kategorije pretrage

III/19, broj: 3856-1/16

Zagreb, 01/12/2016


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Produženje važenja prometne dozvole odjavljenoga vozila, rješenje za oslobođenje od naknade za ceste MPPI, punomoć, izjava o vlasništvu, brisanje namjene, ovjera kartona PTP, utiskivanje broja šasije, pretraživanje posebnih odobrenja DZM, svrha popunjavanja i razlozi popunjavanja RL, prvi tehnički pregled vozila s ugrađenim plinom, prijepis Potvrde o ispitivanju vozila, prijepis Uvjerenja i Certifikata

1. Kako postupiti kod produženja važenja prometne dozvole odjavljenog vozila?

Zbog uzastopnih pitanja vezanih za produženje važenja prometne dozvole, najučestalija pitanja biti će objašnjena kroz niz primjera s kojima se susrećemo u praksi:

Slučaj a):

-  Prva registracija vozila u RH obavljena je 20.04.2016., TP vrijedi do 30.04.2018. Stari vlasnik odjavio je vozilo, napravio povrat neiskorištenog dijela premije osiguranja od automobilske odgovornosti (AO) i neiskorištenog dijela naknade za uporabu javnih cesta (naknade za ceste) nakon dva mjeseca. Novi vlasnik vozila se pojavljuje u STP 25.10.2016. i želi produžiti važenje prometne dozvole, ali ne želi obavljati novi TP.

Potrebno je:

 1. ugovoriti novu policu osiguranja AO na razdoblje (od 25.10.2016 do 25.10.2017.);
 2. godišnja naknada za ceste se naplaćuje na razdoblje od godinu dana (25.10.2016 do 25.10.2017.);
 3. prometna dozvola se ovjerava od 25.10.2016. do 25.10.2017.

Nakon isteka važenja prometne dozvole 25.10.2017. moguće je i bez obavljanja TP obaviti produženje važenja prometne dozvole na period od 25.10.2017. do 30.04.2018. uz ugovaranje osiguranja i naplatu naknade za ceste (na razdoblje od godinu) .

Druga mogućnost je tokom listopada 2017. godine obaviti redovni tehnički pregled s ispitivanjem ispušnih plinova i obaviti redovno produženje važenja prometne dozvole (uz naplatu police osiguranja AO, godišnje naknade za uporabu javnih cesta itd.).

Slučaj b):

-  Produženje važenja prometne dozvole vozila obavljena je na razdoblje od 20.04.2016. do 20.04.2017., prijašnji vlasnik odjavio je vozilo i napravio povrat neiskorištenog dijela naknade za ceste, polica osiguranja AO nije povučena. Novi vlasnik se pojavljuje u stanici 25.10.2016., želi prepisati vozilo, posjeduje policu osiguranja AO od prethodnog vlasnika i plaća naknadu za ceste na razdoblje od godinu dana, a važenje prometne dozvole ovjerava se do 20.04.2017.

2. Koje se rješenje o ostvarivanju prava o oslobađanju plaćanja naknade za ceste izdano od MPPI može prihvatiti u postupku registracija?

Može se prihvatiti samo ono rješenje na kojem je navedeno:

PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA OD GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA - KOJA SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI VOZILA -

ili rješenje na kojem je navedeno:

PRAVO NA OSLOBAĐANJE OD GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA – KOJA SE PLAĆA PRI REGISTRACIJI i PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA OD CESTARINE – autoceste, mostovi, tuneli, vijadukti i sl.,

ali ne prihvaća se rješenje na kojem je navedeno samo PRAVO NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA OD CESTARINE – autoceste, mostovi, tuneli, vijadukti i sl.

3. Koji je ispravan oblik PUNOMOĆI za obavljanje tehničkog pregleda i registracije?

Obavezni podaci koje mora sadržavati PUNOMOĆ koja se koristi u postupku tehničkog pregleda i registracije vozila:

 1. Opunomoćenik/primatelj s identifikacijskim podacima (ime i prezime, adresa, OIB)
 2. Podaci o vozilu (minimalno broj šasije)
 3. Na punomoći mora biti navedeno područje primjene, možemo razlikovati opću i specijalnu punomoć, te iste možemo prihvatiti u postupku ovjere tehničkog pregleda i produženja valjanosti prometne dozvole.

 

- Općom punomoći opunomoćitelj ovlašćuje opunomoćenika:

- Da ga zastupa u svim pravnim i upravnim postupcima u zemlji i inozemstvu, a koji se odnose na korištenje i raspolaganje njegovom pokretnom i nepokretnom imovinom;

- Da ga zastupa u svim pravnim i upravnim postupcima u zemlji i inozemstvu, a koji se odnose na korištenje i raspolaganje njegovom pokretnom i nepokretnom imovinom;

- Da u njegovo ime i za njegov račun poduzima sve pravne radnje pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj radi zaštite njegovih imovinskih i drugih prava;

- Da u njegovo ime i za njegov račun poduzima sve radnje nužne za zakonito sudjelovanje vozila u vlasništvu opunomoćitelja u pravnom prometu u zemlji i inozemstvu (obaviti tehnički pregled i registraciju vozila, prodati vozilo i preuzeti kupovninu i dr.)...

 

- Specijalnom punomoći opunomoćitelj ograničava ovlaštenje opunomoćenika, što znači da u njegovo ime i račun može obaviti radnje koje su navedene u punomoći:

- Da u njegovo ime i za njegov račun izvrši prijavu tehničkog pregleda i registraciju vozila;

- Da u njegovo ime i za njegov račun obavi registraciju vozila;

- Da u njegovo ime i za njegov račun registrira vozilo, vodi pregovore oko prodaje vozila, sklopi ugovor o kupoprodaji vozila te preuzme kupovninu za vozilo;

- Da ga zastupa pred nadležnim tijelom za registraciju vozila;

- Da u njegovo ime i za njegov račun poduzima sve pravne radnje u upravnom postupku u stanici za tehnički pregled vozila ili policijskoj upravi, a vezano za registraciju vozila.

 

- U postupku ovjere tehničke ispravnosti i produženja važenja prometne dozvole nisu prihvatljive punomoći sljedećeg sadržaja:

- Da upravlja vozilom u zemlji i inozemstvu;

- Da u njegovo ime i za njegov račun proda vozilo te preuzme kupovinu;

- Da koristi vozilo u zemlji i inozemstvu;

- Da ga zastupa pred sudovima i drugim državnim tijelima u zemlji i inozemstvu.

 1. Podaci o opunomoćitelju/davatelj (ime i prezime, adresa, OIB)

Punomoć mora biti ovjerena od strane javnog bilježnika u RH. Punomoć izdana u inozemstvu mora biti u skladu s propisima zemlje izdavanja i nad ovjerena u hrvatskoj diplomatskoj misiji matične države ili nad ovjerena u diplomatskoj misiji matične države u RH ili nad ovjerena u Ministarstvu vanjskih i europskih poslova.

4. Kako izgleda pravilan oblik IZJAVE O VLASNIŠTVU (dalje: Izjava) koja se koristi prilikom tehničkog pregleda i registracije traktora, i traktorskih prikolica, radnih strojeva…? *izvan snage od 2.11.2019.

Posjednici i vlasnici traktora, traktorskih prikolica, radnih strojeva i motokultivatora koji su proizvedeni do 31.12.1994. godine, a za koje ne posjeduju dokaz o vlasništvu, mogu ta vozila registrirati tako da osoba koja podnosi zahtjev za tehnički pregled i produženje valjanosti prometne dozvole (registraciju) mora priložiti dvije izjave:

 1. Pisanu izjavu vlasnika ovjerenu od strane javnog bilježnika kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljuje da je jedini vlasnik navedenog traktora, traktorskog priključnog vozila, odnosno radnog stroja ili motokultivatora. Na izjavi moraju biti obavezno sadržani podaci: vrsta vozila, marka, broj šasije vozila, godina proizvodnje. U prilogu 1 dostavljamo primjer izjave vlasnika.
 2. Pisanu izjavu jednog svjedoka koji pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuje da je gore navedeni vlasnik jedini vlasnik vozila, koja mora obavezno sadržavati podatke: vrsta vozila, marka, broj šasije vozila, godinu proizvodnje. U prilogu 2 dostavljamo primjer izjave svjedoka.

5. Kako postupiti u slučaju da stranka zahtijeva brisanje namjene TAXI PRIJEVOZ, ZA PČELARSKE POTREBE, ili ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI - ADR?

Nakon što vlasnik ukloni sve oznake s vozila, potrebno je prilikom redovnog tehničkog pregleda ili promjene tehničkog stanja, u napomenu kontrolnog lista staviti zabilješku tipa "Vozilo više neće biti namijenjeno ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI - ADR (ili TAXI, ili ZA PČELARSKE POTREBE", ovisno o predmetnom slučaju) i staviti datum, a osoba koja je dovezla vozilo se mora obavezno potpisati uz upisanu zabilješku. Nakon što osoba koja je dovezla vozilo stavi svoj potpis uz napomenu kontrolnog lista, potrebno je u napomeni prometne dozvole upisati novu namjenu vozila, to jest odabrati bilo koju drugu namjenu osim "ZA PRIJEVOZ OPASNIH TVARI - ADR; TAXI PRIJEVOZ, ZA PČELARSKE POTREBE“.

Prilikom promjene vlasništva ili prijepisa dokumenata, promjenu prijaviti odabirom u aplikaciji CVH kroz prijavu tehničkog pregleda odabirom izbornika Vrsta TP - Promjena tehničkog stanja. Ako u polju oblik karoserije, uz opis oblika karoserije piše i oznaka ADR (npr. "CISTERNA - ADR") tada je potrebno izdati novu prometnu dozvolu u kojoj će pisati samo oblik karoserije "CISTERNA".

6. Kako izdati i ovjeriti karton PTP prilikom promjene vlasnika vozila ili prilikom izdavanja nove prometne dozvole?

Nakon izdavanja prometne dozvole, potrebno je izdati novi karton PTP. U ovom slučaju potrebno je u novi karton PTP prepisati samo važeće preventivne preglede iz starog kartona. Obzirom da se radi samo o prijepisu iz starog u novi karton, ovjeru novog kartona može obaviti bilo koji nadzornik svojim potpisom i malim četvrtastim pečatom.

7. Kako postupiti ako se prilikom periodičnog ili izvanrednog TP utvrdi nečitak ili oštećen broj šasije?

Treba postupati prema slijedećim koracima:

 1. Ispisati Zapisnik o TP s navedenim nedostatkom 0003A2 BROJ ŠASIJE, NEPOTPUN, OŠTEČEN ILI NEČITAK.
 2. Vlasnika uputiti da na temelju Zapisnika o TP u nadležnu PU/PP da ishodi Nalog za utiskivanje broja šasije.
 3. Kada vlasnik predoči Nalog za utiskivanje broja šasije, potrebno je prijaviti TP za vrstu „Utiskivanje broja šasije“, ali s novim brojem šasije (koji će biti naknadno utisnut). U napomenu o tehničkim podacima vozila potrebno je upisati stari broj šasije, ali navedena se napomena ne evidentira u napomenu prometne dozvole. Nakon utiskivanja broja šasije potrebno je ispisati tri primjerka Potvrde o naknadno utisnutom broju šasije. Dva primjerka Naloga se izdaju vlasniku vozila, a jedan se arhivira u STP.
 4. Nakon utiskivanja broja šasije potrebno je prijaviti TP, vrsta „Promjena tehničkog stanja“, ali s novim brojem šasije. Kroz taj postupak potrebno je i izdati Registracijski list i Zapisnik o TP.
 5. Nakon „Promjene tehničkog stanja“, potrebno je kroz modul Registracije izdati novu Prometnu dozvolu i, ako je potrebno, Karton PTP.

U slučaju kada je utvrđen nečitak/oštećen broj šasije prilikom REDOVNOG TEHNIČKOG PREGLEDA, nakon utiskivanja broja šasije NE PRIJAVLJUJE se Promjena tehničkog stanja, već se na ponovljenom redovnom tehničkom pregledu evidentira novi broj šasije, a u napomenu tehničkih podataka upisuje se stari broj šasije (navedena napomena se ne evidentira u napomenu Prometne dozvole!). Postupak izdavanja prometne obavlja se kroz modul Registracije. Ako vlasnik donese nalog za utiskivanje broja šasije nakon isteka od 10 radnih dana od redovnog TP, moguće je obratiti se Pododjelu za tehnički pregled i registraciju.

Ako se u postupku utvrđivanja sukladnosti utvrdi neispravan broj šasije (npr. korodiran ili oštećen) prekida se postupak, a vlasnika je potrebno s ovjerenom potvrdom o prekidu postupka uputiti u nadležnu PU/PP po Nalog o utiskivanju broja šasije. Nakon provođenja postupka utiskivanja broja šasije završava se postupak Utvrđivanja sukladnosti, a na Potvrdi o sukladnosti će biti ispisan novi broj šasije.

 

8. Kako provjeriti postoji li za neko vozilo posebno odobrenje DZM-a?

Ako vlasnik vozila pristupi utvrđivanju sukladnosti vozila s tvrdnjom kako je dobio posebno odobrenje DZM-a, a nije ga moguće pronaći kroz postupak provjere sukladnosti ili prijave tehničkog pregleda, moguće ga je dodatno provjeriti kroz modul Utvrđivanje sukladnosti i Pregled posebnih odobrenja kako je prikazano na slici 1.

 

Slika 1. Modul pregled posebnih odobrenja

Slika 2. prikazuje pretragu posebnih odobrenja. Ako vlasniku nije poznat broj odobrenja, pretragu je moguće napraviti prema broju šasije ili prema nazivu podnositelja. Pronađeno odobrenje moguće je ispisati pritiskom na tipku F10.

Slika 2. Pregled posebnih odobrenja

Ukoliko označeno posebno odobrenje za ispis ne sadrži odgovarajući dokument, pojaviti će se poruka kao na slici 3.

 

Slika 3. Posebno odobrenje ne sadrži dokument

U navedenom slučaju potrebno je kontaktirati DZM.

9. Koja se svrha popunjavanja upisuje u postupku registracije u određenom slučaju?

Zbog učestalosti i problematike vezane za greške koje se pojavljuju prilikom obavljanja poslova registracije, kroz niz primjera prikazati ćemo moguće slučajeve u praksi:

 • Vozilo ima važeću registraciju, a pojavljuje se u STP zbog upisa npr. dodatnih guma. Svrha popunjavanja je 2.
 • Vozilo ima važeću registraciju, u vlasništvu je leasinga, a mijenja se korisnik. Svrha popunjavanja je 28, novi korisnik se upisuje u napomenu prometne dozvole (ako ima mjesta), a u napomenu RL-a obavezno upisati “NOVI KORISNIK“.
 • Vozilo ima važeću registraciju, u vlasništvu je OPG, a mijenja se nositelj OPG. Slučaj je obrađen u okružnici: III/9, broj:1524-1/2016 točka 5.
 • U STP se obavlja registracija odjavljenog vozila, isti vlasnik (važeći tehnički i naknade) i iste pločice koje su bile na čuvanju. Svrha popunjavanja je 48.
 • Vozilo ima važeću registraciju, posjeduje Potvrdu o ispitivanju za promjenu oblika karoserije. Svrha popunjavanja je 248.
 • Promjena registarske oznake (vlasnik naručio pločice po narudžbi ili sl.). Svrha popunjavanja 34.
 • Promjena registarske oznake i nekog podatka vezanog za vozilo/vlasnika (isti vlasnik). Svrha popunjavanja je 2348.
 • Promjena vlasnika u drugom registarskom području uz promjenu podataka o vozilu (gume, boja…). Svrha popunjavanja 23468.

Općenito pravilo je da, ukoliko se uz svrhu 2 dodaje bilo koja druga svrha popunjavanja (npr. 24) potrebno je dodati i svrhu popunjavanja 8 (248). Međutim, iz gore navedenih primjera, iznimka je promjena korisnika leasinga, kada se uz automatski dodijeljenu svrhu 2, obavezno mora dodati i 8.

 

10. Kako postupiti na tehničkom pregledu novoga ili rabljenoga vozila koje ima ugrađenu plinsku instalaciju?

Zbog velikog broja upita upućenih na iz stanica podsjećamo na okružnicu III/2,BROJ :1237-01/2014 od dana 01.04.2014 i dodatno pojašnjavamo postupanje.

 

Kako postupiti prilikom prve registracije novog vozila s tvornički ugrađenim plinom?

1. Dostaviti prateću dokumentaciju za vozilo (račun vozila, izjava o sukladnosti za novo vozilo, slika 4.) i za ugrađenu plinsku instalaciju (slika 5.) u CVH TEHNIČKI ODJEL putem fax-a ili CVH.STP (CVH / OSTALI POSLOVI/ E SLANJE FOTOGRAFIJA/ ODABIR ODREDIŠTA / TEHNIČKI ODJEL)

 Slika 4. Prateći dokumenti za vozilo, primjer Dacia Logan

 

Slika 5. Prateći dokumenti za tvornički ugrađenu plinsku instalaciju, primjer Dacia Logan

Prijavu tehničkog pregleda za vozilo treba obaviti uz odabir odgovarajuće vrste motora i vrste goriva( (20) OTTO-REG KAT+LPG, (03) BENZIN-LPG (03) ili (21) OTTO-REG KAT+CNG, (04) BENZIN-NG)

Slika 5. Izgled ekrana TP-podaci o vozilu kod završetka unosa vozila s „tvorničkim“ plinom.

U dijelu aplikacije za prijavu TP „Podaci o vozilu" na kraju unosa podataka o vozilu ispisuje se upozorenje (Slika 5.), ali s prijavom treba nastaviti i ispisati KL.

2. Na unosu rezultata TP-a, na mjestu GREŠKE NA VOZILU, gdje se vidi automatski generirana greška 1719A2 PLINSKA INSTALACIJA I UREĐAJI, NEPOTPUNA ILI NEPROPISNA DOKUMENTACIJA, treba istovremeno na tastaturi pritisnuti tipke Ctrl i F5. Na ekranu se pojavljuje forma za brisanje automatske greške (Slika 6.) s kontrolnim brojem. Nazvati Pododjel za tehnički pregled i registraciju koji će na osnovi pročitanog kontrolnog broja dodijeliti zaporku za brisanje AUTOMATSKI GENERIRANE GREŠKE,

Slika 6. Ekran Brisanje automatske greške

3. Završiti unos rezultata TP-a,

4. Obavijestiti vlasnika da kroz nekoliko dana može podići uvjerenje i certifikat u bilo kojoj STP.

Kako postupiti prilikom prve registracije vozila iz UNOSA (vozilo iz EU) s ugrađenom plinskom instalacijom koja je evidentirana u stranoj prometnoj dozvoli?

 1. Vlasnik mora ishodovati od strane ovlaštene servisne radione odgovarajuću IZJAVU SERVISERA za unos vozila s plinskom instalacijom.
 2. U aplikaciji CVH (samo STP-i koji obavljaju ispitivanje vozila) kroz modul Ispitivanje vozila prijaviti ispitivanje, odabrati vrstu ispitivanja / Plin-pregled dokumentacije - unos vozila.
 3. Nakon obrade i izdavanja predmeta u Odjelu za ispitivanje vozila, moguće je u svim STP-ima izdati uvjerenje i certifikat nakon nekoliko dana, kroz modul Ostali poslovi/ Predmeti ispitivanja/ Izdavanje predmeta.
 4. Tek po izdavanju Uvjerenja i Certifikata, treba prijaviti prvi tehnički pregled.

Kako postupiti prilikom prve registracije vozila iz UVOZA (vozilo izvan EU) s ugrađenom plinskom instalacijom koja je evidentirana u stranoj prometnoj?

 1. Vlasnik mora ishodovati od strane ovlaštene servisne radione odgovarajuću IZJAVU SERVISERA za uvoz vozila s plinskom instalacijom.
 2. U aplikaciji CVH (samo STP-i koji obavljaju ispitivanje vozila) kroz modul Ispitivanje vozila prijaviti ispitivanje, odabrati Ispitivanje vozila - ugradnja plinske instalacije.
 3. Nakon obrade i izdavanja predmeta u Odjelu za ispitivanje vozila moguće je u svim STP-ima, nakon nekoliko dana, izdati Potvrdu o ispitivanju vozila, uvjerenje i certifikat, kroz modul Ostali poslovi/Predmet ispitivanja/ Izdavanje predmeta.
 4. Tek po izdavanju pozitivne Potvrde o ispitivanju, Uvjerenja i Certifikata, treba prijaviti prvi tehnički pregled.

 

11. Kako u STP-u prijaviti PRIJEPIS Potvrda o ispitivanju izdanih prije 02.05.2016. (brojevi potvrda manji od 400000)

Zahtjev za izdavanje PRIJEPISA Potvrde o ispitivanju vozila izdanih prije 02.05.2016. godine moguće je podnijeti isključivo u STP-ima ovlaštenima za ispitivanje vozila, a za izdavanje PRIJEPISA potrebno je kroz aplikaciju CVH.STP u modul - A Prijava ispitivanja, prijaviti ispitivanje vozila, odabrati vrstu ispitivanja ISPITIVANJE VOZILA – PRIJEPIS POTVRDE O ISPITIVANJU VOZILA. Nakon obrade i izdavanja predmeta u Odjelu za ispitivanje vozila moguće je u svim STP-ima izdati potvrde za koje je napravljen prijepis nakon nekoliko dana.

Potvrde o ispitivanju za LAKE - POLJOPRIVREDNE PRIKOLICE se trenutno ne mogu izdavati u STP-ima i izdaje ih samo Odjel za ispitivanje vozila.

12. Kako u STP-u prijaviti i ispisati PRIJEPIS UVJERENJA I CERTIFIKATA za ugrađene uređaje i spremnik plina u vozila na pogon plinom

Zahtjev za izdavanje PRIJEPISA Uvjerenja i Certifikata izdanih prije 02.05.2016. godine moguće je podnijeti isključivo u STP-ima ovlaštenima za ispitivanje vozila, a za izdavanje PRIJEPISA potrebno je kroz aplikaciju CVH.STP u modul - A Prijava ispitivanja, prijaviti ispitivanje vozila, odabrati vrstu ispitivanja: ISPITIVANJE PLINSKOG UREĐAJA – PLIN PRIJEPIS UVJERENJA I CERTIFIKATA. Nakon obrade i izdavanja predmeta u Odjelu za ispitivanje vozila moguće je u svim STP-ima izdati Uvjerenje i Certifikat za koje je napravljen prijepis nakon nekoliko dana.

Napominjemo da za potrebe tehničkog pregleda nije potrebno priložiti Uvjerenje i Certifikat budući da se sadržaj s popisom ugrađenih uređaja i spremnika ispisuje uz kontrolni list prilikom prijave tehničkog pregleda ukoliko vozilo ima uredno odobrenu plinsku instalaciju.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Prilozi:

1. Primjer izjave vlasnika vozila

2. Primjer izjave svjedoka

Kontakti