7 Prilog Potvrde o sukladnosti pojedinacno pregledanog vozila s upisanim preinakama na vozilu u rubrici 52. Napomena

6. Da li je za vozila "u leasingu" u postupku produženja važenja prometne dozvole potrebno unositi podatke o korisniku leasinga?

Da. Stavkom 1. clanka 20. Pravilnika o registraciji i oznacavanju vozila (NN broj: 151/08, 89/10, 104/10 i 83/13) propisano je:

"Evidencija o registriranim vozilima koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva unutarnjih poslova sadrži podatke o nadležnom tijelu, registarskoj oznaci, prometnoj dozvoli, osiguranju, vlasniku i korisniku te tehnickom pregledu vozila i tehnickim podacima vozila."

Slijedom navedenog, kada se u stanici za tehnicki pregled vozila pojavi vozilo koje je u vlasništvu leasing društva, prilikom ispisa prometne dozvole potrebno je na temelju Ugovora o leasingu za predmetno vozilo u aplikaciju CVH.STP upisati podatke o korisniku leasinga. Podaci se ispisuju na prometnoj dozvoli i Registracijskom listu.

Slika 8 Upis korisnika leasinga u modulu registracije

Kada se vozilo u vlasništvu leasinga pojavi na produženju važenja prometne dozvole, podatke o korisniku leasingaobaveznoje iz prometne dozvole prepisati u aplikaciju CVH.STP i Registracijski list.

7. Na koje podatke je potrebno obratiti posebnu pozornost kod prikaza poruke o uskrati registracije?

U okružnici CVH broj III/8, broj: 4348-01/2013 od 31.12.2013. opisano je postupanje u slucajevima uskrate registracije. S obzirom da postoje neke nejasnoce u radu, u nastavku donosimo najcešce slucajeve uskrate registracije koji se javljaju u STP i pojašnjenja za postupanje ovisno o porukama koje se javljaju u aplikaciji.

U slucajevima u kojima postoji razlog za uskratu registracije, STP treba kontaktirati PU/PP i uskladiti podatke s bazom MUP-a.

Analizom razloga uskrate registracije utvrdeno je da su najcešci razlozi neuskladenost baze MUP-a i STP-a od cega najcešce:

  • Pogrešno upisan podbroj poslovnice za pravne osobe
  • OIB vlasnika ili nositelja obrta/slobodnog zanimanja nije upisan u bazi MUP-a

Sukladno navedenom, potrebno je posebnu pozornost posvetiti ispravnom unosu navedenih podataka. Prilikom unosa podataka za obrte, OPG ili slobodna zanimanja u aplikaciji za vrstu vlasnika obavezno je odabrati "PRAVNA OSOBA" te posebno oznaciti da je rijec o obrtu. Kao OIB upisuje se OIB vlasnika obrta, a MB je maticni broj obrta (prepisuje se iz obrtnice).

Slika 9 Odabir vrste vlasnika za obrt

Javljaju se slucajevi da MUP kao vlasnika vozila vodi fizicku osobu , STP obrt a u prometnoj dozvoli su upisani podaci fizicke osobe - vlasnika obrta. U takvim slucajevima potrebno je zatražiti da stranka priloži dokumentaciju kojom dokazuje da je vozilo u vlasništvu obrta i ako ista postoji, napraviti prijenos vlasništva ( s fizicke osobe na obrt). U suprotnom, potrebno je upisati vlasnika vozila kao fizicku osobu (kako je upisano u prometnoj dozvoli) odnosno uskladiti podatke s bazom MUP-a.

U slucaju da je u MUP-ovoj bazi vozilo u vlasništvu obrta, a u STP i prometnoj dozvoli se vlasnik vodi kao fizicka osoba, potrebno je uskladiti podatke s MUP-om, te ukoliko stranka ne zahtjeva izdavanje novih dokumenata, nije potrebno mijenjati prometnu dozvolu.

Za pravne osobe obavezan je unos OIB-a, maticnog broja i ako postoji, podbroja maticnog broja odnosno poslovnice, pri cemu treba posebnu pozornost obratiti na ispravan unos podbroja.

Prilikom promjene vlasništva potrebno je obratiti pozornost na podatak o serijskom broju prometne dozvole koji se upisuje u modulu "Podaci o vozilu". Obavezno je upisati broj prometne dozvole "starog" vlasnika.

Slika 60 Unos serijskog broja prometne dozvole u modulu "Podaci o vozilu"

U Tablici 1 prikazane su poruke koje se najcešce pojavljuju u aplikaciji prilikom uskrate, podaci koji se provjeravaju u bazi MUP-a te je dodatno pojašnjeno postupanje u STP.

PORUKA

POJAŠNJENJE PODATAKA KOJI SE PROVJERAVAJU U BAZI MUP-a

POSTUPAK U STP

VRSTA VLASNIKA I PARAMETRI PROVJERE NISU USKLAÐENI

Navedena vrsta vlasnika ne odgovara parametrima po kojima se vrši provjera. Za fizicku osobu je obavezan OIB, a za pravnu OIB i MB, osim za obrt kada je obavezan MB obrta

Potrebno je provjeriti podatke o vlasniku: OIB-u i MB. Dodatno obratiti pažnju na podatke o vrsti vlasnika: pravna osoba, obrt ili fizicka osoba.

PREMA ZADANOM OIB-u: "00000000000" NIJE PRONAÐENA OSOBA

OIB fizicke osobe (vlasnik ili novi vlasnik)nije u evidenciji MUP-a.

Potrebno uputiti stranku u PU/PP da evidentira podatke o vlasniku vozila. Potrebno je obratiti pažnju na podatak o OIB-u i MB vlasnika.

OSOBA NIJE PRONAÐENA

Pravna osoba prema navedenom OIB-u i jedinici u sastavu ili prema MB nije u evidenciji MUP-a.

Potrebno uputiti stranku u PU/PP da evidentira podatke o vlasniku vozila. Za vozila MUP-a cija se registracija evidentira u Upisniku o registriranim vozilila u sjedištu Ministarstva te za vozila MO i SO RH ciju registraciju obavlja nadležna ustrojstvena jedinica, STP treba obaviti TP, a postupak registracije ce obaviti ustrojstvena jed. MORH-a.

BROJ PROMETNE DOZVOLE ILI REGISTARSKE OZNAKE NIJE ISPRAVAN

Format prometne dozvole ili registarske oznake nije ispravan.

Provjeriti da li su upisani podaci o registarskoj oznaci i broju prometne dozvole ispravno upisani. Za prometnu dozvolu 7 ili 8 znamenaka a za reg. oznaku unos bez razmaka i znakova

PREMA ZADANIM PARAMETRIMA NIJE PRONAÐENO VOZILO

Broj prometne dozvole nije u evidenciji MUP-a.

Potreban unos serijskog broja prometne dozvole u bazu MUP-a. Provjeriti da li je PD ovjerena od strane MUP-a (prednja strana prometne dozvole)

PODACI O REGISTARSKOJ OZNACI I VLASNIKU NISU USKLAÐENI

Vlasnik vozila iz upita ne odgovara vlasniku iz evidencije MUP-a prema broju prometne dozvole.

Provjeriti podatke o broju prometne dozvole i vlasniku vozila. Kod promjene vlasništva u modulu "Podaci o vozilu" potrebno je upisati broj prometne dozvole "starog" vlasnika. Dodatnu pozornost obatiti na to da li je PD ovjerena od strane MUP-a (prednja strana prometne dozvole)

TRENUTNO NIJE MOGUCE NAPRAVITI PROVJERU/DOGODILA SE TEHNICKA GREŠKA/GREŠKA U KOMUNIKACIJI

Servis trenutno nije u funkciji

Predmet se može završiti uz napomenu na RL-u: "Nije moguca provjera podataka"

Tablica 1 Poruke u aplikaciji i potrebno postupanje u STP

VAŽNO!

Nakon što se podaci izmedu STP i PU/PP usklade odnosno prestankom razloga uskrate, u aplikaciji CVH.STP više se nece pojavljivati poruka o razlogu uskrate i bit ce omogucen završetak registracije. Ukoliko je u aplikaciji i dalje onemogucen završetak postupka registracije - podaci nisu uskladeni.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnicki pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091-5526-238.

S poštovanjem,

Pomocnik Uprave za tehnicke poslove

mr.sc. Goran Pejic, dipl.ing.

Kontakti