kategorije pretrage

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila

Utvrđivanje sukladnosti vozila je postupak potvrđivanja sukladnosti tipa vozila s propisima koji se odnose na taj tip (kategoriju) vozila a provodi se za nova vozila koja se uvoze, unose u RH, serijski proizvode u RH kao i postupku višestupanjske homologacije.

Unos vozila je svaki unos u Republiku Hrvatsku s teritorija države članice Europske unije, kako je propisano zakonodavstvom Europske unije, osim iz trećih teritorija.

Uvoz vozila je svaki unos u Europsku uniju iz trećih država odnosno trećih teritorija, osim ako nije drukčije propisano.

Utvrđivanje sukladnosti tipa vozila obuhvaća:

 1. nacionalnu homologaciju tipa vozila
  • za serijski proizvedena vozila za koje nije izdana EU homologacija tipa;
  • u postupku višestupanjske homologacije.
 2. evidentiranje tipa vozila
  • provodi se za nova vozila za koje je izdana EU homologacija tipa (WVTA)

Postupak vodi Državni zavod za mjeriteljstvo, a pojedine poslove, provjeru dokumentacije, pregled i potrebna ispitivanja vozila uzorka te upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima, temeljem ovlasti Državnog zavoda za mjeriteljstvo, obavlja Centar za vozila Hrvatske.

Opis postupka

1. Zahtjev za provedbu postupka utvrđivanja sukladnosti tipa vozila podnosi se Državnom zavodu za mjeriteljstvo, dobavljač vozila (proizvođač vozila ili njegovog ovlašteni zastupnik ili uvoznik).

Uz zahtjev se prilaže:

a) u postupku nacionalne homologacije tipa vozila

 • izvornik ili ovjerenu kopiju ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);
 • tehnički opis vozila (u daljnjemu tekstu: opisni dokument);
 • popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na propisanom obrascu za određenu kategoriju vozila koji je dostupan na web stranicama (http://www.dzm.hr/homologacija);

Za dokazivanje ispunjavanja propisanih zahtjeva proizvođač može dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • certifikate o homologaciji sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice;

 • izvještaje o ispitivanju sustava, sastavnog dijela ili zasebne tehničke jedinice koje je izdala tehnička služba ili proizvođač;

 • druge dokumente s kojima se dokazuje zadovoljavanje bitnih zahtjeva za sustav, sastavni dio ili zasebnu tehničku jedinicu.

b) u postupku evidentiranja tipa vozila

 • izvornik ili ovjerena kopija ugovora koji je dobavljač sklopio s proizvođačem (podnosi se samo prilikom predaje prvog zahtjeva);

 • popis tehničkih podataka vozila, po varijantama i izvedbama, na obrascu koje je dostupan na web adresi (http://www.dzm.hr/homologacija);

 • objašnjenje varijanti i izvedbi i objašnjenje VIN oznake;

 • kopija certifikata o EU homologaciji tipa vozila.

c) u postupku višestupanjske homologacije

 • dijelovi homologacijske dokumentacije koji su bitni za trenutačni stupanj dovršenosti vozila;

 • kopija certifikata o homologaciji tipa za nepotpuno vozilo izdanoga za prethodni stupanj izrade vozila;

 • sve podatke o preinakama i dodacima na nepotpunom vozilu.

Državni zavod za mjeriteljstvo dostavljenu homologacijsku dokumentaciju i popis tehničkih podataka prosljeđuje u Centru za vozila Hrvatske na provjeru i unos podatka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka.

2. Centar za vozila Hrvatske utvrđuje sukladnost vozila uzorka priloženoj dokumentaciji, provjerava sukladnosti homologacijskih odobrenja s uvjetima pojedinih propisa o homologaciji, obavlja potrebna ispitivanja vozila uzorka i upis podataka u jedinstvenu bazu homologacijskih podataka o vozilima te Državnom zavodu za mjeriteljstvo dostavlja izvještaj o zadovoljavanju propisanih uvjeta za sve varijante/izvedbe tipa vozila za koji se provodi postupak.

Ako je dokumentacija na stranom jeziku, Centar za vozila Hrvatske može zahtijevati dostavu prijevoda na hrvatski jezik.

Ako je zahtjev podnesen za više varijanti ili izvedbi jednog tipa vozila s većim međusobnim razlikama, Centar za vozila Hrvatske može zatražiti od podnositelja zahtjeva odgovarajuća dodatna vozila uzorke za pregled.

3. Državni zavod za mjeriteljstvo na temelju izvještaja o zadovoljavanju propisanih uvjeta izdaje Potvrdu o sukladnosti tipa vozila ili Potvrdu o evidenciji tipa vozila ako tip vozila zadovoljava propisane uvjete.

U slučaju utvrđivanja sukladnosti tipa osnovnog ili nepotpunog vozila Državni zavod za mjeriteljstvo će izdati potvrdu o sukladnosti/evidenciji tipa osnovnog ili nepotpunog vozila koje zadovoljava zahtjeve svih odgovarajućih propisa, uzimajući u obzir stupanj dovršenosti vozila.

Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi da tip vozila ne zadovoljava propisane uvjete, Državni zavod za mjeriteljstvo na temelju izvještaja Centra za vozila Hrvatske donosi rješenje kojim se uskraćuje izdavanje potvrde o sukladnosti/evidenciji tipa vozila.

4. Dobavljač koji posjeduje potvrdu o sukladnosti/evidenciji tipa vozila izdaje za svaku varijantu / izvedbu vozila Izjavu o sukladnosti vozila (ISV) kojom se korisniku jamči sukladnost vozila s tipom vozila potvrđenim od strane Državnog zavoda za mjeriteljstvo.

Izjavu o sukladnosti vozila dobavljač ispisuje se iz jedinstvene baze homologacijskih podataka na propisanom obrascu.

Izjava o sukladnosti vozila je dokument koji vlasnik vozila mora obavezano priložiti kod tehničkog pregleda prilikom prve registracije vozila u Republici Hrvatskoj.

Izjavu o sukladnosti vozila potpisuje odgovorna osoba posjednika potvrde o sukladnosti/evidenciji tipa vozila.

Izjavu o sukladnosti vozila može izdati samo posjednik potvrde o sukladnosti tipa vozila.

5. U slučaju izmjene tipa vozila ili uvođenja nove varijante ili izvedbe, posjednik potvrde o sukladnosti/evidenciji tipa vozila treba podnijeti Državnom zavodu za mjeriteljstvo zahtjev za dopunu potvrde.

Kontakti