kategorije pretrage

III/20, broj: 2648-01/2019

Zagreb, 30/07/2019


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: prijenos vlasništva kod leasinga, upis namjene za taksi vozila, nova identifikacijska isprava za prijenos vlasništva oldtimera, označavanje starodobnih vozila, obračun usluga, ispravak pogrešno upisanih polica AO, upis godine proizvodnje za nova vozila s potvrdom o ispitivanju, prodaja vozila drugom kupcu nakon ukidanja registracije, poruka u aplikaciji o potražnim reg. pločicama, storniranje i ispravak predmeta kojima je istekla registracija, dopisi STP prema institucijama

 

 1. Koja dokumentacija je potrebna kod prijenosa vlasništva vozila u vlasništvu leasing tvrtki?

Kod prijenosa vlasništva vozila koja su bila u vlasništvu leasing tvrtki potrebno je priložiti ili:

 1. slučaj - račun (primjer na slici 1.) iz kojeg je jasno vidljivo da leasing tvrtka prodaje vozilo i na kojem nema napomena o dodatnim potvrdama o prodaji (najčešće je takav račun izdan nedavno) ili
 1. slučaj - račun (primjer na slici 2.) uz koji je izdana potvrda (primjer na slici 3.) o otplati leasinga, budući je na računu navedeno da se vozilo može prenijeti nakon izdavanja potvrde o otplati leasinga.

Nastavno su primjeri računa bez potvrde i računa uz koji je potrebno priložiti potvrdu, a na kojemu je naveden primjer napomene da se vozilo ne može prenijeti do otplate ili isteka ugovora leasinga.

Sadašnja uputa u poglavlju 16.6.2 postaje nevažeća i zamijenit će se ovom uputom pri izdavanju nove verzije biltena „Administrativni postupci u STP“.

Slika 1. Primjer računa leasing tvrtke bez napomena o dodatnim potvrdama o prodaji


Slika 2. Primjer računa uz koji treba biti izdana potvrda o otplati leasinga


Slika 3. Primjer potvrde izdane uz račun s napomenom da se može prenijeti vlasništvo

 

 1. Upis namjene za vozila kojima se obavlja taksi prijevoz

Taksi prijevoz kao djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika obavlja se s vozilima koja podliježu preventivnim tehničkim pregledima u što ulaze periodični tehnički pregledi i periodični tehnički pregledi kočnica. Obveza obavljanja preventivnih tehničkih pregleda regulirana je člankom 257. Zakona o sigurnosti prometa na cestama.

U skladu s člankom 14. st. 1. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj: 41/18.) taksi prijevoz može obavljati:

 1. pravna osoba ili
 2. fizička osoba – obrtnik

pod uvjetom da je upisana u sudski, odnosno obrtni registar za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza i ako posjeduje licenciju za unutarnji prijevoz koju izdaje ured državne uprave u županiji, odnosno upravno tijelo Grada Zagreba nadležno za poslove prometa, prema sjedištu/prebivalištu prijevoznika.

Licenciju za unutarnji prijevoz može dobiti fizička osoba – obrtnik ili pravna osoba ako ispunjava sljedeće uvjete propisane člankom 15. Zakona o prijevozu u cestovnom prometu (Narodne novine broj: 41/18.)

 1. ima dobar ugled,
 2. ima financijsku sposobnost,
 3. ispunjava uvjet stručne osposobljenosti,
 4. ispunjava uvjet tehničke sposobnosti tako da je vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju, ili ako ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu,
 5. ispunjava uvjet da ne postoji dug za porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, što se dokazuje potvrdom ne starijom od 30 dana do dana podnošenja zahtjeva za izdavanje licencije i
 6. ima poslovni nastan, odnosno sjedište ili prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Zaključno, uvjet za dobivanje licencije je dakle i ispunjenje uvjeta tehničke sposobnosti tako da je pravna osoba ili fizička osoba - obrtnik koja obavlja taksi djelatnost vlasnik najmanje jednog registriranog motornog vozila za pojedine vrste prijevoza za koju vrstu prijevoza traži licenciju, ili ako ima pravo na upotrebu tog vozila na osnovi sklopljenog ugovora o zakupu ili leasingu, ugovora o podzakupu ili ugovora o najmu.

Dakle, da bi se upisala namjena – taksi, vozilo mora biti u vlasništvu pravne ili fizičke osobe – obrtnika ili isti moraju imati sklopljen ugovor o najmu odnosno korištenju vozila.


 1. Treba li novi vlasnik starodobnog vozila ishoditi novu identifikacijsku iskaznicu za starodobnog vozilo na svoje ime prilikom promjene vlasništva?

Za tehnički pregled i registraciju starodobnog vozila, vlasnik je dužan predočiti važeću Identifikacijsku ispravu Hrvatskog oldtimer saveza, a isto je u skladu s Pravilnikom o starodobnim vozilima (oldtimerima). U postupku tehničkog pregleda nadzornik u aplikaciju upisuje podatke o važenju isprave, a u registracijskom postupku, ako se izdaje nova prometna dozvola, prilaže se i skenira navedena isprava. Identifikacijska isprava mora biti važeća u trenutku prijave TP. Rok valjanosti iste ne utječe na produženje važenja PD koje se može obaviti i na 12 mjeseci, bez obzira da li identifikacijska isprava ističe ranije.

U slučaju promjene vlasništva novi vlasnik je dužan priložiti novu identifikacijsku ispravu na svoje ime iako je stara (ranija) još važeća jer je sukladno Pravilniku jedan od razloga prestanka Važenje Identifikacijske isprave promjena vlasnika.

 

 1. Moraju li starodobna vozila biti označena registarskim pločicama za starodobna vozila (PV pločicama)?

Starodobna vozila koja u PD imaju upisanu namjenu „starodobno“ obvezno moraju biti označena PV pločicama.

Ako vlasnik ne želi registrirati vozilo na PV pločice, a vozilo ima stečena prava (temeljem priložene dokumentacije ili dokumentacije koja postoji u MUP-u) može ostati registrirano na redovne pločice, ali onda namjena više ne može biti „starodobno“.

 

 1. Obračun usluga – ispis računa za arhivu

U Uputi o financijskom poslovanju u poglavlju 2.1.4. od 13.02.2019. godine, opisan je postupak izdavanja računa (fakture) za izvršene usluge prema ugovornim poslovnim partnerima za čije se usluge tijekom dana izdaje „Obračun usluga“.

„Obračun usluga“ nije račun, ali se jedan primjerak obračuna usluga uručuje stranci na kraju registracijskog postupka budući se račun ne smije uručiti jer se šalje elektronički kao e-račun.

Na kraju radnog dana uobičajeno se izrađuje jedan račun za sve „obračune usluga“ koje su tijekom dana izdane za istog primatelja računa koji ima određeni odnosno isti OIB. Izuzetno obračun usluga se može raditi i tjedno, mjesečno ili u drugim rokovima sukladno potpisanim ugovorima s ugovornim partnerima, npr. fakture za vozila HV-a koje se dostavljaju 15. i 30. dana u mjesecu.

Račune koji se tijelima državne uprave i drugim obveznicima javne nabave te drugim ugovornim poslovnim partnerima koji su označeni kao primatelji e-računa šalju elektronički, temeljem potpisanih ugovora o pružanju usluga za koje će naknade biti naplaćene naknadno, potrebno je ispisati kao R1 račun na temelju obračuna usluga u jednom primjerku. Taj se primjerak mora odložiti u arhivu STP prema rednom broju računa na kraju radnog dana.

Za ostale ugovorne partnere koji nisu potpisali suglasnost za primatelja e-računa i dalje je obvezna dostava računa poštom, te je za njih potrebno račun ispisati u dva primjerka (jedan se šalje ugovornom partneru, drugi ostaje u arhivi STP).

 

 1. Postupak ispravljanja pogrešno upisanih polica AO

Pogrešno upisane police osiguranja AO mogu se ispraviti bez storniranja na dva načina:

 1. postupak:

U postupcima kada se NE vrši postupak produženja važenja prometne dozvole H, za ispravak je potrebno prvo kontaktirati nadležnu PU/PP (poslati pisanu zamolbu) koja će u informatičkom sustavu MUP-a RH ispraviti pogrešan broj police.

Nakon što je PU/PP ispravila netočan podatak o broju police nije dozvoljeno ispravljati niti stornirati zadnji registracijski postupak u aplikaciji CVH.STP!!!

Nakon što je PU/PP ispravila podatak o broju police, potrebno je u registracijskom postupku upisati ispravan broj police za što je potrebna jednokratna zaporka.

Za dodjelu jednokratne zaporke potrebno je poslati pisani zahtjev / zamolbu prema Tehničkom odjelu CVH u kojoj je nužno navesti da je nadležna PU/PP izvršila ispravak (primjer kao na slici 4.).

 1. postupak:

Napominjemo da kod postupka produženja važenja prometne dozvole H, nije potrebno provesti gore opisani postupak, jer je prilikom postupka H moguć unos novog broja police. Dovoljno kroz taj novi registracijski postupak ispraviti broj odnosno upisati ispravan broj police.

Gore navedeni postupci odnose se na slučajeve kada je s police krivo prepisan broj u ranijem registracijskom postupku. Ako je priložena nova polica, potrebno je uz ostale postupke obvezno dodati i postupak H.

Slika 4. Primjer zamolbe s pečatom STP-a i potpisom voditelja STP-a ili voditelja administrativnih poslova gdje je navedeno na koje vozilo se odnosi ispravak i koja nadležna PU/PP je broj police ispravila

 

 1. Kako postupiti kada u STP pristupi novo ili rabljeno vozilo s potvrdom o ispitivanju (atestom)?

a) Novo vozilo s potvrdom o ispitivanju

Ako novo vozilo prije prve registracije obavi preinaku i obavi ispitivanje, vlasnik će uz Izjavu o sukladnosti priložiti i Potvrdu o ispitivanju. U tom slučaju je potrebno napraviti identifikaciju i kao izvor podataka odabrati Potvrda o ispitivanju – za vozila koja nikad nisu bila registrirana u RH (slika 5.). Ako za novo vozilo nije upisana godina proizvodnje, potrebno je prema Tehničkom odjelu poslati prvu stranu Potvrde o ispitivanju i dokument s godinom proizvodnje (račun). Nakon upisa godine proizvodnje, moguće je nastaviti s identifikacijom.

Slika 5. Postupak identifikacije prije prve registracije u RH kod novih vozila s atestom

b) Rabljena vozila iz unosa/uvoza s Potvrdom o ispitivanju

Kada se u STP pristupi rabljeno vozilo iz unosa/uvoza kojemu je obavljen postupak ispitivanja vozila prije prve registracije u RH, vlasnik će uz Potvrdu o sukladnosti priložiti i Potvrdu o ispitivanju. Obzirom da je potrebno prijaviti prvi tehnički pregled potrebno je kao izvor podataka odabrati Potvrda o ispitivanju – za vozila koja nikad nisu bila registrirana u RH (slika 6.). Ako za novo vozilo nije upisana godina proizvodnje, potrebno je prema Tehničkom odjelu poslati prvu stranu Potvrde o ispitivanju i dokument s godinom proizvodnje (račun). Nakon upisa godine proizvodnje, moguće je nastaviti s prijavom prvog tehničkog pregleda.

Slika 6. Prijava prvog tehničkog pregleda za rabljena vozila s atestom

c) Rabljena vozila već registrirana u RH s potvrdom o ispitivanju

Za sva vozila koja su već registrirana u RH, a obavljeno je ispitivanje (ugradnja kuke, dodatne gume, ugradnja plinske instalacije…) potrebno je obaviti identifikaciju kako bi se promjene evidentirale. Kao izvor podataka potrebno je u ovom slučaju odabrati Ostale promjene koje ne zahtijevaju pregled vozila (atest, namjena, dod. gume, ...) (slika 7.).

Ovaj se modul koristi i za evidentiranje i svih ostalih promjena kada nije potrebno pregledati vozilo. Npr. kada se upisuju dodatne gume bez atesta na temelju potvrde proizvođača.

Ako vozilu s atestom ističe tehnički pregled, tada promjene evidentiraju referenti prilikom prijave tehničkog pregleda kroz promjenu podataka.

Slika 7. Postupak evidentiranja promjena kod vozila koja su registrirana u RH, kada nije potrebno pregledati vozio (atest ili drugo)

 

 1. Postupak ukidanja registracije – može li stari vlasnik nakon ukidanja registracije ponovo prodati vozilo drugom kupcu?

U postupku odjave vozila zbog ukidanja registracije, nakon što rješenje o ukidanju postane izvršno, potrebno je skenirati cjelokupnu dokumentaciju koja je priložena uz zahtjev za ukidanje kao i sva pismena (zaključke i rješenja) koja su u tom postupku donesena.

STP u kojoj je podnesen zahtjev za registraciju odnosno prijenos vlasništva vozila koje je u aplikaciji CVH.STP odjavljeno s razlogom odjave - ukidanje registracije mora kontaktirati STP u kojoj je proveden postupak ukidanja i vozilo odjavljeno kako bi se utvrdilo temeljem kojeg ugovora je vozilo prodano.

Naglašavamo kako stari vlasnik vozila koji je podnio zahtjev za ukidanjem temeljem sklopljenog ugovora o kupoprodaji ne može isto vozilo prodati drugom / novom kupcu jer on više niti nije vlasnik vozila budući ga je prodao i o čemu postoji kupoprodajni ugovor.

Ukoliko želi vozilo ponovno prodati, potrebno je poništiti prethodno sklopljen ugovor, a poništenje trebaju potpisati i prodavatelj i kupac iz prvog ugovora.

 

 1. Potražne reg. pločice, PD i/ili KV – poruka u aplikaciji

Ako se u registracijskom postupku u aplikaciji CVH.STP pojavi poruka da su za reg. pločicama, prometnom dozvolom i/ili knjižicom vozila raspisane potrage, te nije moguće nastaviti s postupkom, a vlasnik vozila ima u posjedu te dokumente, potrebno je stranku uputiti u nadležnu PU/PP kako bi se obustavila potraga za pločicama i/ili dokumentima i dobila potvrda.

Ako se prilikom registracijskog postupka u aplikaciji CVH.STP pojavi poruka da je potražna registarska oznaka ili prometna dozvola ili knjižica vozila, postupak nije moguće završiti bez priložene potvrde o prijavi gubitka. Za nastavak je potrebno izdati novu registarsku pločicu ili prometnu dozvolu, ovisno što je potražno.

U slučaju da je vlasnik pronašao dokument koji je i dalje potražan, potrebno je vlasnika uputiti u nadležnu PU/PP kako bi se obustavila potraga za pločicama i/ili dokumentima i dobila potvrda.

U slučaju da je raspisana potraga, a stranka ne posjeduje potvrdu potrebno je stranku uputiti u PU/PP gdje je prijavljen gubitak / krađa kako bi pribavila potvrdu.

 

 1. Storniranje i ispravak predmeta kojima je istekla registracija

Registracijski postupci kod kojih je istekao datum važenja prometne dozvole ne smiju se stornirati niti ispravljati.

Prije pokretanja ispravka ili storniranja bilo kojeg postupka potrebno je prvo provjeriti datum isteka važenja prometne dozvole (datum isteka registracije). Ako je datum važenja PD istekao prije ispravka ili storniranja postupka potrebno je kontaktirati Tehnički odjel.

 

 1. Dopisi koje STP upućuju prema institucijama (MUP, PU, PP, drugim STP-ima, tvrtkama i sl.)

Svi dopisi koji se upućuju iz STP moraju biti pravilno i profesionalno uređeni. Moraju sadržavati zaglavlje (naziv institucije kojoj se upućuje, s adresom, po mogućnosti i imenom i prezimenom osobe kojoj je namijenjen), podatke o STP koja dopis dostavlja (naziv STP, adresa), predmet samog dopisa (npr. zahtjev za ispravkom broja police AO, broja šasije ili nekog drugog podatka), sažet sadržaj (kratak opis što STP zahtijeva), privitci (ako postoje, npr. preslika police AO, preslika prometne dozvole i sl.) potpis voditelja STP ili voditelja administrativnih poslova, pečat STP, mjesto i datum.

Slika 8. Primjer dopisa prema Policijskoj upravi ili postaji.

 

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, te na brojeve mobilnih telefona zaposlenika Pododjela.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

dr. sc. Goran Pejić, dipl. ing.

Kontakti