kategorije pretrage

III/9, broj 2134-1/15

Zagreb, 27/05/2015


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Potvrde odnosno Izjave o sukladnosti, Tempo 100 i eko-test, četverocikli snage veće od 15 kW, udubine na gumama, pogrešno upisan broj PD na kartonu PTP, tehnički pregled kod produljenja važenja spremnika plina, dodatno pojašnjenje točke 3. okružnice III/14 broj:3331-01/2014

Zbog ujednačenog postupanja u stanicama za tehnički pregled vozila donosimo odgovore na pitanja postavljena od strane djelatnika STP-a.

1. Kako prilikom prvog tehničkog pregleda provjeriti Izjavu o sukladnosti vozila (Dalje: Izjava) koja je izdana prije 1.7.2014. godine? Kako provjeriti Potvrdu o sukladnosti (Dalje: Potvrda) koja je izdana na Agronomskom fakultetu?

Državni zavod za mjeriteljstvo (DZM) očitovao se svojim dopisom klasa: 340-08/15-01/1229, Ur.broj: 530-07-08-02 od 19.svibnja 2015. godine u kojem objašnjava način postupanja kada na prvom tehničkom pregledu pristupa vozilo s Izjavom izdanom prije 1.7.2014. godine. U tom slučaju potrebno je:

1) Provjeriti autentičnosti Izjave o sukladnosti (Izjava mora biti ovjerena i u originalu)

2) prilikom prijave tehničkog pregleda vozila odabrati modul PRVI TEHNIČKI PREGLED

3) kao izvor podataka odabrati IZJAVA O SUKLADNOSTI – NOVO VOZILO

4) ako Izjava ne postoji na serveru potrebno je kao izvor podataka odabrati ODOBRENJE DZM

5) u polje „Broj odobrenja DZM“ upisati "Ur.br.: 530-07-08-02"

6) u polje „Broj šasije“ upisati broj šasije vozila

7) nakon uspješne provjere, potrebno je ručno prepisati sve tehničke podatke s Izjave o sukladnosti.

Također, uvijek kada na prvi tehnički pregled pristupi traktor ili traktorsko priključno vozilo i vlasnik predoči Potvrdu o sukladnosti koju je izdao Agronomski fakultet (slika 1), potrebno je prvo provjeriti autentičnost Potvrde i postupiti na slijedeći način:

1) kao izvor podataka odabrati ODOBRENJE DZM

2) u polje „Broj odobrenja DZM“ upisati "Ur.br.: 530-07-08-02"

3) u polje „Broj šasije“ upisati broj šasije vozila

4) nakon uspješne provjere, potrebno je ručno prepisati sve tehničke podatke s Potvrde o sukladnosti.

Objašnjenje DZM-a nalazi se u Prilogu 1 ove okružnice.

Slika 1. Primjer potvrde o sukladnosti pojedinačno pregledanog traktora

2. Kako postupiti kada vlasnik vozila pristupi prvom tehničkom pregledu u RH i predoči Izjavu o sukladnosti vozila (Dalje: Izjava) koja je izdana 1.7.2014. ili kasnije, ali Izjava ne prolazi provjeru u modulu „Prvi tehnički pregled“?

Ako se prilikom provjere Izjave pojavi poruka „Nema podataka koji zadovoljavaju uvjete“ potrebno je vlasnika vozila uputiti generalnom zastupniku za marku njegovog vozila, ali samo ako je Izjava izdana 1.7.2014. ili kasnije.

Samo ako za neku marku vozila ne postoji zastupnik u RH, potrebno je vlasnika uputiti u Državni zavod za mjeriteljstvo da ishodi odobrenje kako bi se ta ista Izjava o sukladnosti mogla prihvatiti.

3. Smiju li se mijenjati podaci na prvom tehničkom pregledu ako podaci vozila ne odgovaraju podacima koji se nalaze na Izjavi ili Potvrdi o sukladnosti (Dalje: Potvrda) vozila?

Ne smiju. Ako podaci ne odgovaraju onima na Izjavi ili Potvrdi potrebno je prvo ispraviti Izjavu ili Potvrdu, a zatim obaviti tehnički pregled. Ukoliko se neispravnost na Izjavi ili Potvrdi uoči tijekom ili nakon završetka tehničkog pregleda, tehnički pregled je potrebno prekinuti ili stornirati kako bi se Izjava ili Potvrda mogla ispraviti.

Za ispravak Izjave o sukladnosti potrebno je uputiti stranku kod zastupnika za marku koji je Izjavu izdao.

Za ispravak Potvrde o sukladnosti potrebno je kontaktirati stanicu za tehnički pregled gdje je Potvrda izdana. Nakon što je Potvrda ispravljena, potrebno je putem e-mail-a ili telefaksa poslati kopiju ispravljene Potvrde, a original je potrebno poslati poštom na stanicu gdje se obavlja tehnički pregled.

Ukoliko se neće poštivati gore opisana procedura, morat će se poništiti registracija vozila za koju ne odgovara Izjava ili Potvrda, što će, nažalost, stvarati bespotrebne neugodnosti za vlasnika vozila.

4. Kako postupiti kada se u STP pojavi vozilo koje je uvezeno prije stupanja na snagu nove zakonske regulative vezano za poslove utvrđivanja sukladnosti?

Ukoliko se u stanici za tehnički pregled pojavi vozilo koje je uvezeno prije 1.7.2013. godine i posjeduje svu tada važeću dokumentaciju, ovisno o dokumentaciji, moguća su tri slučaja:

Vlasnik vozila posjeduje carinsku deklaraciju ili neki drugi dokument iz kojeg je vidljivo da je vozilo u trenutku uvoza bilo oslobođeno provjere sukladnosti (homologacije). U ovom se slučaju za dokaz o oslobođenju provjere sukladnosti priznaje napomena na carinskoj deklaraciji ili potvrda Državnog zavoda za mjeriteljstvo o izuzeću od postupka provjere sukladnosti izdana prema tada važećim propisima. U aplikaciji CVH.STP je tehnički pregled potrebno prijaviti kroz modul Prvi tehnički pregled, a kao izvor podataka odabrati „Vozilo oslobođeno provjere sukladnosti“.

U slučaju da vlasnik vozila posjeduje svu tada važeću dokumentaciju ali na dokumentaciji nije navedeno da je vozilo oslobođeno homologacije te ne posjeduje tada važeću potvrdu Državnog zavoda za mjeriteljstvo o izuzeću od homologacije, takvo vozilo je potrebno uputiti na postupak provjere sukladnosti.

Ukoliko se pojavi vozilo koje je uvezeno u trenutku kada nije postajala obveza provjere sukladnosti za tu vrstu vozila (npr. traktor uvezen 1999. godine) tehnički pregled se prijavljuje na temelju tada važeće dokumentacije kroz modul Prvi tehnički pregled. Kao izvor podataka potrebno je odabrati „Vozilo oslobođeno provjere sukladnosti“.

Radi ujednačenog postupanja u stanicama za tehnički pregled, u tablici 1. prikazani su datumi početka obavljanja provjere sukladnosti (homologacije) za sve kategorije vozila.

Kategorija vozila

Datum početka obavljanja provjere sukladnosti (homologacije)

M, N, L, O

15.09.1997.

T1, T2

15.10.2001.

T3, T5

11.09.2010.

Rb

21.09.2010.

Ra

01.07.2013.

5. Dodatno pojašnjenje za izdavanje zapisnika Tempo 100.

Kada se u stanici za tehnički pregled vozila pojavi vlasnik autobusa sa zahtjevom za izdavanje Tempo 100 zapisnika o tehničkom pregledu potrebno je postupiti sukladno okružnici CVH broj 4774-1/2010. od 03.01.2011. Međutim, ukoliko se Tempo 100 zapisnik o tehničkom pregledu vozila izdaje za novo vozilo za koje ne postoji obveza obavljanja eko-testa, uz redovni tehnički pregled potrebno je posebno obaviti i naplatiti EKO test te uz Zapisnik o tehničkom pregledu priložiti i Zapisnik o ispitivanju ispušnih plinova motornih vozila – EKO test.

6. Mogu li se u RH registrirati četverocikli snage veće od 15 kW?

Ne. Člankom 2. Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama propisana je definicija četverocikala:

Motorna vozila s 4 kotača osim lakih četverocikla (četverocikli), čija je masa praznog vozila <= od 400 kg (550 kg za vozila za prijevoz tereta), što ne uključuje masu baterija kod električnih vozila i čija najveća neto snaga motora je <= 15 kW.

To znači da četverocikli koji imaju snagu veću od 15 kW, ne zadovoljavaju gore navedeni Pravilnik i ne mogu se registrirati.

Četverocikl snage 15 kW ili manje, ali koji nije homologiran za cestovnu upotrebu, neće se moći registrirati u RH, bez obzira što je bio registriran u državi iz koje je uvezen/unesen. Takva vozila vrlo vjerojatno nemaju homologirane dijelove ili sklopove.

Slika 2. Oznaka na vozilu upućuje da vozilo nije za cestovnu upotrebu pa se ne može registrirati u RH

7. Kako postupiti kada se na tehničkom pregledu pojavi vozilo koje ima deformaciju na bočnici gume kako je prikazano na donjoj slici?

Slika 3. Udubljenje na bočnici gume

Ovakva deformacija posljedica je tehnologije proizvodnje gume. O tom području bočnice prisutno je preklapanje karkase čime je povećana čvrstoća na pojedinim dijelovima bočnice, pa se prilikom punjena gume zrakom taj dio bočnice manje rasteže od ostalih dijelova gume i nastaje udubljenje to jest deformacija. To preklapanje je više ili manje jasno vidljivo, a iz proizvodno tehnoloških razloga se ne može izbjeći. Takva guma smatra se ispravnom.

Sve ostale deformacije (izbočenja, oštećenja...) koje nisu posljedica proizvodnje, smatraju se neispravnim.

8. Smije li se ispravljati krivo upisani broj Prometne dozvole na Kartonu preventivnih tehničkih pregleda (PTP)?

Ne smije. Ako broj prometne dozvole ne odgovara na Kartonu PTP, potrebno je izdati novi Karton s ispravnim brojem Prometne dozvole.

9. Kako se obavlja tehnički pregled vozila s plinskom instalacijom kod koje je napravljeno produljenje važenja spremnika plina?

Ukoliko spremnik plina navrši 10 godina, spremnik je moguće zamijeniti novim spremnikom ili na postojećem spremniku obaviti tlačnu probu za produljenje važenja spremnika za dodatnih pet godina. U oba slučaja vlasnik vozila mora prije tehničkog pregleda otići u ovlaštenu servisnu radionicu za ugradnju plina.

Ako se vlasnik vozila odluči za promjenu spremnika plina, prije tehničkog pregleda mora pristupiti vrsti ispitivanja: Plin - pregled spremnika pri zamjeni u plinskoj instalaciji vozila. Nakon obavljenog ispitivanja, vlasniku se od Odjela za ispitivanje izdaje novi CVH Certifikat posude pod tlakom. Tek nakon što vlasnik ishodi novi Certifikat posude pod tlakom može se s vozilima uputiti na tehnički pregled.

Ako vlasnik odluči napraviti tlačnu probu spremnika plina i produljiti važenje boce na dodatnih pet godina, vlasnik mora prvo obaviti tlačnu probu koju obavlja TÜV Croatia u suradnji s određenim servisnim radionicama (popis ovlaštenih servisnih radionica nalazi se u Prilogu 2 ove okružnice). Nakon tlačne probe TÜV Croatia vlasniku se izdaje potvrdu o obavljenoj tlačnoj probi. Prije tehničkog pregleda vlasnik vozila mora se uputiti na vrstu ispitivanja: Plin – pregled spremnika pri produljenju valjanosti tlačne probe. Nakon obavljenog ispitivanja vlasniku se u CVH Certifikat posude pod tlakom evidentira potvrdu o obavljenoj tlačnoj probi TÜV-a Croatia. Vlasnik se s evidentiranim promjenama u CVH Certifikatu posude pod tlakom može uputiti na tehnički pregled.

10. Dodatno pojašnjenje točke 3. okružnice III/14 broj: 3331-01/2014

Točka 3. predmetne okružnice govori o uvjetima koje vozilo mora ispunjavati kada se prvi put registrira u RH kao civilno vozilo. Kao primjer takvog vozila navedeno je vozilo Steyr-Puch Pinzgauer a objašnjenje se odnosi na vozila koja do sada nisu bila registrirana na „civilne“ registarske pločice.

Vozila koja su do sada registrirana kao civilna vozila, nastavljaju svoj život sukladno stečenim pravima kod prve registracije.

Tako npr. ako je vozilo registrirano kao osobni automobil prije 1977. može ostati osobni automobil sa svim sjedalima (uključujući i klupe), jer prema Pravilniku o tehničkim uvjetima nema posebnih uvjeta koje je takvo vozilo moralo ispunjavati da bi bilo registrirano kao osobni automobil.

Drugi primjer je vozilo koje je registrirano između 1977. i 1985. koje može ostati osobni automobil ako je u trenutku prve registracije, između ostalog, bilo opremljeno barem pojasevima u prvom redu sjedala, ako je registrirano kao osobni automobil između 1985. i 1999. moralo je u trenutku registracije, između ostalog, biti opremljeno barem naslonima za glavu i pojasevima u prvom redu sjedala, itd.

Vlasnika vozila za koje se utvrdi da, prema godini prve registracije, ne ispunjava uvjete za osobni automobil, treba uputiti da postoji mogućnost složenog nadograđivanja i preinačavanja takvog vozila koje je tada moguće kroz postupak ispitivanja proglasiti osobnim automobilom ili mogućnost preregistracije tog vozila u teretni automobil, prema uvjetima koji važe za teretne automobile.

Naravno, s obzirom na složenost materije i propisa, u ovakvim slučajevima uvijek se može konzultirati Pododjel za tehnički pregled i registraciju.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366 ili na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

Predsjednik Uprave:

Davorin Pavlović, dipl. ing.

 

Prilozi:

Prilog 1 - Objašnjenje DZM-a (PDF, 1,40MB)

Prilog 2 - Popis ovlaštenih servisnih radionica (PDF, 1,86MB)

Kontakti