kategorije pretrage

III/18, broj: 2367-01/15

Zagreb, 12/06/2015


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA SVIMA

PREDMET: Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama, Tehnički pregled traktora s priključcima, zaštitni luk traktora s vjetrobranskim staklom, cerade na traktorima, ispitivanje dodatno ugrađenih dijelova na vozilu

1. Dokaz o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima koji se prilaže prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj

Stavkom 3. članka 21. Pravilnika o gospodarenju otpadnim vozilima (NN broj: 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13 i 91/13) propisano je da se naknada za gospodarenje otpadnim motornim vozilima plaća prije registracije vozila.

Uputom Ministarstva unutarnjih poslova, Uprave za upravne i inspekcijske poslove broj 511-01-202-57042/22-2012 od 08.06.2015. godine dodatno je pojašnjeno postupanje s dokumentacijom prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Sukladno navedenom, kada u stanicu za tehnički pregled vozila pristupi vlasnik sa zahtjevom za prvi tehnički pregled i prvu registraciju vozila u Republici Hrvatskoj, uz ostalu propisanu dokumentaciju, potrebno je priložiti i dokaz o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim motornim vozilima. Navedeno se odnosi na kategorije vozila M1, N1, L2, L4 i L5, u slučaju kada vozilo unosi/uvozi fizička osoba.

Ukoliko uvoz, odnosno unos vrši pravna osoba, nije potrebno zahtijevati dokaz o plaćenoj naknadi.

Kao dokaz o plaćenoj navedenoj naknadi vlasnik je u stanici za tehnički pregled vozila dužan priložiti Rješenje o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim motornim vozilima, izdano i ovjereno od strane Carinskog ureda. U gornjem desnom uglu rješenja Carinski ured će potpisom i pečatom potvrditi da je naknada plaćena.

Plaćanja naknade za gospodarenje otpadnim motornim vozilima izuzeta su vozila koja će biti registrirana koa starodobna vozila (oldtimeri).

2. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama

U Narodnim novinama, broj: 64/2015 od 10.06.2015. godine objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama koji je stupio na snagu dan nakon objave.

Radi ujednačenog postupanja u stanicama za tehnički pregled vozila donosimo pojašnjenje samo izmjena bitnih za svakodnevni rad.

Članak 2.

U članku 2. stavku 1. točki 34. iza riječi: »buldožer,« dodaje se riječ: »motokultivator,«.

U točki 38. riječi: »50 km na sat« zamjenjuju se riječima: »45 km/h«.

U točki 39. riječi: »50 km/h« zamjenjuju se riječima: »45 km/h«.

U točki 40. riječi: »50 km/h« zamjenjuju se riječima: »45 km/h«.

Iza točke 50. dodaju se nove točke 51. i 52. koje glase:

51) »natjecateljsko vozilo« je motorno vozilo koje je posebno opremljeno, preinačeno i namijenjeno za sudjelovanje na automobilskim sportskim natjecanjima, za koje osnovne tehničke uvjete, uvjete uporabe i način stjecanja statusa natjecateljskog vozila pravilnikom utvrđuje ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove,

52) »turističko vozilo« je motorno ili priključno vozilo posebne namjene, konstruirano ili preinačeno isključivo za turističke potrebe za koje osnovne tehničke uvjete i uvjete uporabe pravilnikom utvrđuje ministar nadležan za poslove prometa u suglasnosti s ministrom nadležnim za unutarnje poslove te koje se razvrstava u kategoriju turističkih vozila.

Objašnjenje za STP

Navedenim izmjenama omogućena je registracija motokultivatora kao samostalnog vozila. Prilikom registracije motokultivatora, kao vrsta vozila, upisuje se radni stroj s oblikom karoserije motokultivator. Tehničke podatke motokultivatora dužan je dostaviti vlasnik vozila.

Istim člankom izmijenjene su i definicije mopeda, motocikla i motornog tricikla.

Sukladno izmjenama, najveća brzina mopeda koji se prijavljuju kroz modul ''prvi tehnički pregled'', odnosno prvi puta registriraju u Republici Hrvatskoj od 11.06.2015. godine, ne smije prelaziti 45 km/h.

Za mopede koji su registrirani u Republici Hrvatskoj prije navedenog datuma, a u prometnim dokumentima je upisana najveća brzina u rasponu od 45 do 50 km/h, nije potrebno mijenjati podatak o maksimalnoj brzini.

Postupak mjerenja najveće brzine za mopede ostaje isti kao što je opisano u stručnom biltenu broj 128 iz rujna 2009. godine. U oba slučaja tolerancijski prag u odnosu na najveću dozvoljenu brzinu iznosi 10%.

Nadalje, isti članak propisuje novu odredbu, kojom su definirana natjecateljska i turistička vozila. Upute za tehnički pregled i registraciju takvih vozila bit će naknadno dostavljene, nakon što nadležno ministarstvo donese pravilnike o tehničkim uvjetima za takva vozila.

3. Treba li prilikom tehničkog pregleda zahtijevati skidanje priključaka s traktora („freza“, razgrtač sijena i slično)?

Ne treba. Samo u slučaju da se tehnički pregled ne može obaviti s ugrađenim priključkom, potrebno je zahtijevati izgradnju istog.

4. Mogu li traktori sa zaštitnim lukom imati ugrađeno vjetrobransko staklo?

Mogu. Na donjoj slici prikazan je traktor sa zaštitnim lukom i ugrađenim vjetrobranskim staklom, te zaštitnom ceradom na bočnim stranama traktora. Ovakve izvedbe zaštitnih lukova obavezno moraju imati nosač na koji se vjetrobransko staklo oslanja kada je spušteno. Nije dozvoljeno da vjetrobransko staklo bude pričvršćeno samo s gornje strane na zaštitni luk i da slobodno visi bez oslonca s donje strane. Ako traktor pristupi tehničkom pregledu s izgrađenim ceradama, ne treba zahtijevati ugradnju istih.

Slika 1. Vjetrobransko staklo ugrađeno na zaštitni luk mora imati nosač na koji se može osloniti kada je staklo spušteno

5. Kako postupiti kada tehničkom pregledu pristupi vozilo s Potvrdom o ispitivanju plinske instalacije, a na vozilu se mogu uočiti još neke preinake (ugrađena kuka ili „bullbar“)?

U ovakvim slučajevima potrebno je provjeriti sadržaj Potvrde o ispitivanju i vidjeti koji su sve dijelovi ili sklopovi na vozilu ispitani. Vozilo neće moći zadovoljiti na tehničkom pregledu ako sve preinake na vozilu nisu ispitane.

Posebno se upozoravaju nadzornici ispitivači da prilikom ispitivanja, ispitaju samo onaj dio ili sklop zbog kojeg je ispitivanje prijavljeno, a da za sve ostale preinake i nadogradnje upozore vlasnika da ih treba ispitati.

6. Smiju li nadzornici izmjenjivati korisnička imena i lozinke za prijavu u aplikaciju CVH.STP?

Ustupanje vlastitog korisničkog imena i lozinke drugim korisnicima strogo je zabranjeno. Korisničko ime i lozinka predstavlja elektronički potpis predmeta koji je referent ili nadzornik prijavio ili izradio. Ovo se upozorenje naročito odnosi na voditelje STP.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti