kategorije pretrage

III/09, broj: 3173-01/20

Zagreb, 03/11/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Učestala pitanja u svezi postupka dodatnog opterećivanja osovina kod PTPK

1. Kojih sigurnosnih mjera se treba pridržavati prilikom dodatnog opterećivanja osovina ?

Prilikom izdizanja odnosno opterećivanja valjka potrebno je pridržavati se sljedećih mjera sigurnosti na radu :

· Valjke koristiti u ručnom modu

· Valjke zaustaviti prije početka sidrenja ili izdizanja

· Postaviti klinastu podlošku ispred kotača prve osovine koja se ne ispituje - klinasta podloška je sigurnosni element i podsjetnik da se vozilo ne smije pokretati dok pribor za sidrenje nije skinut i dok valjci nisu spušteni.

 • Postaviti privezne trake na siguran način
  • Vozilo je potrebno parkirati na kanal s podjednako udaljenim kotačima od ruba kanala.
  • kanalu trake se postavljaju simetrično na osovinu tako da se izbjegavaju instalacije, senzori ili ostali dijelovi položeni po osovini.
 • Napustiti kanal
  • ZA VRIJEME IZDIZANJA VALJAKA NITKO SE NE SMIJE NALAZITI U KANALU!!!
  • ZA VRIJEME ISPITIVANJA NITKO SE NE SMIJE NALAZITI U KANALU !!!
 • Izdići valjke postepeno
  • ZA VRIJEME IZDIZANJA VALJAKA TREBA POZORNO PRATITI POVEĆANJE OPTEREĆENJA !!!
  • Položaj ispitivača mora biti takav da se tijekom postupka opterećenja može sve jasno vidjeti i nadzirati sam postupak opterećenja.
 • Kočiti radnom kočnicom osovina
  • nije potrebno postići blokadu kotača, već samo ciljani tlak
 • U kanal se smije ući tek kada su valjci u potpunosti spušteni
 • PARKIRNU KOČNICU ISPITATI U NEOPTEREĆENOM STANJU!!
 • Vozilo pomaknuti tek kad su oprema za vezivanje i klinasta podloška odstranjeni

  Detaljne sigurnosne upute moguće je pronaći u biltenu br.173.

2. Zašto se osovine sada moraju opterećivati ?

 • Poznati je problem ekstremno velikih koeficijenata kočenja kod „laganih osovina“ gdje se prilikom ispitivanja efikasnosti kočnica kod PTPK, sile kočenja ostvaruju na vrlo malim tlakovima. Kako bi se kod takvih vozila postigao stvaran odnos sila kočenja i tlakova u kočnim cilindrima, i kako bi se pri tome postiglo realnije ocjenjivanje ispravnosti izvršnih kočnih mehanizama, takve osovine treba dodatno opteretiti izdizanjem valjaka, a prema potrebi i sidrenjem osovine.

  U čemu je nastala promjena postupanja u STP prilikom PTPK:

  Na osovinama je prilikom ispitivanja potrebno postići ciljani tlak koji iznosi najmanje 30 % radnog tlaka (u tablici 1 dani su primjeri ciljanih tlakova za pripadajuće radne tlakove). Ciljani tlak može biti i viši od 30 % radnog tlaka. Ciljani tlak postiže se dodatnim opterećivanjem koje se izvodi sidrenjem ili izdizanjem osovina. Ostali postupci prilikom PTPK i dalje ostaju nepromijenjeni, a opisani su u stručnom biltenu br.141.

   

   

Tablica 1. Primjeri ciljanih tlakova za pripadajuće radne tlakove

Preporučeni način rada sastoji se od nekoliko osnovnih koraka. Prvo je potrebno kočiti osovinu neopterećenu te se uvjeriti postiže li ciljani tlak. Ako ciljani tlak nije postignut, tj. manji je od 30% radnog, osovina je „lagana“ te je potrebno dodatno opteretiti osovinu. Kod vozila s dvije osovine opterećivanje se izvodi sidrenjem i izdizanjem valjaka. Vozila sa više od dvije osovine u većini slučajeva postižu ciljani tlak samo izdizanjem ispitivane osovine. Detaljne upute oko postupka dodatnog opterećivanja opisane su u biltenu br.173.

3. Smije li se ispitati parkirna kočnica s izdignutom i sidrenom osovinom?

 • NE!! Parkirna kočnica mora se ispitati s uklonjenom opremom za opterećivanje i spuštenim valjcima.

4. Kako postupiti kada na PTPK pristupi poluprikolica kojoj je prva osovina podignuta?

 • Potrebno je zamoliti vozača da spusti osovinu. Ako nije moguće spustiti podiznu osovinu potrebno je odspojiti sve električne kabele između poluprikolice i vučnog vozila. Ako se osovina ni tada ne spusti, vozilo nije moguće ispitati. Vozilo je potrebno poslati u servisnu radionicu da se omogući spuštanje osovine.

5. Kako postupiti kada na PTPK pristupi poluprikolica, a opterećivanjem osovine nije moguće postići 30% (1.95 bar) radnog tlaka tj. PP ostvaruje maksimalno 1,7 bar na osovini bez obzira na dodatno opterećenje?

 • Kod nekih tipova poluprikolica i motornih vozila s EBS/EBL regulacijom dodatnim opterećivanjem osovine ne postiže se tlak na osovini veći od 30% radnog tlaka. Kako se opterećivanje vrši sidrenjem samo osovine, a ne šasije, EBS sustav dobiva informaciju o neopterećenom vozilu i sprječava blokadu kotača. U takvim slučajevima potrebno je kočiti s oduzetim kontaktom ili odspojiti sve električne kabele između poluprikolice i vučnog vozila. Na taj način sada je moguće ispitati efikasnost izvršnih kočnih elemenata bez upliva elektroničke regulacije.

  Kod vozila kojima tlak u osovini reguliran EBL-om, EBS-om ili ARSK ventilom, treba postupiti sukladno poglavlju 3.2 u stručnom biltenu br. 173. Provjera rada EBS-a kod poluprikolica prema EBS sistemskoj tablici i dalje se provodi sukladno biltenu br. 141, a to znači na neopterećenom vozilu izvan valjaka u statičkim uvjetima.

6. Može li se prva osovina poluprikolice dodatno opteretiti samo izdizanjem valjaka?

 • Kod poluprikolica čija je osovina „lagana“ ponekad će biti moguće postići ciljani tlak samo izdizanjem. OPREZ!!! Pri prekomjernom podizanju valjaka moguće je da na ostalim osovinama dođe do iskakanja zračnih jastuka iz svojih klipova zbog naknadne regulacije visine ovjesa. Zbog toga, pri podizanju valjaka, treba pozorno pratiti ponašanja ovjesa osovina koje nisu u valjcima. Ako postoji sumnja da bi na tim osovinama moglo doći do iskakanja jastuka, podizanje treba prekinuti, ispitivanu osovinu treba usidriti i tek onda nastaviti s ispitivanjem.

7. Na dodatno opterećenoj osovini postiže se blokada kotača, ali tlak kod blokade je još uvijek nedovoljan?

 • Nekoliko je uzroka koji mogu dovesti do ove situacije:

  • senzor tlaka je neispravan
  • crijevo koje vodi do senzora tlaka se pretjerano savinuto
  • brtva u navojnoj matici senzora smanjuje ili zatvara otvor prema crijevu senzora tlaka
  • kontrolni priključak na vozilu se ne otvara do kraja ili je slabe propusnosti

  Ako je senzor tlaka neispravan ili nedovoljno propustan, to će se manifestirati nižim tlakovima na više vozila. Neispravan senzor potrebno je zamijeniti sa drugim senzorom iz ispitne opreme i prijaviti kvar.

  OPREZ! Pretjerano stezanje navojne matice senzora može deformirati brtvu i zatvoriti prolaz zraka.

  Brtve na senzorima tlaka moraju biti ispravne i cjelovite. Oštećene brtve mogu propuštati zrak. Brtve ne smiju smanjivati promjer otvora koji vodi iz navojne matice senzora u crijevo senzora. Senzori se moraju moći postaviti tako da nema propuštanja zraka i da im crijeva nisu savinuta toliko da prigušuju dotok tlaka u senzor.

  Kontrolni priključci na vozilu moraju biti prohodni. Ako se sumnja na prohodnost kontrolnog priključka ili ispravnost senzora, potrebno je utvrditi je li kontrolni priključak prohodan. Prohodnost se utvrđuje spajanjem analognog manometra na kontrolni priključak radnog cilindra i brzim pritiskom kočnice do kraja u stacionarnom stanju. Ako porast tlaka u radnom cilindru prati brzi pritisak papučice kočnice, radi se o prohodnom kontrolnom priključku. Međutim ako je papučica brzo pritisnuta, a porast tlaka u radnom cilindru kasni, najvjerojatnije se radi o neprohodnom kontrolnom priključku. Ako se radi o neprohodnom kontrolnom priključku potrebnom je bilježiti pogreške 0207DXB REGULACIJSKI VENTILI, KONTROLNI PRIKLJUČAK NA X. OSOVINI, NEISPRAVAN ILI NEDOSTAJE.


Slika 1. Lijevo je prikazana debela brtva s malom rupom koja se kod pritezanja može značajno smanjiti ili potpuno zatvoriti prolaz prema senzoru. Kako do takvih problema ne bi došlo preporuča se koristiti tanje brtve s većom rupom primjer koje je prikazan na slici desno.

8. Što ako PTPK pristupi prikolica ili poluprikolica koja ima pneumatski ARSK koji nema servisni priključak ili vozilo s mehaničkim ARSK ventilom čije poluge nije moguće pomicati ili razdvojiti?

 • Ako PTPK pristupi vozilo s pneumatskim ARSK ventilom koji nema servisni kontrolni priključak (Slika 2) potreban prilikom dodatnog opterećivanja osovina, moguće je u CVH.STP aplikaciji odabrati opciju „Nije moguće dodatno otvoriti ARSK ventil“.

Slika 2. Pneumatski ARSK bez servisnog priključka

9.Kako se koristi ekran pretpregleda u CVH.STP kod PTPK ?

 • Prije unosa rezultata PTPK, u prozoru pregleda kočnica potrebno je odabrati opciju PTPK. Aktiviranjem ove opcije omogućen je unos iznosa radnog tlaka Pe u radni izračun kojim se provjeravaju dobiveni koeficijenti kočenja prije samog unosa rezultata (Slika 3).

Slika 3. Odabir opcije PTPK i unos radnog tlaka za kontrolni izračun

Ako se obavlja PTPK za priključna vozila potrebno je uvijek unijeti radni tlak Pe= 6.5 bar (Slika 4.). Ako se radi o poluprikolici potrebno je u polju „Proračunska NDM“ unijeti zbroj najvećih dopuštenih osovinskih opterećenja, a u polje „Masa“ potrebno upisati zbrojena izvagana osovinska opterećenja vozila. Na taj način radni proračun će točno izračunati koeficijente kočenja s obzirom na NDM i na izvaganu masu (Slika 4.).

Slika 4. Odabir opcije PTPK i unos radnog tlaka za kontrolni izračun

Ako nije postignut ciljani tlak od 30% radnog tlaka ili više, pojavit će se poruka „Nije postignut tlak u iznosu od 30% radnog tlaka na svim osovinama“(Slika 5).

Slika 5. Poruka kada nije postignut tlak od 30% ili više ranog tlaka

Nastavak unosa rezultata moguć je samo u slučajevima ako:

 • osovine vozila nije moguće sigurno dodatno opteretiti
 • nije moguće dodatno otvoriti ARSK ventil
 • vozilo opremljeno kombiniranom kočnom instalacijom (zrak + hidraulika)

Ako se radi o jednom od opisanih slučajeva potrebno je odabrati taj slučaj iz padajućeg izbornika (Slika 6).

Slika 6. Slučajevi kada je moguće nastaviti unos sa manje od 30% radnog tlaka

 

10) Kako postupiti kada na PTPK pristupi teretno vozilo s tri osovine kojem prateća osovina ne koči niti kada se dodatno optereti ?

Postoje vozila kojima prateća osovina ne koči kada vozilo nije natovareno (npr. IVECO Stralis, 3 osovine). Dodatnim opterećivanjem takvih osovina izdizanjem ili sidrenjem, prateća osovina i dalje neće kočiti. Razlog tome je što informacija o opterećenju vozila dolazi sa zračnih jastuka tj. tlakova u zračnim jastucima. Dodatnim opterećivanjem opterećuje se samo osovina, a ne šasija kompletnog vozila. Ako se obavlja PTPK za vozilo kojem prateća osovina ne koči dok vozilo nije opterećeno potrebno je klikom u kućicu „Nekočena“ odabrati nekočenu osovinu. Prilikom proračuna kočnica s obzirom na NDM vozila, ako je potrebno, smije se zanemariti onaj dio najveće dopuštene mase koji se na podlogu oslanja preko osovine koja je trenutno nekočena (Slika 7). Detaljno objašnjenje nalazi se u biltenu br. 141. str. 122.

S obzirom na to da nije postignut ciljani tlak od 30% radnog tlaka ili više, javlja se poruka „Nije postignut tlak u iznosu od 30% radnog tlaka na svim osovinama (Slika 5). Za nastavak potrebno je odabrati razlog „Vozilo nije moguće na siguran način dodatno opteretiti“ (Slika 6).

Slika 7. Odabir nekočene osovine

11). Kako postupiti kada kočnice na neopterećenom vozilu zadovoljavaju koeficijent kočenja s obzirom na NDM, a prilikom opterećivanja iznad 30% radnog tlaka sile kočenja nisu dovoljne da zadovolji visoki račun?

Kočnice teretnih vozila projektirane su za opterećeno stanje vozila. Dodatno opterećivanje primjenjuje se upravo kako bi se realnije ocjenjivanje ispravnosti izvršnih kočnih mehanizama. Kočnice koje ne postižu dovoljne sile kočenja na 30% radnog tlaka i time ne zadovoljavaju visoki račun nisu ispravne i vozilo je potrebno uputiti u servis.

12). Što ako je mehanički ili pneumatski ARSK ventil neispravan i nije ga moguće otvoriti u postupku dodatnog opterećivanja osovine?

Moguće je da se podizanjem poluge mehaničkog ARSK ventila u položaj otvoreno ili spajanjem dodatnog tlaka servisni priključak na pneumatski ARSK ventil ne može postići dovoljan tlak u kočnim cilindrima regulirane osovine. Navedeno znači da je mehanički li pneumatski ARSK ventil neispravan. Vozilo neće zadovoljiti i isto je potrebno uputiti u servisnu radionicu.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01/4883-641.

 

S poštovanjem,

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti