kategorije pretrage

III/09, broj: 2170-01/20

Zagreb, 16/07/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Uputa – provjera plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (PPMV-a) i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima

1. Provjera PPMV-a i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima prije registracijskog postupka

Kako bi se povećala kvaliteta usluge plaćanja posebnog poreza na motorna vozila (PPMV-a), Carina je uvela dodatni sustav naplate PPMV-a i naknade za gospodarenje otpadnim vozilima (dalje: Naknada) putem sustava „E-građani“.

To znači da će i Naknadu, kada je plaćena kroz sustav „E-građani“, moći provjeriti u aplikaciji CVH.STP. U slučajevima kada stranka plati Naknadu izravno na Carini, postupanje ostaje kao i do sada, tj. stranka mora priložiti rješenje o plaćenoj naknadi ili račun trgovca s iskazanom naknadom.

U slučajevima kada stranka plati PPMV i Naknadu putem sustava „E-građani“, imat će mogućnost ispisa Rješenja o plaćenom PPMV-u i Rješenja o plaćanju naknade za gospodarenje otpadnim vozilima koji će biti elektronički potpisani. Ako je te elektronički potpisane dokumente moguće provjeriti u aplikaciji CVH.STP, treba ih prihvatiti.

Dakle, rješenje o PPMV-u i naknada dostavljeni kroz elektroničku razmjenu moraju biti provjereni kroz aplikaciju CVH.STP kako je opisano u ovoj uputi.

Novost je i provjera prijave PPMV-a na računima od strane registriranih trgovaca koja će se automatski obavljati u pozadini registracijskog postupka prema OIB-u registriranog trgovca i broju šasije vozila. Referentu će se samo prikazivati poruke temeljem kojih će nastavljati ili obustavljati registracijski postupak.

Preporuka je da se prije pokretanja postupka prve registracije prvo provjeri jesu li plaćeni PPMV i naknada (ako je plaćena sustavom „E-građani“).

Provjera se obavlja kroz poseban modul, Registracija – N Provjera PPMV (Slika 1).


Slika 1. Modul za provjeru plaćenog PPMV-a


U navedenom modulu moguće je preko broja šasije provjeriti:
a) je li vlasnik platio PPMV, ako vozilo podliježe obvezi plaćanja PPMV-a. U tom slučaju će se prikazati rješenje o plaćenom PPMV-u u PDF formatu,
b) je li vlasnik platio Naknadu za gospodarenje otpadnim vozilima putem sustava „E-građani“. U tom slučaju će se prikazati rješenje o plaćenoj Naknadi u PDF formatu,
c) je li registrirani trgovac rabljenim vozilima prijavio nadležnom carinskom uredu rabljeno vozilo za koje je iskazao PPMV na računu koji je izdao. U tom slučaju se neće prikazati rješenje PPMV u PDF formatu, već se pojaviti poruka na (Slika 2). Ako se za vozilo koje podliježe plaćanju PPMV-a pojavi poruka sa Slike 3., moguće je obaviti provjeru putem elektroničke pošte motorna.vozila@carina.hr. ili od stranke treba tražiti Rješenje o plaćenom PPMV-u koje treba skenirati u postupku registracije.Slika 2. Poruka za vozilo uredno prijavljeno od strane registriranog trgovca rabljenim vozilima

Slika 3. Poruka za vozilo za koje ne postoji prijava registriranog trgovca za plaćanje PPMV-a

Prilikom provjere kroz gore navedeni modul potrebno je točno upisati broj šasije kako bi se ispravno obavila provjera.

2. Provjera i skeniranje rješenja o PPMV-u prilikom registracijskog postupka

a) Rješenje o plaćenom PPMV-u (PDF) i Naknadi

Rješenje o plaćenom PPMV-u izdaje se za rabljena vozila koja se unose ili uvoze. Nakon što vlasnik uplati potreban iznos PPMV-a, porezno rješenje PPMV će biti dostavljeno u stanicu za tehnički pregled elektroničkim sustavom razmjene (u PDF formatu). Provjerom preko broja šasije moguće je utvrditi postoji li rješenje.
Da bi se obavila provjera te da bi se i pronađeno rješenje PPMV i Naknada automatski dodali u skenirane dokumente, OBAVEZNO je na početku registracijskog postupka odabrati polje PPMV (Slika 4). U suprotnom se neće obaviti provjera, a rješenje PPMV i Naknada se neće automatski dodati u skenirane dokumente.

VAŽNO!
Sva izdana rješenja o plaćenom PPMV-u moraju postojati u sustavu, a Naknade o gospodarenju samo ako su plaćene putem servisa e-građani.

Naknade o gospodarenju otpadnim vozilima koje nisu plaćene putem sustava e-građani. neće se nalaziti u sustavu te ih je potrebno ručno skenirati na kraju registracijskog postupka.


Slika 4. Samo ako je odabrano polje PPMV na gore prikazanom ekranu, obavit će se provjera postoji li rješenje o PPMV-u i isto će biti dodano u skenirane dokumente na kraju registracijskog postupka zajedno s naknadom za gospodarenje otpadnim vozilima 

Ako vozilo podliježe plaćanju PPMV-a i isti je plaćen, prije skeniranja dokumentacije prikazat će se PDF rješenje (Slika 5). Podatke prikazane na rješenju PPMV obavezno je usporediti s podacima o vozilu.


Slika 5. Prikaz rješenja o PPMV-u

Ako je za vozilo plaćena naknada putem sustava e-građani, isto će se automatski prikazati poslije PPMV-a (Slika 6)


Slika 6. Prikaz rješenja o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima

Nakon što su rješenja o PPMV-u i Naknadi prikazani, isti će biti automatski skenirani u pripadajuća polja dokumentacije prve registracije (Slika 7. i 8.).
U tim slučajevima nije potrebno dodatno skenirati pisano rješenje o plaćenom PPMV-u i Naknadi.


Slika 7. Rješenje PPMV (PDF) će automatski biti dodano u skenirane dokumente ako postoji i ako je obavljena provjera


Slika 8. Rješenje o plaćenoj naknadi za gospodarenje otpadnim vozilima (PDF) će automatski biti dodano u skenirane dokumente ako je plaćena putem sustava e-građani i ako je obavljena provjera čak i ako pripadajuće polje nije odabrano


b) Račun za novo vozilo s iskazanim PPMV-om i Naknadom

Račun za novo vozilo koji izdaje zastupnik u RH obavezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Trgovac (zastupnik ili distributer) će platiti PPMV naknadno, nakon što proda vozilo. Ako je priložen račun za novo vozilo, tada će iznos PPMV-a biti iskazan na računu trgovca i neće postojati niti pisano rješenje o PPMV-u niti rješenje u PDF formatu. Zato je potrebno prilikom provjere dokumentacije označiti polje „PPMV - poseban porez na motorna vozila“ i odabrati opciju „Uključeno drugdje (F3)“ (Slika 9), jer je PPMV iskazan na računu. Isto je potrebno napraviti i za naknadu o gospodarenju otpadnim vozilima jer će i ona biti iskazana na računu. U tom slučaju neće se obaviti pretraga za PPMV rješenjem i naknadom u PDF formatu jer isti niti ne postoje u sustavu.


Slika 9. Za nova vozila kupljena u RH PPMV je iskazan na račun. Potrebno je odabrati da je PPMV iskazan drugdje

c) Račun za rabljeno vozilo s iskazanim PPMV-om koji izdaje registrirani trgovac rabljenim vozilima

Račun koji izdaje proizvođač, trgovac ili registrirani trgovac rabljenim motornim vozilima obvezno mora sadržavati naznaku da je posebni porez obračunat u skladu s odredbama Zakona o posebnom porezu na motorna vozila. Registrirani trgovac rabljenim vozilima će obračunati i platiti PPMV naknadno nakon što proda vozilo. Ako je priložen račun za rabljeno vozilo od strane registriranog trgovca, s iskazanim PPMV-om neće postojati pisano rješenje o PPMV-u niti rješenje u PDF formatu.

U ovom slučaju OBAVEZNO je obaviti pretragu kao i kada postoji PDF rješenje.

U tu svrhu je potrebno prilikom provjere dokumentacije označiti polje PPMV (Slika 10). Na računu za rabljeno vozilo najčešće je iskazana i naknada za gospodarenje otpadnim vozilima, pa ista neće postojati u sustavu i dovoljno je skenirati račun i navesti da je naknada iskazana drugdje. Ako iznos naknade nije naveden na računu za rabljeno vozilo, vlasnik mora dostaviti rješenje o plaćenoj naknadi koju je potrebno skenirati.


Slika 10. Samo ako je odabrano polje PPMV na gore prikazanom ekranu, obavit će se provjera je li registrirani trgovac obračunao PPMV i prijavio vozilo na carini. Podatak o tome će biti dodan u skenirane dokumente na kraju registracijskog postupka


VAŽNO!
Svi računi registriranih trgovaca rabljenim vozilima s iskazanim PPMV-om izdani nakon 13.07.2020. godine moraju biti prijavljeni u sustavu. Ako se provjerom ispostavi da vozilo nije prijavljeno u sustavu, prije nastavka moguće je obaviti provjeru putem elektroničke pošte motorna.vozila@carina.hr.

Na kraju registracijskog postupka, prilikom skeniranja automatski će biti dodana stavka PPMV s porukom da je vozilo prijavljeno u evidenciji registriranih trgovaca rabljenim vozilima (Slika 11).


Slika 11. Poruka koja se automatski prenosi u skenirane dokumente kada je vozilo prodao registrirani trgovac rabljenim vozilima i iskazao PPMV na računu

d) Potvrda o uplati poreznog duga (nakon carinskog prekršaja)

Za vozila za koja je PPMV plaćen nakon carinskog prekršajnog postupka, rješenje o plaćenom PPMV-u neće biti u sustavu niti će ga se moći kroz sustav provjeriti.
Rješenje o PPMV-u i potvrdu o uplati vlasnik mora priložiti u originalu te je iste potrebno na kraju registracijskog postupka skenirati kao dokaz o plaćenom PPMV-u i odložiti u dosje vozila.


Slika 12 Primjer potvrde o plaćenom poreznom dugu koja služi kao dokaz da je PPMV plaćen. U ovom slučaju ne postoji rješenje o plaćenom PPMV-u u PDF formatu. Potvrdu je potrebno skenirati na kraju registracijskog postupka 


3. Kako postupiti ako za vozilo koje podliježe PPMV-u nije pronađeno PDF rješenje o PPMV-u niti je vozilo prijavljeno od strane registriranog trgovca?

Za sva vozila za koja je plaćen PPMV na temelju rješenja o PPMV-u, postojat će rješenje u PDF formatu u sustavu.
Također, vozila koja su prijavili registrirani trgovci rabljenim vozilima, postojat će podatak o tome u sustavu. Kako je ranije navedeno, potrebno je prilikom provjere dokumentacije odabrati da vozilo podliježe PPMV-u kako bi se obavila provjera i kako bi se rješenje PPMV (PDF) automatski prebacilo u skenirane dokumente.

Ako iz nekog razloga za vozilo nije pronađeno rješenje, tada je moguće odabrati razlog zašto nije pronađeno. Na primjer, ako za vozilo koje podliježe PPMV-u, ne postoji rješenje niti evidentirana uplata registriranog trgovca, već postoji mišljenje Carinske uprave ili ureda da vozilo ne podliježe PPMV-u, tada je moguće prilikom skeniranja odabrati razlog zašto ne postoji rješenje (Slika 13).


Slika 13. Za vozila koja podliježu PPMV-u, a nije pronađeno rješenje PPMV u PDF niti je prijavljeno od strane registriranog trgovca potrebno je za nastavak odabrati razlog

Ako se predmetno vozilo ne može svrstati niti u jednu od ponuđenih opcija koje ne podliježu plaćanju PPMV-a, a rješenje o plaćenom PPMV-u ne postoji u sustavu, moguće je putem elektroničke pošte motorna.vozila@carina.hr provjeriti postoji li obveza plaćanja PPMV-a.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,


Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Kontakti