kategorije pretrage

ATP – prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda

PROVJERA OPREME ZA PRIJEVOZ LAKOPOKVARLJIVIH

PREHRAMBENIH PROIZVODA - ATP SPORAZUM

Kratka povijest i osnovno o ATP Sporazumu

Sporazum o međunarodnom prijevozu lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda i posebnoj opremi koja mora biti uporabljena pri takvom prijevozu (engl. Agreement on the International Carriage of Perishable Foodstuffs and on the Special Equipment to be Used for such Carriage - ATP) sastavljen je u Ženevi 1. rujna 1970. godine, stupio je na snagu 21. studenog 1976. godine.

Sporazum i njegovi prilozi su redovito mijenjani, dopunjavani i osuvremenjivani od kada su stupili na snagu (1976. godine) od strane Radne skupine za transport lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda (engl. Working Party on the Transport of Perishable Foodstuffs - WP.11) Odbora za unutarnji transport (engl. Inland Transport Committee - ITC) Gospodarskog povjerenstva Ujedinjenih naroda za Europu (engl. United Nations Economic Commission for Europe - UNECE).

ATP je sporazum između država i ne postoji nadređeno opće tijelo (organ) zaduženo za njegovu provedbu. U praksi, provjere na cestama obavljaju ugovorne stranke (države-potpisnice), a  neispunjenje obveza iz sporazuma može dovesti do zakonskih postupaka nacionalnih vlasti protiv prekršitelja u skladu s njihovim domaćim zakonskim propisima. Sam ATP ne propisuje nikakve kazne.

Hrvatska je postala država-potpisnica Sporazuma 3. kolovoza 1992. godine i to sukcesijom.

U slučaju bilo kakve sumnje u svezi s primjenom ATP-a potrebno je obratiti se odgovarajućoj nadležnoj vlasti. Dodatne informacije mogu se naći na internetskim stranicama Odjela za transport UNECE (engl. UNECE Transport Division) i to na sljedećoj vezi:

http://www.unece.org/trans/main/wp11/atp.html

Sporazum prati dokument „Aktualno stanje Sporazuma“ (engl. Present Status of the Agreement), u kojemu su, uz ostale države-potpisnice i za Hrvatsku navedeni, kao „nadležna vlast“ (engl. Competent authority) Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, kao „ovlaštena ispitna stanica“ (engl. Approved testing station) Centar za vozila Hrvatske d.d., Odjel za ispitivanje, a kao „službeno ovlašteno tijelo“ (engl. Officially authorized body) za izdavanje certifikata Centar za vozila Hrvatske d.d. Zagreb.

Osnovni cilj ATP Sporazuma je želja da se poboljšaju uvjeti za očuvanje kakvoće lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda tijekom njihova prijevoza i da se omogući razvoj trgovine tih proizvoda  kako na domaćem tako i na međunarodnom tržištu.

Primjena ATP Sporazuma

ATP se primjenjuje na transportne aktivnosti koje se obavljaju na teritoriju najmanje dviju država-potpisnica Sporazuma. Odredbe Sporazuma primjenjuju se na sav prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda koji se obavlja isključivo cestom, željeznicom ili njihovom kombinacijom, a u određenim uvjetima (navedenim u Sporazumu) i na prijevoz morem kraćim od 150 km. Pored toga, brojne su zemlje koje su usvojile ATP kao osnovu za svoje nacionalne zakonske propise.

Odredbe o provjeri usklađenosti s normama izolirane, hlađene, mehanički hlađene, grijane ili mehanički hlađene i grijane opreme

Provjere sukladnosti s normama propisanim u Dodatku 1, Priloga 1 ATP Sporazuma moraju se obaviti:

a)  prije stavljanja opreme u uporabu;
b)  periodično, najmanje svakih šest godina;
c)  svaki put kad to zatraži nadležno tijelo.

Osim u slučajevima navedenim u odjeljcima 5. i 6., Dodatka 2., Priloga 1. ATP Sporazuma, provjere se moraju obaviti u ispitnoj stanici određenoj ili odobrenoj od nadležnog državnog tijela RH u kojoj je oprema registrirana ili ubilježena, osim ako je, u slučaju provjere gore  navedene pod (a) provjera već obavljena na samoj opremi ili na njenom prototipu u ispitnoj stanici određenoj ili odobrenoj od državnog tijela u kojoj je oprema proizvedena.

Slika 1. ATP certifikat o usklađenosti opreme

Sukladno ATP Sporazumu certifikat o usklađenosti opreme s normama (Slika 1.) izdaje nadležno tijelo ili službeno ovlašteno tijelo države u kojoj će oprema biti registrirana ili ubilježena na obrascu koji je u skladu s Dodatkom 3., Priloga 1. ATP Sporazuma. Certifikat se izdaje na osnovi izvještaja o ispitivanju odnosne opreme obavljenom od strane ovlaštene ispitne stanice.

Slika 2. Pločica proizvođača transportne komore

Transportna komora i pripadni toplinski uređaji opreme moraju na sebi imati trajne proizvođačeve pločice s propisanim obavijesnim podacima, koje su čvrsto postavljene na uočljivom i lako dostupnom mjestu (slika 2 i 3). Ispitana i odobrena  oprema mora na sebi imati oznake za raspoznavanje i obavijesne podatke koji na opremi moraju biti pričvršćeni na propisani način (slika 4 i 5).

Postupci ispitivanja i provjere usklađenosti opreme s normama

U Dodatku 2., Priloga 1. ATP Sporazuma podrobno su navedene metode i postupci za mjerenje ukupnog koeficijenta prolaza topline K transportne komore ili cisterne te postupci određivanja i provjere učinkovitosti toplinskih uređaja hlađene, mehanički hlađene, grijane ili mehanički hlađene i grijane opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda uz navođenje potrebne mjerne opreme i kriterija zadovoljavanja u svim slučajevima.

Slika 6. Izolirana ispitna komora

Provedbeno se, sukladno odredbama ATP Sporazuma, mogu navesti sljedeći postupci mjerenja, određivanja, odnosno provjere usklađenosti opreme s normama:

a) postupak izdavanja certifikata temeljem pregleda opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda za koju postoji certifikat izdan od strane nadležnog tijela izvan Republike Hrvatske;
b) postupak mjerenja ukupnog koeficijenta prolaza topline Ktransportne komore za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda;
c) postupak mjerenja ukupnog koeficijenta prolaza topline Kcisterne za prijevoz lakopokvarljivih tekućih prehrambenih proizvoda;
d) postupak određivanja učinkovitosti toplinskih uređaja nove ili rabljene mehanički hlađene opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda;
e) postupak određivanja učinkovitosti toplinskih uređaja nove ili rabljene  hlađene opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda;
f) postupak određivanja učinkovitosti toplinskih uređaja nove ili rabljene grijane opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda;
g) postupak određivanja učinkovitosti toplinskih uređaja nove ili rabljene mehanički hlađene i grijane opreme;
h) postupak provjere učinkovitosti toplinskih uređaja rabljene mehanički hlađene opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda;
i) postupak provjere učinkovitosti toplinskih uređaja rabljene grijane opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda;
j)  postupak provjere učinkovitosti toplinskih uređaja rabljene hlađene opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda i
k) postupak provjere učinkovitosti toplinskih uređaja rabljene mehanički hlađene i grijane opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda.

Postupci mjerenja ukupnog koeficijenta prolaza topline K transportnih komora ili cisterni i postupci određivanja učinkovitosti toplinskih uređaja hlađene, mehanički hlađene, grijane ili mehanički hlađene i grijane  opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda obavljaju se isključivo u izoliranoj ispitnoj komori (Slika 6.) na lokaciji Ulica akademika Milana Heraka 22, 47280 Ozalj, koristeći sustav za mjerenje i regulaciju unutar i izvan transportne komore (Slike 7. i 8.).

Postupci provjere učinkovitosti toplinskih uređaja hlađene, mehanički hlađene,  grijane ili mehanički hlađene i grijane opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda obavljaju se u izoliranoj ispitnoj komori u Ozlju, a postupci provjere učinkovitosti toplinskih uređaja mehanički hlađene opreme u uporabi i kod poslovnih partnera (popis u prilogu), te na drugim odgovarajućim lokacijama u dogovoru s vlasnicima mehanički hlađene rabljene opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda.

Pregledi opreme za prijevoz lakopokvarljivih prehrambenih proizvoda za koju postoji certifikat izdan od nadležnog tijela izvan Republike Hrvatske mogu se obaviti u dogovoru s vlasnicima opreme u  svim STP i u odgovarajućim prostorima samih vlasnika opreme.

Za dodatne informacije možete se obratiti u Centar za vozila Hrvatske, Odjel za ispitivanje, Sisačka 39c, Velika Gorica, telefon: 01 637 92 00.

POPIS PARTNERSKIH ISPITNIH MJESTA ZA PROVJERU UČINKOVITOSTI TOPLINSKIH UREĐAJA

Naziv

Adresa

Telefon-mobitel

e-pošta

HARAMUSTEK D.O.O.

Posavska 9, Rugvica, 10370 Dugo Selo

01 2043647

091 5054654

haramustek@haramustek.hr

TERMOBIL THERMO KING D.O.O.

Zagrebačka 30, Mala Ostrna, 10370 Dugo Selo

01 2750834

091 2750835

termobil-zagreb@termobil.hr

TERMOBIL THERMO KING D.O.O.

Permani 21b, 51213 Jurdani

051 251935

091 2750844

info@termobil.hr

Kontakti