kategorije pretrage

Pravilnik o radionicama za tahografe

MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE

 

Na temelju članka 14. stavka 2. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (»Narodne novine«, br. 75/13, 36/15 i 46/17), ministar mora, prometa i infrastrukture donosi

 

PRAVILNIK
O RADIONICAMA ZA TAHOGRAFE

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje mora ispunjavati radionica za dobivanje dozvole za obavljanje poslova provjere i pregleda tahografa, uvjeti za ugradnju, aktivaciju, ispitivanje, kalibriranje, plombiranje i demontažu tahografa te ispitivanje ograničivača brzine.

(2) Ovaj Pravilnik sadrži odredbe koje su u skladu sa sljedećim aktima Europske unije:

– Uredba (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. veljače 2014. o tahografima u cestovnom prometu, stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 561/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju određenog socijalnog zakonodavstva koje se odnosi na cestovni promet (SL L 60, od 28. 2. 2014.)

– Uredba Komisije (EU) br.1266/2009 od 16. prosinca 2009. o desetoj prilagodbi tehničkom napretku Uredbe Vijeća (EEZ) BR. 3821/85 o tahografu u cestovnom prometu (SL L 339/3, od 22. 12. 2009.)

– Provedbena Uredba Komisije (EU) 799/2016 od 18. ožujka 2016. o provedbi Uredbe (EU) br. 165/2014 Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju tehničkih zahtjeva za izradu, ispitivanje, ugradnju, rad i popravak tahografa i njihovih sastavnih dijelova (SL L 139/1, od 26. 5. 2018).

– Provedbena Uredba Komisije (EU) 2017/548 od 23. ožujka 2017. o utvrđivanju standardnog obrasca za pisanu izjavu o uklanjanju ili uništavanju pečata tahografa (SL L 79/1, od 24. 3. 2017.).

II. UVJETI ZA IZDAVANJE DOZVOLE I NAČIN DOKAZIVANJA

Obavljanje poslova radionice

Članak 2.

(1) Radionica za tahografe obavlja poslove u prostorijama na adresi koja je navedena u dozvoli.

(2) Radionica mora imati pristup internetu radi korištenja aplikacije iz članka 14. stavka 1. podstavka 6. Zakona koja omogućuje evidentiranje aktivnosti radionice i tehničara radionice propisanih ovim Pravilnikom.

Vrste dozvola

Članak 3.

(1) Pravna osoba ili fizička osoba-obrtnik (u daljnjem tekstu: radionica) može podnijeti zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova za:

– analogne tahografe

– digitalne tahografe

– pametne tahografe.

(2) Radionica obavlja sljedeće poslove za analogne tahografe: ugradnja, ispitivanje, provjera i pregled, plombiranje, uklanjanje i postavljanje naljepnica.

(3) Radionica obavlja sljedeće poslove za digitalne tahografe: ugradnja, aktivacija, ispitivanje, provjera i pregled, plombiranje, prenošenje podataka i procjena nemogućnosti prijenosa podataka, uklanjanje i postavljanje naljepnica.

(4) Radionica obavlja sljedeće poslove za pametne tahografe: ugradnja, aktivacija, ispitivanje, provjera i pregled, provjera rada GNSS sustava te provjeru rada DSRC sustava, plombiranje (samo s EU tipno odobrenim plombama), prenošenje podataka i procjena nemogućnosti prijenosa podataka te uklanjanje i postavljanje posebnih naljepnica za pametne tahografe.

Osiguravanje procedura postupanja i poslova

Članak 4.

(1) Radionica za obavljanje poslova iz članaka 12. do 18. ovoga Pravilnika osigurava procedure putem dokumentiranja, opisa pojedinačnih poslova, njihovih funkcija i tehničkog opsega posla, načina kontrole cjelokupne dokumentacije vezane uz njihove djelatnosti, načina postupanja s uzorcima na temelju kojih se obavljaju poslovi, sustava vođenja i zaštite zapisa o obavljanju poslova te osiguranja da zapisi budu odgovarajuće pohranjeni i da osobni podaci budu zaštićeni u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka.

(2) Radionica mora dokazati da osigurava procedure postupanja i poslova važećim ugovorom sklopljenim s proizvođačem tahografskog uređaja ili ovlaštenim predstavnikom proizvođača tahografa. Proizvođač tahografa dužan je redovito dostavljati tehničku dokumentaciju te redovito izvješćivati o svim novinama.

Radni prostor

Članak 5.

(1) Prostorije radionice za obavljanje poslova iz članka 2. ovog Pravilnika moraju biti građene na način da se u njima može obavljati siguran rad tijekom svih vremenskih uvjeta.

(2) Radionica za izdavanje dozvole zahtjevu mora priložiti sljedeće:

– opis prostorija s naznakom njihovog položaja,

– tlocrt prostorija u mjerilu 1:100

– kopiju dokumenta o vlasništvu prostorija ili dokaz o pravu korištenja prostorija za vrijeme važenja dozvole

– izjavu da ne postoje pravne ili stvarne prepreke koje bi podnositelja zahtjeva onemogućavale u korištenju prostorija u kojima će obavljati djelatnosti za vrijeme važenja dozvole.

(3) Radionica mora imati ispitnu stazu koja:

– ima duljinu najmanje 20 m i širinu najmanje 4 m

– je u vodoravnom položaju s najvećim odstupanjem +/- 2% smještena izvan javne površine uz prostoriju za ispitivanje tahografa

– može biti opremljena ispitnim mjernim valjcima.

(4) Radionica mora imati kanal ili navoz koji je:

– duljinom, širinom i nosivošću, primjeren osovinskim razmacima motornih vozila na kojima se ispituju tahografi

– smješten izvan javne prometne površine uz radionicu za ispitivanje tahografa.

Oprema i alati

Članak 6.

(1) Radionica mora imati na raspolaganju:

– opremu i alate kojima može obavljati poslove u skladu s odredbama ovog Pravilnika

– uredsku opremu

– komunikacijske veze

– opremu za zaštitu objekta.

(2) Radionica ima na raspolaganju opremu i alate iz stavka 1. ovoga članka ako su u njenom vlasništvu ili ako ima pravo korištenja istih temeljem ugovora o najmu ili ugovora o leasingu.

(3) Radionica mora zahtjevu za izdavanje dozvole priložiti:

– popis sve ispitne opreme koja se koristi u radionici za tahografe s naznakom za koji tip tahografa se koja oprema koristi

– izjavu da ne postoje pravne ili stvarne zapreke, koje bi podnositelja zahtjeva onemogućavale u korištenju opreme i alata za vrijeme važenja dozvole.

(4) Oprema iz stavka 1. ovoga članka mora biti umjerena. Umjerno razdoblje je godina dana i počinje teći od dana umjeravanja.

Tehničari u radionici

Članak 7.

(1) Radionica ispunjava uvjete za obavljanje djelatnosti iz članka 1. ovoga Pravilnika ako zapošljava najmanje jednog tehničara koji ispunjava uvjete iz članka 18. stavka 3. Zakona o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prijevozu (u daljnjem tekstu: Zakon).

(2) Radionica mora zahtjevu za izdavanje dozvole priložiti:

– kopiju ugovora o radu iz koje je vidljivo da je tehničar zaposlen kod podnositelja zahtjeva na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

– dokaz o stručnoj spremi iz članka 18. stavka 3. Zakona

– potvrdu o završenom školovanju za ispitivanje i ugradnju tahografskih uređaja prema programu koji je odobrilo ministarstvo nadležno za obrazovanje

– dokaz o završenoj stručnoj osposobljenosti tehničara pri jednom od proizvođača tahografskog uređaja (iz potvrde mora biti vidljivo za koju vrstu tahografa i za koje poslove je tehničar stručno osposobljen)

– dokaz da tehničar nije pravomoćno osuđivan za kaznena djela, koja se vode po službenoj dužnosti te koja su počinjena pri obavljanju poslova u vezi s tahografom

– dokaz da protiv tehničara nije pokrenut kazneni postupak za kaznena djela u vezi s tahografom

– izjavu da tehničar nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.

Voditelj radionice

Članak 8.

Radionica mora priložiti zahtjevu za izdavanje dozvole:

– dokaz da je podnositelj zahtjeva imenovao voditelja radionice

– kopiju ugovora o radu iz kojeg je vidljivo da je voditelj radionice zaposlen na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom

– potvrdu da protiv voditelja radionice nije pokrenut postupak za kazneno djelo u vezi s obavljanjem poslova s tahografima

– izjavu da voditelj radionice nije u radnom odnosu i ne obavlja iste ili slične poslove izvan radionice.

Oglasna ploča

Članak 9.

(1) U radionici se na vidljivom mjestu mora nalaziti oglasna ploča na kojoj se moraju nalaziti sljedeći podaci:

– broj i rok važenja dozvole radionice

– oznaka radionice

– podaci o voditelju radionice

– poslovi za koje radionica ima dozvolu

– podaci o tehničarima

– radno vrijeme

– cjenik usluga

– obrasci zapisa koje radionica izdaje.

(2) Podaci iz stavka 1. ovoga članka objavljuju se na web stranicama.

(3) Voditelj radionice dužan je redovito ažurirati podatke na oglasnoj ploči i na web-stranici.

Povjerenstvo za utvrđivanje ispunjavanja uvjeta

Članak 10.

(1) Ispunjavanje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom za izdavanje dozvole radionici utvrđuje Povjerenstvo koje imenuje ministar nadležan za poslove prometa.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka čine predsjednik Povjerenstva i dva člana. Radu Povjerenstva obavezno prisustvuje i ovlašteni predstavnik proizvođača tahografa za koje radionica dobiva ovlaštenje.

(3) Povjerenstvo ispunjavanje uvjeta iz ovoga Pravilnika utvrđuje uvidom u dokumentaciju te očevidom prostorija, opreme i alata.

(4) Povjerenstvo sastavlja zapisnik o očevidu. Zapisnik o očevidu sastavlja se u dva primjerka, od kojih se jedan primjerak uručuje voditelju radionice.

Evidencije ovlaštenih radionica

Članak 11.

(1) Ministarstvo nadležno za promet vodi evidenciju ovlaštenih radionica, tehničara i voditelja radionica te isti objavljuje na web stranicama ministarstva nadležnog za promet.

(2) Ministarstvo zadržava pravo provjere u odgovarajućim matičnim registrima i evidencijama svih podataka koji se vode u evidenciji ovlaštenih radionica.

(3) Podaci u evidenciji iz stavka 1. ovog članka preduvjet su nositelju javne ovlasti za izdavanje kartice radionice.

(4) Nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica tahografa zadužen je za uspostavu i upravljanje aplikacijom, za integraciju aplikacije sa sustavom digitalnog tahografa kao i za pružanje usluga radionicama i službenicima za nadzor.

(5) Aplikacija je dio državne informacijske infrastrukture i upravljanje aplikacijom provodi se sukladno propisima kojima je regulirana državna informacijska infrastruktura.

(6) Nositelj javne ovlasti iz stavka 1. ovog članka dužan je osigurati:

– povezivanje i preuzimanje podataka iz matičnih registara putem državne informacijske infrastrukture te osiguranje točnosti i ažurnost svih podataka u aplikaciji

– bilježenje svih bitnih informacija vezanih uz prikupljanje, obradu i pohranu podataka i evidentiranje aktivnosti tehničara kao i svih ostalih događaja vezanih uz operativni rad i korištenje aplikacije

– čuvanje podataka i evidencija kao i svih informacija koje bilježi aplikacija, a koje su navedene u prethodnoj točki

– poduzimanje odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala zaštita podataka i sigurnost informacijskog sustava

– stalnu raspoloživost usluga 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, te oporavak sustava u najkraćem mogućem roku u slučaju kvarova ili drugih čimbenika koji nisu pod kontrolom pružatelja usluga

– pomoć i podršku korisnicima putem telefona ili elektroničke pošte.

III. NAČIN OBAVLJANJA POSLOVA RADIONICE

Prijava vozila u radionici

Članak 12.

(1) Po dolasku vozila u tahografsku radionicu, tehničar radionice provodi postupak prijave u aplikaciju za evidenciju poslova radionice. Tehničar radionice u aplikaciju upisuje sljedeće podatke: vlasnik/korisnik vozila (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa), prijevoznik/korisnik vozila – ako podaci postoje (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa), vozilo (vrsta vozila, marka, tip, model, registracijska oznaka – ako postoji, VIN oznaka ili broj šasije, godina prvog puštanja u promet). Prilikom prijave u aplikaciju za evidenciju poslova radionice označavaju se radnje koje će se na vozilu ili tahografu obavljati. Nakon prijave vozila u aplikaciju za evidenciju poslova radionice obavlja se ispis kontrolnog lista.

(2) Kontrolni list iz stavka 1. ovoga članka se ručno popunjava. Radionica za tahografe pohranjuje ga i čuva najmanje tri godine od dana popunjavanja, a isti popunjava tehničar radionice prema proceduri proizvođača tahografa, ovisno o marki i tipu uređaja. Uz kontrolni list se pohranjuju svi prateći zapisi nastali u proceduri ispitivanja tahografa poput ispitnih dijagrama, ispisa iz tahografa, ispisa memoriranih grešaka u tahografu, ispisa dodatnih kontrola na tahografu kao i kopija Potvrde o ispitivanju tahografa.

(3) Zabranjeno je prije ispisa kontrolnog lista iz stavka 1. ovoga članka započeti bilo kakve aktivnosti na vozilu ili tahograf uređaju.

Ugradnja tahografa

Članak 13.

(1) Ugradnja je postupak ugrađivanja tahografa u motorno vozilo za koje postoji obveza takve ugradnje. Pri ugradnji tehničar je dužan koristiti upute proizvođača tahografa i proizvođača motornog vozila.

(2) Nakon ugradnje tahografa u vozilo, radionica je dužna postupati u skladu s odredbama članaka 14. do 18. ovoga Pravilnika.

Aktiviranje tahografa

Članak 14.

Tehničar je dužan odmah nakon ugradnje digitalnog ili pametnog tahografa isti aktivirati. Aktiviranje tahografa tehničar provodi prema uputama proizvođača tahografa za odgovarajući tip tahografa.

Ispitivanje tahografa

Članak 15.

(1) Ispitivanje tahografa je postupak kojim se provjerava sukladnost novog, korištenog ili popravljenog tahografa zahtjevima ispravnosti rada i točnosti sukladno odredbama Uredbe (EU) br. 165/2014 .

(2) Pri postupku ispitivanja, radionica je dužna primjenjivati upute proizvođača koje se odnose na određenu marku i tip tahografa i/ili ograničivače brzine. Ispitivati se može samo tahografski uređaj na kojem je neoštećena tvornička plomba ili plombe koje sprječavaju neovlašteno otvaranje njegovog kućišta, a označene su žigom radionice koja ima dozvolu za popravak tahografskih uređaja. Radionica je dužna odbiti ispitivanje tahografa s oštećenim tvorničkim plombama te je dužna vozilo uputiti u ovlašteni servis.

(3) Ispitivanje tahografa se provodi nakon svake ugradnje, popravka tahografa, popravka dijela vozila koje je povezano s tahografskim sustavom ili u periodično propisanim rokovima – najkasnije nakon dvije godine od zadnjeg ispitivanja. Nakon izvršenog postupka ispitivanja digitalnog i pametnog tahografa vlasnik kartice radionice pohranjuje podatke na siguran način na karticu radionice kako bi se osigurala vjerodostojnost i onemogućila promjena ili kopiranje podataka s kartice radionice. Radionica osigurava sigurnu pohranu, vjerodostojnost i onemogućuje neovlaštenu promjenu ili kopiranje podataka s kartice radionice.

(4) Ispitivanje može obaviti ista osoba koja je ugradila tahograf u skladu s člankom 13. ovoga Pravilnika.

(5) Radionica u aplikaciji za evidenciju poslova radionice vodi evidenciju o nepravilno ispitanim tahografima. Evidencija sadrži sljedeće podatke:

– o vlasniku/korisniku vozila, odnosno korisniku vozila (najmanje naziv ili ime prezime, OIB i adresa)

– o vozilu (vrsta vozila, marka, tip, model, registracijska oznaka, VIN oznaka ili broj šasije, godina prvog puštanja u promet)

– datumu zadnjeg ispitivanja tahografa i radionici koja ga je tada ispitala (ako je isti dostupan)

– marka, tipu i vrsta tahografa

– detaljan opis utvrđene nepravilnosti ispitivanja sa svim tehničkim parametrima.

(6) Tijekom postupka ispitivanja analognog tahografa izrađuju se kontrolni zapisi na tahografskom listiću/listićima prema postupku koji propisuje proizvođač tahografa i utvrđuje se odgovara li analogni tahograf propisanim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 165/2014.

(7) Tijekom postupka ispitivanja digitalnog tahografa izrađuje se ispis/ispisi rezultata ispitivanja u skladu s postupcima koje propisuje proizvođač i utvrđuje se sukladnost digitalnog tahografa s propisanim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 165/2014.

Ispisi se ne moraju obavljati ako radionica posjeduje ispitnu opremu za utvrđivanje karakteristika digitalnog tahografa i sonde.

(8) Tijekom postupka ispitivanja pametnog tahografa izrađuje se ispis/ispisi rezultata ispitivanja u skladu s postupcima koje propisuje proizvođač i utvrđuje se sukladnost pametnog tahografa s propisanim zahtjevima iz Uredbe (EU) br. 165/2014 te se utvrđuje ispravnost funkcioniranja GNSS i DSRC modula na pametnom tahografu.

Ispisi se ne moraju obavljati ako radionica posjeduje ispitnu opremu za utvrđivanje karakteristika digitalnog tahografa i sonde/i.

(9) Originalni ispis rezultata ispitivanja pohranjuje radionica. Preslika ispisa predaje se naručitelju ispitivanja na njegov zahtjev.

(10) Tijekom postupka ispitivanja ovlašteni ispitivač utvrđuje konstantu vozila »w« prema kojoj podešava konstantu na tahografu »k«.

(11) Plombama, olovnim ili polimernim, s utisnutim žigom radionice osigurava se neovlašteno demontiranje spojeva analognog ili digitalnog tahografa. Rastavljiva mjesta pametnog tahografa zaštićuju se samo EU tipsko odobrenim plombama.

(12) Žig za utiskivanje oznake radionice u polimernim ili olovnim plombama ima kružni oblik promjera 7 mm. Krug je podijeljen na dvije jednake polovine. U gornjoj polovini se nalazi oznaka »HR 25«, a u donjoj polovici se nalazi brojčana oznaka radionice. Žig je izrađen tako da su natpisi istaknuti u odnosu na podlogu žiga.

(13) Žig se izrađuje samo na temelju važeće dozvole ministarstva nadležnog za promet i mora izgledati kao na sljedećem crtežu:

(14) Ako rezultat ispitivanja odgovara propisanim zahtjevima iz stavka 1. ovoga članka, radionica putem aplikacije za evidenciju poslova radionice izdaje Potvrdu o ispitivanju tahografa.

Potvrda o ispitivanju tahografa

Članak 16.

(1) Potvrda o ispitivanju tahografa izrađuje se isključivo preko aplikacije za evidenciju poslova radionice i mora sadržavati sljedeće podatke:

a) o radionici:

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice

– ime tehničara koji je izvršio ispitivanje

– broj kartice radionice za digitalne ili pametne tahografe, ako se radi o ispitivanju digitalnog ili pametnog tahografa.

b) o vozilu:

– vlasnik i/ili korisnik vozila (naziv ili ime i prezime, OIB i adresa)

– marka, tip, model vozila

– VIN oznaka ili broj šasije vozila

– registracijska oznaka (ako postoji)

– stanje brojača kilometara

– dimenzije guma i djelatni opseg kotača

– izmjereni tlak u pogonskim gumama

– konstanta vozila w izražena u okr/km ili imp/km

– vrsta ograničivača brzine i podešena brzina vmax

c) o tahografu:

– vrsta tahografa (analogni, digitalni ili pametni)

– marka tahografa, tip i serijski broj

– konstanta tahografa »k« izražena u okr/km ili imp/km

– dva izvora signala kretanja

– modul GNSS

– modul DSRC

– serijski broj EU tipsko odobrenih plombi pametnih tahografa

d) o obavljenim ispitivanjima:

– vrsta ispitivanja (redovno periodično ispitivanje nakon dvije godine, ispitivanja nakon popravka tahografa, ispitivanje nakon popravka vozila, ispitivanje nakon drugih radova na vozilu i provjera ograničivača brzine)

– datum i vrijeme završetka ispitivanja.

(2) Svi podaci iz stavka 1. ovog članka upisuju se u aplikaciji za evidenciju poslova radionice, nakon čega se ispisuje potvrda o ispitivanju tahografa.

(3) Potvrda o ispitivanju tahografa je kontrolno numerirani obrazac i mora imati sljedeća obilježja u svrhu zaštite od krivotvorenja:

– sigurnosnu podlogu s tankim guilloche uzorcima

– najmanje jednu dvobojnu liniju u mikrotisku.

(4) Obrazac potvrde i zaštitnu naljepnicu izdaje nositelj javne ovlasti za izdavanje kartica tahografa.

(5) Sastavni dio potvrde o ispitivanju tahografa čine:

– naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa

– naljepnica sa oznakom najveće brzinu na koju je podešen ograničivač brzine

– naljepnicu sa oznakom konstante »k« tahografskog uređaja (postavlja se u unutrašnjost analognih tahografa).

– samoljepiva zaštitna folija kojom se zaštićuje naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa.

(6) Naljepnice iz stavka 5. ovoga članka postavljaju se na tvornički predviđena mjesta na vozilu za postavljanje tahografskih naljepnica, a ako ista nisu predviđena na vozilu onda na unutrašnji rub zadnjeg nosača krova vozačkih vrata ili na neki drugi nepokretni dio vozila. Na naljepnicu se ispisuje naziv radionice koja je obavila ispitivanje, a preko naljepnica se postavlja zaštitna folija. Broj potvrde upisuje se u aplikaciju za evidenciju poslova radionice.

(7) Potvrda se ispisuje u dva primjerka od kojih se original potvrde predaje vozaču, a kopija potvrde se arhivira uz kontrolni list iz članka 12. stavka 2. ovog Pravilnika.

(8) Naljepnica sa značajkama bitnim za upotrebu tahografa je najmanjih dimenzija 43 mm×73 mm, a naljepnice za označavanje konstante tahografskog uređaja »k« i najveće brzine na koju je podešen ograničivač brzine su dimenzija 26 mm×15 mm.

(9) Poslije svakoga ispitivanja tahografa, tehničar mora ukloniti i uništiti stare naljepnice i postaviti nove.

(10) Potvrda o ispitivanju tahografa vrijedi dvije godine.

(11) Obrazac potvrde o ispitivanju tahografa i obrasci naljepnica tiskani su uz ovaj Pravilnik i njegov su sastavni dio.

Provjera i pregled

Članak 17.

(1) Provjera i pregled je kontrolni postupak koji se obavlja na motornom vozilu koje ima ugrađen tahograf u okviru postupka ispitivanja tahografskog uređaja.

(2) Pregledom se provjerava ispravnost tvorničkih ili serviserskih naljepnica i plombi na analognim i digitalnim tahografima po cijelom tahografskom sustavu, a nakon svakog ispitivanja tahografa radionica postavlja nove plombe sa žigovima na rastavljivim dijelovima transmisije tahografa i naljepnicu s osnovnim karakteristikama vozila i tahografa. Na pametnom tahografu radionica smije postaviti samo plombe s EU tipskim odobrenjem za taj tip tahografa.

(3) Posebno se osiguravaju, tj. postavljaju plombe sa žigovima na sljedeća mjesta na transmisiji tahografa i jedinici u vozilu:

– između mjenjača (ili drugog čvrstog dijela vozila) i senzora tahografa (elektroničkog ili mehaničkog)

– između senzora tahografa (elektroničkog ili mehaničkog) i konektora kabla (elektroničkog ili mehaničkog)

– između kabla (elektroničkog ili mehaničkog) i spoja s tahografom – jedinice u vozilu

– sva mjesta na tahografu – jedinici u vozilu, predviđena od samog proizvođača tahografa za plombiranje nakon periodičnog ispitivanja, koja onemogućavaju neovlašteno otvaranje tahografa i promjenu bilo koje njegove karakteristike.

(4) Radionica za tahografe ne skida i ne mijenja plombe postavljene od strane proizvođača tahografa, odnosno radionice ovlaštene za servisiranje tahografa postavljenih na mjestu otvaranja kućišta tahografa. U slučaju nedostajanja ili oštećenosti pojedinih tvorničkih plombi ili naljepnica, radionica ne smije obaviti ispitivanje takvog tahografa.

Plombiranje

Članak 18.

(1) Nakon ispitivanja, provjere i pregleda tahografa, provodi se plombiranje prema postupku koji je za određeni tip tahografskog uređaja i motornog vozila odredio proizvođač, sukladno člancima 15. do 17. ovoga Pravilnika.

(2) Svi zaštićeni spojevi plombiraju se zasebnom plombom na koju se utiskuje žig radionice na za to predviđeno mjesto na plombi.

(3) U slučajevima nadzora, kada inspektor cestovnog prometa i cesta ili policijski službenik ošteti ili uništi plombu dužan je sačiniti pisani izvještaj o oštećenju ili uništenju s naznakom mjesta, vremena i uzroka oštećenja ili uništenja plombe. Kopija predmetnog izvještaja uručuje se vozaču koji je isti dužan pohraniti u vozilu. U slučaju kada serviser vozila mora skinuti neku od plombi tahografskog sustava, dužan je korisniku vozila izdati pisanu izjavu o uklanjanju ili uništavanju pečata tahografa sukladno Uredbi komisije (EU) 2017/548 o utvrđivanju standardnog obrasca za pisanu izjavu o uklanjanju ili uništavanju pečata tahografa.

(4) Poslodavac je dužan po završetku prijevoza provesti postupak ispitivanja tahografa u ovlaštenoj radionici u skladu sa stavkom 1. ovoga članka te pritom priložiti kopiju izvještaja iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Za oštećene ili uništene plombe za koje poslodavac ili vozač ne posjeduju kopije izvještaja iz stavka 3. ovoga članka, radionica u aplikaciji za evidenciju poslova radionice vodi evidenciju koja sadrži najmanje sljedeće podatke:

– naziv i sjedište tvrtke odnosno ime i prezime vlasnika/korisnika vozila

– marku i registarsku oznaku vozila

– datum provjere i

– vrstu tahografa i detaljan opis postojećih nepravilnosti.

(6) Na zahtjev inspektora cestovnog prometa i cesta ili policijskog službenika radionica je dužna dati na uvid evidenciju iz stavka 5. ovoga članka.

Prijenos i zaštita podataka u slučaju zamjene digitalnog ili pametnog tahografa

Članak 19.

(1) U slučajevima zamjene digitalnog ili pametnog tahografa radionica je dužna s uređaja presnimiti sve podatke pohranjene na tahografu sukladno članku 18. stavku 9. Zakona.

(2) Ako nije moguće napraviti prijenos podataka u elektroničkom obliku, radionica je dužna izraditi ispise podataka iz digitalnog ili pametnog tahografa – podaci o vozilu. Radionica izrađuje ispise za vremensko razdoblje za posljednja tri mjeseca. Ispisi se predaju korisniku vozila.

(3) Radionica je dužna sve kopirane podatke čuvati u elektroničkom obliku.

(4) Podaci koji se čuvaju u radionici ne smiju se mijenjati i ne smiju biti dostupni neovlaštenim osobama.

Nemogućnost prijenosa ili ispisa podataka iz digitalnog ili pametnog tahografa

Članak 20.

(1) Ako prijenos ili ispis podatka iz digitalnog ili pametnog tahografa nije moguće napraviti, radionica izdaje prijevozniku potvrdu o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka.

(2) Potvrda o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka izrađuje se u dva primjerka od kojih se jedan primjerak dostavlja prijevozniku, a drugi primjerak se pohranjuje u radionici na rok od najmanje tri godine.

(3) Potvrda o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka sadrži sljedeće podatke:

a) o radionici:

– naziv i sjedište tvrtke, te oznaka radionice

– podatke o tehničaru koji je pokušao obaviti prijenos ili ispis podataka

– broj kartice radionice za digitalne ili pametne tahografe

– datum pokušaja prijenosa ili ispisa podataka

b) o vozilu:

– vlasnik i/ili korisnik vozila (naziv ili ime i prezime, IOB i adresa)

– marka, tip, model vozila

– VIN oznaka ili broj šasije vozila

– registracijska oznaka (ako postoji)

– stanje brojača kilometara

c) o tahografu:

– vrsta tahografa

– marka tahografa, tip i serijski broj

– opis kvara na tahografu

(4) Potvrda o nemogućnosti prijenosa ili ispisa podataka ispisuje se iz aplikacije za evidenciju poslova radionice.

Popravak analognog tahografa – jedinica u vozilu

Članak 21.

(1) Popravak analognih tahografa – jedinica u vozilu mogu obavljati samo ovlašteni servisi za popravak tahografa, koji imaju sklopljen ugovor sa proizvođačem tahografa ili ovlaštenim predstavnikom proizvođača tahografa. Popravak analognog tahografa podrazumijeva njegov popravak nakon kvara ili oštećenja jedne ili više tvorničkih ili serviserskih plombi.

(2) Ovlašteni servis za popravak tahografa dužan je pri popravku primjenjivati upute proizvođača, odnosno postupati u skladu s tehničkom dokumentacijom koju radionica i tehničar dobivaju od proizvođača za pojedini tip analognog tahografa. Pri popravku rezervni i nadomjesni dijelovi moraju biti originalni i odgovarati tipu analognog tahografa koji se popravlja.

(3) Popravak analognog tahografa može obaviti isključivo tehničar koji obavlja i ostale poslove sukladno odredbama ovoga Pravilnika.

(4) O popravku se u aplikaciji vodi zapisnik koji sadrži sljedeće podatke:

– redni broj zapisnika

– naziv i sjedište tvrtke te oznaku radionice

– podatke o tehničaru koji je obavio popravak

– proizvođača, tip i serijski broj analognog tahografa

– oznaku tipnog odobrenja analognog tahografa

– vrstu popravka i kratak opis obavljenog popravka

– datum i vrijeme završetka popravka.

Zamjena pojedinih elemenata sustava digitalnog ili pametnog tahografa

Članak 22.

(1) Zamjena pojedinih elemenata sustava digitalnog ili pametnog tahografa podrazumijeva zamjenu jedinice u vozilu zajedno s pripadajućom perifernom opremom ove jedinice te zamjenu davača impulsa vozila (senzora kretanja) novim uređajima. Ovi elementi sustava digitalnog ili pametnog tahografa kao i sva njihova periferna oprema se u slučaju kvara ne popravljaju – u slučaju kvara bilo kojeg elementa sustava, zamjenjuje se s novim.

(2) Prilikom zamjene pojedinih elemenata sustava digitalnog ili pametnog tahografa, zamjena pojedinih elemenata sustava obavlja se sukladno Uredbi EU br. 1266/2009.

Ispitivanje ograničivača brzine

Članak 23.

(1) Ispitivanjem ograničivača brzine provjerava se da li je ispravno postavljena granična brzina Vmax i da li isti ograničava brzinu kretanja vozila unutar granice dozvoljenih odstupanja.

(2) Ispitivanje ograničivača brzine provodi se zajedno s ispitivanjem tahografa.

(3) Postupci ispitivanja ograničivača brzine moraju biti izrađeni tako da se ispitivanje provodi u stanju mirovanja vozila.

(4) Kod vozila koja su konstruktivno izvedena tako da se ne može izvršiti ispitivanje ograničivača brzine u stanju mirovanja vozila postavljanjem signala Vmax iz tahografa, već je za to potrebna propisana oprema proizvođača vozila, radionica će potvrditi ispravnost ograničivača brzine temeljem valjane potvrde o ispravnosti, izdane od ovlaštenog servisa proizvođača vozila.

(5) Vrijednosti postavljene brzine Vmax ograničivača brzine može upisati samo radionica koja ima za to dozvolu, nakon ispitivanja postavljene brzine Vmax ograničivača brzine te utvrđivanja točnosti.

(6) Podešavanje ili popravak neispravnog ograničivača brzine obavlja ovlašteni servis proizvođača vozila ili ovlašteni servis proizvođača ograničivača brzine.

Ovlaštenje za ispitivanje ograničivača brzine

Članak 24.

Ovlaštenje za ispitivanje ograničivača brzine mogu dobiti radionice za ispitivanje tahografa koje imaju:

– osposobljenog djelatnika za ispitivanje ograničivača brzine od strane proizvođača vozila, proizvođača ograničivača brzine ili njihovih ovlaštenih zastupnika

– postupke za ispitivanje ograničivača brzine od proizvođača vozila ili proizvođača ograničivača brzine

– opremu i pribor predviđenu postupcima za ispitivanje navedene u postupcima za ispitivanje ograničivača brzine.

Obveza obavještavanja

Članak 25.

(1) Aplikacija za evidenciju poslova radionice mora omogućiti uvid i izvještavanje:

– o obavljenim ispitivanjima tahografa najmanje: po vrsti tahografa, po datumu ispitivanja, po tehničarima koji su obavili ispitivanje

– o uočenim manipulacijama na tahografima najmanje: po vrsti tahografa, po datumu ispitivanja, po tehničarima koji su obavili ispitivanje, po prijevoznicima

(2) Tehničar mora prilikom utvrđenih grešaka na digitalnom ili pametnom tahografu, iste šifrom zapisati u aplikaciju za evidenciju poslova radionice.

(3) U slučaju sumnje na uočenu manipulaciju na tahografu, tehničar je dužan istu označiti i opisati u aplikaciju za evidenciju poslova radionice.

(4) Aplikacija za evidenciju poslova radionice dužan je omogućiti automatsko slanje traženih izvješća iz ovog članka prema nadležnim inspekcijskim službama.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Zaštita osobnih podataka

Članak 26.

(1) Svi osobni podaci koji su koji su sadržani u aplikaciji obrađuju se isključivo u svrhu koja je propisana ovim Pravilnikom.

(2) Voditelji i tehničari radionica odgovorni su za podatke unesene u aplikaciju. Voditelji i tehničari radionica dužni su provoditi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere i obrađivati osobne podatke u skladu s propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (»Narodne novine«, br. 42/18).

Stupanje na snagu i primjena

Članak 27.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radionicama za tahografe (»Narodne novine«, br. 83/13 i 118/14).

(2) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u (»Narodnim novinama«, osim odredbi Pravilnika o radu u aplikaciji i izdavanju propisanih obrazaca koje se primjenjuju od 1. lipnja 2019. godine.

(3) Odredbe ovog Pravilnika koje uređuju rad u aplikaciji, kao i odredbe o obrascu Potvrde iz članka 16. primjenjivat će se od 1. lipnja 2019. godine.

(4) Do stupanja na snagu odredbi iz stavka 3. ovoga članka primjenjivat će se odredbe Pravilnika o radionicama za tahografe (»Narodne novine«, br. 83/13 i 118/14).

 

Klasa: 011-02/18-03/86
Urbroj: 530-08-1-1-2
Zagreb, 15. ožujka 2019.

Ministar
Oleg Butković, v. r.

 

Kontakti