kategorije pretrage

III/21, broj: 1868-01/21

Zagreb, 09/06/2021


STANICAMA ZA REDOVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA STANICAMA ZA PREVENTIVNI TEHNIČKI PREGLED VOZILA - S V I M A -

PREDMET: Postupanje u slučaju automatske odjave vozila u vrijeme pandemije COVID-19, registarske pločice za državljane Velike Britanije i Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

  1. Postupanje u slučaju automatske odjave vozila u vrijeme pandemije COVID-19

Sukladno uputi MUP-a RH,  stanice za tehnički pregled mogu,  ako vlasnik vozila podnese zahtjev za produženjem važenja prometne dozvole koja je odjavljena po službenoj  dužnosti, jer je važenje iste  isteklo prije više od jedne godine,  poslati zahtjev nadležnoj PU/PP kako bi se u evidenciji registriranih vozila brisala automatska odjava te obustavila objava za prometnom dozvolom i registarskim pločicama.

Sukladno odredbi  čl. 251.  Zakona o sigurnosti prometa na cestama (''Narodne novine'' broj 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) ova mogućnost se odnosi samo na vozila kojima je rok od godine dana počeo teći od dana proglašenja pandemije COVID-19,  što znači od  13. ožujka 2020. a vlasnik vozila mora posjedovati i prometnu dozvolu i registarske pločice,

Za vozila kojima je rok od godine dana počeo teći 12. ožujka 2020. i ranije nije moguće zatražiti brisanje automatske odjave niti obustave objave za PD i reg. pločicama.

Znači, ova uputa se primjenjuje samo za vozila koja su automatski odjavljena, a važenje prometne dozvole je isteklo 12. ožujka 2020. godine ili kasnije.

STP zahtjev, prema dosadašnjoj praksi, upućuje nadležnoj PU/PP koja vozilo vodi u evidenciji, a uz zahtjev treba dostaviti i obavijest da su te isprave priložene prilikom produženja važenja prometne dozvole vozila.

Produženje se može izvršiti u postojeću PD nakon što se u PU/PP obustavi objava i briše odjava.

VAŽNO:

Cijeli postupak brisanja odjave odnosno obustave objave i produženja PD treba obaviti u istoj STP tijekom jednog radnog dana jer se već sljedeći dan u MUP-ovom Informacijskom sustavu raspisuje ponovno objava (potraga) za PD i reg. pločicama  ako vozilu nije produžena valjanost PD.  Ako je zahtjev podnesen izvan radnog vremena PU/PP stranku je potrebno uputiti da  dođe sljedeći radni dan kada radi i PU/PP, kako bi se sve moglo odraditi u jednom danu.

Napominjemo da je i dalje moguće ako je vozilo odjavljeno zakonom, preuzeti PD i / ili reg. pločice kao potražne artikle i nakon toga izdati druge reg. pločice i novu PD kako bi se predmet odmah riješio ili ako to vlasnik zahtijeva. Znači nije nužno tražiti obustavu objave i brisanje odjave već je moguće postupiti i na jedan i na drugi način.   

U privitku dostavljamo uputu MUP-a.

 

  1. Registarske pločice za državljane Velike Britanije i Sjeverne Irske (Ujedinjeno Kraljevstvo)

 

Od 01. siječnja 2021. godine državljani Velike Britanije zbog izlaska Velike Britanije iz EU smatraju se, u skladu s odredbama propisanim Zakonom o sigurnosti prometa na cestama,  strancima kojima se prilikom registracije vozila izdaju registarske pločice na kojima su otisnute brojke i slova zelene boje.

Međutim, kako su Sporazumom o povlačenju Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne lrske iz Europske unije određena osobna prava građana ostala nepromijenjena, uključujući boravišni status korisnika, dolazi do različitosti kod postupanja te imamo nekoliko mogućih situacija kod registracije vozila u vlasništvu državljana Velike Britanije i Sjeverne Irske.

Naime, sukladno navedenom Sporazumu, kod izdavanja boravišnih isprava, kao i kod  prava povezanih s boravkom, građani Velike Britanije i Sj. Irske zadržavaju određena stečena prava kao što je npr. status registracije vozila ako su vozilo registrirali prije izlaska V. Britanije iz EU.

Dakle, prilikom registracije vozila moguće je postupati na sljedeći način:

  1. Državljani Ujedinjene Kraljevine i članovi njihovih obitelji koji su „zatečeni“ odnosno oni koji su prije 31. prosinca 2020. godine ostvarivali pravo na boravak i pravo na zaposlenje u skladu s pravom Europske unije u Republici Hrvatskoj te i dalje nastavljaju boraviti u Republici Hrvatskoj, nastavljaju i nadalje ostvarivati pravo, odnosno zadržavaju pravo i nakon 31. prosinca 2020. godine, na CRNE reg. pločice i kod prve registracije vozila u RH u vlasništvu osoba s takvim statusom trebaju im se izdati 'redovne' CRNE reg. pločice na kojima su otisnute brojke i slova crne boje.
  2. Ostali državljani Velike Britanije koji ne potpadaju pod navedeni Sporazum, smatraju se strancima te im se, stoga, prilikom registracije vozila, izdaju pločice na kojima su otisnute brojke i slova zelene boje - ZELENE reg. pločice.

Budući da državljani Velike Britanije i članovi njihovih obitelji koji su korisnici Sporazuma nisu u obvezi izvršiti prijavu privremenog, odnosno stalnog boravka u nadležnim policijskim upravama odnosno postajama (već to mogu učiniti ako hoće), u tom smislu ne postoji jedinstvena evidencija svih državljana Velike Britanije koji u Republici Hrvatskoj potpadaju pod navedeni Sporazum, a iz koje bi se automatski prilikom registracije vozila mogao povući podatak potpada li određena osoba pod navedeni Sporazum ili ne. Zbog toga treba postupati na sljedeći način:

  1. Kod 1. registracije vozila u vlasništvu državljana Velike Britanije koji su u nadležnim PU/PP registrirali privremeni ili stalni boravak, sukladno Sporazumu, potrebno je predočiti dozvolu boravka (ili perforirani dio obrasca zahtjeva za tehničku izradu dozvole boravka ako se dozvola tek izrađuje), čiji primjer donosimo u nastavku.

Takva dozvola boravka na prednjoj stranici, u rubrici ,,vrsta dozvole", treba sadržavati

riječi ,,čl.50 UEU-a/Article 50 TEU", a u rubrici ,,napomene" sadrži riječi ,,čl. 18. st.4.

Sporazuma/Article 18(4) of the Agreement" kao na slici 1.

Pločice koje se izdaju su CRNE reg. pločice.

   

 

Slika 1. primjer napomene na Dozvoli boravka

 

  1. U slučaju da državljani Velike Britanije i članovi njihovih obitelji iz nekog razloga nemaju sukladno Sporazumu registriran privremeni ili stalni boravak u nadležnoj PU/PP te stoga nemaju, niti mogu predočiti ranije navedenu dozvolu boravka, mogu im se, ako pristaju, izdati ZELENE reg. pločice.

Ako ne pristaju na zelene pločice, potrebno je zastati s postupkom registracije vozila te kontaktirati službenike nadležne PU/PP kako bi se provele određene konzultacije i provjere radi utvrđivanja radi li se o korisnicima Sporazuma ili ne. Provjeru je moguće izvršiti na brojeve telefona navedene u priloženom pojašnjenju.

Ako se provjerom s PU/PP potvrdi da se radi o korisnicima Sporazuma, istima se mogu izdati CRNE reg. pločice, a u suprotnom ZELENE reg. pločice.

U privitku dostavljamo i detaljno pojašnjenje MUP-a vezano za određivanje statusa britanskih državljana i kontakte u Policijskim upravama vezano za provjeru statusa.

Za sve dodatne informacije molimo vas da se obratite Pododjelu za tehnički pregled i registraciju vozila, tel. 01-4883-641, 01-4817-366, ili na brojeve mobilnih telefona zaposlenika  Pododjela.

 

 

 

Pomoćnik Uprave za tehničke poslove

 

dr.sc. Goran Pejić, dipl. ing.

 

Privitak: 2 (upute MUP-a) 

-PRILOG 1 - Automatska odjava - uputa MUP-a

-PRILOG 2 - Uputa MUP-a registarske pločice za državljane Velike Britanije

Kontakti