kategorije pretrage

II/1, broj: 3115-01/16

Zagreb, 23/09/2016


STANICAMA ZA TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA -SVIMA-

PREDMET: Ispitivanje ugradnje mehaničkih spojnica (kuka) za vuču priključnih vozila kategorije O1 i O2 – dodatna objašnjenja

Poštovani,

 

u svrhu smanjenja broja predmeta koji nisu trebali biti zaprimljeni na ispitivanje vozila zbog neispunjavanja osnovnih zahtjeva za ugradnju mehaničke spojnice (u daljnjem tekstu kuke) opisanih u radnoj uputi CVH-IU-RU-004.00 iz Zbirke radnih uputa iz 2014. godine, ovim putem šaljemo dodatna objašnjenja za potrebe ispitivanja vozila.

Prema navedenoj uputi predmet ispitivanja ugradnje kuke su samo odobrene kuke, a sve ostale nisu predmet ovakve vrste ispitivanja. Neodobrene kuke se prije same ugradnje moraju prvo odobriti, ispitati ili homologirati, da bi se mogle ugraditi na vozilo. Da li su kuke odobrene može se prepoznati prema identifikacijskim podacima na njihovim pločicama ili trajnim naljepnicama.

Prema svemu navedenom šaljemo dodatna objašnjenja za pojedine slučajeve koji se pojavljuju u svakodnevnom radu:

 

  1. Da li je postupak ispitivanja ugradnje kuke isti kod novih i rabljenih kuka?

DA.

Nova i rabljena kuka moraju zadovoljiti jednake zahtjeve iz navedene radne upute, uz naglasak da sve ugrađene kuke moraju biti tehnički ispravne, montirane u skladu s pravilima struke, ne smiju biti oštećene i iskrivljene, moraju imati način da se mehanički zabrave, zabravljen položaj mora biti osiguran na barem jedan pouzdan način, a njihova mehanička izvedba mora biti takva da omogući neometanu i sigurnu uporabu kuke.

 

  1. Da li se kod ispitivanja može prihvatiti kuka koja na sebi nema identifikacijsku pločicu?

NE.

Identifikacijska pločica kuke osim tehničkih karakteristika govori i o tome za koji tip vozila je kuka namijenjena, te bez identifikacijskih podataka nije moguće započeti s ispitivanjem vozila bez obzira da li se radi o novoj ili rabljenoj kuki.

 

  1. Da li su dopuštene preinake na nosaču kuke ili samoj kuglastoj napravi kuke?

NE.

Ukoliko se prilikom predpregleda vozila za potrebe ispitivanja uoči da su na kuki izvršene preinake, npr. kuka je rezana i zbog potreba ugradnje na vozilo naknadno prilagođena, nosači kuke su oslabljeni zbog nemogućnosti ugradnje ili su dodatno pojačani zavarivanjem raznih ukruta ili su pričvrsna mjesta mijenjana i sl., ne smije se započeti s postupkom ispitivanja ugradnje kuke. U takvim slučajevima potrebno je upozoriti stranke da za takvu izvedbu ne mogu dobiti pozitivno rješenje prilikom ovakve vrste ispitivanja („mali atest“), te kod ovakvih slučajeva ne treba započinjati s prijavom postupka ispitivanja.

 

  1. Da li kod kuka koji se sastoje posebno od nosača i posebno od kuglaste naprave moraju posebno biti odobreni nosač kuke i sama kuka (vidi primjer slika 1. kuke za vozila N1 kategorije koje nije proizašlo iz vozila M1 kategorije)?

DA.

Kod izvedba kuka prikazanih na slici 1. posebno se odobrava nosač kuke, a posebno kuka,  svaki dio na sebi mora imati svoju identifikacijsku pločicu.

 

Slika 1. Vozilo, kuka, pričvršćenje nosača kuke, nosač kuke i kuka s posebnim odobrenjem

 

  1. Da li se prihvaća kuka koja ne sebi ima identifikacijsku pločicu s navedenim brojem ispitivanja ali bez homologacijskog odobrenja?

DA.

Sve kuke moraju biti odobrenog tipa, homologirane ili ispitane, a postupak ispitivanja se također provodi prema Direktivi 94/20/EZ ili ECE Pravilniku R55.

 

Pojašnjenje

Postoje kuke koje su se temeljem prethodnih odobrenja ispitane. One na sebi nose broj odobrenja, a za svaki pojedinačni slučaj potrebno je provjeriti u Odjelu za ispitivanje vozila, Centra za vozila Hrvatske da li se može prihvatiti tako odobrena kuka. Najčešće se radi o kukama koje su se pojedinačno odobravale, te nije moguće dati poseban popis u kojoj su navedena sva odobrenja, nego je za svaku posebno potrebno prije prijave ispitivanja provjeriti da li je takav tip kuke odobren za određeni tip vozila.

 

Slika 2. Primjeri ispitanih kuka s pojedinačnim odobrenjima

 

  1. Da li je potrebna tehnička dokumentacija o ugradnji kuke?

DA.

Uz sve kuke odobrenog, homologiranog tipa, postoji i uputa za ugradnju u kojoj se navodi dovoljno podataka kako bi ih stručna osoba mogla postaviti na vozilo i kako bi se kuka mogla ispravno upotrebljavati. Ta uputa je ujedno i dokumentacija prema kojoj se obavlja provjera ugradnje kuke. Za ispitane kuke bez homologacijskih odobrenja potrebno je od dokumentacije imati potvrdu o ugradnji od strane proizvođača, a ukoliko ona ne postoji potrebno je kontaktirati Odjel za ispitivanje vozila.

 

  1. Da li se prihvaćaju kuke koje nisu odobrenog, homologiranog ili ispitanog tipa ili kuke izvedene u samogradnji?

NE.

Sve kuke moraju biti odobrenog tipa, homologirane ili ispitane, a postupak ispitivanja provodi se prema Direktivi 94/20/EZ ili ECE Pravilniku R55. Ukoliko se na ispitivanju pojavi takva kuka potrebno je upoznati podnositelja zahtjeva da nije moguće pozitivno riješiti postupak ispitivanja neodobrene kuke. Prije same ugradnje kuke podliježu postupku pojedinačnog ili tipnog odobravanja pri čemu se ispituju dinamički ili za to predviđenim virtualnim metodama ispitivanja od strane ovlaštenih laboratorija. Takva ispitivanja nisu predmet ispitivanja tzv. „malih atesta“, a sama ispitivanja su znatno skuplja te su u većini slučajeva financijski neisplativa za pojedinačnu ugradnju.

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti