kategorije pretrage

III/9, broj: 984-01/2014

Zagreb, 13/03/2014


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe

Poštovani,

u "Narodnim novinama" 31/2014 od 07.03.2014. objavljen Pravilnik o posebnim uvjetima za vozila kojima se obavlja javni cestovni prijevoz i prijevoz za vlastite potrebe (dalje: Pravilnik). Ovaj se Pravilnik počinje primjenjivati u subotu, 15.03.2014. od kada će i u aplikaciji CVH.STP biti postavljene potrebne izmjene.

Novi Pravilnik usklađen je sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 82/2013).

Osnovna novost je uvođenje mogućnosti javnog prijevoza putnika za osobne automobile, jer se dosad, automobilima mogao obavljati samo taksi prijevoz. U nastavku, radi informacije, dajemo definicije različitih vrsta prijevoza iz Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine", broj 82/2013):

  • »javni linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu« je prijevoz koji se obavlja na određenim relacijama i po unaprijed utvrđenom voznom redu, cijeni i općim prijevoznim uvjetima
  • »shuttle prijevoz« je prijevoz putnika između zračnih luka i središta grada, odnosno hotela,
  • »posebni linijski prijevoz« je prijevoz samo određene skupine putnika (učenika od i do škole, osoba s tjelesnim oštećenjem, putnika kojima je potrebna medicinska njega, radnika između mjesta prebivališta i mjesta rada i sl.), koji se obavlja na temelju pisanog ugovora između prijevoznika i naručitelja prijevoza, pri čemu naručitelj u cijelosti plaća prijevoz,
  • povremeni prijevoz putnika ne smije sadržavati ponovljene elemente linijskog ni posebnoga linijskog prijevoza, kao što su relacija, vrijeme odlaska i dolaska, te mjesta ulaza i izlaza putnika. Prijevozi su namijenjeni potrebama za jednokratnim prijevozima i nemaju funkciju prijevoza dnevne migracije.

U nastavku donosimo promjene pojedinih članaka i objašnjenje o njihovom utjecaju na pregled za posebne uvjete.

Članak 2.

(1) Pod vozilom u smislu ovog Pravilnika podrazumijeva se: osobni automobil namijenjen za autotaksi prijevoz, osobni automobil za shuttle prijevoz, povremeni prijevoz, posebni linijski i linijski prijevoz, autobus, teretni automobil, skup vozila i priključna vozila koja mogu vući autobusi i teretni automobili.

Objašnjenje za primjenu:

Novost u Pravilniku je da osim taksi vozila, javni prijevoz putnika mogu obavljati osobni automobili koji obavljaju tzv. shuttle prijevoz , povremeni prijevoz, posebni linijski ili linijski prijevoz.

U aplikaciji CVH.STP biti će omogućena prijava pregleda posebnih uvjeta za osobni automobil koji obavlja taksi prijevoz i dvije vrste javnog prijevoza putnika o ćemu će više riječi biti u nastavku okružnice.

Članak 5.

(1) Osobni automobil (7+1) i (8+1) kojim se obavlja shuttle prijevoz i povremeni prijevoz, te osobni automobil (8+1) kojim se obavlja posebni linijski i linijski prijevoz putnika mora ispunjavati sljedeće uvjete: ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište pravne osobe istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm.

(2) Prilikom obavljanja prijevoza iz stavka 1. ovoga članka, ovisno o vrsti prijevoza kojeg obavlja, u vozilu mora biti istaknut natpis o vrsti prijevoza: »SHUTTLE PRIJEVOZ, »POVREMENI PRIJEVOZ«, »POSEBNI LINIJSKI« ili »LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA«.

(3) Ako se osobnim vozilom (8+1) obavlja linijski prijevoz putnika potrebno je istaknuti natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta, ili naziv odredišta ako se prijevoz obavlja unutar zona koje određuju jedinice lokalne samouprave.

Objašnjenje za primjenu:

Člankom 5. novog Pravilnika propisano je koje uvjete mora ispuniti osobni automobil koji obavlja pojedinu vrstu javnog prijevoza putnika.

Ukoliko osobni automobil ima 7 ili manje sjedala (zajedno s vozačkim sjedalom), za takvo vozilo se ne može izdati pozitivna Potvrda.

Ukoliko osobni automobil ima 8 sjedala (zajedno s vozačkim sjedalom), njime se može obavljati samo shuttle ili povremeni prijevoz. Za takvo je vozilo iz padajućeg izbornika za vrstu prijevoza potrebno odabrati JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA (SHUTTLE I POVREMENI PRIJEVOZ). Ukoliko osobni automobil ima 9 sjedala (zajedno s vozačkim sjedalom), njime se mogu obavljati sve vrste javnog prijevoza putnika. Za takvo je vozilo potrebno odabrati JAVNI PRIJEVOZ PUTNIKA (LINIJSKI PRIJEVOZ PUTNIKA, POSEBNI LINIJSKI, SHUTTLE I POVREMENI PRIJEVOZ)

Zbog gore navedenih uvjeta, prije odabira vrste prijevoza u modulu za "Posebne uvjete", treba pitati vlasnika za koju vrstu prijevoza mu Potvrda treba.

Nadalje, za sve vrste javnog prijevoza putnika, na osobnom automobilu moraju postojati natpisi na bočnim stranama vozila na kojima mora pisati ime fizičke ili pravne osobe koja obavlja javni cestovni prijevoz. Potrebno je provjeriti, odgovaraju li podaci na natpisu onima u licenciji za obavljanje prijevoza. Visina slova u natpisu ne smije biti manja od 30 mm.

U osobnom automobilu mora postojati mogućnost postavljanja natpisa o vrsti prijevoza. To znači da na samom pregledu za posebne uvjete ne mora postojati natpis o vrsti prijevoza, ali mora postojati mogućnost postavljanja natpisa. Može se prihvatiti određeni držač za natpis o vrsti prijevoza, ali je moguće da će vlasnici staviti samo naljepnicu u donji desni ugao vjetrobranskog stakla. Ako se osobnim automobilom namjerava obavljati linijski prijevoz putnika, nije potrebno zahtijevati isticanje natpisa s naznakom polaznog i dolaznog mjesta ili naziva odredišta, već je dovoljno provjeriti postoje li adekvatni držači ili pokaznici (display) za isticanje tih natpisa.

S obzirom na to da se osobnim automobilom, osim shuttle prijevoza, mogu obavljati i drugi oblici javnog prijevoza putnika kojima kao uvjet nije postavljen "cjenik na vidljivom mjestu", isti nije potrebno zahtijevati na pregledu za posebne uvjete, jer je to uvjet koji će se zahtijevati pri nadzornim pregledima na cesti.

Članak 7.

(1) Autobus kojim se obavlja linijski, povremeni ili shuttle prijevoz putnika, osim uvjeta propisanih člankom 6. ovoga Pravilnika, mora ispunjavati i sljedeće uvjete:

- za autobuse u linijskom prijevozu istaknut natpis s naznakom polaznog i dolaznog mjesta, te usputnog stajališta linije kojom se označava smjer, osim za prijevoz putnika na linijama unutar zona koje uređuju jedinice lokalne samouprave, gdje je dovoljno imati samo naziv odredišta prema kojem autobus vozi,

- za autobuse u povremenom prijevozu istaknut natpis »POVREMENI PRIJEVOZ«,

- za autobuse ushuttleprijevozu istaknut natpis »SHUTTLE PRIJEVOZ« i relaciju prijevoza te na vidljivom mjestu u autobusu postavljen cjenik,

- označen broj sjedećih i stajaćih mjesta u autobusu,

- numerički označeno svako sjedeće mjesto u autobusu II. i III. razreda, te A i B.

(2) Autobus (razred I.) kojim se obavlja linijski ili povremeni prijevoz putnika unutar zona koje utvrđuju jedinice lokalne samouprave ne mora ispunjavati uvjet iz stavka 1. podstavka 1. ovoga članka.

Objašnjenje za primjenu:

U ovom članku je novost da autobusi mogu obavljati shuttle prijevoz i da su za njih propisani dodatni uvjeti koje oni moraju ispunjavati dok obavljaju tu vrstu prijevoza.

Za pregled za posebne uvjete to ništa ne mijenja, što znači da za takav autobus i dalje za vrstu prijevoza treba odabirati JAVNI CESTOVNI PRIJEVOZ, a na samom pregledu za posebne uvjete ne mora postojati natpis o vrsti prijevoza, već samo mogućnost postavljanja natpisa. Može se prihvatiti određeni držač za natpis o vrsti prijevoza, ali je moguće da će vlasnici staviti samo naljepnicu u donji desni ugao vjetrobranskog stakla što se također može prihvatiti.

S obzirom na to da se autobusom, osim shuttle prijevoza, mogu obavljati i drugi oblici javnog prijevoza putnika kojima kao uvjet nije postavljen "cjenik na vidljivom mjestu", isti nije potrebno zahtijevati na pregledu za posebne uvjete, jer je to uvjet koji će se zahtijevati pri nadzornim pregledima na cesti.

Članak 11.

(1) Teretno vozilo kojim se obavlja javni cestovni prijevoz tereta mora najmanje imati sljedeće:

- ime i prezime te prebivalište fizičke osobe - obrtnika, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu istaknuto najmanje na vanjskim bočnim stranama kabine teretnog vozila. Podaci navedeni na bočnim stranama teretnog vozila moraju odgovarati podacima navedenim u licenciji za obavljanje djelatnosti javnog cestovnog prijevoza, odnosno podacima iz sudskog odnosno obrtnog registra ako se prijevoz obavlja vozilima čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3.500 kg.

Objašnjenje za primjenu:

Propisan je sadržaj natpisa na vanjskim bočnim stranama kabine, ukoliko se prijevoz obavlja teretnim vozilom čija najveća dopuštena masa ne prelazi 3500 kg.

Na takvom vozilu na vanjskim bočnim stranama mora biti istaknut natpis koji mora sadržavati gore navedene elemente, a čiji sadržaj mora biti ekvivalentan podacima o vlasniku ili korisniku iz prometne dozvole (jer se i podaci o vlasniku i korisniku vozila prepisuju iz istovjetnih dokumenata u prometnu dozvolu).

Odredbe koje se više ne primjenjuju

Novi Pravilnik više ne sadrži odredbu sukladno kojoj autobusi, kojima se obavlja međunarodni povremeni prijevoz putnika, mora ispunjavati i uvjete propisane Ugovorom o međunarodnom povremenom prijevozu putnika (INTERBUS UGOVOR). Stoga na pregledu za posebne uvjete nije potrebno zahtijevati na uvid Ugovor o međunarodnom povremenom prijevozu putnika (INTERBUS UGOVOR).

Nadalje, novi Pravilnik ne sadrži odredbe sukladno kojima teretna vozila (motorna i priključna), kojima se obavlja javni cestovni prijevoz ili prijevoz za vlastite potrebe, smiju na bočnim vanjskim stranama, odnosno stražnjoj strani zatvorenog tovarnog prostora motornog vozila i priključnog vozila, imati napisano samo ime i prezime te prebivalište fizičke osobe, odnosno naziv tvrtke i sjedište za pravnu osobu, odnosno reklamu tvrtke ili proizvoda tvrtke za koju se obavlja prijevoz. To znači da na pregledu za posebne uvjete više ne treba zahtijevati uklanjanje reklama s tovarnog prostora motornog ili priključnog vozila.

S obzirom na to da se kod pregleda za posebne uvjete vozila za taksi prijevoz i vozila za javni prijevoz putnika (linijski prijevoz putnika, posebni linijski, shuttle i povremeni prijevoz) radi o istoj kategoriji vozila (osobni automobil), pregled za posebne uvjete vozila koja obavljanju navedene vrste prijevoza treba naplatiti kroz stavku "10050 Posebni uvjeti - osobni automobil".

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, 098-347-187, 098-221-446, 099-8082-203, 091 5526-238.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti