kategorije pretrage

III/9, broj: 3663-01/20

Zagreb, 28/12/2020


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Podatak o emisiji CO2 dobiven mjerenjem u WLTP ispitnom postupku

Poštovani,

17. travnja 2019. godine usvojena je uredba (EU) 2019/631 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju standardnih vrijednosti emisija CO2 za nove osobne automobile i za nova laka gospodarska vozila te o stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 443/2009 i (EU) br. 510/2011. Navedenom Uredbom propisana je obveza primjene novog ispitnog postupka za mjerenje emisije CO2 za sva nova vozila kategorije M1 i N1, primjena tzv. WLTP ispitnog postupka (Worldwide harmonised Light Vehicle Test Procedure).

Sukladno navedenom, proizvođač vozila je dužan, za sva vozila proizvedena nakon 1.1.2020. godine, u COC dokumentu, Izjavi o sukladnosti vozila, Potvrdi o sukladnosti vozila ili Nacionalnom certifikatu o homologaciji vozila (dalje: dokumentacija) dostaviti podatak o emisiji CO2 dobiven mjerenjem u WLTP postupku.

Za vozila proizvedena u razdoblju od 2017. do 2020. godine, u dokumentaciji mogu biti dostavljena oba podatka o emisiji CO2, onaj dobiven NEDC ispitnim postupkom (rubrika 49.1) i onaj dobiven WLTP ispitnim postupkom (rubrika 49.4).

Za vozila proizvedena nakon 1.1.2021. godine na COC-u i Izjavi o sukladnosti vozila proizvođač dostavlja samo vrijednost emisije CO2 dobivenu WLTP ispitnim postupkom (rubrika 49.4).

Za vozila M1 i N1 kategorije registrirana u RH nakon 1.1.2021., u prometnu dozvolu će se, ako postoji, upisivati podatak o emisiji CO2 dobiven mjerenjem u WLTP ispitnom postupku u obliku, npr.:

V.7 148 g/km (WLTP)

S obzirom na to da se u postupku identifikacije vozila u STP podaci o vozilu s Izjave o sukladnosti u aplikaciju „povlače“ sustavom razmjene podataka, podatak o emisiji CO2 dobiven mjerenjem u WLTP ispitnom postupku automatski će biti „povučen“ u pripadajuću rubriku u aplikaciji, a prilikom ispisa prometne dozvole, ispisat će se u rubrici V.7. prometne dozvole. U slučaju da u dokumentaciji postoje oba podatka o emisiji CO2, (NEDC i WLTP), u prometnu dozvolu upisuje se podatak dobiven WLTP ispitnim postupkom.

Ako je vozilo proizvedeno 2020. ili kasnije, a nema WLTP vrijednosti, postupak identifikacije se neće moći nastaviti. Na ekranu će se ispisati poruka „Za vozilo ne postoje WLTP podaci o emisiji CO2, nastavak nije moguć!“. U takvim slučajevima nastavak unosa podataka omogućit će se uz OTP i uz odabir jedne od sljedećih opcija:

  • vojno vozilo
  • vozilo MUP-a
  • diplomatsko vozilo
  • DZM oslobođenje od provjere sukladnosti
  • vozilo ne podliježe WLTP ispitivanju.

Vozila koja ne podliježu WLTP ispitivanju su sva vozila M1 i N1 kategorije kojima u točci 48. COC dokumenta ili Izjave o sukladnosti nije navedena uredba 715/2007.

Objavom ove okružnice prestaje važiti točka 8. okružnice III/14, broj: 4300-01/18 od 27.12.2018. godine.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite u CVH, Pododjel za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01/4883-641.

 

 

S poštovanjem,

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove:

dr.sc. Goran Pejić, dipl.ing.

Kontakti