kategorije pretrage

III/9, broj: 462-01/2019

Zagreb, 05/02/2019


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Pregled vozila za pratnju izvanrednih prijevoza

Poštovani,

sukladno odredbama Zakona o cestama te Pravilnika o izvanrednom prijevozu (NN 92/2018 od 17.10.2018.), ispunjavanje uvjeta za osobna (M1) ili teretna (N1) vozila koja se koriste kao vozila pratnje izvanrednog prijevoza utvrđivati će se u stanicama za tehnički pregled. Ukoliko se utvrdi da vozilo ispunjava sve propisane uvjete, STP će izdati Potvrdu o ispunjavanju uvjeta za vozila pratnje izvanrednih prijevoza.

Međutim, nakon analize učinkovitosti primjene Pravilnika i dodatnih dogovora s pratiteljima izvanrednih prijevoza i samim prijevoznicima, Ministarstvo mora, pomorstva i infrastrukture donijelo je smjernice na temelju kojih se Pravilnik treba primjenjivati zbog čega je i ova uputa donekle izmijenjena i kao takva se treba primjenjivati umjesto upute III/9, broj: 4129-01/2018 koja vam je dostavljena 14.12.2018., a koja od sada postaje nevažeća.

U uputi se navode minimalni tehnički zahtjevi, opisuje preporučeni tijek obaveznih radnji koje treba obaviti tijekom pregleda, način izdavanja Potvrde i naplate navedene usluge.

Prije početka pregleda trebaju biti ispunjena tri osnovna uvjeta:

 • vozilo mora biti M1 ili N1 kategorije
 • vozilo mora imati važeću prometnu dozvolu
 • vozilo treba identificirati putem broja šasije i registarske oznake

1 Prijava pregleda, naplata i ispis kontrolnog lista

Prijavu ove vrste pregleda obavljaju referenti, dok unos rezultata i ispis potvrde obavljaju nadzornici koji su pregledali vozilo.
Prijava pregleda se obavlja kroz modul F OSTALI POSLOVIM PREGLEDI VOZILA PRATNJE.

 

Slika 1‑1 Prijava pregleda vozila pratnje

Za prijavu je potrebno odabrati vlasnika vozila i vozilo prema registarskoj oznaci ili broju šasije. Ako vozilo nije pronađeno u evidenciju MUP-a, postupak nije moguće nastaviti, već je potrebno provjeriti koji od tri ključna podataka (marka, broj šasije ili god. proizvodnje) ne odgovaraju s evidencijom MUP-a i uskladiti podatke. Nakon odabira vozila potrebno je upisati osobu koja je pristupila pregledu.

Po završetku prijave pregleda potrebno je ispisati račun i kontrolni list za pregled vozila. Na računu je sadržana stavka:
10054 Pregled vozila za pratnju izvanrednih prijevoza u iznosu od 80 kn + PDV.

 

Slika 1‑2 Ispis računa i kontrolnog lista

Nakon izrade računa, potrebno je ispisati poseban kontrolni list koji služi za pregled vozila za pratnju izvanrednog pregleda. Broj pregleda se dodjeljuje automatski i ispisuje na kontrolnom listu pod Općim podacima.

 

Slika 1‑3 Ispis kontrolnog lista

2 Pregled vozila

Nakon prijave vozila obavlja se pregled na kojem se putem kontrolnog lista provjeravaju stavke na vozilu i opremi ovisno o vrsti pratnje koju će vozilo izvoditi (jednostavnu ili zahtjevnu pratnju).

2.1 Vozila jednostavne pratnje

Vozilo za jednostavnu pratnju mora ispuniti slijedeće uvjete:

 • može biti bilo koje boje,
 • mora biti osigurana dobra vidljivost prema natrag i na stranama što podrazumijeva ispravna vozačka zrcala,
 • naziv i adresa poduzeća (ili fizičke osobe/vlasnika) moraju biti vidljivi sa obje strane vozila, veličine slova ne manje od 3 cm,
 • vozilo osim natpisa »IZVANREDNI PRIJEVOZ«, podataka o vlasniku i reflektirajuće trake ne smije imati na sebi druge reklame, naljepnice i oznake.

Jednostavna pratnja se izvodi vozilom za pratnju koje je opremljeno:

 • s dva žuta trepćuća svjetla
 • s natpisom »IZVANREDNI PRIJEVOZ« u obliku reflektirajuće ploče ili svjetlećeg tijela bijele boje ili aktivnog displeja koji su postavljeni izravno na vozilo ili na odgovarajući krovni nosač, tako da su vidljivi svim sudionicima u cestovnom prometu.
 • Ploča mora biti duga najmanje 50 cm s visinom slova najmanje 8 cm,
 • Natpisi na ploči moraju biti crne boje,
 • Žuto treptajuće svjetlo se može ugraditi u svjetlosnu ploču,
 • Natpis na ploči mora biti vidljiv za vrijeme izvođenja izvanrednog prijevoza,
 • Ugrađena signalizacija mora biti vidljiva svim sudionicima u prometu.
 

Izgled ploče „IZVANREDNI PRIJEVOZ“ s odvojenim treptajućim ili rotirajućim svijetlima, kada se koristi tabla širine 80 cm sa natpisom izvedenim u jednom redu, visine slova 10 cm.

 

Izgled ploče „IZVANREDNI PRIJEVOZ“ ako se nalazi na nosaču s aktivnim ekranom

 
 • Vozilo pratnje treba biti sa svih strana označeno retroreflektirajućim bijelo/crvenim poljima
 • visina 200 mm s crveno bijelim poljima širine 12 cm,
 • razred refleksije najmanje RA1 (RA2 i RA3 su također dopušteni viši razredi refleksije),
 • dopuštena je i uporaba folija homologiranih sukladno pravilniku ECE R104 klase C,
 • traka se postavlja na visini od minimalno 25 cm do 190 cm udaljenosti od tla,
 • mora biti vidljiva i na kosim površinama u visini od 20 cm.
   

Slika 21 Primjer oznake refleksije na reflektirajućim bijelo-crvenim poljima (lijevo) i primjer oznake iz koje se vidi da je folija homologirana sukladno ECE R104, klasa C (desno)

 

 
 

Slika 2‑2 Primjer označavanja vozila reflektirajućim crvenim poljima i dimenzije polja


Pregled opreme:

Vozilo koje izvodi jednostavnu pratnju mora biti opremljeno najmanje slijedećom dodatnom opremom:

Opis opreme

Slika primjera opreme

Zelenom i crvenom zastavicom za upravljanjem prometom ili s okruglom pločom za ručno upravljanje prometom te svjetiljkom koja emitira crvenu svjetlost,

   

Dva reflektirajuća prometna znaka u obliku trostrane piramide ili dva samostojeća prometna znaka na kojima su prikazani znak »opasnost na cesti« i »sužavanje trake« sa stranicama jednostraničnog trokuta najmanje 60 cm.

 

Mogu se koristiti dva neovisna prometna znaka koja imaju mogućnost postavljanja na ravnu površinu. Trostrana piramida i prometni znakovi trebaju zadovoljavati tehničke uvjete za prometnu signalizaciju i biti izrađeni od folije minimalnog razreda retrorefleksije RA1

 

Dopunska ploča s tekstom »IZVANREDNI PRIJEVOZ«, s veličinom teksta najmanje 8 cm

    IZVANREDNI PRIJEVOZ

Minimalno dva homologirana žuta treptajuća svjetla sa vlastitim napajanjem, sa nosačem ili osloncima

   

Sigurnosnim prslukom fluorescentne narančaste boje s vidljivim reflektirajućim trakama za sudionika

 

Minimalno pet čunjeva visine 35 cm ili više

 

Bežičnom napravom koja omogućava vozaču vozila za pratnju uspostavljanje veze s vozačem koji izvodi izvanredni prijevoz, tzv. CB primopredajnik. CB primopredajnik može biti u obliku uređaja fiksiranih u vozilima ili u obliku prijenosnih uređaja (tzv. „voki-toki“).

 

 

2.2 Vozila zahtjevne pratnje

Vozilo za zahtjevnu pratnju mora, uz uvjete propisane za vozila jednostavne pratnje iz poglavlja 2.1, ispuniti i slijedeće uvjete:

 • mora biti svijetlije boje (npr. bijela, svijetlosiva, srebrna, žuta, i sl.) koja omogućava dobru vidljivost vozila za sve sudionike u prometu,

Vozila za zahtjevnu pratnju moraju biti opremljena istom opremom kao ona za jednostavnu pratnju i još dodatno moraju biti opremljena s:

 • s mjeračem dužine i visine (mjerna letva, laserski metar, mjerne trake i sl.),
 • sa svjetlosnom signalnom pločom na krovu veličine najmanje 1000 mm x 700 mm, ali ne većom od 1000 mm x 1000 mm, s promjenjivim sadržajem prometnih znakova:
  • s prednje strane: znak »opasnost na cesti« s dopunskom pločom »IZVANREDNI PRIJEVOZ«,
  • sa stražnje strane: znak »zabranjeno pretjecanje svih vrsta motornih vozila, osim motornih vozila s dva kotača«,
  • sa stražnje strane: znak »zabranjeno pretjecanje za teretna vozila«,
  • sa stražnje strane: žuta treptajuća strelica, usmjerena lijevo ili desno, koja upozorava da je prometna traka zatvorena i da ju je potrebno mijenjati u smjeru strelice.

Opis znaka

Slika primjera opreme

Primjer znaka »opasnost na cesti« s dopunskom pločom »IZVANREDNI PRIJEVOZ« koji mora biti vidljiv s prednje strane vozila

 

Primjer znaka »zabranjeno pretjecanje svih vrsta motornih vozila, osim motornih vozila s dva kotača« koji mora biti vidljiv sa stražnje strane vozila

 

Primjer znaka »zabranjeno pretjecanje za teretna vozila« koji mora biti vidljiv sa stražnje strane

 

Primjer znaka žute treptajuće strelice, usmjerene lijevo ili desno, koja upozorava da je prometna traka zatvorena i da ju je potrebno mijenjati u smjeru strelice. Ovi znakovi moraju biti vidljivi s prednje i sa stražnje strane vozila.

   

Na signalnoj ploči ne smije biti nikakvih reklamnih poruka.
Upotreba znakova mora biti upravljana iz vozila.
Veličina znakova na signalnoj ploči ne smije biti manja od 60 cm.
Ugrađena signalna ploča mora imati CE oznaku te potvrdu o usklađenosti s normom EN 12966. CE oznaka nalazi se na samoj ploči (primjer na slici 2-3), a dokaz o usklađenosti s navedenom normom moguće je naći u pratećoj dokumentaciji koju je vlasnik dužan dostaviti samo na uvid kod ove vrste pregleda (primjer na slici 2-4).

 

Slika 2‑2 Primjer svjetlosno signalne ploče za zahtjevnu pratnju

 

Slika 2‑3 Primjer identifikacijske naljepnice na svjetlosno-signalnoj ploči na kojoj je moguće naći CE oznaku. Priznaje se i ako je CE oznaka na neki drugi način postavljena na ploču (tvornički ugravirana, utisnuta ili izlivena na kućištu ploče)

 

Slika 2‑4 Primjer pratećeg dokumenta iz kojeg je moguće vidjeti da je ploča prošla ispitivanja sukladno normi EN 12966

3 Unos rezultata pregleda i ispis Potvrde

Nakon pregleda vozila potrebno je unijeti rezultate u aplikaciju kako bi se mogla izdati potvrda. Ako vozilo ne zadovoljava uvjete niti za jednostavnu niti za zahtjevnu pratnju, potvrdu nije moguće izdati.

Za unos rezultata potrebno je otvoriti modul F OSTALI POSLOVI – M PREGLED VOZILA PRATNJE i odabrati unos rezultata.

 

Slika 3‑1 Forma za unos rezultata pregleda vozila praćenje

 

Potrebno je upisati broj pregleda ili iz liste pregledanih prijava odabrati broj pregleda za koji se unose rezultati. Broj pregleda se nalazi na kontrolnom listu među Općim podacima.

 

Slika 3‑2 Odabir pregleda za vozila pratnje

 

Prije ispisa potvrde potrebno je odabrati da li vozilo ispunjava uvjete za jednostavnu ili zahtjevnu pratnju, te upisati datum pregleda.

 

Slika 3‑3 Odabir rezultata pregleda

 

Nakon unosa rezultata potrebno je ispisati potvrdu o ispunjavanju uvjeta za vozila pratnje izvanrednih prijevoza u dva primjerka.

 

Slika 3‑4 Ispis potvrde o ispunjavanju uvjeta

Slika 3‑5 Potvrda o ispunjavanju uvjeta za vozila pratnje izvanrednih prijevoza

 

Nakon ispisa potvrda o ispunjavanju uvjeta za vozila pratnje izvanrednih prijevoza, iste je potrebno ovjeriti upisom broja nadzorničke licence, potpisom nadzornika i pečatom s nazivom STP. Jedan se primjerak predaje stranci, a drugi se primjerak, uz pripadajući ispunjeni kontrolni list, odlaže u registrator „PRATNJA IZVANREDNIH PRIJEVOZA“.

Potvrda o ispunjavanju uvjeta za vozila pratnje izvanrednih prijevoza daje se na rok od 5 (pet) godina. Ukoliko u međuvremenu dođe do bilo kakve promjene na vozilu koja utječe na ispunjavanje uvjeta propisanih Pravilnikom o izvanrednom prijevozu (NN 92/2018 od 17.10.2018.), vlasnik vozila je dužan bez odgode vozilo pratnje podvrgnuti novom pregledu u stanici za tehnički pregled vozila.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641 te na brojeve mobilnih telefona djelatnika Pododjela.

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

mr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti