kategorije pretrage

Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

Na temelju članka 88. stavka 4. Zakona o cestama (»Narodne novine«, broj: 84/11) ministar mora, prometa i infrastrukture, uz suglasnost ministra nadležnog za obitelj, branitelje i međugeneracijsku solidarnost i ministra nadležnog za zdravstvo i socijalnu skrb, donosi

PRAVILNIK O POSTUPKU I NAČINU OSTVARIVANJA PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE ZA UPORABU JAVNIH CESTA I CESTARINE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom se propisuju isprave kojima se dokazuje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji osobnog automobila (u daljnjem tekstu: godišnja naknada) i cestarine za uporabu autocesta i objekata s naplatom, primjerice most, tunel, vijadukt i sl. (u daljnjem tekstu: cestarina), postupak i način ostvarivanja tih prava te oblik i sadržaj potvrde/smart kartice ovlaštenika prava na oslobađanje plaćanja cestarine.

Članak 2.

(1) Pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade imaju osobe s 80% ili više postotaka tjelesnog oštećenja, odnosno osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 60% ili više postotaka.

(2) Pravo na oslobađanje plaćanja cestarine imaju osobe kod kojih je utvrđeno tjelesno oštećenje koje ima za posljedicu nesposobnost donjih ekstremiteta 80% ili više postotaka, HRVI sa 100% tjelesnog oštećenja te osobe kojima je utvrđeno tjelesno oštećenje osjetila vida od 100%.

(3) Osobe iz stavka 1. i 2. ovoga članka (u daljnjem tekstu: osobe s invaliditetom) pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine ostvaruju na temelju rješenja koje u upravnom postupku donosi Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), na zahtjev osobe s invaliditetom.

Članak 3.

Osobe s invaliditetom mogu ostvariti pravo na neplaćanje godišnje naknade i/ili cestarine samo za jedan osobni automobil koji imaju u svom vlasništvu, odnosno koji koriste na temelju ugovora o leasingu, u jednoj kalendarskoj godini.

II. POSTUPAK IZDAVANJA RJEŠENJA MINISTARSTVA

Članak 4.

(1) Osobe s invaliditetom podnose Ministarstvu pisani zahtjev za izdavanje rješenja za oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

(2) Zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka prilaže se:
- preslika prometne dozvole i knjižice vozila (iznimno, ako je zahtjev podnesen prije registracije, osoba s invaliditetom prilaže dokaz o vlasništvu osobnog automobila),
- rješenje Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili
- rješenje nadležnog tijela po propisima o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili
- rješenje nadležnog tijela po propisima o posebnoj zaštiti vojnih invalida i civilnih invalida rata.

(3) Ukoliko se iz rješenja iz stavka 2. podstavka 2., 3. i 4. ovoga članka ne može nedvojbeno utvrditi da se radi o tjelesnom oštećenju na temelju kojega se ostvaruje pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine, osoba s invaliditetom zahtjevu će priložiti:
- nalaz i mišljenje ovlaštenog vještaka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, ili
- nalaz i mišljenje drugostupanjskoga liječničkog povjerenstva nadležnog za davanje nalaza i mišljenja po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ili po Zakonu o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata odnosno drugim propisima.

(4) Nakon provedenog postupka u kojem utvrđuje postojanje propisanih uvjeta, Ministarstvo donosi rješenje kojim rješava zahtjev osobe s invaliditetom o pravu na oslobađanje plaćanja godišnje naknade i/ili cestarine.

III. OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA GODIŠNJE NAKNADE

Članak 5.

(1) Tijelo koje sukladno posebnom propisu obavlja registraciju vozila, odnosno ovjerava produljenje valjanosti prometne dozvole, oslobodit će osobu s invaliditetom, na temelju rješenja iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika, obveze plaćanja godišnje naknade.

(2) Evidencija o postupcima u kojima je ostvareno pravo na oslobađanje plaćanja godišnje naknade vodi se putem jedinstvenoga programskog rješenja za automatsku obradu podataka o tehničkim pregledima, registraciji vozila i ovjeri produljenja važenja prometne dozvole.

IV. OSTVARIVANJE PRAVA NA OSLOBAĐANJE PLAĆANJA CESTARINE

Članak 6.

(1) Osoba iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika može ostvariti pravo na oslobađanje plaćanja cestarine samo uz predočenje potvrde/smart kartice koju, na njen zahtjev, izdaju Hrvatske autoceste d.o.o. i to kada upravlja osobnim automobilom koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu, odnosno kada se nalazi u osobnom automobilu koji je u njenom vlasništvu ili ga koristi na temelju ugovora o leasingu.

(2) Zahtjevu za ostvarivanje prava na oslobađanje plaćanja cestarine prilažu se, uz rješenje Ministarstva iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika, fotografija i preslika osobne iskaznice.

(3) Osoba iz članka 2. stavka 2. ovoga Pravilnika plaća Hrvatskim autocestama d.o.o. cijenu izrade i izdavanja potvrde/smart kartice u iznosu od 20,00 kuna kada osobno preuzima potvrdu/smart karticu, odnosno u iznosu 37,50 kuna kod dostave potvrde/smart kartice putem pošte.

Članak 7.

(1) Potvrda/smart kartica iz članka 6. stavka 1. ovoga Pravilnika ima pravokutni oblik, dimenzija 85×55 mm i plave je boje.

(2) Prednja strana potvrde/smart kartice na gornjem dijelu ima upisan tekst »POTVRDA OSOBE S INVALIDITETOM«. Na lijevoj strani otisnuta je fotografija osobe s invaliditetom dimenzije 2.5×3.0 cm, ime i prezime osobe s invaliditetom, registracijska oznaka osobnog automobila i jedinstveni broj potvrde/smart kartice. U donjem dijelu upisani su puni nazivi koncesionara.

(3) Na poleđini potvrde/smart kartice u sredini se nalazi međunarodni znak pristupačnosti, ispod kojeg je upisan tekst »Smart card«, te serijski broj smart kartice, a u sva četiri kuta nalaze se simboli koncesionara.

(4) Potvrda/smart kartica jedinstvena je za cijelo područje Republike Hrvatske.

(5) Izgled i sadržaj potvrde/smart kartice prikazan je na crtežu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio (Prilog 1).

Članak 8.

Hrvatske autoceste d.o.o. vode upisnik o izdanim potvrdama/smart karticama.

Članak 9.

(1) Potvrda/smart kartica vrijedi samo uz prometnu dozvolu.

(2) Na zahtjev ovlaštene osobe vozač je dužan dati na uvid potvrdu/smart karticu i prometnu dozvolu.

(3) Neispravne potvrde/smart kartice oduzet će se odmah na naplatnim postajama, a korisnik će snositi odgovornost sukladno posebnom propisu.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 10.

Ministarstvo jednom mjesečno dostavlja Hrvatskom registru osoba s invaliditetom rješenje iz članka 4. stavka 4. ovoga Pravilnika.

Članak 11.

Osoba s invaliditetom dužna je obavijestiti Ministarstvo o svakoj promjeni koja utječe na ostvarivanje prava iz ovoga Pravilnika, u roku od 15 dana od dana nastanka promjene.

Članak 12.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (»Narodne novine«, broj: 82/10 i 148/10).

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/11-02/76
Urbroj: 530-07-11-1
Zagreb, 23. studenoga 2011.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.

Prilog 1

POTVRDA/SMART KARTICA

Kontakti