kategorije pretrage

III/9, broj: 2039-1/15

Zagreb, 20/05/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A –

PREDMET: Pojašnjenje izmjena Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o registraciji i označavanju vozila

U Narodnim novinama 52/2015 od 13.05.2015. godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o registraciji i označavanju vozila koji je stupio na snagu 14.05.2015.

Radi ujednačenog postupanja u stanicama za tehnički pregled vozila donosimo pojašnjenje izmjena pravilnika koje su bitne za svakodnevni rad.

Članak 1. dopunjen je člankom 1.a koji definira direktive Europske unije implementirane u Pravilnik. Navedena promjena ne utječe na svakodnevni rad u stanicama za tehnički pregled vozila.

Članak 2.

Članak 2. mijenja se i glas

„Registraciju vozila obavljaju policijske uprave odnosno policijske postaje prema prebivalištu ili sjedištu vlasnika vozila, odnosno prema boravištu vlasnika vozila koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Registraciju vozila u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj obavlja nadležno tijelo prema prebivalištu ili sjedištu korisnika ili najmoprimca vozila, odnosno prema boravištu korisnika ili najmoprimca koji nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati ispis registracijskog lista i prometne dozvole te produženje važenja prometne dozvole.

Stanice za tehnički pregled vozila mogu obavljati registraciju vozila ako ispunjavaju propisane uvjete i imaju ovlaštenje.“

Objašnjenje za STP

Ovom promjenom omogućeno je da se vozilo registrira na vlasnika vozila koji nema reguliran status u Republici Hrvatskoj ali samo u slučaju da se radi o najmu ili leasingu vozila. To znači da vlasnik vozila može biti pravna ili fizička osoba koja nema dodijeljen OIB i adresu prebivališta, boravišta ili sjedišta u RH. Međutim, da bi se vozilo registriralo, korisnik leasinga ili najma mora biti fizička ili pravna osoba koja ima reguliran status i prebivalište, boravište ili sjedište u Republici Hrvatskoj. Nadležnost za registraciju vozila u opisanom slučaju ima policijska postaja ili policijska uprava prema prebivalištu, boravištu ili sjedištu korisnika leasinga odnosno najmoprimca (pravne ili fizičke osobe koja ima reguliran status). U ovom slučaju u prometnu dozvolu kao vlasnik vozila upisuje se leasing društvo odnosno najmodavac sa svim podacima o sjedištu koje ima u drugoj zemlji, a vozilo se označava registarskim pločicama registarskog područja korisnika leasinga odnosno najmoprimca vozila.

U slučaju da je vlasnik vozila pravna ili fizička osoba koja ima reguliran status u RH, a korisnik leasinga ili najma pravna ili fizička osoba koja nema prebivalište, boravište ili sjedište u RH, nadležnost za registraciju vozila policijske uprave odnosno policijske postaje određuje se prema prebivalištu, boravištu ili sjedištu vlasnika vozila.

U aplikaciji CVH.STP, prilikom unosa podataka o vlasniku vozila ili korisniku leasinga ili najma, kao vrsta vlasnika za fizičke osobe koje nemaju reguliran status u RH odabire se NEREZIDENT- FIZIČKA OSOBA a za pravne osobe bez reguliranog statusa u RH NEREZIDENT- PRAVNA OSOBA. Uz adresu ili sjedište iz matične zemlje potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati matičnu zemlju pravne ili fizičke osobe.

Slika 1 Upis podataka o vlasniku vozila koji nema regulirani status u RH

Račun za usluge stanice za tehnički pregled izdaje se na osobu (vlasnika ili korisnika) koja ima reguliran status u RH. Ukoliko stranka zahtijeva izdavanje računa na osobu (vlasnika ili korisnika) koja nema reguliran status u RH, moguće je izdati isključivo gotovinski račun.

Nije moguće izvršiti registraciju vozila u slučaju da ni vlasnik vozila ni korisnik leasinga ili najma nemaju reguliran status u Republici Hrvatskoj.

Odabir vrste registarskih pločica ("crne" ili "zelene") ostaje u skladu sa prethodno izdanim uputama.

 

Članak 3.

„Članak 3.mijenja se i glasi:

Nadležno tijelo registrirat će vozilo ako vlasnik vozila priloži:

1. dokaz o vlasništvu vozila,

2. dokaz o plaćenim propisanim obvezama (porez, obvezno osiguranje, carina, naknada za ceste, posebna naknada za okoliš),

3. dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila,

4. dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta,

5. potvrdu o osobnom identifikacijskom broju ili drugu javnu ispravu koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, osim u slučaju kada je vozilo u vlasništvu osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.“

Objašnjenje za STP

Ovim člankom omogućeno je da vlasnik vozila fizička osoba prilikom registracije vozila, osim osobne iskaznice, može priložiti i neki drugi identifikacijski dokument izdan od strane javnog državnog tijela (npr. putovnicu, vozačku dozvolu).

Predstavnik vlasnika vozila pravne osobe sa sjedištem u RH prilikom registracije mora priložiti NKD obrazac i dokaz o svom identitetu, a predstavnik vlasnika vozila pravne osobe koja nema sjedište u RH mora priložiti original ugovora o leasingu ili najmu s podacima o vlasniku vozila, koji mora sadržavati dovoljno podataka za popunjavanje prometne dozvole.

U slučaju da, kod registracije vozila, vlasnik vozila priloži vozačku dozvolu ili putovnicu, valjanost adrese s dokumenta utvrdit će se provjerom s centralnim serverom MUP-a kroz aplikaciju CVH.STP. Ukoliko provjera prođe, nastavlja se s postupkom, a ukoliko se provjerom utvrdi da adresa s identifikacijskog dokumenta ne odgovara adresi na centralnom serveru MUP-a, potrebno je od vlasnika vozila zatražiti dokaz o prebivalištu ili boravištu odnosno privremenom ili stalnom boravku.

Stavak 2. istog članka propisuje:

„Kada iz priložene dokumentacije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka nije vidljivo da je porez plaćen, kao dokaz o plaćenom porezu prilaže se potvrda da je porez plaćen ili da za vozilo ne postoji obveza plaćanja poreza koju izdaje tijelo nadležno za poslove poreza i poslove carine.

Za registraciju oldtimer vozila, uz dokaze iz stavka 1. ovog članka, prilaže se i dokaz da je vozilo po posebnom propisu razvrstano u kategoriju oldtimer vozila.“

Objašnjenje za STP

Ova izmjena ne donosi nikakve promjene u svakodnevnom radu stanica za tehnički pregled vozila. Za vozila koja podliježu obvezi plaćanja posebnog poreza na motorna vozila vlasnik je dužan dostaviti Porezno rješenje s napomenom da je posebni porez plaćen. Isto vrijedi i za plaćanje poreza na stjecanje vozila koji se plaća u Poreznoj upravi.

Ukoliko postoji dvojba vezano za obvezu plaćanja posebnog poreza na motorna vozila ili poreza na stjecanje vozila, nadležno tijelo koje registrira vozila ima mogućnost zatražiti mišljenje Carinskog ureda odnosno Porezne uprave kako bi se utvrdila obveza plaćanja poreza.

Članak 4.

U članku 6. stavku 2. iza riječi: »prebivalište,« dodaju se riječi: »prijavljeno boravište“.

Objašnjenje za STP

Ovom odredbom pravilnika reguliran je ranije pojašnjen postupak registracije vozila na osobu koja nema prijavljeno prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Članak 5.

U članku 8. stavku 1. iza riječi: »korisniku« dodaju se riječi: »ili najmoprimcu«.

Objašnjenje za STP

Ovom odredbom omogućeno je da se u napomenu prometne dozvole, osim korisnika leasinga, upisuju i podaci o najmoprimcu. To znači da je, u slučaju da stranka prilikom registracije vozila priloži ugovor o najmu vozila, potrebno u polje napomene upisati podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi koja je vozilo uzela u najam, na isti način kao i kod upisa korisnika leasinga.

Članak 6.

U članku 8.a stavak 1. mijenja se i glasi:

„Stanica za tehnički pregled vozila, odnosno nadležno tijelo, produžit će važenje prometne dozvole ako je vozilo tehnički ispravno i ako su plaćene propisane obveze i priložena prometna dozvola, dokaz o identitetu i prijavljenoj adresi prebivališta, boravišta, privremenog ili stalnog boravka ili sjedišta te potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju, a za vozila pravnih osoba i ovlaštenje za obavljanje produženja važenja prometne dozvole.“

Objašnjenje za STP

U slučaju produženja važenja prometne dozvole vozila koje je u vlasništvu pravne osobe, potrebno je da fizička osoba koja je pristupila postupku produženja važenja prometne dozvole priloži original ovlaštenja ili punomoći koje glase na tu fizičku osobu, ovjeren od strane pravne osobe koja je u prometnoj dozvoli navedena kao vlasnik vozila (ne treba biti ovjerena od strane javnog bilježnika). Fotokopiju ovlaštenja ili punomoći potrebno je odložiti uz registracijski list. Navedena odredba odnosi se i na vozila u vlasništvu obrtnika i OPG-a osim u slučaju kada poslove obavlja osoba koja je u PD navedena kao nositelj OPG-a odnosno obrta.

Ako je ovlaštenje izdalo leasing društvo ili pravna osoba ili fizička osoba obrtnik koja vozilo daje u najam, na ime pravne osobe, korisnika leasinga ili najmoprimca, u tom slučaju korisnik leasinga ili najmoprimac treba izdati punomoć na ime fizičke osobe koja obavlja poslove produženja važenja PD. Jedino u slučaju da ovlaštenje koje je izdano na pravnu osobu, korisnika leasinga ili najmoprimca predoči osoba koja je ovlaštena da predstavlja pravnu osobu, a za što treba predočiti dokaz (npr. izvod iz sudskog registra) u tom slučaju nije potrebno tražiti dodatno ovlaštenje.

U slučaju produženja važenja prometne dozvole vozila koje je u vlasništvu fizičke osobe, a kada druga fizička osoba pristupa postupku produženja prometne dozvole, moguće je priložiti, osim osobne iskaznice, i neki drugi identifikacijski dokument izdan od strane javnog državnog tijela (npr. putovnicu, vozačku dozvolu), ili adekvatnu punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika u skladu s uputama iz prijašnjih stručnih obavijesti.

Kod produženja važenja prometne dozvole vozila, u aplikaciju CVH.STP uvijek se upisuju podaci o vlasniku, korisniku i najmoprimcu vozila iz prometne dozvole, te se valjanost tih adresa utvrđuje provjerom s centralnim serverom MUP-a. Ukoliko provjera prođe, nastavlja se s postupkom, a ukoliko se provjerom utvrdi da adresa iz prometne dozvole ne odgovara adresi na centralnom serveru MUP-a potrebno je od vlasnika/korisnika/najmoprimca vozila zatražiti dokaz o prebivalištu ili boravištu odnosno privremenom ili stalnom boravku ili sjedištu.

„Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, potvrda ili druga javna isprava koja sadrži podatak o osobnom identifikacijskom broju ne prilaže se kod produženja važenja prometne dozvole za vozilo u vlasništvu osobe iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika.«.

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.“

Objašnjenje za STP

Ovom odredbom dodatno je pojašnjeno postupanje u slučaju kada vlasnik vozila stranac nema reguliran status u Republici Hrvatskoj, odnosno kada nema dodijeljen osobni identifikacijski broj. Takav vlasnik nije dužan priložiti potvrdu o OIB-u jer mu isti nije niti dodijeljen.

Članak 7.

U članku 9. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vozilo se može registrirati na državno tijelo ili drugu osobu koja nije vlasnik vozila nego se nalazi u privremenom posjedu vozila na temelju sudske odluke o određivanju privremene mjere, u kojem slučaju sudska odluka zamjenjuje dokaz o vlasništvu iz članka 3. stavka 1. točke 1. ovoga Pravilnika.«

Objašnjenje za STP

Ovim člankom definirana je registracija vozila na temelju rješenja suda. Ukoliko se u stanici za tehnički pregled pojavi osoba koja vozilo ima u posjedu i predoči pravomoćno rješenje suda kojim je donesena odluka da se registracija vozila može privremeno izvršiti na tu osobu, rješenje suda prihvaća se kao dokaz o vlasništvu i sukladno tome registracija se vrši na osobu kako je navedeno u sudskom rješenju.

Dosadašnji stavci 2., 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 3., 4., 5., 6. i 7.

Dosadašnji stavak 3. koji postaje stavak 4., mijenja se i glasi:

»Ako je vlasnik vozila leasing društvo ili pravna ili fizička osoba obrtnik koja vozilo daje u najam, u prometnu dozvolu se uz vlasnika vozila, u prostor za napomenu upisuje i korisnik leasing vozila ili korisnik najma vozila. Kao korisnik leasinga ili najma vozila može se upisati i osoba koja nema prebivalište, boravište, odobren privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Republici Hrvatskoj.«.

Objašnjenje za STP

Ovim stavkom dodatno je pojašnjena ranije opisana novina. Osim korisnika leasinga u napomenu prometne dozvole upisuje se i najmoprimac vozila. Korisnik leasinga ili najma može biti i osoba koja nema reguliran status u RH, nema dodijeljen OIB i nema prebivalište, boravište ili sjedište u Republici Hrvatskoj. Takvom korisniku leasinga ili najmoprimcu upisuju se podaci o sjedištu ili prebivalištu koje ima u drugoj zemlji. Podaci o sjedištu ili prebivalištu prepisuju se iz ugovora o najmu ili leasingu koji mora sadržavati dovoljno podataka za popunjavanje prometne dozvole.

U dosadašnjem stavku 4. koji postaje stavak 5., riječ: »obrt« zamjenjuje se riječima: »fizička osoba obrtnik«.

Objašnjenje za STP

Ovo je samo administrativna izmjena pravilnika i nema nikakav značaj za rad u stanicama za tehnički pregled vozila.

Članak 8.

U članku 31. iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»Sastavni dio evidencije iz stavka 5. ovoga članka su dokazi o korištenju prenosivih pločica u svrhe odobrene rješenjem.«.

Objašnjenje za STP

Promjena nema nikakav značaj za rad stanica za tehničke preglede vozila.

Članak 9.

U članku 35. riječi: »osobnu iskaznicu« zamjenjuju se riječima: »dokaz o identitetu«.

Objašnjenje za STP

Kako je već ranije navedeno, osim osobne iskaznice vlasnika vozila za registracije vozila moguće je prihvatiti i druge identifikacijske isprave (putovnicu ili vozačku dozvolu).

Članak 10.

U članku 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Vlasnik vozila može odjaviti vozilo u policijskoj upravi odnosno policijskoj postaji.«.

U stavku 6. riječi: »nadležno tijelo« zamjenjuju se riječima: »policijska uprava odnosno policijska postaja koja je izvršila odjavu vozila«.

U stavku 7. iza riječi: »nadležno tijelo« dodaju se riječi: »kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji«.

Objašnjenje za STP

Ovim člankom omogućeno je da vlasnik vozila odjavi vozilo u bilo kojoj policijskoj upravi ili policijskoj postaji neovisno o prijavljenom prebivalištu, boravištu ili sjedištu.

 

Članak 11.

U članku 40. stavku 1. riječi: »u nadležnom tijelu kod kojeg se vozilo vodi u evidenciji«, brišu se.

U stavku 2. riječi: »u nadležnom tijelu prema mjestu prebivališta ili sjedišta kupca«, brišu se.

Objašnjenje za STP

Sukladno ranije navedenom, vlasnik vozila može izvršiti odjavu vozila neovisno o prijavljenom mjestu prebivališta. Isto se odnosi i na novog vlasnika odnosno kupca vozila.

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:
mr. sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti