kategorije pretrage

III/16, broj: 105-1/2017

Zagreb, 11/01/2017


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Određivanje O kategorije vozila prema novom Pravilniku o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, registracija poluprikolice koja se djelomično tovari na vučno vozilo, registracija traktora C kategorije, definiranje kategorije za traktorske prikolice.

1. Na koji se način određuju kategorije za prikolice, prikolice sa centralno postavljenom osovinom i poluprikolice?

Stupanjem na snagu novog Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama (NN 85/2016) (dalje: Pravilnik), kategorije svih priključnih vozila koje se sada prvi puta registriraju u RH, određuju se sukladno Članku 5. Pravilnika koji za priključna vozila glasi:

(1) Vozila u prometu na cestama dijele se na tehničke kategorije sukladno Direktivi 2007/46/EC i Uredbama 167/2013 i 168/2013.

(2) Vozila koja nisu homologirana sukladno Direktivi i Uredbama iz stavka 1. ovoga članka, odnosno vozila koja su odobrena izvan postupka EU homologacije, razvrstavaju se prema uvjetima u sljedećoj tablici:

O

PRIKLJUČNA VOZILA

Prikolice uključujući i poluprikolice

O1

Priključna vozila najveće dopuštene mase ≤ 750 kg

O2

Priključna vozila najveće dopuštene mase > 750 kg ali ≤ 3500 kg odnosno poluprikolice najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja > 750 kg ali ≤ 3500 kg

O3

Priključna vozila kojima je najveća dopuštena masa > 3500 kg ali ≤ 10000 kg odnosno poluprikolice najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja > 3500 kg ali ≤ 10000 kg

O4

Priključna vozila kojima je najveća dopuštena masa > 10000 kg
odnosno poluprikolice najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja > 10000 kg

To znači da se priključna vozila koja se prvi put registriraju u RH registriraju na kategoriju koja je navedena u homologacijskoj dokumentaciji (Izjava ili Potvrda o sukladnosti), a ako se radi priključnim vozilima za koja ne postoji adekvatna homologacijska dokumentacija, kategorija se određuje na osnovi najveće dopuštene mase, odnosno osovinskih opterećenja kako je navedeno u gornjoj tablici. Treba imati na umu da se za priključna vozila oblika karoserije CP, za koja ne postoji adekvatna homologacijska dokumentacija (izjava ili potvrda o sukladnosti), kategorija još uvijek određuje temeljem najveće dopuštene mase, a ne temeljem zbroja najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja.

Na primjer, prikolica sa centralno postavljenom osovinom (CP) za koju postoji Izjava o sukladnosti, čija je NDM:10500 kg, dozvoljenih osovinskih opterećenja 4500 kg po osovini, a koja ima dvije osovine i čiji je ukupni zbroj najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja 9000 kg, bit će temeljem Izjave o sukladnosti razvrstana u priključno vozilo O3 kategorije.

Međutim, da ta ista prikolica nije bila homologirana sukladno Direktivi i Uredbama iz stavka 1. članka 5. Pravilnika o tehničkim uvjetima u prometu na cestama, odnosno da je bila odobrena izvan postupka EU homologacije, bila bi razvrstana u O4 kategoriju, prema najvećoj dopuštenoj masi.

Isto tako, sva priključna vozila oblika karoserije CP koja su bila registrirana kao O4 priključna vozila prije stupanja na snagu ovog Pravilnika, mogu ostati tako kategorizirana, osim ako vlasnik želi da mu se vozilo prekategorizira u priključno vozilo O3 kategorije. Naravno, takva prekategorizacija će biti moguća samo ako podaci o najvećim dopuštenim osovinskim opterećenjima postoje i to dopuštaju.

Bitno je napomenuti da sve P, PP i CP koje su prvi put registrirane prije stupanja na snagu važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama, ostaju razvrstane u kategorije koje su bile važeće za vrijeme njihova odobravanja, tj. kategoriju u PD im nije potrebno mijenjati na TP.

 

2. Kako registrirati laku poluprikolicu koja se djelomično tovari na vučno vozilo?

Na tehničkim pregledima počele su se pojavljivati lake poluprikolice koje se djelomično tovare na vučno vozilo, a čija je osovina opterećena sa samo 750 kg. Osovina tih vozila koristi se za lakšu manipulaciju tim prikolicama kada nisu natovarene na vučno vozilo i kao prateća osovina pri prijevozu na vučnom vozilu.

Primjer (slika 1. i 2.): laka poluprikolica (PP) NDM: 2250 kg, dozvoljenog osovinskog opterećenja 750 kg po osovini, a koja ima jednu osovinu i čiji je ukupni zbroj najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja 750 kg kao što se vidi na slici 3.

Ta je poluprikolica prema važećem pravilniku O1 kategorije, jer je zbroj najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja jednak 750 kg kako je propisano Pravilnikom.

Sa ovakvim poluprikolicama se postupa kao i sa svim drugim vozilima O1 kategorije koja se prvi put registriraju u RH, dakle za nju se izdaje Karton tehničke ispravnosti lake prikolice.

Rabljene poluprikolice iz primjera dolaze sa zasebnom prometnom dozvolom (primjer na slici 3) i podliježu postupku homologacije. Za takva nova vozila mora postojati Izjava o sukladnosti.

Također vozila iz primjera moraju zadovoljavati sve točke važećeg Pravilnika o tehničkim uvjetima u prometu na cestama.

 

Slika 1.Laka poluprikolica NDM 2250 kg i dozvoljenog osovinskog opterećenja 750 kg kada nije pričvršćena za vučno vozilo

 

Slika 2. Sklop vozila i lake poluprikolice

 

Slika 3. Strana PD lake poluprikolice

 

3. Na koji način registrirati traktor C kategorije?

Traktore gusjeničare se registrira kao Radne strojeve (RS), dok im se oblik karoserije odabire ovisno o kategoriji traktora kojoj pripadaju C1A, C2A, C3A….

Na primjer: traktor gusjeničar, s razmakom kotača na osovini najbližoj vozaču većim od 1150 mm, mase neopterećenog traktora u voznom stanju veće od 600 kg, zračnosti do tla koja nije veća od 1 000 mm i brzinom manjom od 40 km/h bi se registrirao na slijedeći način:

Pod kategoriju vozila je potrebno odabrati RS, a pod oblik karoserije TRAKTOR GUSJENIČAR C1A kao što je prikazano na slici 4.

 

Slika 4. Način registracije traktora C kategorije

Važno je napomenuti da ovi traktori ne podliježu tehničkom pregledu, već se samo registriraju.

 

4. Na koji se način definira kategorija za traktorske prikolice?

Kategorija za traktorske prikolice se definira isključivo prema zbroju osovinskih opterećenja.

Na slici 5. dan je primjer R3A traktorske prikolice kojoj je zbroj najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja jednak 10500 kg i čija je maksimalna brzina 35 km/h. Analogno zbroju najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja ta će prikolica, u postupku registracije, biti automatski razvrstana u kategoriju O4 priključnih vozila i tako se registrirati (slika 6.).

Novosti za prikolice koje su homologirane kao traktorske (R kategorija) su sljedeće:

  • Više ne moraju postojati ploče za duga i teška vozila,
  • Prednja pozicijska svjetla su obavezna za vozila kategorija R i S širine veće od 1,6 m čija je najveća konstrukcijska brzina veća od 40 km/h.

Ako su vozila već registrirana kod njih se ništa ne mijenja, nije potrebno skidati ploče za duga i teška vozila i izgrađivati prednja pozicijska svjetla.

 

Slika 5. Prikolica R3A kategorije

 

Slika 6. Prikolica R3A kategorije analogno pripada u O4 kategoriju

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti