kategorije pretrage

III/9, broj: 1275-01/20

Zagreb, 30/04/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Obavljanje ponovljenog TP nakon isteka roka od 15 dana, produljenje PD na osnovu TP-a obavljenog izvan RH, produženje roka odjave vozila, čuvanje reg. pločica duže od 90 dana, način popunjavanja izjave za gubitak PD

Poštovani, zbog svakodnevnih pitanja stranaka i zaposlenika STP u svezi s postupanjem za vrijeme trajanja proglašenja epidemije COVID-19, donosimo uputu o sljedećim postupanjima, koja će se primjenjivati za vrijeme trajanja epidemije:

 1. Obavljanje ponovljenog TP nakon isteka roka od 15 dana

Produženje roka za ponovljeni tehnički pregled nakon proteka roka od 15 dana moguće je u STP-u gdje je obavljen i prvi TP, a razmatrat će se za svaki slučaj pojedinačno na osnovu pisanog zahtjeva stranke. U zahtjevu stranka mora obrazložiti razlog kašnjenja i priložiti potvrdu servisne radionice o razlogu kašnjenja servisnih radova na vozilu, te račun o izvršenim radovima. STP isti sa popratnom dokumentacijom dostavlja putem slanja fotografija u Tehnički odjel radi omogućavanja produžetka roka u CVH.STP aplikaciji. Ukoliko je zahtjev opravdan, Tehnički odjel će kontaktirati STP i omogućiti produženje roka za ponovljeni TP.

 1. Može li se za produženje važenja PD prihvatiti TP obavljen izvan RH?

Za produženje važenja prometne dozvole tehnička ispravnost vozila moći će se dokazati zapisnikom o tehničkom pregledu vozila iz druge države članice Europske unije. Za vozilo se mora priložiti zapisnik izdan od STP-a ili drugog nadležnog tijela države članice u kojoj je vozilo pristupilo TP i iz kojeg je vidljivo da je vozilo uspješno prošlo TP. Zapisnik se smatra valjanim samo ako je važeći s obzirom na rokove propisane u RH, a u slučaju dvojbe STP može provjeriti valjanost prije nego ga prihvati. Iz istog mora biti vidljivo da je za vozilo izvršeno ispitivanje ispušnih plinova - eko test (kod vozila s motorom ekološke kategorije EURO V i VI mogu biti navedeni rezultati dobiveni OBD dijagnostikom) i rezultat ispitivanja kočnica. Postupak će se provesti na način da će nadzornik napraviti identifikaciju i kao izvor podataka odabrati priložen „TP iz EU za već registrirano vozilo u RH“. Postupak je detaljno opisan u Privitku1.

Vlasnik vozila ili opunomoćenik uz original zapisnika prilaže i originalnu PD, kao i ostalu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o registraciji i označavanju vozila.

Ovjera preventivnih pregleda u karton preventivnih pregleda na osnovi TP obavljenog izvan RH obavljaju se na uobičajeni način.

Na vozilima na kojima se mora obaviti PTPK prije redovnog TP-a se, kao i do sada, mora obaviti PTPK u RH kako bi im se TP obavljen izvan RH mogao priznati.

 1. Može li se produžiti rok za odjavu vozila?

Rok za odjavu vozila kojem nije produženo važenje prometne dozvole u roku od 15 dana od njenog isteka može se produžiti na najviše 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije. To znači da vlasnik vozila može u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije odlučiti hoće li vozilo koje nije koristio odjaviti ako ga ne namjerava koristiti ili će produžiti važenje prometne dozvole, bez posljedica u obliku upozorenja ili kazni.

Naglašavamo da je ovaj rok produžen samo za odjavu vozila.

Posebno napominjemo: vozilo kojemu je isteklo važenje prometne dozvole NE SMIJE sudjelovati u prometu na cestama.

 1. Mogu li se reg. pločice nakon odjave u STP-u čuvati duže od 90 dana ?

Registracijske pločice koje se na zahtjev vlasnika čuvaju u STP-u nakon odjave vozila treba čuvati i nakon proteka roka od 90 dana, kako bi ih vlasnik u roku od 30 dana od dana proglašenja prestanka epidemije mogao preuzeti, ako ih zbog situacije uzrokovane epidemijom bolesti COVID-19 nije mogao prije preuzeti.

 1. Kako popuniti i poslati izjavu u slučaju gubitka prometne dozvole i/ili knjižice vozila i reg. pločice

U okružnici broj III/9, broj:1036-01/20 od 27.03.2020. opisali smo postupak prijave gubitka prometne dozvole i/ili knjižice vozila i reg. pločica u stanici za tehnički pregled. U izjavi moraju biti navedeni podaci o vlasniku, vozilu i gubitku (mjestu i vremenu) prometne dozvole i/ili knjižice vozila ili jedne registracijske pločice. Unatoč tome, mnoge STP prema PU/PP šalju neuredno popunjene predmetne izjave ili s nedostatnim podacima. Stoga podsjećamo na pravilno postupanje.

Izjava mora biti dana u STP-u, vlastoručno potpisana i može ju dati isključivo vlasnik ili opunomoćenik s punomoći koja je dana samo u tu svrhu ili ima opću punomoć iz koje to proizlazi. Prije slanja, izjavu treba pregledati i ako izjava nije dobro i jasno popunjena, treba je vratiti stranci i da je, uz upute referenta, ponovno popuni.

Skenirana izjava dostavlja se putem e-maila nadležnoj PU/PP u kojoj je vozilo registrirano.

Nakon što PU/PP putem telefona ili e-maila potvrdi da je evidentiran gubitak za dokumentom i/ili registracijskom pločicom i raspisana potraga može se izdati nova prometna dozvola ili registracijske pločice.

Na ovaj način ne može se postupiti u slučaju nestanka prometnih dokumenata ili reg. pločice uslijed krađe, utaje ili drugih kaznenih djela koja se i dalje moraju prijaviti u nadležnoj PU/PP.

VAŽNO:

Da bi se u nadležnoj PU/PP mogla raspisati potraga potrebno je:

 • skenirani dokumenti moraju biti čitljivi kako bi ih u PU/PP mogli pročitati i točno raspisati potragu
 • na izjavi mora biti točno naznačeno gdje i kada su dokumenti izgubljeni kao što je mjesto, grad, adresa te vrijeme gubitka jer je isto nužno za raspisivanje potrage. Nije dovoljno napisati da se gubitak dogodio u gradu, u polju i sl. jer je isto nedovoljno i ne zna se lokacija,
 • ako se radi o gubitku dokumenata za vozila u vlasništvu pravnih osoba izjavu o gubitku može dati odgovorna osoba ili opunomoćenik koji je ovlašten na davanje iste,
 • u mailu je obvezno navesti tko šalje prijavu te priložiti i ostalu dokumentaciju (naziv STP, ime i prezime referenta),
 • prijava gubitka moguća je na ovaj način samo za HR dokumente,
 • prijavu gubitka stranih dokumenata i/ili reg. pločica (npr. iz BiH) moguće je izvršiti samo u PU/PP gdje se gubitak dogodio, a nije moguće prijaviti gubitak stranih dokumenata u stanici za tehnički pregled.
 • izjavu obvezno mora potpisati davatelj izjave (na prednjoj strani izjave i zadnjoj strani kod izvadka iz KZ-a), te službena osoba (zaposlenik STP-a) koja je izjavu zaprimila.

U privitku dostavljamo obrazac izjave koju stranka treba popuniti (Prilog 2.) i primjer kako se izjava popunjava (Prilog 3.).

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641.

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

 

Privitak:

 1. Uputa o načinu unosa podataka i produženju važenja PD na osnovu TP iz EU
 2. Izjava o prijavi gubitka PD i/ili reg. pločice
 3. Primjer popunjene izjave

Kontakti