kategorije pretrage

III/10, broj: 3901-01/2017

Zagreb, 29/12/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pravilnik o registraciji i označavanju vozila

U Narodnim novinama 130/2017 od 27.12.2017. godine objavljen je Pravilnik o registraciji i označavanju vozila, koji stupa na snagu 01.01.2018. godine, uz izuzetak nekoliko odredaba koje stupaju na snagu 20.05.2018. godine.

 

Radi ujednačenog postupanja u stanicama za tehnički pregled vozila donosimo detaljno pojašnjenje odredaba Pravilnika, koje su značajne za svakodnevni rad STP.

 

Stavkom 4 članka 3. propisana je obveza unosa korisnika podleasinga odnosno podnajmoprimca u prometnu dozvolu. Navedeno znači da, ako je vozilo u podleasingu ili podnajmu, u prometnu dozvolu je obvezno, umjesto korisnika / najmoprimca upisati uvijek samo zadnjeg korisnika (korisnika podleasinga / podnajmoprimca).

 

Članak 4. propisuje da korisnik leasinga, podleasinga, najma ili podnajma vozila može biti i osoba koja nema prijavljeno prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište u Republici Hrvatskoj – nerezident, pod uvjetom da je vozilo u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj.

 

Isto tako,  vozilo se može registrirati na osobu koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak, sjedište ili podružnicu u Republici Hrvatskoj ako je korisnik leasinga ili najma osoba koja ima reguliran status u Republici Hrvatskoj. Promjena u odnosu na dosadašnje postupanje je u tome, što osim korisnika ili najmoprimca, osoba koja ima reguliran status može biti i korisnik podleasinga odnosno podnajma.

Člankom 5. propisano je da od 01.01.2018. godine sve registracijske postupke obavljaju stanice za tehnički pregled vozila, uključujući prvu registraciju vozila, zamjenu prometne dozvole, registarskih pločica, odjavu vozila, izdavanje pokusnih i izvoznih pločica i označavanje lakih prikolica.

 

Registracija vozila obavlja se prema registracijskom području vlasnika vozila odnosno korisnika leasinga, podleasinga, najma ili podnajma.

 

Registraciju u pravilu obavljaju stanice za tehnički pregled vozila koje se nalaze na registracijskom području u kojem vlasnik vozila ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište. Ukoliko je vozilo u vlasništvu pravne ili fizičke osobe koja vozilo daje u leasing ili najam, a koja nema reguliran status u Republici Hrvatskoj, registraciju u pravilu obavljaju stanice za tehnički pregled vozila koje se nalaze na registracijskom području u kojem korisnik, najmoprimac ili podnajmoprimac vozila, ima prebivalište, boravište, privremeni ili stalni boravak ili sjedište.

 

Iznimno, registracija vozila može se obaviti i u bilo kojoj drugoj stanici za tehnički pregled vozila, ali u slučaju izdavanja novih registarskih pločica, vlasnik u stanici za tehnički pregled vozila podnosi pisani zahtjev za obavljanje registracije, nakon čega će stanica za tehnički pregled u roku od najviše 30 dana pozvati vlasnika da se obavi registracija vozila. Navedeni rok od 30 dana je propisan kako bi stanica za tehnički pregled, u slučaju izdavanja registarskih pločica koje nisu iz registarskog područja na čijem području STP posluje, mogla na vrijeme naručiti registarsku pločicu izvan svojeg registarskog područja.   

 

Tehnički pregled i registracija vozila i dalje se mogu obavljati na otocima, a za traktore i traktorska priključna vozila, na terenu, ali isključivo ako je stanica za tehnički pregled vozila, u trenutku obavljanja navedenih poslova, povezana s informatičkim sustavom za automatsku obradu podataka. Navedeno znači da obavljanje poslova tehničkog pregleda i registracije vozila na otocima i na terenu neće biti moguće ako nisu ostvareni istovjetni uvjeti informatičkog prijenosa i provjere podataka kao i unutar stanice za tehnički pregled. 

 

Člankom 6. donose se neke bitne izmjene u dosadašnjem radu STP. Prilikom prve registracije, vlasnik vozila više nije obvezan stanici za tehnički pregled dostavljati podatak o osobnom identifikacijskom broju. S obzirom da će referentima u STP kod prijave tehničkog pregleda i registracijskog postupka biti dostupni registri osoba MUP-a, navedeno više nije potrebno. Prema identifikacijskom dokumentu vlasnika, automatski će iz jedinstvenog registra osoba biti dostupan i OIB.

 

Još jedna velika novost je da, sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, samo NOVA vozila više ne podliježu obavljanju „nultog“ tehničkog pregleda. Iz navedenog razloga dokumentacija kojom se dokazuje provjera sukladnosti prilaže se u postupku prve registracije. To znači da se Potvrda/ Izjava o sukladnosti odnosno odluka DZM-a kojom se dokazuje da ne postoji obveza utvrđivanja provjere sukladnosti NOVOG vozila, više neće, u postupku prve registracije novog vozila, odlagati uz Kontrolni list već će se pohranjivati zajedno sa svom ostalom dokumentacijom za prvu registraciju vozila.

 

Kao i do sada, za registraciju starodobnog vozila prilaže se, uz ostalu dokumentaciju i identifikacijska isprava vozila izdana od strane Hrvatskog oldtimer saveza.

 

I dalje nije propisana obveza tehničkog pregleda radnih strojeva, ali se prije registracije obavlja vizualni pregled i identifikacija vozila. Identifikaciju vozila obavlja nadzornik tehničke ispravnosti vozila u stanici za tehnički pregled ili, po potrebi u dogovoru s vlasnikom vozila, izlazi na teren, na mjesto smještaja vozila.

 

Člankom 7. propisano je da se od 20.05.2018. godine, prilikom prve registracije vozila u RH, kao dokaz o tehničkoj ispravnosti vozila prihvaća Zapisnik o TP iz Europske Unije. Uz takav Zapisnik na stranom jeziku potreban je prijevod sudskog tumača.

Zapisnik o TP iz EU prihvaća se samo u slučaju da je izdan u zemlji zadnje registracije.

Zapisnik o TP iz EU ne prihvaća se prilikom produženja važenja prometne dozvole, već isključivo prilikom prve registracije u RH.

Važenje tehničkog pregleda u RH ovjerava se uvijek na 12 mjeseci od obavljanja TP-a u EU bez obzira na to do kada traje važenje EU TP-a, koji može biti ovjeren i na duži period.

 

Člankom 10. propisano je da registracijski postupak za diplomatska vozila obavlja STP. Registraciju vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja obavlja STP koju odredi stručna organizacija.. Registraciju vozila osoblja diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj mogu obaviti i STP na čijem području osoba ima prebivalište, boravište, odnosno privremeni li stalni boravak.

 

Člankom 12. propisano je da se postupak registracije vozila završava u STP, unosom podataka u evidenciju te ovjerom prometne dozvole i uručivanjem registarskih pločica vlasniku vozila.

Jedna od velikih novosti u radu STP je donošenje rješenja o poništenju registracije u slučaju da se utvrdi kako je registracija obavljena na temelju nevažeće isprave, netočnih podataka u ispravi ili se utvrde drugi razlozi koji utječu na valjanost registracije.

 

Članci 13. i 14. propisuju novi izgled prometne dozvole. Obrazac prometne dozvole na svojoj naslovnici od 1.1.2018. godine ima grb Republike Hrvatske.

 

Člankom 15. propisano je da će STP, kao i u slučaju prve registracije nakon postupka produženja važenja prometne dozvole, ako se utvrdi da je produženje važenja prometne dozvole ovjereno na osnovi nevažeće isprave ili netočnih podataka u ispravi ili se utvrde drugi razlozi koji utječu na valjanost produženja važenja prometne dozvole, donijeti rješenje o poništenju prometne dozvole.

 

Člankom 16. propisano je da se nova prometna dozvola izdaje, uz sve dosadašnje razloge (ako se mijenja vlasnik vozila, prebivalište odnosno sjedište vlasnika vozila, registarska oznaka, vrsta, marka ili tip vozila, broj šasije i oblik karoserije) i ako se mijenja korisnik ili najmoprimac vozila, ime ili prezime, odnosno naziv vlasnika, korisnika ili najmoprimca vozila.

Ako se promjenom adrese ne mijenja registracijsko područje vozila, promjena adrese upisuje se u prostor za napomenu prometne dozvole.

Napomena! Promjena adrese koja se upisuje u napomenu prometne dozvole više ne ovisi o nadležnosti policijske uprave / postaje već o registracijskom području kojem nova adresa vlasnika pripada. Navedeno znači da, ako se vlasnik preseli npr. iz Velike Gorice u Zagreb, nije potrebno izdavati novu prometnu dozvolu. U navedenom slučaju promijenila se nadležnost policijske uprave / postaje, ali registracijsko područje ostaje isto pa se nova adresa vlasnika može upisati u napomenu prometne dozvole.

 

Člankom 17. propisano je postupanje kod zamjene prometne dozvole. Nakon izdavanja nove prometne dozvole, „staru“ prometnu dozvolu referent u STP poništava bušenjem i vraća vlasniku vozila. Navedeno vrijedi u slučaju kada se nova prometna dozvola izdaje zbog popunjenosti, oštećenja i sl. U slučaju kada se mijenja vlasnik vozila „stara“ prometna dozvola poništava se i odlaže uz predmet registracije.

 

Člankom 18. propisan je izgled i oblik registarskih pločica i elipsaste naljepnicu s oznakom Republike Hrvatske. Od 20.5.2018. godine mijenjaju se obrasci registarskih pločica za motocikle, četverocikle i lake četverocikle o čemu će STP biti naknadno detaljno obaviještene.

 

Člancima 22. i 23. propisan je izgled i način narudžbe registarskih pločica po izboru.

Prilikom odabira oznake, vlasnika je potrebno upozoriti na sljedeće:

  • Vlasnik vozila može po izboru odabrati najmanje tri do najviše sedam brojčanih ili slovnih znakova ili u kombinaciji na dijelu registarske pločice iza oznake registracijskog područja i grba Republike Hrvatske. U slučaju izbora numeričkih znakova obvezno je odabrati najmanje jedan slovni znak.
  • Između brojčanih i slovnih oznaka obvezna je crtica koja se računa kao jedan od znakova.
  • Oznaka smije sadržavati i strana slova x, y i w.

Nakon što Ministarstvo unutarnjih poslova odobri odabranu registarsku pločicu po izboru, ista se može naručiti u STP.

Nakon što se vozilo registrira na registarsku pločicu po izboru, propisano je pravo korištenja pločice u trajanju od 5 godina. Nakon isteka prava, moguće je produžiti pravo korištenja ponovnom uplatom propisane naknade.

 

Članak 24. propisuje izgled registarskih pločica za vozila diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja.

S obzirom da će se registracija vozila u vlasništvu diplomatskih i konzularnih predstavništava, misija stranih država i predstavništava međunarodnih organizacija u Republici Hrvatskoj i njihovog osoblja od 01.01.2018. godine obavljati u STP, ona STP koja obavlja prvu registraciju, prije samog registracijskog postupka naručuje pripadajuću diplomatsku pločicu. Registarska pločica izdaje se ovisno o statusu osobe na koju se vozilo registrira, a uz diplomatsku pločicu izdaje se i dopunska pločica elipsastog oblika. Dopunska pločica također se izdaje ovisno o statusu osobe na koju se vozilo registrira.

 

Odredbe članka 25. nisu se bitno promijenile u odnosu na ranije važeći Pravilnik. Međutim, u stanicama za tehnički pregled vozila bila je uobičajena praksa da se vlasnici vozila kojima je registarska pločica oštećena upućuju u nadležnu policijsku postaju / upravu kako bi se tamo obavila narudžba nove pločice s istim oznakama. Stupanjem na snagu novog Pravilnika, u  navedenom slučaju STP će preuzeti oštećenu registarsku pločicu, a naručiti i izdati novu s istim oznakama.

 

Odredbama članka 26. promijenjen je rok čuvanja dokumentacije koja se čuva u STP za registracijske postupke. Umjesto dosadašnje 2, dokumentacija se čuva 3 godine. Navedeno vrijedi za postupke prve registracije, promjene podataka o vozilu, promjene registarske oznake, promjene prometne dozvole, promjene podataka o vlasniku, promjene vlasnika, odjave, promjene podataka o korisniku / najmoprimcu i promjene korisnika / najmoprimca. Za sve ostale postupke, dokumentacija se u STP čuva 2 godine.

 

Članak 27.  propisuje da se obrada osobnih podataka sadržanih u evidencijama i dosjeima vozila obavlja u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje zaštita osobnih podataka. Navedeno znači da su svi zaposlenici u STP dužni posebnu pozornost obratiti na postupanje  u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka. Podatke kojima raspolaže STP strogo je zabranjeno ustupati trećim osobama, a svaka zloupotreba podataka dostupnih u bazi CVH ili MUP-a smatrat će se povredom zakonskih odredaba..

 

Stavkom 6. članka 28. propisano je da podatke o ovrsi i osiguranju tražbina u evidenciju unosi nadležna policijska uprava / postaja na temelju dokumentacije koju dostavlja nadležni sud ili Financijska agencija, nakon čega policijska uprava / postaja i u prostor za napomenu prometne dozvole upisuje odgovarajuću napomenu.

Stavkom 7. istog članka propisano je da ostale mjere izrečene na temelju posebnih propisa, u evidenciju i prostor za napomenu prometne dozvole, u pravilu unose STP, osim ako je posebnim propisom izričito propisano da ih unose policijske uprave odnosno policijske postaje

Podaci o evidentiranim ograničenjima na vozilu dostupni su i stanicama za tehnički pregled vozila. Ako se u STP pojavi vlasnik vozila sa zahtjevom za registraciju vozila ili produženjem važenja prometne dozvole, a u informatičkom sustavu postoji evidentirana zabilježba ovrhe – zabrane otuđenja, u prometnu dozvolu će napomenu „ovrha – zabrana otuđenja“ upisati STP ako ista nije od ranije upisana u prostoru napomene prometne dozvole. Navedeno vrijedi i za sve ostale mjere ograničenog raspolaganja vozilom.

 

Stavak 9. istog članka propisuje suspenziju registracije u slučaju da se na tehničkom pregledu utvrde opasni nedostaci koji predstavljaju izravnu i trenutačnu opasnost za sigurnost na cestama ili nepovoljan utjecaj na okoliš. Navedena odredba stupa na snagu 20. svibnja 2018. i za sada nema utjecaja na svakodnevni rad STP. Prije primjene odredbi navedene odredbe, svim STP će biti pravovremeno dostavljena uputa o postupanju.

Istim člankom definirani je i postupanje u slučaju opoziva punomoći. U slučaju da za vozilo postoji opoziv punomoći, referent u STP će o istome biti obaviješten putem aplikacije CVH.STP.

 

Člankom 29. propisano je da će nadležna policijska uprava / postaja, u slučaju prestanka prava vlasništva nad vozilom (zbog prodaje u ovršnom postupku), na temelju posebnog zaključka suda izbrisati ograničenje „ovrha – zabrana otuđenja“ i odjaviti vozilo. Ako ovršenik ne dostavi prometnu dozvolu radi evidentiranja odjave, nadležna policijska uprava / postaja donijet će rješenje o poništenju prometne dozvole. Nakon opisanog postupka STP može, na temelju zaključka suda, registrirati vozilo na novog vlasnika.

 

Članak 47. propisuje odjavu vozila. Odjavu vozila obavljaju stanice za tehnički pregled vozila. Za odjavu vozila vlasnik prilaže prometnu dozvolu, registarske pločice i osobnu iskaznicu ili putovnicu. Za odjavu vozila u vlasništvu pravne osobe, osoba koja pristupa odjavi prilaže još i punomoć pravne osobe za odjavu.

U slučaju da je vozilo izvezeno iz Republike Hrvatske i registrirano u nekoj od trećih zemalja, za odjavu vozila vlasnik prilaže potvrdu tijela koje je vozilo registrirano u kojoj je navedeno da su prometna dozvola i registarske pločice zadržane ili uništene.

Kod privremene odjave vozila ili kod odjave vozila radi dotrajalosti vozila, vlasnik vozila dužan je, uz ranije navedenu dokumentaciju, priložiti i dokumentaciju o smještaju vozila. Dokumentacija o smještaju vozila može biti Izjava o mjestu čuvanja vozila, za privremenu odjavu ili Potvrda o obrađivanju otpadnog vozila, za odjavu zbog dotrajalosti vozila. Za vozila koja podliježu plaćanju naknade za gospodarenje otpadnih vozila, kod odjave vozila radi dotrajalosti obvezno je priložiti Potvrdu o obrađivanju otpadnog vozila, a za ostale kategorije vozila Izjavu o mjestu čuvanja vozila. Za starodobna vozila ne prilaže se dokumentacija o smještaju vozila.

 

Od 20.5.2018. godine, za vozila koja su odjavljena radi dotrajalosti, poništit će se registracija.

 

Nakon odjave vozila registarske pločice se uništavaju, osim u slučaju da vlasnik vozila zatraži da se registarske pločice u STP čuvaju. U tom slučaju registarske pločice se čuvaju 90 dana, odnosno za starodobna vozila, 180 dana.

 

Odredbe članka 48. propisuju obvezu novog vlasnika da u roku od 15 dana od stjecanja, vozilo registrira na svoje ime ili ga odjavi. U slučaju da novi vlasnik ne postupi sukladno navedenoj odredbi, stari vlasnik može u STP zatražiti da se vozilu ukine registracija. U navedenom slučaju STP će, nakon provedenog upravnog postupka, donijeti rješenje o ukidanju registracije.

 

Odredbe članka 49. propisuju, kao i do sada, da će nadležna policijska uprava / postaja odjaviti vozilo ako od zadnje registracije prođe više od godine dana. S obzirom da automatskom odjavom vozila, registarske pločice i prometna dozvola postaju potražne, kada se vlasnik tako odjavljenog vozila pojavi u STP sa zahtjevom za produženje važenja prometne dozvole, potrebno je nadležnoj PU/PP, nakon preuzimanja registarskih pločica i prometne dozvole poslati obavijest o tome da su obrasci preuzeti u STP. U slučaju da vlasnik ne preda registarske pločice i prometnu dozvolu, STP će o istome također obavijestiti nadležnu PU/PP.

 

Odredbe članka 50. ne utječu značajno na svakodnevni rad STP. Kao i do sada, vlasnik vozila je obvezan nestanak bilo kojeg obrasca (prometne dozvole, registarskih pločica) prijaviti policijskoj postaji na čijem području je obrazac izgubljen. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika, više nije moguće nestanak obrazaca prijaviti nadležnoj policijskoj postaji / upravi na odjelu za registraciju vozila.

 

Članak 52. propisuje izdavanje uvjerenja iz evidencija MUP-a u STP. Potvrde koje je moguće izdati u STP su:

  • Uvjerenje o vlasništvu – trenutno stanje (za osobu),
  • Uvjerenje o vlasništvu – trenutno stanje (za vozilo),
  • Uvjerenje o vlasništvu na određeni datum.

Dokumentacija o izdavanju uvjerenja čuva se u STP dvije godine.

 

Članak 54. propisuje uredsko poslovanje u STP.

Uredsko poslovanje u stanicama za tehnički pregled vozila uređuje stručna organizacija stručnom uputom koja će pravovremeno biti dostavljena u sve STP.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

U prilogu Vam dostavljamo tekst Pravilnika.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

 

Prilog: Pravilnik o registraciji i označavanju vozila (PDF, 9,42MB)

Kontakti